23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Middelfart Kommune

Udbud af opbygning af handicapbiler efter servicelovens § 114


Middelfart Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Middelfart Kommune
Køberens retlige status :  Gruppe af offentlige myndigheder
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Køberens retlige status :  Gruppe af offentlige myndigheder
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af opbygning af handicapbiler efter servicelovens § 114
Beskrivelse :  Levering af opbygning af handicapbiler efter servicelovens §114 til ordregivende KomUdbud kommuner. Udbuddet er opdelt i 6 geografiske delkontrakter, hvor der kan bydes på én, flere eller alle delkontrakter. Udbuddet evalueres efter tildelingskriteriet pris: 100%. På baggrund af udbuddet indgås der aftale med én leverandør (den billigste) pr. delkontrakt. Den samme leverandør kan godt vinde flere eller alle delkontrakter. Udbuddet er en bevillingsaftale efter serviceloven. Borger er således frit stillet til at vælge en anden leverandør.
Identifikator for proceduren :  d99948b4-c959-4e2a-bf78-33f50062d5a4
Tidligere bekendtgørelse :  000016-2023
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Rammeaftale vil blive tildelt de(n) tilbudsgiver(e), der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af laveste pris.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193210 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
Yderligere klassificering ( cpv ):  50110000 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger :  Levering skal ske inden for de tilsluttede KomUdbud kommuner angivet km-afstande, jf. Bilag 5 - Rådhusadresser
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  50,180,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  75,270,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Genudbud af tidligere udbudte rammeaftale, jf. bekendtgørelsesnr. 2023-000016. Kontrakten er opdelt i 6 delkontrakter fordelt efter geografiske områder.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud :  6
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver :  6
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs :  Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens :  Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Delaftale 1 - Esbjerg
Beskrivelse :  Esbjerg Kommune inkl. Fanø Kommune
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193210 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
Yderligere klassificering ( cpv ):  50110000 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Torvegade 74
By :  Esbjerg
Postnummer :  6700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Maksimal afstand til leverandør: 70 km
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-04-01+02:00
Slutdato :  2028-03-31+02:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  6,340,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  9,510,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse :  Ny aftale forventes udbudt ultimo 2027
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: • Tilbudsgivers egenkapital skal have været positivt i det seneste disponible regnskabsår • Tilbudsgiver skal have en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum kr. 10.000.000. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit ”Udvælgelseskriterier”.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Tilbudsgiver skal angive to 2 sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste 3 afsluttede regnskabsår, hvor der er leveret opbygning af mindst 3 handicapbiler. o Med sammenlignelig menes levering af opbygning af handicapbiler efter serviceloven § 114. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit ”Udvælgelseskriterier”. Referencerne skal indeholde modtager af leveringen (inkl. kontaktperson) og tidspunkt for opgavens udførelse (både dato for opstart og dato for aftaleudløb, medmindre aftalen stadig ikke er udløbet). Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Pris 100%
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-02-06+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-02-06+01:00 12:05:00+01:00
Sted :  Middelfart Kommune
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Middelfart Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Middelfart Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Middelfart Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Delaftale 2 - Midtjylland
Beskrivelse :  Ikast-Brande Kommune og Silkeborg Kommune
Intern identifikator :  2
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193210 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
Yderligere klassificering ( cpv ):  50110000 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  rådhusstrædet 6
By :  Ikast
Postnummer :  7430
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Maksimal afstand til leverandøren: 70 km.
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  søvej 1
By :  Silkeborg
Postnummer :  8600
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Maksimal afstand til leverandøren: 70 km.
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-04-01+02:00
Slutdato :  2028-03-31+02:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  6,080,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  9,120,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: • Tilbudsgivers egenkapital skal have været positivt i det seneste disponible regnskabsår • Tilbudsgiver skal have en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum kr. 10.000.000. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit ”Udvælgelseskriterier”.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Tilbudsgiver skal angive to 2 sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste 3 afsluttede regnskabsår, hvor der er leveret opbygning af mindst 3 handicapbiler. o Med sammenlignelig menes levering af opbygning af handicapbiler efter serviceloven § 114. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit ”Udvælgelseskriterier”. Referencerne skal indeholde modtager af leveringen (inkl. kontaktperson) og tidspunkt for opgavens udførelse (både dato for opstart og dato for aftaleudløb, medmindre aftalen stadig ikke er udløbet). Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-02-06+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-02-06+01:00 12:05:00+01:00
Sted :  Middelfart Rådhus
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Middelfart Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Middelfart Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Middelfart Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0003
Titel :  Delaftale 3 - Odense
Beskrivelse :  Odense Kommune
Intern identifikator :  3
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193210 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
Yderligere klassificering ( cpv ):  50110000 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  flakhaven 2
By :  odense
Postnummer :  5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Maksimal afstand til leverandøren: 15 km.
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-04-01+02:00
Slutdato :  2028-03-31+02:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  14,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  21,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: • Tilbudsgivers egenkapital skal have været positivt i det seneste disponible regnskabsår • Tilbudsgiver skal have en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum kr. 10.000.000. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit ”Udvælgelseskriterier”.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Tilbudsgiver skal angive to 2 sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste 3 afsluttede regnskabsår, hvor der er leveret opbygning af mindst 3 handicapbiler. o Med sammenlignelig menes levering af opbygning af handicapbiler efter serviceloven § 114. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit ”Udvælgelseskriterier”. Referencerne skal indeholde modtager af leveringen (inkl. kontaktperson) og tidspunkt for opgavens udførelse (både dato for opstart og dato for aftaleudløb, medmindre aftalen stadig ikke er udløbet). Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-02-06+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-02-06+01:00 12:05:00+01:00
