23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Kommune

Levering af job- og uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge – Job- og Uddannelseslinjen


Aarhus Kommune

147385-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Uddannelse og undervisning – Levering af job- og uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge – Job- og Uddannelseslinjen
OJ S 50/2024 11/03/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Levering af job- og uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge – Job- og Uddannelseslinjen
Beskrivelse : Udbuddet omfatter levering af job- og uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge – benævnt Job- og Uddannelseslinjen jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 91. Aarhus Kommune har opdelt udbuddet i 3 delaftaler, hvor det for alle 3 delaftaler er gældende, at der er 2 gennemgående elementer, ”Vejledning” og ”Virksomhedsrettede indsatser”, og derudover et temabaseret element. Målsætningen er, at de unge opnår tilstrækkelige personlige og faglige kom-petencer til, at de bliver i stand til hurtigst muligt at påbegynde og gennem-føre uddannelse eller blive selvforsørgende via beskæftigelse. Lønnede ti-mer supplerende med ydelse vil ligeledes være et mål på vej mod selvfor-sørgelse.
Identifikator for proceduren : 4c7666bc-4d1c-40dc-b710-896fe8b0e7b3
Intern identifikator : 218383
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren : Rammeaftalerne vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver det for Aarhus Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Underkriteriet pris vægtes med 40% og underkriteriet kvalitet vægtes med 60%. Gennemgang af tilbuddene er planlagt til uge 19 2024. De indkomne tilbud vil blive behandlet efter følgende procedure: Konditionsmæssighed I første omgang vurderes tilbuddenes konditionsmæssighed. I tilfælde af, at ordregiver måtte konstatere, at et tilbud er ukonditionsmæssigt, vil tilbuddet ikke indgå i den videre behandling. Tilbudspræsentation og forhandling Tilbudsgivere, som på baggrund af nærværende materiale har afgivet tilbud, og som er konditionsmæssige, vil blive indbudt til separate møder med Aar-hus Kommune, hvor tilbudsgiverne vil få adgang til at præsentere deres tilbud, og hvor der kan blive ført forhandlinger med de enkelte tilbudsgive-re. Formålet med de individuelle møder er at give tilbudsgiverne mulighed for at præsentere deres tilbud samt svare på eventuelle uddybende spørgsmål fra udbyder. Herefter opfordres tilbudsgiverne til at afgive deres endelige tilbud, på baggrund af hvilke tildeling vil finde sted. Udbyder forbeholder sig ret til at tildele rammekontrakterne på baggrund af de indledende tilbud. Tilbudspræsentation med forhandling forventes afholdt i uge 21/22 i 2024 under deltagelse af repræsentanter fra Faglig sekretariat. Der ydes ikke vederlag for tilbudsgivers deltagelse. Tildeling af Rammeaftale: I anden omgang vurderes de konditionsmæssige tilbud i forhold til tildelingskriteriet, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 5 vedr. tildelingskriterium. Underretning om valg af tilbud og aftaleindgåelse: Når afgørelsen foreligger, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om tildelingsbeslutningen. Der gøres opmærksom på, at Aarhus Kommune tidligst må underskrive rammeaftaler efter udløb af en standstill-periode på minimum 10 kalender-dage regnet fra dagen
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 80000000   Uddannelse og undervisning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85312300   Vejledning og rådgivning
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Værkmestergade 15 B   Værkmestergade 15 B   Værkmestergade 15 B
By : Aarhus
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Tilbud, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Aarhus Kommune forbeholder sig dog muligheden for at bringe reparationsreglen i § 159, stk. 5, i anvendelse, såfremt visse oplysninger mangler eller ikke er fyldestgørende, forudsat at dette kan ske inden for rammerne af bestemmelsen.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 64 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 76 800 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Tilbud, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Aarhus Kommune forbeholder sig dog muligheden for at bringe reparationsreglen i § 159, stk. 5, i anvendelse, såfremt visse oplysninger mangler eller ikke er fyldestgørende, forudsat at dette kan ske inden for rammerne af bestemmelsen.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 3
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 3
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Deltagelse i en kriminel organisation Ansøger skal underskrive på tro og love om opfyldelse af udbudslovens §§ 134a-­137 samt tro og love erklæring vedr. russisk etablering og ejerskab. På tro og love skal ansøger erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde nævnt i udbudsloven § 135: • Ved endelig dom er dømt for - Kriminel organisation - Bestikkelse - EU-svig - Terrorhandlinger - Hvidvaskning af penge - Børnearbejde og menneskehandel - Har personer i ledelsen, der er dømt for nogle af ovenstående forhold - Har gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover, med mindre, der er indgået en afviklingsordning vedrørende gælden.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Ansøger skal underskrive på tro og love om opfyldelse af udbudslovens §§ 134a-­137 samt tro og love erklæring vedr. russisk etablering og ejerskab. På tro og love skal ansøger erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde nævnt i udbudsloven § 135: • Ved endelig dom er dømt for - Kriminel organisation - Bestikkelse - EU-svig - Terrorhandlinger - Hvidvaskning af penge - Børnearbejde og menneskehandel - Har personer i ledelsen, der er dømt for nogle af ovenstående forhold - Har gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover, med mindre, der er indgået en afviklingsordning vedrørende gælden.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Ansøger skal underskrive på tro og love om opfyldelse af udbudslovens §§ 134a-­137 samt tro og love erklæring vedr. russisk etablering og ejerskab. På tro og love skal ansøger erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde nævnt i udbudsloven § 135: • Ved endelig dom er dømt for - Kriminel organisation - Bestikkelse - EU-svig - Terrorhandlinger - Hvidvaskning af penge - Børnearbejde og menneskehandel - Har personer i ledelsen, der er dømt for nogle af ovenstående forhold - Har gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover, med mindre, der er indgået en afviklingsordning vedrørende gælden.
