23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Kolding kommune

Sundhedsfaglige vikarydelser 2024


Kolding kommune

65904-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger – Sundhedsfaglige vikarydelser 2024
OJ S 23/2024 01/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Kolding kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Sundhedsfaglige vikarydelser 2024
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Kolding Kommunes social–og arbejdsmarkedsforvaltningen. Udbuddet offentliggøres som 2 delaftaler. Delaftale 1 vedrører levering af vikarer til det psykiatriske område, mens delaftale 2 vedrører levering af vikarer til neuro –og handicapområdet. Det er muligt for Tilbudsgiver at byde på –og vinde begge delaftaler. Delaftalerne er ikke opdelt på grundlag af institutioner, afdelinger, bosteder mv., men handler udelukkende om hvilken vikarydelse, herunder kompetencer, erfaringer mv., som bestilleren hos Ordregiver har brug for. Det er derfor muligt for alle bestillende enheder i social –og arbejdsmarkedsforvaltningen at bruge begge delaftaler. For en nærmere beskrivelse af de enkelte delaftaler, henvises der til afsnit om de enkelte delaftaler, samt udbudsbetingelserne.
Identifikator for proceduren : 3be4e4e4-e742-4c07-8427-19405e0f7d7e
Intern identifikator : 180046
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 68 250 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Fastsat samlet maksimalværdi for udbuddet: 145.000.000,00
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 2
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure
Rent nationale udelukkelsesgrunde Rent nationale udelukkelsesgrunde
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
Betaling af socialsikringsbidrag Betaling af socialsikringsbidrag
Betaling af skatter og afgifter Betaling af skatter og afgifter
Deltagelse i en kriminel organisation Deltagelse i en kriminel organisation
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Svig Svig
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Børnearbejde og andre former for menneskehandel
Korruption Korruption
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1 - Psykiatriske vikarydelser
Beskrivelse : Opgaver kan bl.a. bestå i at støtte borgeren pædagogisk ift. etablering af mestringsstrategier ift. sociale og praktiske færdigheder for at borgeren får et stabilt hverdagsliv – dette være sig i forhold til madlavning, tøjvask og rengøring mv. Det er en meget væsentlig kompetence, at kunne aflæse borgerens mentale ressourcer ift. trivsel og inddragelse. Vi er optaget af, at være tydelige i mødet med borgeren. Vi understøtter borgeren i at få en stabil hverdag med indhold som borgeren vælger og kan håndtere i forhold til energiniveau og frustrationstærskel. Alt sammen igennem det fælles faglige fundament som opgaven kalder på. Borgerens adfærd kan være krænkende, udadrettet eller selvdestruktiv når borgeren ikke forstår i nærmiljøet / omgivelserne, det er derfor vigtigt at være optaget af, hvem borger er og ikke adfærden alene. • Opgaven kræver typisk erfaring inden for målgruppen/specialområdet • Kørekort kan være påkrævet • Den kræver gode evner for at arbejde struktureret og forudsigeligt. Borgeren har et stort behov for forudsigelighed og struktur • Vikaren skal kunne arbejde med en Low Arousel tilgang og være mentalt robust ift. at være i opgaven Der er altid 2 medarbejdere på arbejde alle ugens dage og timer. Der er vågen natpersonale. • Borgere som kræver at vikarens fysiske tilstedeværelse. Nogle vagter kan gå med at borgeren er i ro på eget værelse andre kan være hvor man følger borgeren rundt. Det kan være på en gåtur, op i køkkenet eller hjælpe med fx vasketøj og rengøring. • Vikar bør kunne indgå i en afdeling og følge de døgnplaner der ligger på den konkrete borger. • Det kan fx være at lave mad til institutionens borgere eller understøtte oprydning. • Personlige plejeopgaver og rengøring (som øvrige døgnmedarbejder også varetager) • Opgaven kan indeholde en skærmning for stimuli. • Der er behov for at vikaren er rolig i egen adfærd. • Erfaring med målgruppen er nødvendig <br>
Intern identifikator : 184242
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/05/2024
Varigheds slutdato : 31/01/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 17 250 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse : 4. kvartal 2027
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Fastsat maksimalværdi i DKK: 40.000.000,00
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende egnethedskrav til økonomisk og finansiel formåen for at være egnet til at afgive tilbud på delaftale 1 og 2, jf. Udbudslovens § 142:&nbsp; <br>• Positiv egenkapital i Tilbudsgivers seneste 2 regnskabsår&nbsp;• Omsætning på mindst DKK 4.000.000,00 i Tilbudsgivers seneste regnskabsår Tilbudsgiver skal afgive oplysninger herom i ESPD. <br>
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende egnethedskrav til teknisk og faglig formåen for at være egnet til at afgive tilbud på delaftale 1 og 2, jf. Udbudslovens § 143 for hver delaftale man byder på: • Tilbudsgiver skal dokumentere 2 sammenlignelige referencer med en samlet eller forventet aftaleværdi på mindst DKK 2.000.000,00 for at være egnet til at afgive tilbud på en delaftale. Ved en ”sammenlignelig” reference, forstås at Tilbudsgiver hos referencen har leveret mindst 4 ud af 5 af de vikargrupper som er angivet bilag 2A og –eller bilag 2B. For delaftale 1, er det et krav at størstedelen af de vikarer man har leveret, har vedrørt psykiatriske vikarydelser som omfattes af dette udbuds delaftale 1. Ved ”størstedelen”, forstås mere end halvdelen. For delaftale 2, er det et krav at størstedelen af de vikarer man har leveret, har vedrørt neuro –og –eller handicaprelaterede vikarydelser, som omfattes af dette udbuds delaftale 2. Ved ”størstedelen”, forstås mere end halvdelen. En nærmere beskrivelse af delaftalernes opgaver og omfang er beskrevet i afsnit 3.1. Grundet kravet om at den overvejende del af vikarydelserne skal have relateret sig til enten psykiatriske eller neuro/handicap vikarydelser, er det ikke muligt at bruge den samme reference til at byde på delaftale 1 og delaftale 2. Tilbudsgiver skal derfor dokumentere 2 referencer, som angivet ovenfor, for hver delaftale man byder på. Endvidere gælder der følgende krav til enhver reference der angives til dette udbud:&nbsp; <br>• Referencen må ikke være Kolding Kommune, eller en enhed som Kolding Kommune kontrollerer med mere end 50% • Hvis referencen er en afsluttet aftale, må aftalen højest være 3 år gammel, regnet fra tilbudsfristen • Hvis referencen er en igangværende aftale, skal aftalen have været igangværende i mindst 6 måneder, regnet fra tilbudsfristen Tilbudsgiver skal angive oplysninger om referencer i ESPD. <br>
