23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af ortopædkirurgi 2024


Region Nordjylland

81757-2024 - Resultater
Danmark – Hospitalsvirksomhed – Udbud af ortopædkirurgi 2024
OJ S 28/2024 08/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af ortopædkirurgi 2024
Beskrivelse : Udbud af ortopædkirurgiske ydelser med opdeling i seks delaftaler: 1)Skulder-albue operationer, 2) Ikke-cervikale rygoperationer, 3) Knæoperationer, 4) Håndoperationer, 5) Fod-ankeloperationer, 6)Hofteoperationer. Der forventes indgået delaftale på alle seks ortopædkirurgiske områder med henholdsvis én primær og én sekundær leverandør på hver delaftale.
Identifikator for proceduren : 2ee50b98-802e-479d-b58c-0164d7e858ba
Tidligere bekendtgørelse : 7c5ec5b4-ad10-499c-b744-eb7b3b80d9a7-01
Intern identifikator : 2023-038639
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Der kan bydes på følgende delaftaler: 1)Skulder-albue operationer, 2) Ikke-cervikale rygoperationer, 3) Knæoperationer, 4) Håndoperationer, 5) Fod-ankeloperationer, 6)Hofteoperationer. Der forventes indgået delaftale på alle seks ortopædkirurgiske områder med henholdsvis én primær og én sekundær leverandør på hver delaftale. Én tilbudsgiver kan vinde flere eller alle delaftaler som primær eller sekundær leverandør på de enkelte aftaler. Tildelingskriteriet er "laveste pris".
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85111000   Hospitalsvirksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rammeaftalerne indeholder afstandskriterier.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : 1. Værdierne "Anslået værdi" og "Rammeaftalens maksimumværdi" under overskriften "Procedure" angiver de anslåede og maksimale mængder for alle delaftaler (sum). Den anslåede mængde udgør i alt 10.580 henvisninger. Den maksimale mængde udgør i alt 21.160 henvisninger. 2. Felterne "Mængde" og "Rammeaftalens maksimale værdi" under hver delaftale angiver ligeledes mængder (antal henvisninger) pr. delaftale. Se nærmere dokument 04, bilag 1, Tilbudsskema og i Udbudsbetingelserne, pkt. 6.1 for de anslåede antal henvisninger pr. delaftale pr. år. 3. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. 4. Ordregiver har valgt, at udbudslovens §134a § 135, stk. 1-3, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 2 skal finde anvendelse i dette udbud. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en underskrevet tro- og loveerklæring, jf. dokument 02, som foreløbig bevis for ikke at være omfattet af de anvendte udelukkelsesgrunde. Ordregiver kan efterfølgende kræve dokumentation herfor. For danske tilbudsgivere, vil denne dokumentation bestå af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke må være mere end 6 måneder gammel. Se nærmere i udbudsbetingelsernes pkt. 5.2. 5. Udbuddet er omfattet af EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Det vil medfore udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver eller dennes underleverandører er omfattet af forbuddet. Ordregiver forbeholder sig til inden tildeling af rammekontrakter at kræve underskrevet tro- og loveerklæring på, at tilbudsgiver ikke er omfattet af forbuddet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Skulder-albue operationer
Beskrivelse : Rammeaftale om udførelse af udredning, behandling og efterkontrol indenfor det ortopædkirurgiske sub-speciale skulder-albue. For yderligere om procedurekoder omfattet af rammeaftalen henvises til dokument 04, bilag 1, Tilbudsskema og dokument 05, bilag 2, Kodetræ - oversigt over procedurekoder.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85111000   Hospitalsvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 180,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 12 360,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes pkt. 6.2
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192) skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Ikke-cervikale rygoperationer
Beskrivelse : Rammeaftale om udførelse af udredning, behandling og efterkontrol indenfor det ortopædkirurgiske sub-speciale ikke-cervikale rygoperationer. For yderligere om procedurekoder omfattet af rammeaftalen henvises til dokument 04, bilag 1, Tilbudsskema og dokument 05, bilag 2, Kodetræ - oversigt over procedurekoder.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85111000   Hospitalsvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 180,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 360,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes pkt. 6.2
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192) skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Knæoperationer
Beskrivelse : Rammeaftale om udførelse af udredning, behandling og efterkontrol indenfor det ortopædkirurgiske sub-speciale knæ. For yderligere om procedurekoder omfattet af rammeaftalen henvises til dokument 04, bilag 1, Tilbudsskema og dokument 05, bilag 2, Kodetræ - oversigt over procedurekoder.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85111000   Hospitalsvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 300,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 600,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes pkt. 6.2
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192) skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Håndoperationer
Beskrivelse : Rammeaftale om udførelse af udredning, behandling og efterkontrol indenfor det ortopædkirurgiske sub-speciale hånd. For yderligere om procedurekoder omfattet af rammeaftalen henvises til dokument 04, bilag 1, Tilbudsskema og dokument 05, bilag 2, Kodetræ - oversigt over procedurekoder.
Intern identifikator : 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85111000   Hospitalsvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192) skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Fod-ankeloperationer
Beskrivelse : Rammeaftale om udførelse af udredning, behandling og efterkontrol indenfor det ortopædkirurgiske sub-speciale fod-ankel. For yderligere om procedurekoder omfattet af rammeaftalen henvises til dokument 04, bilag 1, Tilbudsskema og dokument 05, bilag 2, Kodetræ - oversigt over procedurekoder
Intern identifikator : 5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85111000   Hospitalsvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 600,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 3 200,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192) skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0006
Titel : Hofteoperationer
Beskrivelse : Rammeaftale om udførelse af udredning, behandling og efterkontrol indenfor det ortopædkirurgiske sub-speciale hofte. For yderligere om procedurekoder omfattet af rammeaftalen henvises til dokument 04, bilag 1, Tilbudsskema og dokument 05, bilag 2, Kodetræ - oversigt over procedurekoder.
Intern identifikator : 6
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85111000   Hospitalsvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 320,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 640,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192) skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0006
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Afdeling : Økonomi
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Ø
Postnummer : 9220
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Nanna Rask Pedersen
E-mail : n.rask@rn.dk
Telefon : +45 30601091
Internetadresse : https://www.rn.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 18b23fb4-737a-4d16-affc-c0cf2a6186b1   - 02
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 07/02/2024   07:38:03 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 07/02/2024   07:38:20 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 81757-2024
EUT-S-nummer : 28/2024
Offentliggørelsesdato : 08/02/2024

Send til en kollega

0.047