Svig Ansøger skal underskrive på tro og love om opfyldelse af udbudslovens §§ 134a-­137 samt tro og love erklæring vedr. russisk etablering og ejerskab. På tro og love skal ansøger erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde nævnt i udbudsloven § 135: • Ved endelig dom er dømt for - Kriminel organisation - Bestikkelse - EU-svig - Terrorhandlinger - Hvidvaskning af penge - Børnearbejde og menneskehandel - Har personer i ledelsen, der er dømt for nogle af ovenstående forhold - Har gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover, med mindre, der er indgået en afviklingsordning vedrørende gælden.
Korruption Ansøger skal underskrive på tro og love om opfyldelse af udbudslovens §§ 134a-­137 samt tro og love erklæring vedr. russisk etablering og ejerskab. På tro og love skal ansøger erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde nævnt i udbudsloven § 135: • Ved endelig dom er dømt for - Kriminel organisation - Bestikkelse - EU-svig - Terrorhandlinger - Hvidvaskning af penge - Børnearbejde og menneskehandel - Har personer i ledelsen, der er dømt for nogle af ovenstående forhold - Har gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover, med mindre, der er indgået en afviklingsordning vedrørende gælden.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure På tro og love skal ansøger desuden erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde nævnt i udbudsloven § 136: • Har interessekonflikter med ordregiver, der ikke kan afhjælpes • Har indgået konkurrencefordrejende aftaler, der ikke kan afhjælpes • Har givet groft urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger omkring visse af ovenstående oplysninger.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet På tro og love skal ansøger desuden erklære ikke at være omfattet af nedenstående udelukkelsesgrunde fra udbudsloven § 137: • Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område • Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling • I forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøger/tilbudsgivers integritet • Har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning • Væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt '• Uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.
Konkurs På tro og love skal ansøger desuden erklære ikke at være omfattet af nedenstående udelukkelsesgrunde fra udbudsloven § 137: • Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område • Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling • I forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøger/tilbudsgivers integritet • Har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning • Væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt '• Uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.
Insolvens På tro og love skal ansøger desuden erklære ikke at være omfattet af nedenstående udelukkelsesgrunde fra udbudsloven § 137: • Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område • Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling • I forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøger/tilbudsgivers integritet • Har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning • Væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt '• Uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet På tro og love skal ansøger desuden erklære ikke at være omfattet af nedenstående udelukkelsesgrunde fra udbudsloven § 137: • Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område • Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling • I forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøger/tilbudsgivers integritet • Har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning • Væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt '• Uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning På tro og love skal ansøger desuden erklære ikke at være omfattet af nedenstående udelukkelsesgrunde fra udbudsloven § 137: • Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område • Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling • I forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøger/tilbudsgivers integritet • Har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning • Væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt '• Uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure På tro og love skal ansøger desuden erklære ikke at være omfattet af nedenstående udelukkelsesgrunde fra udbudsloven § 137: • Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område • Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling • I forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøger/tilbudsgivers integritet • Har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning • Væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt '• Uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.
