23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
06.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af lægevikarer til regionsklinikkerne i Region Nordjylland


Region Nordjylland

136281-2024 - Resultater
Danmark – Anvisning af hospitalspersonale – Udbud af lægevikarer til regionsklinikkerne i Region Nordjylland
OJ S 47/2024 06/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af lægevikarer til regionsklinikkerne i Region Nordjylland
Beskrivelse : Region Nordjylland udbyder lægevikarer til regionsklinikkerne i Region Nordjylland
Identifikator for proceduren : 69d1b8c5-9563-46dc-a912-b774cbe940af
Tidligere bekendtgørelse : 00ee74bb-0ee6-444a-82a5-fd855bdc1d41-01
Intern identifikator : 23-1395
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Region Nordjylland udbyder lægevikarer til Region Nordjyllands regionsklinikker. Der udbydes lægevikarer til kontinuitetsvagter, akutte- og ikke-akutte kortidsvagter samt vagter til videokonsultationer. Udbuddet følger reglerne i udbudslovens afsnit III. Tildelingskriterier er bedste forhold mellem pris og kvalitet.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79625000   Anvisning af hospitalspersonale
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet, 85110000   Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 72 400 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 108 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Præcise oplysninger om klagefrist(er): • - Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. • - Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. o - Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). • - Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Kontinuitetslæger
Beskrivelse : Region Nordjylland udbyder kontinuitetslæger til regionsklinikkerne i Region Nordjylland
Intern identifikator : 23-1395
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79625000   Anvisning af hospitalspersonale
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet, 85110000   Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 32 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 48 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet i opgaveudførsel
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Korttidslæger, ikke-akut
Beskrivelse : Region Nordjylland udbyder ikke-akutte korttidslæger til regionsklinikkerne i Region Nordjylland. Den anslåede og maksimale værdi for delkontrakt 2 og 3 begge er opgjort til 28.000.000 og 42.000.000, da forbruget kan forrykke sig mellem disse delkontrakter, jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.3.1.
Intern identifikator : 23-1395
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79625000   Anvisning af hospitalspersonale
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet, 85110000   Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 28 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 42 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet i opgaveudførsel
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Korttidslæger, akut
Beskrivelse : Region Nordjylland udbyder akutte korttidslæger til regionsklinikkerne i Region Nordjylland. Den anslåede og maksimale værdi for delkontrakt 2 og 3 begge er opgjort til 28.000.000 og 42.000.000, da forbruget kan forrykke sig mellem disse delkontrakter, jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.3.1.
Intern identifikator : 23-1395
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79625000   Anvisning af hospitalspersonale
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet, 85110000   Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 28 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 42 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet i opgaveudførsel
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Videolæger
Beskrivelse : Region Nordjylland udbyder læger til videokonsultationer til regionsklinikkerne
Intern identifikator : 23-1395
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79625000   Anvisning af hospitalspersonale
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet, 85110000   Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 400 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 18 600 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet i opgaveudførsel
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 108 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Transmedica A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 00722955-2023 229/2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23-1395-1
Titel : Levering af lægevikarer
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 31/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Carelink A/S
Tilbud :
Officielt navn : Dedicare A/S
Tilbud :
Officielt navn : VikTeam A/S
Tilbud :
Officielt navn : Sundhedshuset Dorthea ApS
Tilbud :
Officielt navn : Medicotrust A/S
Tilbud :
Officielt navn : Colligo Vårdkompetens AB
Tilbud :
Officielt navn : Sverek AB
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Carelink A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 00722955-2023 229/2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23-1395-2
