23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af ortopædkirurgi 2024 - genudbud


Region Nordjylland

103488-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Hospitalsvirksomhed – Udbud af ortopædkirurgi 2024 - genudbud
OJ S 35/2024 19/02/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af ortopædkirurgi 2024 - genudbud
Beskrivelse : Udbud af ortopædkirurgiske ydelser med opdeling i seks delaftaler: 1)Skulder-albue operationer, 2) Ikke-cervikale rygoperationer, 3) Knæoperationer, 4) Håndoperationer, 5) Fod-ankeloperationer, 6)Hofteoperationer. Der forventes indgået delaftale på alle seks ortopædkirurgiske områder med henholdsvis én primær og én sekundær leverandør på hver delaftale.
Identifikator for proceduren : 8b3365c6-791d-4e3b-ac57-8c12816bd70d
Tidligere bekendtgørelse : 00012921-2024
Tidligere bekendtgørelse : 00081757-2024
Intern identifikator : 2023-038639
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Der kan bydes på følgende delaftaler: 1)Skulder-albue operationer, 2) Ikke-cervikale rygoperationer, 3) Knæoperationer, 4) Håndoperationer, 5) Fod-ankeloperationer, 6)Hofteoperationer. Der forventes indgået delaftale på alle seks ortopædkirurgiske områder med henholdsvis én primær og én sekundær leverandør på hver delaftale. Én tilbudsgiver kan vinde flere eller alle delaftaler som primær eller sekundær leverandør på de enkelte aftaler. Tildelingskriteriet er "laveste pris".
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85111000   Hospitalsvirksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Yderligere oplysninger : Rammeaftalerne indeholder afstandskriterier
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 580,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 21 160,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : 1. Værdierne "Anslået værdi" og "Rammeaftalens maksimumværdi" under punkt 2.1.3 angiver de anslåede og maksimale mængder for alle 6 delaftaler (sum). Den anslåede mængde udgør i alt 10.580 henvisninger. Den maksimale mængde udgør i alt 21.160 henvisninger. 2. Værdierne "Anslået værdi " og "Rammeaftalens maksimale værdi" under punkt 5.1.5 for delaftale angiver ligeledes mængder (antal henvisninger) pr. delaftale. Se nærmere dokument 04, bilag 1, Tilbudsskema og i Udbudsbetingelserne, pkt. 6.1 for de anslåede antal henvisninger pr. delaftale pr. år. 3. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. 4. Ordregiver har valgt, at udbudslovens §134a § 135, stk. 1-3, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 2 skal finde anvendelse i dette udbud. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en underskrevet tro- og loveerklæring, jf. dokument 02, som foreløbig bevis for ikke at være omfattet af de anvendte udelukkelsesgrunde. Ordregiver kan efterfølgende kræve dokumentation herfor. For danske tilbudsgivere, vil denne dokumentation bestå af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke må være mere end 6 måneder gammel. Se nærmere i udbudsbetingelsernes pkt. 5.2. 5. Udbuddet er omfattet af EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Det vil medfore udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver eller dennes underleverandører er omfattet af forbuddet. Ordregiver forbeholder sig til inden tildeling af rammekontrakter at kræve underskrevet tro- og loveerklæring på, at tilbudsgiver ikke er omfattet af forbuddet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 6
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 6
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud.
Konkurs Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud.
Korruption Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud.
Tvangsakkord uden for konkurs Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud.
Deltagelse i en kriminel organisation Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud.
Svig Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud.
Insolvens Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud.
Aktiver, der administreres af en kurator Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Ordregiver har valgt at udbudslovens § 136 finder anvendelse i nærværende udbud.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Ordregiver har valgt at udbudslovens § 136 finder anvendelse i nærværende udbud.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Ordregiver har valgt at udbudslovens § 136 finder anvendelse i nærværende udbud.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Ordregiver har valgt at udbudslovens § 136 finder anvendelse i nærværende udbud.
