23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Prækvalifikation for udbud af specialiserede beskæftigelsesindsatser for udsatte over 30 år og sygemeldte


Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

115568-2024 - Resultater
Danmark – Sociale foranstaltninger – Prækvalifikation for udbud af specialiserede beskæftigelsesindsatser for udsatte over 30 år og sygemeldte
OJ S 40/2024 26/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Social beskyttelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Prækvalifikation for udbud af specialiserede beskæftigelsesindsatser for udsatte over 30 år og sygemeldte
Beskrivelse : Anskaffelse af aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (herefter benævnt LAB) kapitel 14, § 91 – Øvrig vejledning og opkvalificering samt kapitel 26 – Mentorstøtte for borgere, der er omfattet af LAB.Kontraktperiode: 01.07.24-30.06.28.
Identifikator for proceduren : abfa9af9-21f1-4234-acc4-f1c16418b8f6
Tidligere bekendtgørelse : abfea597-6836-4916-ad4c-441788560878-01
Intern identifikator : 215862774
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Begrænset udbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85310000   Sociale foranstaltninger
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Mindstekravene til udvælgelseskriterierne er som følger: Gennemsnitlig årsomsætning Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse Ansøgerens gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre DKK 1.000.000 kr. om året (eksklusive moms), eller Ansøgers omsætning i det senest disponible regnskabsår skal udgøre DKK 1.000.000 kr. (eksklusive moms). Erhvervsansvarsforsikring Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende: Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse Ansøgerens erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 1.000.000 pr. skadesbegivenhed for tingskade og DKK 10 millioner pr. skadebegivenhed for personskade. Leverandøren er forpligtet til at genetablere den fulde forsikringssum, såfremt der inden for et forsikringsår sker udbetaling af erstatning med mere end 50% af den maksimale forsikringssum, som Leverandørens ansvarsforsikring har forpligtet sig til at yde forsikringsdækning med på den pågældende forsikring. Referencer: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse De vedlagte referencer skal være leveret inden for de sidste 5 år, dvs. i perioden 2019-2023. En reference kan være opstartet før 2019, men der skal alene angives oplysninger i referencen for indsatsen i perioden 2019 og frem. En reference kan være aktiv eller afsluttet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Prækvalifikation for udbud af specialiserede beskæftigelsesindsatser for udsatte over 30 år og sygemeldte
Beskrivelse : Anskaffelse af aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (herefter benævnt LAB) kapitel 14, § 91 – Øvrig vejledning og opkvalificering samt kapitel 26 – Mentorstøtte for borgere, der er omfattet af LAB.Kontraktperiode: 01.07.24-30.06.28.
Intern identifikator : 215862774
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85310000   Sociale foranstaltninger
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Mindstekravene til udvælgelseskriterierne er som følger: Gennemsnitlig årsomsætning Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse Ansøgerens gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre DKK 1.000.000 kr. om året (eksklusive moms), eller Ansøgers omsætning i det senest disponible regnskabsår skal udgøre DKK 1.000.000 kr. (eksklusive moms). Erhvervsansvarsforsikring Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende: Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse Ansøgerens erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 1.000.000 pr. skadesbegivenhed for tingskade og DKK 10 millioner pr. skadebegivenhed for personskade. Leverandøren er forpligtet til at genetablere den fulde forsikringssum, såfremt der inden for et forsikringsår sker udbetaling af erstatning med mere end 50% af den maksimale forsikringssum, som Leverandørens ansvarsforsikring har forpligtet sig til at yde forsikringsdækning med på den pågældende forsikring. Referencer: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse De vedlagte referencer skal være leveret inden for de sidste 5 år, dvs. i perioden 2019-2023. En reference kan være opstartet før 2019, men der skal alene angives oplysninger i referencen for indsatsen i perioden 2019 og frem. En reference kan være aktiv eller afsluttet.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Registreringsnummer : 64942212
Afdeling : Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Postadresse : Borups Allé 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Binevs Celik
E-mail : r554@kk.dk
Telefon : +45 30511865
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 3ddf65f3-0638-463e-b639-633f8e6829e4   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 22/02/2024   14:48:02 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 22/02/2024   14:48:10 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 115568-2024
EUT-S-nummer : 40/2024
Offentliggørelsesdato : 26/02/2024

Send til en kollega

0.047