Rent nationale udelukkelsesgrunde På tro og love skal ansøgeren erklære, at denne ikke er en del af den personkreds, som angivet i artikel 5 k, litra a-c i Rådets forordning (EU) 2022/1269 af 21. juli 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014: a) russiske statsborgere, fysiske personer, der er bosiddende i Rusland eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b), Ansøgeren skal endvidere erklære, at de påtænkte underleverandører/støttende enheder ikke er omfattet af ovenstående, såfremt underleverandørens/den støttende enheds bidrag udgør mere end 10 % af kontraktværdien. Ansøgeren skal samtidig erklære, at denne straks vil give Aarhus Kommune skriftlig meddelelse, hvis Virksomheden i kontraktperioden skulle blive bekendt med, at Virksomheden er eller vil blive omfattet af ovenstående.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1: Rammeaftale om levering af job- og uddannelseslinjen - Sundhed og mental trivsel
Beskrivelse : Delaftale nr. 1 Målgruppen er unge, hvor især psykiske men også fysiske udfordringer er hovedproblematikken og står i vejen for næste skridt. Sundhedsfaglige tiltag skal sideløbende med vejledning og beskæftigelsesrettede indsatser bringe dem i uddannelse eller job. De unge vil være særligt præget af psykiske udfordringer med diagnoser eller mistanke om diagnoser som fx adhd, add, angst, depression, stress eller unge, som er udfordrede af at være i færd med at lære sig selv at kende i nye kontekster, fx identitetskriser. De unge vil have blandede skolemæssige forudsætninger. Forløb: Gennemgående elementer: Vejledning Vejledning og afklaring af den unge mod uddannelse og job, fællesskaber, brobygning til civilsamfund, mestring af eget liv, budget mm. Virksomhedsrettede indsatser Udarbejdelse af CV, etablerende af virksomhedspraktik, løntilskud, lønnede timer. Temabaseret element: Sundhed og mental trivsel Unge, hvor mental trivsel og sundhed er den primære udfordring, og hvor bl.a. mental og fysisk træning og mestringsstrategier skal gøre de unge klar til uddannelse eller job. Varigheden af forløbet er op til 13 uger med mulighed for forlængelse. Timetallet er op til 20 timer pr. uge.
Intern identifikator : 218388
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 80000000   Uddannelse og undervisning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 80000000   Uddannelse og undervisning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : De fremtidige rammeaftaler kan forlænges i op til 2x12 måneder af en eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.
5.1.2.
Udførelsessted
By : Aarhus
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/09/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2026
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 28 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 33 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Der er en vis usikkerhed om, hvad den endelige omsætning på rammeaftalerne vil være i den maksimale aftaleperiode på 4 år, idet det er usikkert, hvad det reelle behov er. Ordregiver kan på den baggrund ikke garantere en bestemt omsætning. Derudover er de kommunale budgetter faldende, og de kan være omfattet af besparelser på nationalt plan grundet lovændringer. Ordregiver forventer ikke, at den samlede omsætningen på delaftale 1 vil overstige 33.6 mio. kr., for delaftale 2 14.4 mio. kr., og for delaftale 3 28.8 mio. kr., -hvilket således er delaftalernes maksimale værdi. Den maksimale værdi er udtryk for den anslåede værdi i den maksimale aftaleperiode på 4 år tillagt en buffer på 20 %.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : Udbyder har et ønske om at indgå rammeaftale med økonomisk solide virk-somheder, da det har væsentlig betydning, at leverandørvirksomheder be-står under hele kontraktperioden. Ansøgers soliditetsgrad skal derfor være over 15 % i de sidste 2 disponible årsregnskaber. Som dokumentation for ansøgers økonomiske og finansielle formåen skal ansøger vedlægge nøgletal for de seneste 2 disponible afsluttede regn-skabsår i vedlagte ansøgningsskabelon for prækvalifikation bilag 4, pkt. 5. Ansøgere skal i ansøgningsskabelonen underskrive tro og loveerklæring på, at oplysningerne er korrekte. På delaftale 1 ønsker udbyder at prækvalificere 6 ansøgere
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Højeste antal udvalgte tilbud : 6

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra ansøgere, som kan sandsynlig-gøre overfor udbyder, at ansøger har faglig og teknisk formåen til at løfte den udbudte opgave. Dvs. ansøgere skal ved referenceliste dokumentere, at ansøger har udført sammenlignelige leverancer indenfor det udbudte om-råde. Ved sammenlignelige leverancer forstås beskæftigelsesrettede forløb for unge og som har erfaring med temaet for delaftalen, som udbydes ved nærværende udbud, og som er beskrevet i afsnit 3, og som er uddybende beskrevet i Udbudsbetingelser afsnit 6. Ansøger skal angive referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 5 år forud for tilbudsfristen. Med udført me-nes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives mi-nimum 1 referencer og maksimalt 3 referencer. Ansøgere skal udfylde referenceliste i ansøgningsskabelon bilag 4 for præ-kvalifikation. For hver reference bedes følgende oplyst: Hvilken virksomhed som har udført leveringen Målgruppe jf. LAB § 6 som referencen omfatter, samt erfaring herunder med det temabaseret element. Antal henviste borgere Omsætning på aftalen Aftaleperiode Hvilken kommune, samt navn og tlf. på reference For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder det fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer. Ansøgere kan lave en udvidet beskrivelse af de erfaringer der knytter sig op på de af ansøger angivne referencer i ansøgningsskabelonen. Den udvi-dede beskrivelse må max fylde 3 A4-sider i alt. Beskrivelsen vil indgå i udbyders vurdering. Med en A4-side menes der 2400 anslag pr. side, og det er ikke tilladt at udvide tekstboksene i ansøgningsskabelonen. Ansøgere skal i ansøgningsskabelonen underskrive tro og loveerklæring på, at oplysningerne er korrekte. På delaftale 1 ønsker udbyder at prækvalificere 6 ansøgere
