23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
06.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

ICØ

Udbud af ledsageordning og støtteydelser herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltninger/projektydelser


ICØ

136855-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger – Udbud af ledsageordning og støtteydelser herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltninger/projektydelser
OJ S 47/2024 06/03/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : ICØ
1.1.
Køber
Officielt navn : Gentofte Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
1.1.
Køber
Officielt navn : Ballerup Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Lyngby-Taarbæk Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Rudersdal Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Gladsaxe Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Høje-Taastrup Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af ledsageordning og støtteydelser herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltninger/projektydelser
Beskrivelse : Indkøbscirkel Øst (Ordregiver) udbyder rammeaftale med 3 delaftaler om udførelse af ledsageordning samt timebaserede støtteydelser herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltninger/projektydelser til børn og voksne i henhold til afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (også benævnt light regimet) i lov nr. 1564 af 15. december 2015, ”Udbudsloven” Delaftale 1 omfatter levering af ledsageordning. Opgaven består i at tilbyde ledsagelse til børn og voksne efter lov om social service og barnets lov. Dvs. konkret personale til varetagelse af ledsagelse. Den leverede ydelse skal sikre, at Ordregiver efterlever Servicelovens §45 (pr. 1. januar 2024 §89- barnets lov) ledsagelse til børn og 97 omhandlende ledsagelse til voksne. Ydelserne anvendes primært på det specialiserede socialområde børn og voksne. Delaftale 1 Ledsageordning til børn og voksne dækker alle kommuner i Indkøbscirkel Øst -Gentofte Kommune, Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Høje Taastrup Kommune samt Ballerup Kommune. Ordregiver udbyder én 3-årig delaftale til ikrafttræden 1. oktober 2024 og med option på forlængelse i op til 1x12 måneder på uændrede vilkår og herudover har hver enkelt kommune yderligere option på 4x12 måneder på uændrede vilkår Delaftale 2 og 3 indeholdende støtteydelser herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltnin-ger/projektydelser til børn og voksne, dækker samtlige syv kommuner i Indkøbscirkel Øst, dog med den begrænsning at Ballerup Kommune kun er med på en del af aftalen vedr. ydelser jf. Lov om social service §§44 (pr.1. januar 2024 §90-barnets lov) og 84 afløsning/aflastning. Støtteydelser herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltninger/projektydelser er opdelt i to geografiske delaftaler, fordi det er Ordregivers vurdering at delaftaler med flere leverandører vil give Ordregiver den mest hensigtsmæssige og mest fordelagtige løsning rent økonomisk. • Delaftale 2: Gentofte kommune, Frederiksberg Kommune samt Gladsaxe Kommune. • Delaftale 3: Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Ballerup Kommune samt Høje-Taastrup Kommune. Delaftalerne 2 og 3 skal sikre at Indkøbscirkel Øst efterlever Servicelovens §85 socialpædagogisk støtte til voksne over 18 år, §52 (1.januar 2024 §32-barnets lov) omhandlende støtte til børn og familier, §44 (1.januar 2024 §90-barnets lov) jf. §83 og §84 afløsning/aflastning til børn, hvor §83 er personlig hjælp omsorg og pleje. Derudover §41 merudgifter til børn (pr. 1. januar 2024 §86-barnets lov). Af-løsning/aflastning jf. §84 til voksne i eget hjem samt etablering af særforanstaltninger/projektydelser til børn og voksne. Dvs. konkret personale til varetagelse af primært hjælp/støtte til børn og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse mv., støtte i eget hjem eller andet egnet sted. Der er tale om ydelser der ikke kan dækkes af egne kommunale leverandører i Indkøbscirkel Øst`s-regi, og støtten skal kunne leveres døgnet rundt. Ordregiver udbyder to 3-årige delaftaler til ikrafttræden 1. oktober 2024 og med option på forlængelse i op til 1x12 måneder på uændrede vilkår og herudover har hver enkelt kommune yderligere option på 4x12 måneder på uændrede vilkår
Identifikator for proceduren : a9e5ac66-02f2-4f27-80eb-af6ca956c350
Intern identifikator : 2024/1
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren : Udbudsprocessen gennemføres som udbud med forhandling, hvilket betyder, at enhver økonomisk aktør kan ansøge om deltagelse, men alene egnede ansøgere, der udvælges og opfordres til at byde herpå, har ret til at afgive tilbud på delaftalerne og indgå i eventuel forhandling med kommunen herom. Udbuddet består af to faser: 1) prækvalifikationsfasen, hvor interesserede aktører ansøger om at blive udvalgt til at deltage i konkurrencen om delaftalerne, og 2) tilbuds- og eventuel forhandlingsfase, hvor forhandling gennemføres i en eller flere runder på baggrund af tilbud udarbejdet og afgivet af de udvalgte ansøgere. I dette udbud forbeholder Indkøbscirkel Øst sig dog retten til at foretage tildeling på grundlag af det indledende tilbud. Det betyder, at Indkøbscirkel Øst efter gennemgang og evaluering af de indledende tilbud kan beslutte, at der ikke foretages forhandling af tilbuddene alligevel. Flere oplysninger om processen kan findes i prækvalifikationens afsnit 1.2 og afsnit 3
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 75310000   Sociale ydelser, 85310000   Sociale foranstaltninger
