23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Middelfart Kommune

Udbud af personlig pleje og praktisk bistand


Middelfart Kommune

70659-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger – Udbud af personlig pleje og praktisk bistand
OJ S 24/2024 02/02/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Middelfart Kommune
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af personlig pleje og praktisk bistand
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af personlig pleje og praktisk bistand til Middelfart Kommune. Udbuddet gennemføres efter reglerne om light-regimet, jf. Udbudsloven §§ 186-189, hvor Ordregiver har frihed til at tilrettelægge procedure og fremgangsmåde. Henset til rammeaftalens indhold, hvor ydelsen skal leveres i borgernes hjem, og kommunikationen foregår på dansk, vurderes det ikke, at opgaven har en klar grænseoverskridende interesse, hvorfor der ikke gælder særlige krav til proceduren for indkøbet. Rammeaftalen omfatter følgende indsatser: • Personlig pleje og hjælp, jf. Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 1 • Praktisk bistand, jf. Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 2 • Afløsning i hjemmet, jf. Serviceloven § 84, stk. l • Videredelegerede sundhedslovsydelser, jf. Sundhedsloven • Klippekort Udbuddet omfatter ikke personlig pleje og praktisk bistand til beboerne på plejehjem mv. jf. Serviceloven § 192a, lejere i plejeboligbebyggelse, der er omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov om boliger til ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder.
Identifikator for proceduren : a7694b9b-051b-45bc-ac68-9ffb53c64e8c
Intern identifikator : 24-42
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres efter reglerne om light-regimet, jf. Udbudsloven §§ 186-189, hvor Ordregiver har frihed til at tilrettelægge procedure og fremgangsmåde. Henset til rammeaftalens indhold, hvor ydelsen skal leveres i borgernes hjem, og kommunikationen foregår på dansk, vurderes det ikke, at opgaven har en klar grænseoverskridende interesse, hvorfor der ikke gælder særlige krav til proceduren for indkøbet. Ordregiver gennemfører udbuddet som et offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet, 85141210   Hjemmesygepleje, 98513310   Hjemmehjælp
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 41 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 63 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : 6.1 Udelukkelse pba. anden regulering end udbudsdirektivet 6.1.1 Udelukkelse pga. skattely Der kan ikke tildeles kontrakt til virksomheder, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land, jf. udbudslovens § 134a. 6.1.2 Udelukkelse pga. russisk ejerskab eller etablering Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine: a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b), Ligeledes kan der ikke anvendes underleverandører eller støttende enheder, der er omfattet af ovenstående, hvis denne aktørs bidrag udgør mere end 10 % af kontraktværdien. Alle frivillige udelukkelsesgrunde er tilvalgt og finder anvendelse ved nærværende udbud, jvf. udbudslovens § 137.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af personlig pleje og praktisk bistand
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af personlig pleje og praktisk bistand til Middelfart Kommune. Udbuddet gennemføres efter reglerne om light-regimet, jf. Udbudsloven §§ 186-189, hvor Ordregiver har frihed til at tilrettelægge procedure og fremgangsmåde. Henset til rammeaftalens indhold, hvor ydelsen skal leveres i borgernes hjem, og kommunikationen foregår på dansk, vurderes det ikke, at opgaven har en klar grænseoverskridende interesse, hvorfor der ikke gælder særlige krav til proceduren for indkøbet. Rammeaftalen omfatter følgende indsatser: • Personlig pleje og hjælp, jf. Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 1 • Praktisk bistand, jf. Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 2 • Afløsning i hjemmet, jf. Serviceloven § 84, stk. l • Videredelegerede sundhedslovsydelser, jf. Sundhedsloven • Klippekort Udbuddet omfatter ikke personlig pleje og praktisk bistand til beboerne på plejehjem mv. jf. Serviceloven § 192a, lejere i plejeboligbebyggelse, der er omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov om boliger til ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder.