Titel : Levering af lægevikarer
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 31/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : VikTeam A/S
Tilbud :
Officielt navn : Transmedica A/S
Tilbud :
Officielt navn : Sundhedshuset Dorthea ApS
Tilbud :
Officielt navn : Colligo Vårdkompetens AB
Tilbud :
Officielt navn : Medicotrust A/S
Tilbud :
Officielt navn : Sverek AB
Tilbud :
Officielt navn : Compleo Health
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Carelink A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 00722955-2023 229/2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23-1395-3
Titel : Levering af lægevikarer
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 31/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : VikTeam A/S
Tilbud :
Officielt navn : Colligo Vårdkompetens AB
Tilbud :
Officielt navn : Medicotrust A/S
Tilbud :
Officielt navn : MedAssist ApS
Tilbud :
Officielt navn : Sverek AB
Tilbud :
Officielt navn : Powercare Recruitment A/S
Tilbud :
Officielt navn : Nordic Medicare Group A/S
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : VikTeam A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 00722955-2023 229/2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23-1395-4
Titel : Levering af lægevikarer
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 31/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Carelink A/S
Tilbud :
Officielt navn : Sundhedshuset Dorthea ApS
Tilbud :
Officielt navn : Sverek AB
Tilbud :
Officielt navn : Transmedica A/S
Tilbud :
Officielt navn : Medicotrust A/S
Tilbud :
Officielt navn : Colligo Vårdkompetens AB
Tilbud :
Officielt navn : Dedicare A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Afdeling : Økonomi
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Ø
Postnummer : 9220
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Camilla Hjerrild
E-mail : cahj@rn.dk
Telefon : +45 51839080
Internetadresse : http://www.rn.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Carelink A/S
Registreringsnummer : 30568176
Postadresse : Alsvej 21    
By : Randers SV
Postnummer : 8940
Land : Danmark
E-mail : vik@carelink.dk
Telefon : +45 29420008
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0003
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Dedicare A/S
Registreringsnummer : 36420340
Postadresse : Tagholm 15, 2. sal    
By : Nørresundby
Postnummer : 9400
Land : Danmark
Telefon : +45 22583891
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : VikTeam A/S
Registreringsnummer : 16467596
Postadresse : Esbjerg Brygge 30    
By : Esbjerg
Postnummer : 6700
Land : Danmark
Telefon : +45 81401511
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0004
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Medicotrust A/S
Registreringsnummer : 27673147
Postadresse : Digevej 114, 4. sal    
By : København S
Postnummer : 2300
Land : Danmark
Telefon : +45 43448420
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Transmedica A/S
Registreringsnummer : 17 42 34 01
Postadresse : Vesterbrogade 6 D, 6,    
By : København
Postnummer : 1620
Land : Danmark
Telefon : +45 33337613
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Sverek AB
Registreringsnummer : 556630-5461
Postadresse : Åsögatan 108    
By : Stockholm
Postnummer : 11829
Land : Sverige
Telefon : +46 735609566
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Sundhedshuset Dorthea ApS
Registreringsnummer : 39733412
Postadresse : Richard Mortensens Vej 79    
By : København S
Postnummer : 2300
Land : Danmark
Telefon : +45 41222300
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : Colligo Vårdkompetens AB
Registreringsnummer : 556984-5778
Postadresse : Sveavägen 155, 7tr    
By : Stockholm
Postnummer : 11346
Land : Sverige
Telefon : +46 840881420
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0012
Officielt navn : Compleo Health
Registreringsnummer : 43474669
Postadresse : https://www.compleohealth.com/dk/    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Land : Danmark
Telefon : +45 42349626
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0013
Officielt navn : MedAssist ApS
Registreringsnummer : 37377066
Postadresse : Murervej 7B    
By : Esbjerg
Postnummer : 6710
Land : Danmark
Telefon : +45 72119091
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0014
Officielt navn : Nordic Medicare Group A/S
Registreringsnummer : DK32772382
Postadresse : Rungstedvej 79    
By : Rungsted Kyst
Postnummer : 2960
Land : Danmark
Telefon : +45 53634823
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0015
Officielt navn : Powercare Recruitment A/S
Registreringsnummer : 32264700
Postadresse : Sønderhøj 16, 1.    
By : Viby J
Postnummer : 8260
Land : Danmark
E-mail : jow@powercare.dk
Telefon : +45 61191929
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0016
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d953b065-20bd-4963-a4f7-262d75f8a46d   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/03/2024   09:44:16 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 05/03/2024   11:01:52 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 136281-2024
EUT-S-nummer : 47/2024
Offentliggørelsesdato : 06/03/2024

Send til en kollega

0.047