Sted :  Middelfart Rådhus
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Middelfart Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Middelfart Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Middelfart Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0004
Titel :  Delaftale 4 - Sønderborg
Beskrivelse :  Sønderborg Kommune
Intern identifikator :  4
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193210 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
Yderligere klassificering ( cpv ):  50110000 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  rådhustorvet 10
By :  sønderborg
Postnummer :  6400
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Maksimal afstand til leverandør: 100 km.
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-04-01+02:00
Slutdato :  2028-03-31+02:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  4,800,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  7,200,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: • Tilbudsgivers egenkapital skal have været positivt i det seneste disponible regnskabsår • Tilbudsgiver skal have en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum kr. 10.000.000. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit ”Udvælgelseskriterier”.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Tilbudsgiver skal angive to 2 sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste 3 afsluttede regnskabsår, hvor der er leveret opbygning af mindst 3 handicapbiler. o Med sammenlignelig menes levering af opbygning af handicapbiler efter serviceloven § 114. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit ”Udvælgelseskriterier”. Referencerne skal indeholde modtager af leveringen (inkl. kontaktperson) og tidspunkt for opgavens udførelse (både dato for opstart og dato for aftaleudløb, medmindre aftalen stadig ikke er udløbet). Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-02-06+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-02-06+01:00 12:05:00+01:00
Sted :  Middelfart Rådhus
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Middelfart Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Middelfart Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Middelfart Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0005
Titel :  Delaftale 5 - Trekantområdet
Beskrivelse :  Kolding Kommune, Fredericia Kommune, Middelfart Kommune
Intern identifikator :  5
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193210 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
Yderligere klassificering ( cpv ):  50110000 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  akseltorv 1
By :  Kolding
Postnummer :  6000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Maksimal afstand til leverandøren: 55 km.
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  gothersgade 20
By :  Fredericia
Postnummer :  7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Maksimal afstand til leverandøren: 55 km.
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  nytorv 9
By :  Middelfart
Postnummer :  5500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Maksimal afstand til leverandøren: 55 km
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-04-01+02:00
Slutdato :  2028-03-31+02:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  12,360,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  18,540,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: • Tilbudsgivers egenkapital skal have været positivt i det seneste disponible regnskabsår • Tilbudsgiver skal have en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum kr. 10.000.000. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit ”Udvælgelseskriterier”.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Tilbudsgiver skal angive to 2 sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste 3 afsluttede regnskabsår, hvor der er leveret opbygning af mindst 3 handicapbiler. o Med sammenlignelig menes levering af opbygning af handicapbiler efter serviceloven § 114. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit ”Udvælgelseskriterier”. Referencerne skal indeholde modtager af leveringen (inkl. kontaktperson) og tidspunkt for opgavens udførelse (både dato for opstart og dato for aftaleudløb, medmindre aftalen stadig ikke er udløbet). Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-02-06+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-02-06+01:00 12:05:00+01:00
Sted :  Middelfart Rådhus
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Middelfart Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Middelfart Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Middelfart Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0006
Titel :  Delaftale 6 - Vestjylland
Beskrivelse :  Holstebro Kommune, Lemvig Kommune
Intern identifikator :  6
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  33193210 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
Yderligere klassificering ( cpv ):  50110000 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  kirkestræde 11
By :  Holstebro
Postnummer :  7500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Maksimal afstand til leverandøren: 70 km.
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  rådhusgade 2
By :  Lemvig
Postnummer :  7620
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Maksimal afstand til leverandøren: 70 km.
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-04-01+02:00
Slutdato :  2028-03-31+02:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  6,600,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  9,900,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: • Tilbudsgivers egenkapital skal have været positivt i det seneste disponible regnskabsår • Tilbudsgiver skal have en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum kr. 10.000.000. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit ”Udvælgelseskriterier”.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Tilbudsgiver skal angive to 2 sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste 3 afsluttede regnskabsår, hvor der er leveret opbygning af mindst 3 handicapbiler. o Med sammenlignelig menes levering af opbygning af handicapbiler efter serviceloven § 114. Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit ”Udvælgelseskriterier”. Referencerne skal indeholde modtager af leveringen (inkl. kontaktperson) og tidspunkt for opgavens udførelse (både dato for opstart og dato for aftaleudløb, medmindre aftalen stadig ikke er udløbet). Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-02-06+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-02-06+01:00 12:05:00+01:00
Sted :  Middelfart Rådhus
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Middelfart Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Middelfart Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Middelfart Kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Middelfart Kommune
Registreringsnummer :  Middelfart Kommune
Afdeling :  Middelfart Kommune
Postadresse :  nytorv 9
By :  Middelfart
Postnummer :  5500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Line-Maria Elvira Bryde
Telefon :  8888 5500
Internetadresse :  https://komudbud.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  d87f4397-fe9d-414d-bf56-a2316228c559 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-04Z 06:33:22Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00008135-2024
EUT-S-nummer :  4/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-05Z

Send til en kollega

0.064