23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Indkøb af Patientafskærming


Region Nordjylland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Nordjylland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Indkøb af Patientafskærming
Beskrivelse :  Region Nordjylland har til hensigt at indgå kontrakt om indkøb af mobil og fast patientafskærmning i forbindelse med udflytningen til Nyt Aalborg Universitetshospital.
Identifikator for proceduren :  a82d1d78-6dda-4caf-b7de-a91af3a8c5c9
Intern identifikator :  U308-24
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33192000 Møbler til medicinsk brug
Yderligere klassificering ( cpv ):  33192300 Møbler til medicinsk brug, undtagen senge og borde
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Region Nordjylland vurderer på baggrund af en gennemført markedsanalyse, at der kun er én leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven §80, stk. 3, nr. 2. Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Indkøb af Patientafskærming
Beskrivelse :  Region Nordjylland har til hensigt at indgå kontrakt om indkøb af mobil og fast patientafskærmning i forbindelse med udflytningen til Nyt Aalborg Universitetshospital.
Intern identifikator :  U308-24
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33192000 Møbler til medicinsk brug
Yderligere klassificering ( cpv ):  33192300 Møbler til medicinsk brug, undtagen senge og borde
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  24 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  2 * 12 måneder
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Region Nordjylland vurderer på baggrund af en gennemført markedsanalyse, at der kun er én leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven §80, stk. 3, nr. 2. Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds klagevejledning https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  2,500,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Region Nordjylland har i forbindelse med udflytningen til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) behov for nyanskaffelse af yderligere patientafskærmning - i form af fastmonterede og mobile sengeskærme. Under hensyntagen hertil og af nødvendighed er der budgetteret med en høj grad af genanvendelse af inventar og udstyr; herunder også patientafskærmning. der været afholdt markedsdialog for at afdække markedets interesse, sortiment og særligt herunder også markedets kompatibilitet i forhold til genanvendelse af eksisterende patientafskærmning. Markedsafdækningen på området har vist, at der er én markedsledende aktør, det vil være relevant at indhente tilbud hos. Denne aktør vil kunne tilbyde og levere en modulær systemløsning, som er komplet og fleksibel i forhold til genanvendelse af fastmonterede og mobile sengeskærme. Region Nordjyllands behov er netop en modulær systemløsning, hvor faste og mobile skærme i systemet skal kunne kombineres, og således genanvendes i en rokadeplan i forbindelse med flytning og i den daglige drift. En sådan løsning er afhængig af, at alle komponenter og enheder er kompatible med hinanden. Der er her tale om, at mobile kørevogne, flere typer vægbeslag, afstandsstykker og kulisseskinner samt skærme i flere højder og længder kan kombineres og anvendes fleksibelt, og at dette kan ske uden brug af værktøj når der skiftes mellem faste og mobile skærme – altså er der tale om en interoperabilitet, der skal sikre funktionsdygtigheden. I forbindelse med genanvendelse af såvel fastmonterede og mobile sengeskærme er der en række tekniske forhold, som skal tages i betragtning for at genanvendelse er mulig: • Væg- og gulvbeslag, afstandsstykker og kulisseskinner skal kunne monteres forud for flytning og skal være kompatible med de eksisterende skærme. Dette skal ske for at sikre patienternes diskretion allerede ved ankomst til ny matrikel. • Kørevogne til mobile skærme skal være kompatible med eksisterende skærme aht. konvertering fra fastmonteret til mobil skærm. Dette skal ske i forbindelse med flytningen for at sikre optimal udnyttelse af skærme under flytningen. • Registrering af eksisterende skærme i leverandørens database med GS1 standard gør det muligt at sikre sporbarheden af skærmene. • Fleksibel kombinering og anvendelse i den enkelte afdeling og på tværs af afdelinger sikres i sammenhæng med ovenstående ved, at systemløsningens delkomponenter kan håndteres uden brug af værktøj ved skifte mellem faste og mobile skærme. Både i flytningen og den daglige drift er dette essentielt, da skærmene således kan anvendes fuldt fleksibelt og rokeres af personale, som ikke har en teknisk baggrund og heller ikke har værktøj tilgængeligt. • Markedsafdækningen har desuden klarlagt, at der alene er en leverandør, der kan levere skærme i de højder og længder, der er behov for.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Silentia ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  U308-24
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  U308-24 - Indkøb af Patientafskærming
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Nordjylland
Registreringsnummer :  29190941
Afdeling :  Økonomi
Postadresse :  Niels Bohrs Vej 30
By :  Aalborg Ø
Postnummer :  9220
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Mia Westerberg
E-mail :  m.westerberg@rn.dk
Telefon :  +45 21596317
Internetadresse :  https://rn.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715100
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Silentia ApS
Registreringsnummer :  33253303
By :  København
Land :  Danmark
E-mail :  info@silentia.dk
Telefon :  61620085
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  5bec05ad-4909-49ab-a676-c3bf3961bc89 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-25Z 11:45:28Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00054760-2024
EUT-S-nummer :  19/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-26Z

Send til en kollega

0.078