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Ledsageordning og støtteydelser herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltninger/projektydelser leveres til borgere i eget hjem eller andet egnet sted i Kommunerne Gentofte, Frederiksberg, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Ballerup og Høje-Taastrup
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 881 389 606,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 3 525 558 028,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 3
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 3
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden er erklæret konkurs eller under nogen form for insolvens- eller likvidationsbehandling eller tvangsakkord i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret, og hvis virksomhedens aktiver administreres af en kurator eller af retten. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Konkurs Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til konkurs, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden er erklæret konkurs eller under nogen form for insolvens- eller likvidationsbehandling eller tvangsakkord i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret, og hvis virksomhedens aktiver administreres af en kurator eller af retten. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Korruption Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. Det er en udelukkelsesgrund, hvis: • virksomheden, • medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion og tilsynsråd eller • andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd inden for de seneste 4 år ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg er straffet for bestikkelse. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Indkøbscirkel Øst gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Tvangsakkord uden for konkurs Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til tvangsakkord uden for konkurs, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden er erklæret konkurs eller under nogen form for insolvens- eller likvidationsbehandling eller tvangsakkord i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret, og hvis virksomhedens aktiver administreres af en kurator eller af retten. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Deltagelse i en kriminel organisation Kommunen vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. Det er en udelukkelsesgrund, hvis: • virksomheden, • medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion og tilsynsråd eller • andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd inden for de seneste 4 år ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg er straffet for handlinger begået som led i en kriminel organisation, herunder kartelvirksomhed. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattest
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til konkurrencefordrejning, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden inden for de senest 2 år har indgået aftale med en eller flere andre økonomiske aktører med henblik på en konkurrencefordrejning. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden inden for de senest 2 år har tilsidesat gældende forpligtelser inden for hverken det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning eller kollektive aftaler. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. Det er en udelukkelsesgrund, hvis: • virksomheden, • medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion og tilsynsråd eller • andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd inden for de seneste 4 år ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg er straffet for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Indkøbscirkel Øst gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Svig Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. Der er en udelukkelsesgrund, hvis: • virksomheden, • medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion og tilsynsråd eller • andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd inden for de seneste 4 år ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg er straffet for EU-svig. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. Det er en udelukkelsesgrund, hvis: • virksomheden, • medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion og tilsynsråd eller • andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd inden for de seneste 4 år ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg er straffet for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 4. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Insolvens Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til insolvens, er det en udelukkelsesgrund hvis virksomheden er erklæret konkurs eller under nogen form for insolvens- eller likvidationsbehandling eller tvangsakkord i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret, og hvis virksomhedens aktiver administreres af en kurator eller af retten. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretslige område, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden inden for de senest 2 år har tilsidesat gældende forpligtelser inden for hverken det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning eller kollektive aftaler. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Aktiver, der administreres af en kurator Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til aktiver, der administreres af kurator, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden er erklæret konkurs eller under nogen form for insolvens- eller likvidationsbehandling eller tvangsakkord i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret, og hvis virksomhedens aktiver administreres af en kurator eller af retten. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til urigtighed, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden uretmæssigt har forsøgt at påvirke Indkøbscirkel Øst´s kommunernes beslutningsproces i denne udbudsprocedure, og at virksomheden herunder har afgivet groft urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger af betydning for Indkøbscirkel Øst´s bedømmelse af 1) virksomhedens egnethed til at varetage den udbudte kontrakt, 2) hvorvidt virksomheden bør udelukkes fra udbudsproceduren, eller 3) indholdet af det afgivne tilbud:
