23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Statens Serum Institut

Udbud af rammekontrakt vedrørende pertussis vaccine (kighoste) 2024-2028


Statens Serum Institut

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Statens Serum Institut
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af rammekontrakt vedrørende pertussis vaccine (kighoste) 2024-2028
Beskrivelse :  Der udbydes en rammeaftale med 1 leverandør til indkøb af kighostevaccine, jf. pkt. II.1.4. Vaccinen skal anvendes til vaccination af gravide kvinder i det danske vaccinationsprogram, jf. appendix 1 til rammekontrakten. Det skønnes, at behovet for indkøb af vacciner under kontrakten som udgangspunkt er 50.000 – 70.000 doser årligt, baseret på det skønnede forbrug og det nugældende danske vaccinationsprogram. Formålet med rammeaftalen er at sikre, at SSI kan foretage det fornødne indkøb af de omfattede vacciner til det danske marked i overensstemmelse med det forventede behov for sådanne vacciner i rammeaftalens løbetid på op til 4 år. Indkøbet under aftalen afhænger af de beslutninger, der træffes for det offentlige vaccinationsprogram og af vaccinationstilslutningen i de pågældende årgange. Hvis det danske vaccinationsprogram ændres, kan indkøb ske under rammekontrakten, forudsat at den pågældende vaccine er godkendt til sådan anvendelse af de kompetente godkendelsesmyndigheder. SSI kan dog vælge i stedet at udbyde indkøb af vacciner, enten til erstatning for eller som supplement til den indgåede rammeaftale, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt. Henset hertil og til at det samlede behov for vacciner således kan variere betydeligt, kan SSI samlet set købe op til 300.000 doser vacciner i henhold til rammeaftalen i dennes løbetid, jf. nærmere Appendix 2 til rammekontrakten.
Identifikator for proceduren :  49aae577-d2c4-4af1-b502-14abfb611180
Tidligere bekendtgørelse :  631222-2023
Intern identifikator :  2023/S 201-631222
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33651600 Vacciner
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Prisen er fortrolig.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af rammekontrakt vedrørende pertussis vaccine (kighoste) 2024-2028
Beskrivelse :  Der udbydes en rammeaftale med 1 leverandør til indkøb af kighostevaccine, jf. pkt. II.1.4. Vaccinen skal anvendes til vaccination af gravide kvinder i det danske vaccinationsprogram, jf. appendix 1 til rammekontrakten. Det skønnes, at behovet for indkøb af vacciner under kontrakten som udgangspunkt er 50.000 – 70.000 doser årligt, baseret på det skønnede forbrug og det nugældende danske vaccinationsprogram. Formålet med rammeaftalen er at sikre, at SSI kan foretage det fornødne indkøb af de omfattede vacciner til det danske marked i overensstemmelse med det forventede behov for sådanne vacciner i rammeaftalens løbetid på op til 4 år. Indkøbet under aftalen afhænger af de beslutninger, der træffes for det offentlige vaccinationsprogram og af vaccinationstilslutningen i de pågældende årgange. Hvis det danske vaccinationsprogram ændres, kan indkøb ske under rammekontrakten, forudsat at den pågældende vaccine er godkendt til sådan anvendelse af de kompetente godkendelsesmyndigheder. SSI kan dog vælge i stedet at udbyde indkøb af vacciner, enten til erstatning for eller som supplement til den indgåede rammeaftale, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt. Henset hertil og til at det samlede behov for vacciner således kan variere betydeligt, kan SSI samlet set købe op til 300.000 doser vacciner i henhold til rammeaftalen i dennes løbetid, jf. nærmere Appendix 2 til rammekontrakten.
Intern identifikator :  2023/S 201-631222
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33651600 Vacciner
Mængde :  300,000
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Prisen er fortrolig.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Laveste pris
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens §171, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klagerens skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i Standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i Standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnetfor-udbud/vejledning/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Statens Serum Institut
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  1 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Sanofi A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Sanofi A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Rammekontrakt vedrørende pertussis vaccine (kighoste) 2024-2028
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-12-04+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-22+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Statens Serum Institut
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  2
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  2
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Udvalg af tilbud :
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi :  1 DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi :  1 DKK
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Statens Serum Institut
Registreringsnummer :  46 83 74 28
Postadresse :  Artillerivej 5
By :  København S
Postnummer :  2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
E-mail :  nea@ssi.dk
Telefon :  32683978
Internetadresse :  https://www.ssi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10 29 48 19
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Sanofi A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Registreringsnummer :  19064301
</div>
Postadresse :  Lyngbyvej 2
By :  København Ø
Postnummer :  2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
E-mail :  medinfo@sanofi.dk
Telefon :  26167138
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  0409798f-bb5c-4cb5-83c0-5d9ed03f8b70 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-25Z 08:48:43Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00055492-2024
EUT-S-nummer :  19/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-26Z

Send til en kollega

0.063