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Højeste antal udvalgte tilbud : 6
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 6
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Tilbud skal afgives ved udfyldelse af Bilag 2.1. 2.2 eller 2.3 Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. alle øvrige udgifter og gebyrer. Tilbuddet skal dække alle krav i udbudsmaterialet. Der skal tilbydes én ugepris pr. deltager. Det vurderes positivt jo lavere pris, der tilbydes. Priser vil blive omregnet til point i en lineær interpolationsmodel, hvor lave-ste pris får 10 point, og hvor laveste pris plus 25 procent får 0 point. Øvrige tilbud får karakterer ved retlinjet interpolation herimellem. Der afgives ikke negative karakterer. Point = maksimumpoint – (maksimumpoint – minimumpoint) /25 pct.) * (pris – laveste pris) / laveste pris. Såfremt der er en større spredning i de modtagne tilbud, end spændet i den primære model ovenfor tillader, dvs. hvis spændet mellem højeste pris er mere end 25 pct. højere end tilbuddet på den laveste pris, anvendes i ste-det en ikke-lineær model. Priser vil i den sekundære model blive omregnet til point i en ikke-lineær model, hvor laveste pris får max. Point, og de øvrige tilbudspriser omreg-nes til point, hvor point beregnes som den laveste pris divideret med aktuel-le pris ganget med max. point. Point pris = maksimumpoint * (laveste pris/pris). Point for pris vægtes 40 %. Delaftale 1 ønskes indgået med 2 leverandører
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
Højeste antal udvalgte tilbud : 2

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Tilbud skal afgives ved udfyldelse af Tilbudslisten Bilag 2, pkt. 4. Kvalitet vurderes på en skala fra 0-10 point. Der gives et samlet point for hvert af delkriterierne. Pointene for delkriterierne ganges med deres respektive vægtninger og lægges efterfølgende sammen. Dette udgør ”Endelig point for underkriteriet ”Kvalitet””, som indsættes i formlen i Afsnit 5.2.1 Samlet Vurdering. Den nedenfor angivne rækkefølge af de tre delkriterier, er ikke udtryk for en prioritering. De vægtes således lige i forbindelse med evalueringen. 1) Tilbudsgiver skal beskrive, hvilken fremgangsmåde tilbudsgiver vil an-vende, herunder hvilket indhold der er i forløbet, samt hvilken metodisk tilgang der anvendes til målgruppen. Tilbudsgiver skal som bilag vedlægge et eksempel på et ugeskema. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiver anvender metoder og tilgan-ge, som understøtter afklaring af job-eller uddannelsesmål, faglig og per-sonlig opkvalificering samt fokus på fastholdelse i forløbet. Der henvises til indholdsbeskrivelsen under kravsspecifikation afsnit 6. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiver har et koncept for vejled-nings-, virksomhedsrettet indsats- og det temabaserede element, som motiverer og understøtter den unges mål om job eller uddannelse. Der henvises til indholdsbeskrivelsen under kravsspecifikation afsnit 6. 2) Tilbudsgiver skal oplyse hvilke effekter der kan forventes af den be-skrevne fremgangsmåde. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiveren angiver relevante og kon-krete positive effekter af forløbet passende til målgruppen. • Det tillægges positiv betydning, hvis tilbudsgiver kan sandsynliggøre positive effekter af forløbet. 3) Tilbudsgiver bedes beskrive kvalifikationerne hos det personale, der skal udføre opgaven. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiverens personale enten har re-levant uddannelse eller erfaring med at varetage lignende opgaver og/eller erfaring med målgruppen. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgivers personale har kendskab til og erfaring med at arbejde med gældende lovgivning indenfor området. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiveren har kendskab til det lokale arbejdsmarked og uddannelsesområdet • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiver har erfarent personale til at opsøge og etablere virksomhedspraktikker og lønnede timer Kvalitet vægter 60%. Delaftale 1 ønskes indgået med 2 leverandører
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
Højeste antal udvalgte tilbud : 2
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 10/04/2024   23:59:00 (UTC+2)
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Tilbud, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Aarhus Kommune forbeholder sig dog muligheden for at bringe reparationsreglen i § 159, stk. 5, i anvendelse, såfremt visse oplysninger mangler eller ikke er fyldestgørende, forudsat at dette kan ske inden for rammerne af bestemmelsen.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : _DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Aarhus Kommune
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aarhus Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Aarhus Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Aarhus Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Aarhus Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2: Rammeaftale om levering af job- og uddannelseslinjen - Praktisk opgaveløsning
Beskrivelse : Delaftale nr. 2 Målgruppen er unge, som har motivation i en praktisk opgaveløsning, som led i deres vej mod job eller uddannelse. Det praktiske element skal sidelø-bende med vejledning og beskæftigelsesrettede indsatser medvirke til at de unge bliver klar til job eller uddannelse. De unge er ofte præget af psykiske udfordringer og barrierer. De unge vil have blandede skolemæssige forudsætninger. Forløb: Gennemgående elementer: Vejledning Vejledning og afklaring af den unge mod uddannelse og job, fællesskaber, brobygning til civilsamfund, mestring af eget liv, budget mm. Virksomhedsrettede indsatser Udarbejdelse af CV, placering i virksomhedspraktik, løntil-skud, lønnede timer. Temabaseret element: Praktisk og kreativ opgaveløsning Unge, der har behov for et praktisk element som omdrej-ningspunkt i deres opkvalificering mod job eller uddannel-se. Varigheden af forløbet er op til 13 uger med mulighed for forlængelse. Timetallet er op til 20 timer pr. uge.