Betaling af socialsikringsbidrag Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 3 finder anvendelse i nærværende udbud.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud
Betaling af skatter og afgifter Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 3 finder anvendelse i nærværende udbud.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Skulder-albue operationer
Beskrivelse : Rammeaftale om udførelse af udredning, behandling og efterkontrol indenfor det ortopædkirurgiske sub-speciale skulder-albue. For yderligere om procedurekoder omfattet af rammeaftalen henvises til dokument 04, Bilag 1, Tilbudsskema.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85111000   Hospitalsvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 180,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 12 360,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes pkt. 6.2
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 01/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist for modtagelse af tilbud : 01/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192) skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 2
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Nordjylland
Organisation, der behandler tilbud : Region Nordjylland
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Ikke-cervikale rygoperationer
Beskrivelse : Rammeaftale om udførelse af udredning, behandling og efterkontrol indenfor det ortopædkirurgiske sub-speciale ikke-cervikale rygoperationer. For yderligere om procedurekoder omfattet af rammeaftalen henvises til dokument 04, Bilag 1, Tilbudsskema.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85111000   Hospitalsvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 180,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 360,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes pkt. 6.2
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 01/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist for modtagelse af tilbud : 01/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192) skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 2
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Nordjylland
Organisation, der behandler tilbud : Region Nordjylland
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Knæoperationer
Beskrivelse : Rammeaftale om udførelse af udredning, behandling og efterkontrol indenfor det ortopædkirurgiske sub-speciale knæ. For yderligere om procedurekoder omfattet af rammeaftalen henvises til dokument 04, Bilag 1, Tilbudsskema.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85111000   Hospitalsvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 300,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 600,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes pkt. 6.2
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 01/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist for modtagelse af tilbud : 01/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 2
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Nordjylland
Organisation, der behandler tilbud : Region Nordjylland
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Håndoperationer
Beskrivelse : Rammeaftale om udførelse af udredning, behandling og efterkontrol indenfor det ortopædkirurgiske sub-speciale hånd. For yderligere om procedurekoder omfattet af rammeaftalen henvises til dokument 04, Bilag 1, Tilbudsskema.
Intern identifikator : 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85111000   Hospitalsvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 01/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist for modtagelse af tilbud : 01/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 2
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Nordjylland
Organisation, der behandler tilbud : Region Nordjylland
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Fod-ankeloperationer
Beskrivelse : Rammeaftale om udførelse af udredning, behandling og efterkontrol indenfor det ortopædkirurgiske sub-speciale fod-ankel. For yderligere om procedurekoder omfattet af rammeaftalen henvises til dokument 04, Bilag 1, Tilbudsskema.
Intern identifikator : 5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85111000   Hospitalsvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 600,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 3 200,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 01/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist for modtagelse af tilbud : 01/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 2
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Nordjylland
Organisation, der behandler tilbud : Region Nordjylland
5.1.
Delkontrakt : LOT-0006
Titel : Hofteoperationer
Beskrivelse : Rammeaftale om udførelse af udredning, behandling og efterkontrol indenfor det ortopædkirurgiske sub-speciale hofte. For yderligere om procedurekoder omfattet af rammeaftalen henvises til dokument 04, Bilag 1, Tilbudsskema.
Intern identifikator : 6
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85111000   Hospitalsvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 320,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 640,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 01/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist for modtagelse af tilbud : 01/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192) skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 2
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Nordjylland
Organisation, der behandler tilbud : Region Nordjylland
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Afdeling : Økonomi
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Ø
Postnummer : 9220
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Nanna Rask Pedersen
E-mail : n.rask@rn.dk
Telefon : +45 30601091
Internetadresse : https://www.rn.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 597bd554-e616-4395-a51c-6fb8e2be2c2b-01
Hovedårsagen til ændringen : Ajourførte oplysninger
Beskrivelse : Procedurekoder der udføres som regionsfunktion er ikke omfattet af udbuddet. Rettelsen præciseres via nærværende ændringsbekendtgørelse og via upload af nye udbudsbetingelser, nyt tilbudsskema og nyt udkast til rammeaftale til CTM. Der er samtidig hermed uploadet ændret tidsplan til CTM med en udskydelse af tilbudsfristen, der herefter udløber den 1. marts 2023 kl. 12.00.