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til interessekonflikt, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden er bekendt med en eller flere personer hos Indkøbscirkel Øst kommunerne, Gentofte, Frederiksberg, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Ballerup, Høje-Taastrup eller blandt kommunens rådgivere, som er involveret i gennemførelsen af denne udbudsprocedure, eller som kan påvirke resultatet heraf, der har en direkte eller indirekte finansiel, økonomisk eller anden personlig interesse i, at tildeling af kontrakt sker til virksomheden.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden inden for de senest 2 år har begået alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv, der kan så tvivl om virksomhedens integritet. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 4. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Indkøbscirkel Øst gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Ophævelse eller en lignende sanktion Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til ophævelse eller lignende sanktion, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden inden for de senest 2 år væsentligt har misligholdt en kontrakt med en offentlig myndighed eller et forsyningsselskab, hvilket har medført en ophævelse af kontrakten eller en lignende sanktion.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet, er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden inden for de senest 2 år har tilsidesat gældende forpligtelser inden for hverken det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning eller kollektive aftaler. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Betaling af socialsikringsbidrag Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Kommunen gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Betaling af skatter og afgifter Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. I forhold til betaling af skatter og afgifter er det en udelukkelsesgrund, hvis virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Indkøbscirkel Øst gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Indkøbscirkel Øst vil udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en eller flere af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. Det er en udelukkelsesgrund, hvis: • virksomheden, • medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion og tilsynsråd eller • andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd inden for de seneste 4 år ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg er straffet for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet. Dokumentationen skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der har måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. erklæring på tro og love om udelukkelsesgrunde. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Indkøbscirkel Øst gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat. Tilbudsgiver bør på forhånd være forberedt på, at der skal uploades samtykkeerklæringer fra medlemmerne af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og tilsynsråd til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indhentning af serviceattesten.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1 - Ledsagerordning til børn og voksne for Gentofte Kommune, Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Ballerup Kommune, Høje-Taastrup Kommune
Beskrivelse : Nærværende udbud omfatter levering af ledsageordning til børn/unge og voksne efter lov om social service. Dvs. konkret personale til varetagelse af ledsagelse. Den leverede ydelse skal sikre, at Ordregiver efterlever Servicelovens §§ 45 (efter 1. januar 2024 §89-Barnets Lov) og 97 omhandlende ledsagelse til børn og voksne Ydelserne anvendes primært på det specialiserede socialområde børn/unge og voksne. Der er tale om ydelser der ikke dækkes af egne kommunale leverandører i Indkøbscirkel Øst
Intern identifikator : 2024/1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 75310000   Sociale ydelser, 85310000   Sociale foranstaltninger
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ordregiver udbyder én 3-årig aftale til ikrafttræden 1. oktober 2024 og med option på forlængelse i op til 1x12 måneder på uændrede vilkår og herudover har hver enkelt kommune yderligere option på 4x12 måneder på uændrede vilkår
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Ledsageordning til børn og voksne dækker alle kommuner i Indkøbscirkel Øst. Leveringen vil primært foregå i de syv kommuner; Gentofte Kommune, Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Høje Taastrup Kommune, Ballerup Kommune samt omkringliggende kommuner.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 8   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 5
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har option på at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til 5 gange af 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 235 735 372,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Endnu ikke kendt
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Nettoomsætning på min. 15. mio. kr.