Intern identifikator : 218389
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 80000000   Uddannelse og undervisning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 80000000   Uddannelse og undervisning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : De fremtidige rammeaftaler kan forlænges i op til 2x12 måneder af en eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.
5.1.2.
Udførelsessted
By : Aarhus
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/09/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 14 400 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Der er en vis usikkerhed om, hvad den endelige omsætning på rammeaftalerne vil være i den maksimale aftaleperiode på 4 år, idet det er usikkert, hvad det reelle behov er. Ordregiver kan på den baggrund ikke garantere en bestemt omsætning. Derudover er de kommunale budgetter faldende, og de kan være omfattet af besparelser på nationalt plan grundet lovændringer. Ordregiver forventer ikke, at den samlede omsætningen på delaftale 1 vil overstige 33.6 mio. kr., for delaftale 2 14.4 mio. kr., og for delaftale 3 28.8 mio. kr., -hvilket således er delaftalernes maksimale værdi. Den maksimale værdi er udtryk for den anslåede værdi i den maksimale aftaleperiode på 4 år tillagt en buffer på 20 %.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : Udbyder har et ønske om at indgå rammeaftale med økonomisk solide virk-somheder, da det har væsentlig betydning, at leverandørvirksomheder be-står under hele kontraktperioden. Ansøgers soliditetsgrad skal derfor være over 15 % i de sidste 2 disponible årsregnskaber. Som dokumentation for ansøgers økonomiske og finansielle formåen skal ansøger vedlægge nøgletal for de seneste 2 disponible afsluttede regn-skabsår i vedlagte ansøgningsskabelon for prækvalifikation bilag 4, pkt. 5. Ansøgere skal i ansøgningsskabelonen underskrive tro og loveerklæring på, at oplysningerne er korrekte. På delaftale 2 ønsker udbyder at prækvalificere 4 ansøgere
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Højeste antal udvalgte tilbud : 4

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra ansøgere, som kan sandsynlig-gøre overfor udbyder, at ansøger har faglig og teknisk formåen til at løfte den udbudte opgave. Dvs. ansøgere skal ved referenceliste dokumentere, at ansøger har udført sammenlignelige leverancer indenfor det udbudte om-råde. Ved sammenlignelige leverancer forstås beskæftigelsesrettede forløb for unge og som har erfaring med temaet for delaftalen, som udbydes ved nærværende udbud, og som er beskrevet i afsnit 3, og som er uddybende beskrevet i Udbudsbetingelser afsnit 6. Ansøger skal angive referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 5 år forud for tilbudsfristen. Med udført me-nes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives mi-nimum 1 referencer og maksimalt 3 referencer. Ansøgere skal udfylde referenceliste i ansøgningsskabelon bilag 4 for præ-kvalifikation. For hver reference bedes følgende oplyst: Hvilken virksomhed som har udført leveringen Målgruppe jf. LAB § 6 som referencen omfatter, samt erfaring herunder med det temabaseret element. Antal henviste borgere Omsætning på aftalen Aftaleperiode Hvilken kommune, samt navn og tlf. på reference For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder det fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer. Ansøgere kan lave en udvidet beskrivelse af de erfaringer der knytter sig op på de af ansøger angivne referencer i ansøgningsskabelonen. Den udvi-dede beskrivelse må max fylde 3 A4-sider i alt. Beskrivelsen vil indgå i udbyders vurdering. Med en A4-side menes der 2400 anslag pr. side, og det er ikke tilladt at udvide tekstboksene i ansøgningsskabelonen. Ansøgere skal i ansøgningsskabelonen underskrive tro og loveerklæring på, at oplysningerne er korrekte. På delaftale 2 ønsker udbyder at prækvalificere 4 ansøgere
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Højeste antal udvalgte tilbud : 4
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 4
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : • Det vurderes positivt jo lavere pris, der tilbydes. Priser vil blive omregnet til point i en lineær interpolationsmodel, hvor lave-ste pris får 10 point, og hvor laveste pris plus 25 procent får 0 point. Øvrige tilbud får karakterer ved retlinjet interpolation herimellem. Der afgives ikke negative karakterer. Point = maksimumpoint – (maksimumpoint – minimumpoint) /25 pct.) * (pris – laveste pris) / laveste pris. Såfremt der er en større spredning i de modtagne tilbud, end spændet i den primære model ovenfor tillader, dvs. hvis spændet mellem højeste pris er mere end 25 pct. højere end tilbuddet på den laveste pris, anvendes i ste-det en ikke-lineær model. Priser vil i den sekundære model blive omregnet til point i en ikke-lineær model, hvor laveste pris får max. Point, og de øvrige tilbudspriser omreg-nes til point, hvor point beregnes som den laveste pris divideret med aktuel-le pris ganget med max. point. Point pris = maksimumpoint * (laveste pris/pris). Point for pris vægtes 40 %. Delaftale 2 ønskes indgået med 1 leverandører