Intern identifikator : 24-42
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet, 85141210   Hjemmesygepleje, 98513310   Hjemmehjælp
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 02/09/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 41 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 63 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : 6.1 Udelukkelse pba. anden regulering end udbudsdirektivet 6.1.1 Udelukkelse pga. skattely Der kan ikke tildeles kontrakt til virksomheder, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land, jf. udbudslovens § 134a. 6.1.2 Udelukkelse pga. russisk ejerskab eller etablering Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine: a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b), Ligeledes kan der ikke anvendes underleverandører eller støttende enheder, der er omfattet af ovenstående, hvis denne aktørs bidrag udgør mere end 10 % af kontraktværdien. Alle frivillige udelukkelsesgrunde er tilvalgt og finder anvendelse ved nærværende udbud, jvf. udbudslovens § 137.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik årsomsætning
Beskrivelse : Tilbudsgivers totale omsætning skal i de seneste to regnskabsår have været mindst 10 mio. kr., pr. regnskabsår heraf mindst 7,5 mio. kr. relateret til pleje og praktisk bistand, og sygeplejeydelser, pr. regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal i de seneste to regnskabsår have haft en egenkapital på mindst 1,5 mio. kr., pr. regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver har mindst to referencer på levering af ydelser af praktisk bistand og personlig pleje til kommuner, inden for tre år regnet fra tilbudsfristen. Hver reference skal have en kontraktværdi på minimum 5 mio. kr. Kontrakterne må ikke være afsluttede mere end tre år før tilbudsfristen. For så vidt angår igangværende kontrakter gøres der opmærksom på, at alene omsætning, der er realiseret, kan medregnes i værdien. Referencerne skal indeholde en beskrivelse af aftalen, antal leverede timer på hhv. praktisk bistand og personlig pleje, dato for udløb af kontrakten og modtagerkommunen. - Levering af ydelser af praktisk bistand og personlig pleje som er leveret efter godkendelsesmodellen hos andre kommuner, vil også opfylde betingelserne for referencer. Ovenstående minimumskrav til referencer skal overholdes. Tilbudsgiver er dog fritaget for at oplyse dato for udløb, hvis det er en igangværende kontrakt på godkendelsesmodellen hos en kommune.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet ”pris” vurderes på baggrund af den samlede evalueringstekniske sum. Hvert tilbud tildeles ud fra denne sum point på en skala fra 0-10 efter en lineær model. Tilbuddet med den laveste pris tildeles 10 point. Hvor den lineære models nulpunkt placeres, afhænger af spredning i tilbuddene: • Hvis den højeste pris ligger 30 % eller mindre over den laveste pris, gives 0 point til en (fiktiv) pris, der er 30 % dyrere end den laveste. • Hvis den højeste pris ligger mere end 30%, men mindre end 50 %, over den laveste pris, gives der 0 point til tilbuddet med den højeste pris. • Hvis den højeste pris ligger 50 % eller mere over den laveste pris, gives der 0 point til en (fiktiv) pris, der er 50 % højere end den laveste. Alle tilbud, der er mere end 50 % dyrere end det laveste, tildeles også 0 point. Tilbuddene tildeles point i forhold til deres placering på den lineære skala ud fra følgende formel: Point = maksimumpoint – ((maksimumpoint – minimumpoint)/X pct.) * (pris – laveste pris)/laveste pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 55

