23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vesthimmerlands Kommune

Genoptræningsindsatser efter Sundhedslovens § 140


Vesthimmerlands Kommune

107015-2024 - Resultater
Danmark – Behandling og konsultation hos praktiserende læger og hermed beslægtet virksomhed – Genoptræningsindsatser efter Sundhedslovens § 140
OJ S 37/2024 21/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Vesthimmerlands Kommune
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Genoptræningsindsatser efter Sundhedslovens § 140
Beskrivelse : 30% af Vesthimmerlands Kommunes genoptræningsplaner efter Sundhedslovens § 140, skal i udbud.Vesthimmerlands Kommune ønsker at prioritere nærhedsprincippet, så borgerne har kortest mulig transporttid til træningsstedet. Gen optræningsindsatsen skal leveres/løses af én kontraktpart, der forpligtes til at etablere hold for nævnte diagnoser i hver af de fire byer: Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars.Der er intet til hindre for, at flere leverandører går sammen om at afgive tilbud. Det kan enten være som et underleverandørforhold eller konsortium, men kommunen indgår kun kontrakt med én samlet leverandør.
Identifikator for proceduren : 6c967848-d942-4440-8504-be9c19512595
Tidligere bekendtgørelse : dfe52732-3f2b-4782-9fa8-0d1581f0fa76-01
Intern identifikator : 217137248
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Kontrakten opfatter genoptræningsindsatsen for de nævnte diagnoser vedr. borgere, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus.Vesthimmerlands Kommune ønsker at prioritere nærhedsprincippet, så borgerne har kortest mulig transporttid til træningsstedet. Gen optræningsindsatsen skal leveres/løses af én kontraktpart, der forpligtes til at etablere hold for nævnte diagnoser i hver af de fire byer: Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars.Målgrupperne for borgere med genoptræningsplan på basalt niveau med typisk enkle og afgrænsede funktionsevnenedsættelser og ingen komplikationer i behandlingsforløbet på sygehus af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen:Hofte - Total hofte Alloplastik (THA)Knæ - Ligament og meniskKnæ - Total Knæ Alloplastik (TKA)Ryg - Siskus problematikkerArtroseSkulder - afklemningssyndrom.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85120000   Behandling og konsultation hos praktiserende læger og hermed beslægtet virksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 7 920 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Genoptræningsindsatser efter Sundhedslovens § 140
Beskrivelse : 30% af Vesthimmerlands Kommunes genoptræningsplaner efter Sundhedslovens § 140, skal i udbud.Vesthimmerlands Kommune ønsker at prioritere nærhedsprincippet, så borgerne har kortest mulig transporttid til træningsstedet. Gen optræningsindsatsen skal leveres/løses af én kontraktpart, der forpligtes til at etablere hold for nævnte diagnoser i hver af de fire byer: Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars.Der er intet til hindre for, at flere leverandører går sammen om at afgive tilbud. Det kan enten være som et underleverandørforhold eller konsortium, men kommunen indgår kun kontrakt med én samlet leverandør.
Intern identifikator : 217137248
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85120000   Behandling og konsultation hos praktiserende læger og hermed beslægtet virksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 6 100 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Vesthimmerlands Kommune - Kontrolbud
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 88.08.25-G01-9-23
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Vesthimmerlands Kommune
Registreringsnummer : 29189471
Postadresse : Vestre Boulevard 7    
By : Aars
Postnummer : 9600
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Indkøbsafdelingen
Telefon : +45 99668305
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Vesthimmerlands Kommune - Kontrolbud
Registreringsnummer : 29189471
Postadresse : Vestre Boulevard 7    
By : Aars
Postnummer : 9600
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Vesthimmerlands Kommune - Kontrolbud
Telefon : +45 99667000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 0d2d8aeb-aacc-49bd-b398-e08eda01d447   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 20/02/2024   09:27:57 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 20/02/2024   09:28:43 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 107015-2024
EUT-S-nummer : 37/2024
Offentliggørelsesdato : 21/02/2024

Send til en kollega

0.126