23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Indkøb af transportkasser til Blod-, urin og andre prøver


Region Nordjylland

87047-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Medicinsk udstyr – Indkøb af transportkasser til Blod-, urin og andre prøver
OJ S 30/2024 12/02/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af transportkasser til Blod-, urin og andre prøver
Beskrivelse : Regionen har til hensigt at indgå kontrakt vedr. indkøb af nye transportkasser til blod-, urin og andre prøver fra praksis- og speciallæger og udvikling heraf. Blod-, urin og andre prøver indsamles fra praksis- og speciallæger m.fl. i og omkring Aalborg og transporteres til de centrale laboratorier på Aalborg Universitetshospital. Dette flow af prøver er i nogen grad automatiseret ved modtagelsen på sygehuset. I forbindelse med udflytning til Det Ny Universitetshospital er der truffet beslutning om at afvikle den eksisterende automatiseringsløsning, der således ikke flyttes med til det nye sygehus. I stedet indrettes en ny prøvemodtagelse med nyt automatiseringsanlæg. I den forbindelse er det nødvendigt at designe, udvikle og anskaffe nye transportkasser, som i henseende til formål, håndtering og arbejdsmiljø m.v. vil kunne indgå i den nye automatisering. Disse transportkasser indgår i et prøveflow, som bl.a. indebærer transport af biologisk materiale på offentlig vej og er dermed underlagt den internationale konvention om trans-port af farligt gods på vej. Dette stiller en række krav til emballering og dermed til den nye transport-kasse. Disse hensyn bevirker sammen med rimelige og hensigtsmæssige krav af håndterings- og arbejdsmiljømæssig art, det nævnte ønske om, at transportkasserne kan integreres i en automatisk håndtering (åbning, inspicering af indre temperatur og kontaminering, tømning, rengøring og genud-levering m.v.) og transportkassernes evne til at modstå rengøring ved høje temperaturer og/eller op-løsningsmidler, at standardkasser ikke finder anvendelse. Da det nordjyske sygehusvæsen desuden er ledende med hensyn til automatisering af modtagelse og håndtering af eksterne prøver, eksisterer der ikke anvendelige transportkasser, specialudviklet til andre sygehuse. De nye transportkasser skal derfor specialudvikles til formålet.
Identifikator for proceduren : 3bca50ff-d5ee-4226-ad69-094997ec76f5
Intern identifikator : U431-24
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Region Nordjylland vurderer på baggrund af en gennemført markedsanalyse, at der kun er én leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven §80, stk. 3, nr. 2. Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indkøb af transportkasser til Blod-, urin og andre prøver
Beskrivelse : Regionen har til hensigt at indgå kontrakt vedr. indkøb af nye transportkasser til blod-, urin og andre prøver fra praksis- og speciallæger og udvikling heraf. Blod-, urin og andre prøver indsamles fra praksis- og speciallæger m.fl. i og omkring Aalborg og transporteres til de centrale laboratorier på Aalborg Universitetshospital. Dette flow af prøver er i nogen grad automatiseret ved modtagelsen på sygehuset. I forbindelse med udflytning til Det Ny Universitetshospital er der truffet beslutning om at afvikle den eksisterende automatiseringsløsning, der således ikke flyttes med til det nye sygehus. I stedet indrettes en ny prøvemodtagelse med nyt automatiseringsanlæg. I den forbindelse er det nødvendigt at designe, udvikle og anskaffe nye transportkasser, som i henseende til formål, håndtering og arbejdsmiljø m.v. vil kunne indgå i den nye automatisering. Disse transportkasser indgår i et prøveflow, som bl.a. indebærer transport af biologisk materiale på offentlig vej og er dermed underlagt den internationale konvention om trans-port af farligt gods på vej. Dette stiller en række krav til emballering og dermed til den nye transport-kasse. Disse hensyn bevirker sammen med rimelige og hensigtsmæssige krav af håndterings- og arbejdsmiljømæssig art, det nævnte ønske om, at transportkasserne kan integreres i en automatisk håndtering (åbning, inspicering af indre temperatur og kontaminering, tømning, rengøring og genud-levering m.v.) og transportkassernes evne til at modstå rengøring ved høje temperaturer og/eller op-løsningsmidler, at standardkasser ikke finder anvendelse. Da det nordjyske sygehusvæsen desuden er ledende med hensyn til automatisering af modtagelse og håndtering af eksterne prøver, eksisterer der ikke anvendelige transportkasser, specialudviklet til andre sygehuse. De nye transportkasser skal derfor specialudvikles til formålet.
