23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Annullation af Udbud af udstyr til intravenøst stofbrug med skadesreducerende formål


Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Annullation af Udbud af udstyr til intravenøst stofbrug med skadesreducerende formål
Beskrivelse :  Københavns Kommune annullerer hermed udbud af udstyr til intravenøst stofbrug med skadesreducerende formål, idet budgettet til udstyr til intravenøst stofbrug med skadesreducerende formål er blevet reduceret, hvorfor det ikke længere er muligt at gennemføre udbuddet.Københavns Kommune forsøgte at udbyde rammeaftale om levering af sterilt saltvand, jf. delaftale 1, og antibakterielle filtre, kogekar/kogeske, post-injection-swap og brugsanvisning, jf. delaftale 2.
Identifikator for proceduren :  d61de55d-3a66-4b48-b82b-18a0627d5199
Tidligere bekendtgørelse :  700479-2023
Intern identifikator :  23-7369
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Ordregiver forventet at gennemføre udbuddet som offentligt udbud, hvilket indebar, at enhver økonomisk aktør kunne afgive tilbud.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33100000 Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
Yderligere klassificering ( cpv ):  33141000 Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
Yderligere klassificering ( cpv ):  33600000 Lægemidler
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  5,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  7,500,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Annullation af Udbud af udstyr til intravenøst stofbrug med skadesreducerende formål
Beskrivelse :  Københavns Kommune annullerer hermed udbud af udstyr til intravenøst stofbrug med skadesreducerende formål, idet budgettet til udstyr til intravenøst stofbrug med skadesreducerende formål er blevet reduceret, hvorfor det ikke længere er muligt at gennemføre udbuddet.Københavns Kommune forsøgte at udbyde rammeaftale om levering af sterilt saltvand, jf. delaftale 1, og antibakterielle filtre, kogekar/kogeske, post-injection-swap og brugsanvisning, jf. delaftale 2.Ordregiver havde derfor opdelt rammeaftalen i 2 særskilte delaftaler.Delaftale 1 indeholdte følgende levering:Sterilt saltvand: Til opløsning af stoffer som kokain og heroin før injektion.Delaftale 2 indeholdte følgende levering:Kogekar/Kogeske: Bruges til at opblande og eventuelt opvarme stoffer i inden injektion.Antibakterielle filtre:  Bruges til at filtrere bakterier og skadelige partikler fra de opløste stoffer inden injektion.Post-injection-swap: Til kompression på indstiksstedet efter injektion af stoffer (ikke et plaster).Rammeaftalens samlede anslåede værdi var 5.000.000 DKK (inklusive forlængelsesoptioner), mens rammeaftalens samlede maksimale værdi var 7.500.000 DKK (hvis Ordregiver fik behov for at købe mere end den anslåede rammeaftaleværdi).
Intern identifikator :  23-7369
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33100000 Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
Yderligere klassificering ( cpv ):  33141000 Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
Yderligere klassificering ( cpv ):  33600000 Lægemidler
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  5,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  7,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Ordregiver vil have tildelt delaftale 1 vedrørende sterilt saltvand til den Tilbudsgiver, der havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket skulle identificeres på grundlag af ”Pris”. Tilbuddet med den billigste pris skulle være det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Ordregiver vil have tildelt delaftale 2 til den Tilbudsgiver, der havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket skulle identificeres på grundlag af ”Det bedste forhold mellem pris og kvalitet”.
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Ordregiver vil have tildelt delaftale 2 til den Tilbudsgiver, der havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket skulle identificeres på grundlag af ”Det bedste forhold mellem pris og kvalitet”.
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier :  Kriterier for tildeling af delaftale 1 vedrørende sterilt saltvand: Ordregiver vil have tildele delaftale 1 til den Tilbudsgiver, der havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket skulle identificeres på grundlag af ”Pris”. Tilbuddet med den billigste pris skulle været det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kriterier for tildeling af delaftale 2 vedrørende sæt (bestående af filter, kogekar/kogeske, post-injection-swap og brugsanvisning tilsammen): Ordregiver vil have tildelt delaftale 2 til den Tilbudsgiver, der havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket skulle identificeres på grundlag af ”Det bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Ordregiver vil have anvendt følgende underkriterier med den for hvert kriterium anførte vægt: Pris: 80 pct. Kvalitet: 20 pct.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Afgørelse truffet af køber på grund af utilstrækkelige midler
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Registreringsnummer :  64942212
Afdeling :  Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Postadresse :  Borups Allé 177
By :  København NV
Postnummer :  2400
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Fahim Mohammad Saber
E-mail :  dw9m@kk.dk
Telefon :  +45 33663366
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Fax :  +45 33307799
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  0fc8aa4d-142b-4f08-a7bd-e16bea2e5552 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-08Z 09:44:22Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00013322-2024
EUT-S-nummer :  6/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-09Z

Send til en kollega

0.096