Beskrivelse : Økonomisk og finansiel formåen Det er et minimumskrav at Ansøger skal have haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for ledsageordning eller tilsvarende til børn og voksne på minimum 15 mio. kr. eksl. moms i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ansøgere, der har eksisteret i kortere tid, skal have en gennemsnitlig årlig nettoomsætning tilsvarende ovennævnte i den periode, Ansøger har eksisteret. Minimumskrav ved økonomisk og finansiel formåen: Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for ledsageordning på minimum 15 mio. kr. de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ansøgere, der har eksisteret i kortere tid, skal have en gennemsnitlig årlig nettoomsætning tilsvarende ovennævnte i den periode, Ansøger har eksisteret.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Positiv egenkapital
Beskrivelse : Økonomisk og finansiel formåen Det er et minimumskrav at Ansøger har haft en positiv egenkapital de seneste 3 år afsluttede regnskabsår, eller for Ansøger, der har eksisteret kortere tid, en positiv egenkapital i den periode, Ansøger har eksisteret Eksempel på krav: Mindst 2 af aftalerne har en årlig omsætning på mindst 15 mio. kr. eksl. moms
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Minimumskrav ved teknisk og faglig formåen: Det er et minimumskrav at Ansøger skal have erfaring fra minimum 3 sammenlignelige aftaler inden for de seneste 3 år. Eksempel på krav: Ansøgers referencer skal omfatte mindst 3 aftaler om salg og levering af ledsageordning eller tilsvarende til børn og voksne med offentlige myndigheder eller kommuner, og at mindst 2 af aftalerne har en årlig omsætning på mindst 15 mio. kr. eksl. moms.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Prisen evalueres efter den evalueringstekniske pris jf. udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Rekrutteringsstrategi
Beskrivelse : Tilbudsgiver bliver vurderet på en beskrivelse af en konkret strategi omkring rekrutteringen, herunder en konkret plan.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bestilling, match og klagesystem
Beskrivelse : Tilbudsgiver bliver vurderet på en beskrivelse af, • Hvordan der bestilles samt et link til testmiljø for bestillingsside. • Hvordan matchningen konkret mellem ledsager og borgers behov foretages. • Hvordan der arbejdes kontinuerligt med kvalitetssikring, herunder: o konkret proces for proaktiv kvalitetssikring o konkret proces for hvordan der arbejdes med klagehåndtering.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kontinuitet
Beskrivelse : Tilbudsgiver bliver vurderet på en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver sikrer at borgeren oplever at der er kontinuitet og stabilitet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 27/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 27/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   : Dele af opgaverne, der varetages under denne delaftale er omfattet af reglerne om tavshedspligt.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2 - Støtteydelser herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltninger/projektydelser til børn og voksne opdelt geografisk for Gentofte Kommune, Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune
Beskrivelse : Nærværende udbud omfatter levering af eksterne timebaserede støtteydelser, herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltninger/projektydelser til børn/unge og voksne efter lov om social service. Dvs. konkret personale til varetagelse af primært hjælp/støtte til børn og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse mv., støtte i eget hjem eller andet egnet sted. Den leverede ydelse skal sikre, at Ordregiver efterlever Servicelovens §85 socialpædagogisk støtte til voksne over 18 år, §52 (pr.1. januar 2024 §32- Barnets Lov) omhandlende støtte til børn og familier, §44 (pr.1. januar 2024 §90- Barnets Lov) jf. §83 og §84 afløsning/aflastning til børn, hvor §83 er personlig hjælp omsorg og pleje. §41 merudgifter til børn (pr. 1. januar 2024 §86-Barnets Lov) og afløsning/aflastning jf. §84 til voksne i eget hjem. Ydelserne anvendes primært på det specialiserede socialområde for børn og voksne og støtten skal kunne leveres døgnet rundt.
