23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rigspolitiet

Rammeaftale vedrørende Levering af førstehjælpsudstyr


Rigspolitiet

117108-2024 - Resultater
Danmark – Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje – Rammeaftale vedrørende Levering af førstehjælpsudstyr
OJ S 40/2024 26/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Rigspolitiet
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale vedrørende Levering af førstehjælpsudstyr
Beskrivelse : Rigspolitiet udbyder rammeaftale om levering af førsthjælpsudstyr. Førstehjælpsudstyr benyttes til behandling ved akut opstået skader eller traumer på borgere og/eller politiet, der kan opstå i forbindelse med politiets opgaver. Rammeaftalen er opdelt i to delaftaler; basalt udstyr og taktisk udstyr.
Identifikator for proceduren : 36588870-cdaf-4d37-8786-b0550546ecf1
Tidligere bekendtgørelse : 581798-2023
Tidligere bekendtgørelse : 578314-2023
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer, 33141110   Forbindsstoffer
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale vedrørende Levering af førstehjælpsudstyr
Beskrivelse : Rigspolitiet udbyder rammeaftale om levering af førsthjælpsudstyr. Førstehjælpsudstyr benyttes til behandling ved akut opstået skader eller traumer på borgere og/eller politiet, der kan opstå i forbindelse med politiets opgaver. Rammeaftalen er opdelt i to delaftaler; basalt udstyr og taktisk udstyr.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer, 33141110   Forbindsstoffer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Funktionalitet 20 % Sortiment 10 %
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Rigspolitiet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 11 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 11 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 7 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : AP services
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1 - Basalt udstyr
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 4 000 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2023-13574
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 18/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Rigspolitiet
Vinder :
Officielt navn : AP services
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2 - Taktisk udstyr
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 7 000 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2023-13574
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 18/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Rigspolitiet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Rigspolitiet
Registreringsnummer : 17143611
Postadresse : Polititorvet 14    
By : København V
Postnummer : 1780
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gitte Brylle
E-mail : gbr006@politi.dk
Telefon : +45 24922123
Internetadresse : https://www.politi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : AP services
Registreringsnummer : 31473624
Postadresse : Nupark 51 C    
By : Holstebro
Postnummer : 7500
Land : Danmark
Telefon : +45 96907090
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 088824cb-0b64-473d-9cf2-3e46b8d4e9ea   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 23/02/2024   12:57:19 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 23/02/2024   13:00:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 117108-2024
EUT-S-nummer : 40/2024
Offentliggørelsesdato : 26/02/2024

Send til en kollega

0.032