23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
06.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Ringkøbing-Skjern Kommune

Udbud af dentaludstyr og - inventar


Ringkøbing-Skjern Kommune

136063-2024 - Resultater
Danmark – Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder – Udbud af dentaludstyr og - inventar
OJ S 47/2024 06/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Ringkøbing-Skjern Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af dentaludstyr og - inventar
Beskrivelse : Der udbydes en kontrakt om nyt klinikudstyr-og inventar som en offentlig varekontrakt med tilhørende servicekontrakt.
Identifikator for proceduren : a43e038e-36b6-4a73-8bf9-df495d00a583
Tidligere bekendtgørelse : de35a847-a74c-45d0-8df9-9ce573c5e1c2-01
Intern identifikator : 23-860
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Overordnet information om projektet:Det påbegyndte nybyggeri udføres af Hansen og Larsen A/S som etagebyggeri med kælder, stueplan, 1. sal og tagetage. Lokalerne forventes klar til ibrugtagning d. 1. januar 2025.Den nye kommunale tandklinik, som dette udbud omhandler, etableres i stueplan samt dele af kælderen. Afstande/adresser:Den nye klinik er under opførelse på Østergade 15-19 i Skjern, 750 meter fra Tandplejens nuværende adresse på Bredgade 108 i Skjern.Maskiner, der ønskes indgået serviceaftale på:Maskiner, der købes fra tilbudsgiver (indgår i kravsspecifikationen):Unitsintraoralt røntgen samt OTPBWT/vandkvalitetSugemotorerlattergas på klinikker og eksternt1 ny dentalopvaskemaskine1 ny DAC1 ny autoklave
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33130000   Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Østergade15 - 19    
By : Skjern
Postnummer : 6900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af dentaludstyr og - inventar
Beskrivelse : Der udbydes en kontrakt om nyt klinikudstyr-og inventar som en offentlig varekontrakt med tilhørende servicekontrakt.
Intern identifikator : 23-860
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33130000   Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Østergade15 - 19    
By : Skjern
Postnummer : 6900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 3   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Kriterier for grønne udbud : Ingen kriterier for grønne offentlige udbud
Innovativt mål : De indkøbte bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser indebærer procesinnovation.
5.1.8.
Tilgængelighedskriterier
Der er anvendt kriterier vedrørende adgangsmuligheder for personer med handicap
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og service
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er Bedste forhold mellem pris (50%) og kvalitet (50%). Priserne skal angives i Bilag 2 – Tilbudsliste. Underkriterierne til kvalitet vil dels være en evaluering af tilbudsgivers Løsningsbeskrivelse (4/5), som angives i bilag 4 og dels den tilbudte serviceaftale (1/5), som angives i bilag 5. Evalueringen af løsningsbeskrivelsen foretages på baggrund af opfyldelse af kravspecifikationen vedrørende specifikationer og kvalitet: 1. Styklister 2. Tegninger leveret som opstalt- og plantegning 3. Brochurer samt datablade I forhold til indretningsforslag vil ordregiver vurdere følgende positivt: ▪ I hvor høj grad matcher de tilbudte indretningsforslag ordregivers uploadede plantegninger? ▪ Kvalitet i forhold til valg af materialer. Ergonomisk vurdering af design og finish, herunder hvordan indretningen understøtter arbejdsgangene i en børne- og ungetandklinik.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er Bedste forhold mellem pris (50%) og kvalitet (50%). Priserne skal angives i Bilag 2 – Tilbudsliste. Underkriterierne til kvalitet vil dels være en evaluering af tilbudsgivers Løsningsbeskrivelse (4/5), som angives i bilag 4 og dels den tilbudte serviceaftale (1/5), som angives i bilag 5. Evalueringen af løsningsbeskrivelsen foretages på baggrund af opfyldelse af kravspecifikationen vedrørende specifikationer og kvalitet: 1. Styklister 2. Tegninger leveret som opstalt- og plantegning 3. Brochurer samt datablade I forhold til indretningsforslag vil ordregiver vurdere følgende positivt: ▪ I hvor høj grad matcher de tilbudte indretningsforslag ordregivers uploadede plantegninger? ▪ Kvalitet i forhold til valg af materialer. Ergonomisk vurdering af design og finish, herunder hvordan indretningen understøtter arbejdsgangene i en børne- og ungetandklinik.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Ringkøbing-Skjern Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Ringkøbing-Skjern Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Ringkøbing-Skjern Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Ringkøbing-Skjern Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Ringkøbing-Skjern Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 450 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : AB Dental Service
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 5 000 000,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Ringkøbing-Skjern Kommune
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Dent Support A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Ringkøbing-Skjern Kommune
Registreringsnummer : 29189609
Postadresse : Ved Fjorden 6    
By : Ringkøbing
Postnummer : 6950
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kell Christensen
E-mail : indkob@rksk.dk
Telefon : +45 99742424
Internetadresse : http://www.rksk.dk
Køberprofil : http://www.rksk.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : AB Dental Service
Registreringsnummer : 29973814
Postadresse : A.C. Illumsvej 27    
By : Silkeborg
Postnummer : 8600
Land : Danmark
Kontaktpunkt : AB Dental Service
Telefon : 86814800
Fax : 86814810
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Dent Support A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Registreringsnummer : 27746020
Postadresse : Mandal Allé 12 B    
By : Middelfart
Postnummer : 5500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Carsten Hansen
Telefon : 70 233 121
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 14e45086-7866-4696-bce7-48eb042f316b   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/03/2024   12:10:52 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 05/03/2024   12:11:01 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 136063-2024
EUT-S-nummer : 47/2024
Offentliggørelsesdato : 06/03/2024

Send til en kollega

0.047