Intern identifikator : 2024/1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 75310000   Sociale ydelser, 85310000   Sociale foranstaltninger
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ordregiver udbyder én 3-årige aftale til ikrafttræden 1. oktober 2024 og med option på forlængelse i op til 1x12 måneder på uændrede vilkår og herudover har hver enkelt kommune yderligere option på 4x12 måneder på uændrede vilkår
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Støtteydelser, herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltninger/projektydelser til børn/unge og voksne dækker tre kommuner i Indkøbscirkel Øst, Gentofte Kommune, Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune. Leveringen vil primært foregå i borgers eget hjem eller andet egnet sted i de tre kommuner.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 8   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 5
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har option på at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til 5 gange af 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 390 668 528,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Nettoomsætning på min. 10. mio. kr.
Beskrivelse : Minimumskrav ved økonomisk og finansiel formåen: Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for støtteydelser herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltninger/projektydelser på minimum 10 mio. kr. de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ansøgere, der har eksisteret i kortere tid, skal have en gennemsnitlig årlig nettoomsætning tilsvarende ovennævnte i den periode, Ansøger har eksisteret. Tilbudsgivere der byder på både delaftale 2 og 3 minimum skal have en årsomsætning på 20 mio. kr. eksl. moms
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Minimumskrav ved økonomisk og finansiel formåen: Det er et minimumskrav at Ansøger skal have haft en positiv egenkapital de seneste 3 år afsluttede regnskabsår, eller for Ansøger, der har eksisteret kortere tid, en positiv egenkapital i den periode, Ansøger har eksisteret
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Teknisk og faglig formåen: Det er et minimumskrav at Ansøger skal have erfaring fra minimum 3 sammenlignelige aftaler inden for de seneste 3 år. Eksempel på krav: Ansøgers referencer skal omfatte mindst 3 aftaler om salg og levering af støtte-ydelser herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltninger/projektydelser til børn og voksne med offentlige myndigheder eller kommuner, og at mindst 2 af aftalerne har en årlig omsætning på mindst 10 mio. kr.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Prisen evalueres efter den evalueringstekniske pris jf. udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Rekrutterings og opkvalificeringsstrategi
Beskrivelse : Tilbudsgiver bliver vurderet på en beskrivelse af, at beskrive en konkret strategi omkring rekrutteringen og kompetenceudvikling, herunder en konkret plan, konkrete aktiviteter, kurser, og vidensdeling.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bestilling, match og klagesystem
Beskrivelse : Tilbudsgiver bliver vurderet på en beskrivelse af, • En beskrivelse af, hvordan der bestilles samt et link til testmiljø for bestillingsside. • En beskrivelse af, hvordan matchningen konkret mellem medarbejderen/e og borgers behov foretages. • En beskrivelse af hvordan der arbejdes kontinuerligt med kvalitetssikring, herunder o konkret proces for proaktiv kvalitetssikring o konkret proces for hvordan der arbejdes med klagehåndtering
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kontinuitet
Beskrivelse : Tilbudsgiver bliver vurderet på en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver sikrer at borgeren oplever at der er kontinuitet og stabilitet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 27/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 27/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3 - Støtteydelser herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltninger/projektydelser til børn og voksne opdelt geografisk for Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Ballerup, Høje-Taastrup Kommune
Beskrivelse : Nærværende udbud omfatter levering af eksterne timebaserede støtteydelser, herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltninger/projektydelser til børn/unge og voksne efter lov om social service. Dvs. konkret personale til varetagelse af primært hjælp/støtte til børn og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse mv., støtte i eget hjem eller andet egnet sted. Den leverede ydelse skal sikre, at Ordregiver efterlever Servicelovens §85 socialpædagogisk støtte til voksne over 18 år, §52 (pr.1. januar 2024 §32- Barnets Lov) omhandlende støtte til børn og familier, §44 (pr.1. januar 2024 §90- Barnets Lov) jf. §83 og §84 afløsning/aflastning til børn, hvor §83 er personlig hjælp omsorg og pleje. §41 merudgifter til børn (pr. 1. januar 2024 §86-Barnets Lov) og afløsning/aflastning jf. §84 til voksne i eget hjem. Ydelserne anvendes primært på det specialiserede socialområde for børn og voksne og støtten skal kunne leveres døgnet rundt.