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Leveringssikkerhed og personaleforhold
Beskrivelse : Tilbudsgiveren vil blive bedømt på sin besvarelse af nedenstående punkter: • Bemanding o Det vægtes positivt, at det er de samme medarbejdere som borgerne modtager hjælp fra. Jo færre medarbejdere der forventes at varetage den enkelte borgers hjælpebehov, jo mere vægter det positivt. o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver har en plan for at det er de samme medarbejdere, der kommer hos borgerne. F.eks. en beskrivelse af tilrettelæggelse af vagtplan for driftspersonale. • Leveringssikkerhed o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver har en plan for og erfaring med at håndtere sygdom blandt driftspersonalet samt brug af erstatningspersonale. o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver kan garantere at være til rådighed i en akut situation med et stort antal borgere (f.eks. ved epidemier og voldsomt vejr mv.) o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver kan garantere at være til rådighed i forhold til en enkelt borger med et akut behov, f.eks. ved opstart af borger eller hjemsendelse fra hospital. • Personale o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver for at udgå for store udskiftninger i forhold til borgerne, har en fastholdelsespolitik for medarbejderne, og/eller medarbejderudvikling og initiativer for at imødegå nedslidning og langvarig sygdom. o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver har en sikkerhedspolitik i relation til arbejdsskader. o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver har et læringsmiljø for elever. Baggrunden for at leveringssikkerhed og personaleforhold evalueres under det samme underkriterium er, at der efter Ordregivers opfattelse er en sammenhæng mellem leverandørens personaleforhold og leveringssikkerheden, idet bedre personaleforhold sikrer en mere stabil og effektiv arbejdsstyrke, som har en direkte afsmittende effekt for leveringssikkerheden. Der foretages en samlet evaluering, hvorfor der ikke er tale om, at leveringssikkerhed og personaleforhold evalueres særskilt med hver deres vægtning, men derimod at der foretages en evaluering af det tilbudte.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejde og udvikling
Beskrivelse : Tilbudsgiveren vil blive bedømt på sin besvarelse af nedenstående punkter: • Der ønskes en beskrivelse af hvordan tilbudsgiver vil sikre erfaringsudveksling og forbedringer af samarbejdet o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver vil deltage i afprøvning af ny velfærdsteknologi og kompetenceudvikling af medarbejdere. o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver vil samarbejde med ordregiver om initiativer til forbedringer af procedurer og at disse deles og drøftes med kommunen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Andel af vognpark på el ved aftalestart den 2. september 2024
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive i bilag 4, hvor stor en andel af vognparken, som tilbudsgiver vil benytte til opfyldelse af nærværende aftale, som udelukkende har el som drivmiddel. Der opnås point ud fra nedenstående skala. Andel af vognpark på el ved aftalestart. Point 91-100 % - 10 81-90 % - 9 71-80 % - 8 61-70 % - 7 51-60 % - 6 41-50 % - 5 31-40 % - 4 21-30 % - 3 11-20 % - 2 1-10 % - 1 0 % - 0
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 20/02/2024   23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 05/03/2024   23:59:00 (UTC+1)
Frist for modtagelse af tilbud : 05/03/2024   23:59:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 06/03/2024   09:00:00 (UTC+1)
Sted : Middelfart Rådhus
Yderligere oplysninger : Der er ikke offentlig åbning af tilbuddene - tilbuddene bliver åbnet og gennemgået af udbudskonsulenter.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Leverandøren skal på anmodning fra ordregiver fremsende dokumentation på, hvilke drivmidler de benyttede biler til opfyldelse af nærværende aftale har anvendt i den forgangne måned. Dokumentationen skal leve op til leverandørens tilbud på, hvor stor en andel af vognparken, som tilbudsgiver vil benytte til opfyldelse af nærværende aftale, som udelukkende har el som driv-middel, jf. bilag 5 - Andel af vognpark på el ved aftalestart den 2. september 2024. Kan Leverandøren ikke dokumentere opfyldelse af hvad Leverandøren har tilbudt, vedrørende andel af el som drivmiddel, kan Ordregiver opkræve bod på kr. 50.000, pr. anmodning, som ikke dokumentere opfyldelse af leverandørens tilbud.
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   : Der skal udfyldes og underskrives en fortrolighedserklæring (bilag 16)
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning : Ved rammeaftalestart skal Leverandøren stille sikkerhed i form af en anfordringsgaranti på kr. 500.000,-.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud in den: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. Seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Middelfart Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Middelfart Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Middelfart Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Middelfart Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Middelfart Kommune
Registreringsnummer : ORG-29189684
Postadresse : Nytorv 9    
By : Middelfart
Postnummer : 5500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anders Grabski Larsen
Telefon : 88885018
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 0629298e-370d-42a5-9fb0-af0057539d74   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/02/2024   14:07:14 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/02/2024   14:24:12 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 70659-2024
EUT-S-nummer : 24/2024
Offentliggørelsesdato : 02/02/2024

Send til en kollega

0.063