23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Indkøb af Neuronavigationssystemer til AUH


Region Midtjylland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Midtjylland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Indkøb af Neuronavigationssystemer til AUH
Beskrivelse :  Anskaffelsen omfatter udskiftning af 3 navigationsstationer og 3 planlægningsstationer inkl. serviceaftaler (herefter benævnt Neuronavigationssystemerne). Leverancen omfatter S8 Stealth Navigationssystemer fra Medtronic. Hjerne- og Rygkirurgi på Aarhus Universitetshospital (AUH) behandler ca. 2500 patienter årligt og er Danmarks mest komplette afdeling indenfor hjernens og ryggens neurokirurgiske sygdomme. Herudover har afdelingen en forpligtigelse på nationalt plan, herunder den vestdanske rygvagtsfunktion. Hjerne- og Rygkirurgi skal året rundt kunne behandle voksne og børn med neurokirurgiske sygdomme indenfor AUH prioriteringsalgoritme. Det er derfor absolut nødvendig, at navigationsstationerne og planlægningsstationerne er kompatible med afdelingens nuværende udstyr for at kunne sikre patientsikkerheden, da navigerbare, hurtig og smidig dataflow er essentielt for at kunne gennemføre komplekse rygoperationer og reducere risici for patienten. Afdelingen har samtidig en forpligtigelse til at understøtte den ortopædkirurgiske traumatologi og rygkirurgi med systemer begge afdelinger anvender i dag. Grundet ovenstående skal nye Neuronavigationssystemerne kunne følgende: 1. Kommunikerer med afdelingens resterende navigationssystemer; 1 stk. Stealth Station S8 og 1 stk. Stealth Planning station S8. 2. Kommunikerer med afdelingens O-arm (Fabrikat: Medtronic; model: O-arm O2 Imaging System BI-700-00273), som anvendes under specialiserede rygoperationer, hvor hurtig billedoverførsel mellem O-arm og Neuronavigationsstationen er essentiel. For at sikre hurtig billedoverførsel må denne kommunikation ikke være afhængig af regionens netværk samt eksterne datahåndteringssystemer, som f.eks. PACS. 3. Kommunikere og integrere med afdelingens boremaskinesystem (Medtronics Midas Rex MR8), og tilhørende instrumenter. 4. Integreres med eksisterende 2 Carl Zeiss operationsmikroskoper (Zeiss Kinevo 900) så navigationsbilleder kan ses via mikroskopet (Mikroskoperne er opgraderet med Medtronic navigationsudstyr. 5. Give en ensrettet arbejdsgang, når stationerne anvendes af andre specialer (den ortopædkirurgiske traumatologi og rygkirurgi). Det ortopædkirurgiske speciale, AUH anvender i dag Stealth Station S7.
Identifikator for proceduren :  cf86111d-ba9e-482e-a31e-afc56ec02833
Intern identifikator :  1-23-4-72-30-23
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  33162100 Udstyr til operationsstuer
Yderligere klassificering ( cpv ):  33100000 Medicinsk udstyr
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Kontraktlængden på 10 år afspejler længe af serviceaftalen.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Indkøb af Neuronavigationssystemer til AUH
Beskrivelse :  Anskaffelsen omfatter udskiftning af 3 navigationsstationer og 3 planlægningsstationer inkl. serviceaftaler (herefter benævnt Neuronavigationssystemerne). Leverancen omfatter S8 Stealth Navigationssystemer fra Medtronic. Hjerne- og Rygkirurgi på Aarhus Universitetshospital (AUH) behandler ca. 2500 patienter årligt og er Danmarks mest komplette afdeling indenfor hjernens og ryggens neurokirurgiske sygdomme. Herudover har afdelingen en forpligtigelse på nationalt plan, herunder den vestdanske rygvagtsfunktion. Hjerne- og Rygkirurgi skal året rundt kunne behandle voksne og børn med neurokirurgiske sygdomme indenfor AUH prioriteringsalgoritme. Det er derfor absolut nødvendig, at navigationsstationerne og planlægningsstationerne er kompatible med afdelingens nuværende udstyr for at kunne sikre patientsikkerheden, da navigerbare, hurtig og smidig dataflow er essentielt for at kunne gennemføre komplekse rygoperationer og reducere risici for patienten. Afdelingen har samtidig en forpligtigelse til at understøtte den ortopædkirurgiske traumatologi og rygkirurgi med systemer begge afdelinger anvender i dag. Grundet ovenstående skal nye Neuronavigationssystemerne kunne følgende: 1. Kommunikerer med afdelingens resterende navigationssystemer; 1 stk. Stealth Station S8 og 1 stk. Stealth Planning station S8. 