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
Højeste antal udvalgte tilbud : 1

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Tilbud skal afgives ved udfyldelse af Tilbudslisten Bilag 2, pkt. 4. Kvalitet vurderes på en skala fra 0-10 point. Der gives et samlet point for hvert af delkriterierne. Pointene for delkriteri-erne ganges med deres respektive vægtninger og lægges efterfølgende sammen. Dette udgør ”Endelig point for underkriteriet ”Kvalitet””, som ind-sættes i formlen i Afsnit 5.2.1 Samlet Vurdering. 1) Tilbudsgiver skal beskrive, hvilken fremgangsmåde tilbudsgiver vil an-vende, herunder hvilket indhold der er i forløbet, samt hvilken metodisk tilgang der anvendes til målgruppen. Tilbudsgiver skal som bilag vedlægge et eksempel på et ugeskema. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiver anvender metoder og tilgan-ge, som understøtter afklaring af job-eller uddannelsesmål, faglig og per-sonlig opkvalificering samt fokus på fastholdelse i forløbet. Der henvises til indholdsbeskrivelsen under kravsspecifikation afsnit 6. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiver har et koncept for vejled-nings-, virksomhedsrettet indsats- og det temabaserede element, som motiverer og understøtter den unges mål om job eller uddannelse. Der henvises til indholdsbeskrivelsen under kravsspecifikation afsnit 6. 2) Tilbudsgiver skal oplyse hvilke effekter der kan forventes af den be-skrevne fremgangsmåde. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiveren angiver relevante og kon-krete positive effekter af forløbet passende til målgruppen. • Det tillægges positiv betydning, hvis tilbudsgiver kan sandsynliggøre positive effekter af forløbet. 3) Tilbudsgiver bedes beskrive kvalifikationerne hos det personale, der skal udføre opgaven. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiverens personale enten har re-levant uddannelse eller erfaring med at varetage lignende opgaver og/eller erfaring med målgruppen. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgivers personale har kendskab til og erfaring med at arbejde med gældende lovgivning indenfor området. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiveren har kendskab til det lokale arbejdsmarked og uddannelsesområdet • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiver har erfarent personale til at opsøge og etablere virksomhedspraktikker og lønnede timer Kvalitet vægtes med 60% Delaftale 2 ønskes indgået med 1 leverandører
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
Højeste antal udvalgte tilbud : 1
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Sprog, som udbudsdokumenterne (eller dele heraf) er uofficielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 10/04/2024   23:59:00 (UTC+2)
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Tilbud, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Aarhus Kommune forbeholder sig dog muligheden for at bringe reparationsreglen i § 159, stk. 5, i anvendelse, såfremt visse oplysninger mangler eller ikke er fyldestgørende, forudsat at dette kan ske inden for rammerne af bestemmelsen.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : _DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Aarhus Kommune
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aarhus Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Aarhus Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Aarhus Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Aarhus Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3: Rammeaftale om levering af job- og uddannelseslinjen - Uddannelsesrettede aktiviteter
Beskrivelse : Delaftale nr. 3 Målgruppen er unge, som har behov for at udvikle og/eller afprøve deres kompetencer i et lærings- og studielignende miljø. De uddannelsesrettede aktiviteter skal sideløbende med vejledning og beskæftigelsesrettede indsatser klargøre de unge til uddannelse eller job. De unge er ofte præget af psykiske udfordringer og barrierer. De unge vil have blandede skolemæssige forudsætninger. Forløb: Gennemgående elementer: Vejledning Vejledning og afklaring af den unge mod uddannelse og job, fællesskaber, brobygning til civilsamfund, mestring af eget liv, budget mm. Virksomhedsrettede indsatser Udarbejdelse af CV, placering i virksomhedspraktik, løntilskud, lønnede timer. Temabaseret element: Uddannelsesrettede aktiviteter Unge, der har behov for et lærings- og studielignende miljø og aktiviteter, som kan understøtte de unges vej mod uddannelse eller job. Varigheden af forløbet er op til 13 uger med mulighed for forlængelse. Timetallet er op til 20 timer pr. uge.