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0001
Beskrivelse af ændringer : Procedurekoder der udføres som regionsfunktion er ikke omfattet af udbuddet. Rettelsen præciseres via nærværende ændringsbekendtgørelse og via upload af nye udbudsbetingelser, nyt tilbudsskema og nyt udkast til rammeaftale til CTM. Der er samtidig hermed uploadet ændret tidsplan til CTM med en udskydelse af tilbudsfristen, der herefter udløber den 1. marts 2023 kl. 12.00.
Udbudsdokumenterne blev ændret den : 16/02/2024
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0002
Beskrivelse af ændringer : Procedurekoder der udføres som regionsfunktion er ikke omfattet af udbuddet. Rettelsen præciseres via nærværende ændringsbekendtgørelse og via upload af nye udbudsbetingelser, nyt tilbudsskema og nyt udkast til rammeaftale til CTM. Der er samtidig hermed uploadet ændret tidsplan til CTM med en udskydelse af tilbudsfristen, der herefter udløber den 1. marts 2023 kl. 12.00.
Udbudsdokumenterne blev ændret den : 16/02/2024
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0003
Beskrivelse af ændringer : Procedurekoder der udføres som regionsfunktion er ikke omfattet af udbuddet. Rettelsen præciseres via nærværende ændringsbekendtgørelse og via upload af nye udbudsbetingelser, nyt tilbudsskema og nyt udkast til rammeaftale til CTM. Der er samtidig hermed uploadet ændret tidsplan til CTM med en udskydelse af tilbudsfristen, der herefter udløber den 1. marts 2023 kl. 12.00.
Udbudsdokumenterne blev ændret den : 16/02/2024
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0004
Beskrivelse af ændringer : Procedurekoder der udføres som regionsfunktion er ikke omfattet af udbuddet. Rettelsen præciseres via nærværende ændringsbekendtgørelse og via upload af nye udbudsbetingelser, nyt tilbudsskema og nyt udkast til rammeaftale til CTM. Der er samtidig hermed uploadet ændret tidsplan til CTM med en udskydelse af tilbudsfristen, der herefter udløber den 1. marts 2023 kl. 12.00.
Udbudsdokumenterne blev ændret den : 16/02/2024
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0005
Beskrivelse af ændringer : Procedurekoder der udføres som regionsfunktion er ikke omfattet af udbuddet. Rettelsen præciseres via nærværende ændringsbekendtgørelse og via upload af nye udbudsbetingelser, nyt tilbudsskema og nyt udkast til rammeaftale til CTM. Der er samtidig hermed uploadet ændret tidsplan til CTM med en udskydelse af tilbudsfristen, der herefter udløber den 1. marts 2023 kl. 12.00.
Udbudsdokumenterne blev ændret den : 16/02/2024
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0006
Beskrivelse af ændringer : Procedurekoder der udføres som regionsfunktion er ikke omfattet af udbuddet. Rettelsen præciseres via nærværende ændringsbekendtgørelse og via upload af nye udbudsbetingelser, nyt tilbudsskema og nyt udkast til rammeaftale til CTM. Der er samtidig hermed uploadet ændret tidsplan til CTM med en udskydelse af tilbudsfristen, der herefter udløber den 1. marts 2023 kl. 12.00.
Udbudsdokumenterne blev ændret den : 16/02/2024
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 996aeace-5c51-4ac9-98ea-fa026f90bd4b   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/02/2024   08:27:47 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/02/2024   08:46:45 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 103488-2024
EUT-S-nummer : 35/2024
Offentliggørelsesdato : 19/02/2024

Send til en kollega

0.079