2. Kommunikerer med afdelingens O-arm (Fabrikat: Medtronic; model: O-arm O2 Imaging System BI-700-00273), som anvendes under specialiserede rygoperationer, hvor hurtig billedoverførsel mellem O-arm og Neuronavigationsstationen er essentiel. For at sikre hurtig billedoverførsel må denne kommunikation ikke være afhængig af regionens netværk samt eksterne datahåndteringssystemer, som f.eks. PACS. 3. Kommunikere og integrere med afdelingens boremaskinesystem (Medtronics Midas Rex MR8), og tilhørende instrumenter. 4. Integreres med eksisterende 2 Carl Zeiss operationsmikroskoper (Zeiss Kinevo 900) så navigationsbilleder kan ses via mikroskopet (Mikroskoperne er opgraderet med Medtronic navigationsudstyr. 5. Give en ensrettet arbejdsgang, når stationerne anvendes af andre specialer (den ortopædkirurgiske traumatologi og rygkirurgi). Det ortopædkirurgiske speciale, AUH anvender i dag Stealth Station S7.
Intern identifikator :  1-23-4-72-30-23
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  33162100 Udstyr til operationsstuer
Yderligere klassificering ( cpv ):  33100000 Medicinsk udstyr
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  10 YEAR
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Kontraktlængden på 10 år afspejler længe af serviceaftalen.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  "Kontrakten vil ikke blive indgået før udløb af en standstill periode på 10 dage regnet fra dagen efter offentliggørelse af denne profylaksebekendtgørelse, jf. § 4, stk. 1, nr. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016) – tilgængelig på www.retsinformation.dk. Klage indgives til Klagenævnet for Udbud: Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Region Midtjylland om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. Efter underskrift af kontrakten vil Region Midtjylland offentliggøre en tildelingsbekendtgørelse, hvilket vil indlede en klagefrist. Nærmere information om klagefristen vil følge af tildelingsbekendtgørelsen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på Klager over udbud (kfst.dk). "Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud mv. (loven kan findes på retsinformation.dk) § 7, stk. 3. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/klager-over-udbud/ " hertil nedenfor.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  9,245,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Da det kun er Neuronavigationssystemerne fra Medtronic, der kan leve op til kravene om at være kompatible med afdelingens nuværende udstyr, agter Region Midtjylland at tildele kontrakten til Medtronic, da anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan opfyldes af én bestemt økonomisk aktør.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Medtronic Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Tilbud fra Medtronic
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  1-23-4-72-30-23 - Indkøb af Neuronavigationssystemer til AUH
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Midtjylland
Registreringsnummer :  29190925
Afdeling :  Indkøb & Medicoteknik
Postadresse :  Olof Palmes Allé 15
By :  Aarhus N
Postnummer :  8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Susanne Hundebøll Nielsen
Telefon :  +45 23882581
Internetadresse :  https://www.udbud.rm.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Tolboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  https://kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Medtronic Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  medium
Registreringsnummer :  18491370
Postadresse :  Arne Jacobsens alle 17
By :  København S
Postnummer :  2300
Land :  Danmark
Telefon :  32481800
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  8b87da95-9d97-4a27-a539-d05fcf63f564 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-03Z 10:02:22Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00005138-2024
EUT-S-nummer :  3/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-04Z

Send til en kollega

0.047