Intern identifikator : 218390
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 80000000   Uddannelse og undervisning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 80000000   Uddannelse og undervisning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : De fremtidige rammeaftaler kan forlænges i op til 2x12 måneder af en eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.
5.1.2.
Udførelsessted
By : Aarhus
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/09/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 24 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 28 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Der er en vis usikkerhed om, hvad den endelige omsætning på rammeaftalerne vil være i den maksimale aftaleperiode på 4 år, idet det er usikkert, hvad det reelle behov er. Ordregiver kan på den baggrund ikke garantere en bestemt omsætning. Derudover er de kommunale budgetter faldende, og de kan være omfattet af besparelser på nationalt plan grundet lovændringer. Ordregiver forventer ikke, at den samlede omsætningen på delaftale 1 vil overstige 33.6 mio. kr., for delaftale 2 14.4 mio. kr., og for delaftale 3 28.8 mio. kr., -hvilket således er delaftalernes maksimale værdi. Den maksimale værdi er udtryk for den anslåede værdi i den maksimale aftaleperiode på 4 år tillagt en buffer på 20 %.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : Udbyder har et ønske om at indgå rammeaftale med økonomisk solide virk-somheder, da det har væsentlig betydning, at leverandørvirksomheder be-står under hele kontraktperioden. Ansøgers soliditetsgrad skal derfor være over 15 % i de sidste 2 disponible årsregnskaber. Som dokumentation for ansøgers økonomiske og finansielle formåen skal ansøger vedlægge nøgletal for de seneste 2 disponible afsluttede regn-skabsår i vedlagte ansøgningsskabelon for prækvalifikation bilag 4, pkt. 5. Ansøgere skal i ansøgningsskabelonen underskrive tro og loveerklæring på, at oplysningerne er korrekte. På delaftale 3 ønsker udbyder at prækvalificere 6 ansøgere
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Højeste antal udvalgte tilbud : 6

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra ansøgere, som kan sandsynlig-gøre overfor udbyder, at ansøger har faglig og teknisk formåen til at løfte den udbudte opgave. Dvs. ansøgere skal ved referenceliste dokumentere, at ansøger har udført sammenlignelige leverancer indenfor det udbudte om-råde. Ved sammenlignelige leverancer forstås beskæftigelsesrettede forløb for unge og som har erfaring med temaet for delaftalen, som udbydes ved nærværende udbud, og som er beskrevet i afsnit 3, og som er uddybende beskrevet i Udbudsbetingelser afsnit 6. Ansøger skal angive referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 5 år forud for tilbudsfristen. Med udført me-nes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives mi-nimum 1 referencer og maksimalt 3 referencer. Ansøgere skal udfylde referenceliste i ansøgningsskabelon bilag 4 for præ-kvalifikation. For hver reference bedes følgende oplyst: Hvilken virksomhed som har udført leveringen Målgruppe jf. LAB § 6 som referencen omfatter, samt erfaring herunder med det temabaseret element. Antal henviste borgere Omsætning på aftalen Aftaleperiode Hvilken kommune, samt navn og tlf. på reference For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder det fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer. Ansøgere kan lave en udvidet beskrivelse af de erfaringer der knytter sig op på de af ansøger angivne referencer i ansøgningsskabelonen. Den udvi-dede beskrivelse må max fylde 3 A4-sider i alt. Beskrivelsen vil indgå i udbyders vurdering. Med en A4-side menes der 2400 anslag pr. side, og det er ikke tilladt at udvide tekstboksene i ansøgningsskabelonen. Ansøgere skal i ansøgningsskabelonen underskrive tro og loveerklæring på, at oplysningerne er korrekte. På delaftale 3 ønsker udbyder at prækvalificere 6 ansøgere
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Højeste antal udvalgte tilbud : 6
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 6
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 6
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : • Det vurderes positivt jo lavere pris, der tilbydes. Priser vil blive omregnet til point i en lineær interpolationsmodel, hvor lave-ste pris får 10 point, og hvor laveste pris plus 25 procent får 0 point. Øvrige tilbud får karakterer ved retlinjet interpolation herimellem. Der afgives ikke negative karakterer. Point = maksimumpoint – (maksimumpoint – minimumpoint) /25 pct.) * (pris – laveste pris) / laveste pris. Såfremt der er en større spredning i de modtagne tilbud, end spændet i den primære model ovenfor tillader, dvs. hvis spændet mellem højeste pris er mere end 25 pct. højere end tilbuddet på den laveste pris, anvendes i ste-det en ikke-lineær model. Priser vil i den sekundære model blive omregnet til point i en ikke-lineær model, hvor laveste pris får max. Point, og de øvrige tilbudspriser omreg-nes til point, hvor point beregnes som den laveste pris divideret med aktuel-le pris ganget med max. point. Point pris = maksimumpoint * (laveste pris/pris). Point for pris vægtes 40 %. Delaftale 3 ønskes indgået med 2 leverandører
