23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Helsingør Kommune

El-kørestole, klasse B


Helsingør Kommune

97565-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Invalidekøretøjer og kørestole – El-kørestole, klasse B
OJ S 33/2024 15/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Helsingør Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Fredensborg Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : El-kørestole, klasse B
Beskrivelse : Udbuddet omfatter Fredensborg Kommunes og Helsingør Kommunes indkøb af el-kørestole, klasse B, samt tilbehør og reservedele til denne type el-kørestol. Anskaffelsen vil som hovedregel foretages af kommunernes fælles hjælpemiddelcentral, som er fysisk beliggende i Fredensborg Kommune. Anskaffelserne vil efterfølgende indgå i kommunernes genudlånsordning. Det er primært personalet på Hjælpemiddelcentralen, som foretager indkøb og bestilling af tilbehør og/eller reservedele på vegne af de to deltagende kommuner.<br>
Identifikator for proceduren : ce55d1c9-b472-40e4-bb91-e1697f0c9d38
Intern identifikator : 197306
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33193100   Invalidekøretøjer og kørestole
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 375 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure
Rent nationale udelukkelsesgrunde Rent nationale udelukkelsesgrunde
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
Betaling af socialsikringsbidrag Betaling af socialsikringsbidrag
Betaling af skatter og afgifter Betaling af skatter og afgifter
Deltagelse i en kriminel organisation Deltagelse i en kriminel organisation
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Svig Svig
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Børnearbejde og andre former for menneskehandel
Korruption Korruption
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : El-kørestole, klasse B
Beskrivelse : Udbuddet omfatter Fredensborg Kommunes og Helsingør Kommunes indkøb af el-kørestole, klasse B, samt tilbehør og reservedele til denne type el-kørestol. Anskaffelsen vil som hovedregel foretages af kommunernes fælles hjælpemiddelcentral, som er fysisk beliggende i Fredensborg Kommune. Anskaffelserne vil efterfølgende indgå i kommunernes genudlånsordning. Det er primært personalet på Hjælpemiddelcentralen, som foretager indkøb og bestilling af tilbehør og/eller reservedele på vegne af de to deltagende kommuner.<br>
Intern identifikator : 197306
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33193100   Invalidekøretøjer og kørestole
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33193200   Dele og tilbehør til invalidekøretøjer og kørestole, 33193121   Motoriserede kørestole, 33196200   Hjælpemidler til handicappede
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 375 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : <span style="font-size: inherit;">Følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen skal oplyses:</span><ul><li>Tilbudsgivers soliditetsgrad skal som minimum være positiv for det seneste års aflagte årsregnskab. </li><li>Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift. </li></ul>Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal mindstekravene være opfyldt for de enheder/virksomheder, som Tilbudsgiver baserer sig på eller samlet set for sammenslutningen/konsortiet.<br>
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : En egnet reference vurderes således at omfatte levering af el-kørestole, klasse B, samt tilbehør og reservedele. <ul><li>I udbudssystemet angives følgende oplysninger for hver reference: </li><li>En beskrivelse af opgaven, som gør Ordregiver i stand til at vurdere, om det er en relevant og egnet reference. </li><li>Beløb/opgavens værdi i DKK. </li><li>Aftalens start og eventuelle slutdato. </li><li>Kundenavn, inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne (Ordregiver forbeholder sig ret til at tage kontakt til leverandørens angivne reference). </li></ul>Hvis Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen vedrørende udførslen af konkrete dele af tjenesteydelsen, skal de konkrete dele af ydelsen udføres af den enhed, som Tilbudsgiver baserer sig på, jf. udbudslovens § 144, stk. 3. <br>
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan dokumentere minimum 2 relevante og egnede referencer vedrørende de ydelser, som rammeaftalerne omfatter, udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 0
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Betjeningsvenlighed og komfort for bruger og hjælper
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Bruger- og rengøringsvenlighed for depotpersonale
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Graden af opfyldelse af ”Ønsker til …”
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 13/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 13/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Helsingør Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Helsingør Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Helsingør Kommune
Registreringsnummer : 64502018
Postadresse : Stengade 59    
By : Helsingør
Postnummer : 3000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Charlotte Paarup Larsen
Telefon : +45 25313446
Internetadresse : https://www.helsingor.dk
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Fredensborg Kommune
Registreringsnummer : 29188335
Postadresse : Egevangen 3 B    
By : Kokkedal
Postnummer : 2980
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Izel Melda Soysal
Telefon : +45 72562950
Internetadresse : https://fredensborg.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c3f7ca4c-03e7-4511-ac04-62f3e899a53f   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 12/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 97565-2024
EUT-S-nummer : 33/2024
Offentliggørelsesdato : 15/02/2024

Send til en kollega

0.078