Intern identifikator : 2024/1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 75310000   Sociale ydelser, 85310000   Sociale foranstaltninger
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ordregiver udbyder én 3-årig aftale til ikrafttræden 1. oktober 2024 og med option på forlængelse i op til 1x12 måneder på uændrede vilkår og herudover har hver enkelt kommune yderligere option på 4x12 måneder på uændrede vilkår
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Støtteydelser, herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltninger/projektydelser til børn/unge og voksne dækker fire kommuner i Indkøbscirkel Øst, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Ballerup Kommune og Høje-Taastrup Kommune. Leveringen vil primært foregå i borgers eget hjem eller andet egnet sted i de fire kommuner.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 8   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 5
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har option på at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til 5 gange af 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 254 985 606,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Endnu ikke kendt
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Nettoomsætning på min. 10. mio. kr.
Beskrivelse : Økonomisk og finansiel formåen: Det er et minimumskrav at Ansøger skal have haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for støtteydelser herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltninger/projektydelser til børn og voksne på minimum 10 mio. kr. eksl. moms pr. delaftale de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Dette betyder at tilbudsgiver der byder på delaftale 2 og 3 minimum skal have en årsomsætning på 20 mio. kr. eksl. moms Ansøgere, der har eksisteret i kortere tid, skal have en gennemsnitlig årlig nettoomsætning tilsvarende ovennævnte i den periode, Ansøger har eksisteret.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Det er et minimumskrav at Ansøger skal have haft en positiv egenkapital de seneste 3 år afsluttede regnskabsår, eller for Ansøger, der har eksisteret kortere tid, en positiv egenkapital i den periode, Ansøger har eksisteret
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Det er et minimumskrav at Ansøger skal have erfaring fra minimum 3 sammenlignelige aftaler inden for de seneste 3 år. Eksempel på krav: Ansøgers referencer skal omfatte mindst 3 aftaler om salg og levering af støtteydelser herunder afløsning/aflastning samt særforanstaltninger/projektydelser til børn og voksne med offentlige myndigheder eller kommuner, og at mindst 2 af aftalerne har en årlig omsætning på mindst 10 mio. kr.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Prisen evalueres efter den evalueringstekniske pris jf. udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Rekrutterings og opkvalificeringsstrategi
Beskrivelse : Tilbudsgiver bliver vurderet på en beskrivelse af, at beskrive en konkret strategi omkring rekrutteringen og kompetenceudvikling, herunder en konkret plan, konkrete aktiviteter, kurser, og vidensdeling.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bestilling, match og klagesystem
Beskrivelse : Tilbudsgiver bliver vurderet på en beskrivelse af, • Hvordan der bestilles samt et link til testmiljø for bestillingsside. • Hvordan matchningen konkret mellem medarbejderen/e og borgers behov foretages. • Hvordan der arbejdes kontinuerligt med kvalitetssikring, herunder: o Konkret proces for proaktiv kvalitetssikring o konkret proces for hvordan der arbejdes med klagehåndtering.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kontinuitet
Beskrivelse : Tilbudsgiver bliver vurderet på en beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver sikrer at borgeren oplever at der er kontinuitet og stabilitet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 27/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 27/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   : Dele af opgaverne, der varetages under denne kontrakt er omfattet af reglerne om tavshedspligt