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
Højeste antal udvalgte tilbud : 2

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Tilbud skal afgives ved udfyldelse af Tilbudslisten Bilag 2, pkt. 4. Kvalitet vurderes på en skala fra 0-10 point. Der gives et samlet point for hvert af delkriterierne. Pointene for delkriteri-erne ganges med deres respektive vægtninger og lægges efterfølgende sammen. Dette udgør ”Endelig point for underkriteriet ”Kvalitet””, som ind-sættes i formlen i Afsnit 5.2.1 Samlet Vurdering. 1) Tilbudsgiver skal beskrive, hvilken fremgangsmåde tilbudsgiver vil an-vende, herunder hvilket indhold der er i forløbet, samt hvilken metodisk tilgang der anvendes til målgruppen. Tilbudsgiver skal som bilag vedlægge et eksempel på et ugeskema. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiver anvender metoder og tilgan-ge, som understøtter afklaring af job-eller uddannelsesmål, faglig og per-sonlig opkvalificering samt fokus på fastholdelse i forløbet. Der henvises til indholdsbeskrivelsen under kravsspecifikation afsnit 6. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiver har et koncept for vejled-nings-, virksomhedsrettet indsats- og det temabaserede element, som motiverer og understøtter den unges mål om job eller uddannelse. Der henvises til indholdsbeskrivelsen under kravsspecifikation afsnit 6. 2) Tilbudsgiver skal oplyse hvilke effekter der kan forventes af den be-skrevne fremgangsmåde. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiveren angiver relevante og kon-krete positive effekter af forløbet passende til målgruppen. • Det tillægges positiv betydning, hvis tilbudsgiver kan sandsynliggøre positive effekter af forløbet. 3) Tilbudsgiver bedes beskrive kvalifikationerne hos det personale, der skal udføre opgaven. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiverens personale enten har re-levant uddannelse eller erfaring med at varetage lignende opgaver og/eller erfaring med målgruppen. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgivers personale har kendskab til og erfaring med at arbejde med gældende lovgivning indenfor området. • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiveren har kendskab til det lokale arbejdsmarked og uddannelsesområdet • Det tillægges positiv betydning, at tilbudsgiver har erfarent personale til at opsøge og etablere virksomhedspraktikker og lønnede timer Point for kvalitet vægtes med 60%.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
Højeste antal udvalgte tilbud : 2
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Sprog, som udbudsdokumenterne (eller dele heraf) er uofficielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 10/04/2024   23:59:00 (UTC+2)
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Tilbud, der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Aarhus Kommune afvise som ukonditionsmæssige. Aarhus Kommune forbeholder sig dog muligheden for at bringe reparationsreglen i § 159, stk. 5, i anvendelse, såfremt visse oplysninger mangler eller ikke er fyldestgørende, forudsat at dette kan ske inden for rammerne af bestemmelsen.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : _DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Aarhus Kommune
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aarhus Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Aarhus Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Aarhus Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Aarhus Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Kommune
Registreringsnummer : 55133018
Postadresse : Rådhuspladsen 2    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sophie Bertelsen
E-mail : sobe@aarhus.dk
Telefon : +45 89402000
Internetadresse : https://www.aarhus.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-1000
Officielt navn : Comdia ApS
Registreringsnummer : 33501404
Postadresse : Lindvedvej 73    
By : Odense S
Postnummer : 5260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7199 3672
Internetadresse : https://www.comdia.com/
Denne organisations roller
TED eSender
8.1.
ORG-1001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7240 5600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-1002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 4171 5000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : e39dfcf6-f289-49e7-99a7-2c2e9e88fd29   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/03/2024   13:44:17 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 147385-2024
EUT-S-nummer : 50/2024
Offentliggørelsesdato : 11/03/2024

Send til en kollega

0.065