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 0
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 14/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 14/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sted : Kolding Kommune
Yderligere oplysninger : Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af indkomne tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Kolding kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Kolding kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2 - Neuro -og handicap vikarydelser
Beskrivelse : • Det er vigtigt at du som vikar hos os, er fortrolig med forflytninger i loft- og stå-lifte. • Vi ser gerne at de vikarer der kommer hos os, kan læse en døgnrytme beskrivelse på en borger, og arbejde selvstændigt herefter. • Vi arbejder ud for genkendelighed, forudsigelighed og struktur er en forudsætning for en velfungerende hverdag • Borgere kræver personlig pleje og omsorg • Kørekort er som udgangspunkt ikke påkrævet <br>
Intern identifikator : 185922
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/05/2024
Varigheds slutdato : 31/01/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 51 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse : 4. kvartal 2027
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Fastsat maksimalværdi for delaftale 2: 105.000.000,00
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende egnethedskrav til økonomisk og finansiel formåen for at være egnet til at afgive tilbud på delaftale 1 og 2, jf. Udbudslovens § 142:&nbsp; <br>• Positiv egenkapital i Tilbudsgivers seneste 2 regnskabsår&nbsp;• Omsætning på mindst DKK 4.000.000,00 i Tilbudsgivers seneste regnskabsår Tilbudsgiver skal afgive oplysninger herom i ESPD. <br>
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende egnethedskrav til teknisk og faglig formåen for at være egnet til at afgive tilbud på delaftale 1 og 2, jf. Udbudslovens § 143 for hver delaftale man byder på: • Tilbudsgiver skal dokumentere 2 sammenlignelige referencer med en samlet eller forventet aftaleværdi på mindst DKK 2.000.000,00 for at være egnet til at afgive tilbud på en delaftale. Ved en ”sammenlignelig” reference, forstås at Tilbudsgiver hos referencen har leveret mindst 4 ud af 5 af de vikargrupper som er angivet bilag 2A og –eller bilag 2B. For delaftale 1, er det et krav at størstedelen af de vikarer man har leveret, har vedrørt psykiatriske vikarydelser som omfattes af dette udbuds delaftale 1. Ved ”størstedelen”, forstås mere end halvdelen. For delaftale 2, er det et krav at størstedelen af de vikarer man har leveret, har vedrørt neuro –og –eller handicaprelaterede vikarydelser, som omfattes af dette udbuds delaftale 2. Ved ”størstedelen”, forstås mere end halvdelen. En nærmere beskrivelse af delaftalernes opgaver og omfang er beskrevet i afsnit 3.1. Grundet kravet om at den overvejende del af vikarydelserne skal have relateret sig til enten psykiatriske eller neuro/handicap vikarydelser, er det ikke muligt at bruge den samme reference til at byde på delaftale 1 og delaftale 2. Tilbudsgiver skal derfor dokumentere 2 referencer, som angivet ovenfor, for hver delaftale man byder på. Endvidere gælder der følgende krav til enhver reference der angives til dette udbud:&nbsp; <br>• Referencen må ikke være Kolding Kommune, eller en enhed som Kolding Kommune kontrollerer med mere end 50% • Hvis referencen er en afsluttet aftale, må aftalen højest være 3 år gammel, regnet fra tilbudsfristen • Hvis referencen er en igangværende aftale, skal aftalen have været igangværende i mindst 6 måneder, regnet fra tilbudsfristen Tilbudsgiver skal angive oplysninger om referencer i ESPD. <br>
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 0
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 14/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 14/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sted : Kolding Kommune
Yderligere oplysninger : Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af indkomne tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Kolding kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Kolding kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Kolding kommune
Registreringsnummer : 29189897
Postadresse : Akseltorv 1    
By : Kolding
Postnummer : 6000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jeppe Kjærager
E-mail : jepkj@kolding.dk
Telefon : +45 79797979
Internetadresse : https://www.kolding.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : a797ca6c-de9e-42fa-b07f-604bb2b215fc-01
Hovedårsagen til ændringen : Meddelelse annulleret
Beskrivelse : Kolding Kommune er blevet opmærksom på at kravet angivet i bilag 1A og bilag 1B, afsnit 2.1 om at bestemte overenskomster skal overholdes, næppe er lovlige krav. Kolding Kommune har derfor besluttet sig for at annullere udbuddet, for at sikre at udbudsmaterialet kan lovliggøres.
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2d8b9cc0-c136-4796-b563-64543207e3f0   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/01/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 65904-2024
EUT-S-nummer : 23/2024
Offentliggørelsesdato : 01/02/2024

Send til en kollega

0.047