Elektronisk fakturering : Påkrævet
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : ICØ
Registreringsnummer : ORG-null
Postadresse : Bernstorffsvej 161    
By : Charlottenlund
Postnummer : 2920
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Louise Sol Rasmussen
Telefon : 28982045
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Gentofte Kommune
Registreringsnummer : 19438414
Afdeling : Udbud og kontrakt
Postadresse : Bernstorffsvej 161    
By : Gentofte
Postnummer : 2920
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Winnie Søndergaard
E-mail : win@gentofte.dk
Telefon : 92435228
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
Registreringsnummer : 11259979
Afdeling : Indkøb
Postadresse : Smallegade 1    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Louise Rasmuussen
Telefon : +4528982045
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Ballerup Kommune
Registreringsnummer : 58271713
Afdeling : 58271713
Postadresse : Hold-an Vej 7    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Emrie Beituli
E-mail : emrb@balk.dk
Telefon : 2024 0848
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Lyngby-Taarbæk Kommune
Registreringsnummer : 11715311
Afdeling : Udbuds- og indkøbskontoret
Postadresse : Toftebæksvej 8    
By : Kongens Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Maria Cecilie Hansen
E-mail : MAHAX@ltk.dk
Telefon : 61 13 34 81
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Rudersdal Kommune
Registreringsnummer : 29188378
Afdeling : 29188378
Postadresse : Øverødvej 2    
By : Holte
Postnummer : 2840
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Helle Hammond Jensen
Telefon : 72 68 20 08
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Gladsaxe Kommune
Registreringsnummer : 62761113
Afdeling : 62761113
Postadresse : Rådhus Allé 7    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sara Folkmann Ipsen
Telefon : 39575144
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Høje-Taastrup Kommune
Registreringsnummer : 19501817
Afdeling : Udbud
Postadresse : Rådhusstræde 1    
By : Taastrup
Postnummer : 3630
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Pia Blak
E-mail : Piabl@htk.dk
Telefon : 29616018
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 427068b1-dd96-407a-b9ef-ef0dfa49c162-01
Hovedårsagen til ændringen : Ajourførte oplysninger
Beskrivelse : Rettelsesblad ”Den forventede værdi af delaftale 1 - kr. 235735372 delaftale 2 - kr. 390668528 delaftale 3 - kr. 254985606 Samlede forventede aftaleværdi kr. 881389606 Maximal værdi på aftalen kr. 3525558028 De korrekte værdier fremgår af bekendtgørelsen Der er ændret i prækvalifikationsbetingelserne pkt. 1.1. Genstand for udbuddet, hvor forbruget for 2023 på delaftale 1 er ændret til kr. 23,2 mio. og det samlede forbrug for 2023 for delaftalerne 2 og 3 er ændret til kr. 63,5 mio. Der er ændret i prækvalifikationsbetingelserne pkt. 3 Tidsplan for prækvalifikationsfasen Nye frister: Ansøgers frist for at stille spørgsmål under prækvalifikation - 13. marts 2024 kl. 12:00 Ordregivers frist for besvarelse af spørgsmål under prækvalifikationen - 20. marts 2024 Ansøgers frist for indgivelse af ansøgning - 27. marts 2024 kl. 12:00
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : RESULT
Udbudsdokumenterne blev ændret den : 04/03/2024
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : PROCEDURE
Udbudsdokumenterne blev ændret den : 04/03/2024
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0001
Udbudsdokumenterne blev ændret den : 04/03/2024
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0002
Udbudsdokumenterne blev ændret den : 04/03/2024
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0003
Udbudsdokumenterne blev ændret den : 04/03/2024
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 39ed00b4-5957-4df0-b70d-0639e1de0220   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/03/2024   15:38:10 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/03/2024   15:41:07 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 136855-2024
EUT-S-nummer : 47/2024
Offentliggørelsesdato : 06/03/2024

Send til en kollega

0.095