Intern identifikator : U431-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Region Nordjylland vurderer på baggrund af en gennemført markedsanalyse, at der kun er én leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven §80, stk. 3, nr. 2. Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds klagevejledning https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 000 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : I medfør af Regionens behov og den gennemførte markedsdialog vil denne specialudvikling skulle levere en transportkasse med skrappe krav til vægt og sikkerhed og som kan understøtte både automatisk og manuel håndtering, samtidig med at transportkassen skal kunne tåle rengøring. Transportkassen skal være forsynet med indlejret passiv RFID-chip, skal være bestykket med temperaturlogger og skal kunne kobles fysisk sammen med henblik på den manuelle håndtering ved afhentning. Transportkassens lukke/åbne mekanisme skal endvidere være sikret, så den ikke kan åbnes af uvedkommende. Transportkassen forventes over en fireårs periode at skulle leveres i op til 800 stk. Det relativt lave antal og den høje grad af specialisering og de dermed forbundne krav, dette stiller til leverandørens domænekendskab, indebærer, at det er ordregivers vurdering, at leverancen ikke vil påkalde sig interesse fra almindelige leverandører af plastikkasser. Det skønnes nemlig nødvendigt og et berettiget krav, at leverandøren med kort varsel kan bistå udviklingen af den øvrige automatisering og logistik vedrørende de eksterne prøver og dermed håndteringen af transportkasserne. Denne bistand vil sandsynligvis indebære fysisk tilstedeværelse og på tidspunkter, som kun med kort tidshorisont kan planlægges, hvilket vil gøre lange transportafstande og -tider samt sproglige udfordringer uhensigtsmæssige. Det skønnes ligeledes i henseende til transportlogistikkens essentielle bidrag til en effektiv og patientsikker behandling af prøverne og deres transport nødvendigt med leverandører, hvis tilkaldehorisont ikke påvirkes negativt af lange transporttider eller sproglige vanskeligheder. Udviklingen af transportkassen vil kræve en betydelig indsigt i både laboratoriefaglige og generelt medicinske forhold og vilkår og herunder erfaring med de krav til materialer og overfladeegenskaber, dette indebærer, bl.a. af hensyn til smittefare, hygiejne og arbejdsmiljø. Ligeledes vil det være nødvendigt med erfaring med og indsigt i det samlede prøveflow og den dermed forbundne logistik og i det hele taget en grundig indsigt i det sundhedsfaglige og sygehusmæssige domæne Den gennemførte markedsdialog har vist at der kun er en leverandør på markedet der kan udvikle og producere den transportkasse som lever op til de krav der er til transportkassen.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : ProjectPartner
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : U431-24
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : U431-24
Titel : Indkøb af transportkasser til Blod-, urin og andre prøver
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Afdeling : Økonomi
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Ø
Postnummer : 9220
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mia Westerberg
Telefon : +45 21596317
Internetadresse : https://rn.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715100
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : ProjectPartner
Registreringsnummer : 42164631
By : Brædstrup
Land : Danmark
Telefon : +45 2617 5430
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : faa41c92-8a1f-4335-9610-867832959843   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 09/02/2024   10:10:50 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 09/02/2024   11:32:39 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 87047-2024
EUT-S-nummer : 30/2024
Offentliggørelsesdato : 12/02/2024

Send til en kollega

0.062