23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af endoskopvaskemaskiner og tørreskabe


Region Nordjylland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Nordjylland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af endoskopvaskemaskiner og tørreskabe
Beskrivelse :  Region Nordjylland udbyder endoskopvaskemaskiner og tørreskabe og tilhørende ydelser, herunder bl.a. service, forbrugsvarer (kemi) og registreringssystem.
Identifikator for proceduren :  3774c197-a0dd-4828-937a-fb83c0a6fe74
Tidligere bekendtgørelse :  468591-2022
Tidligere bekendtgørelse :  685118-2023
Intern identifikator :  U304BGT22 / L187
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Region Nordjylland har til hensigt at gennemføre udbuddet, som et udbud med forhandling, jf. udbudslovens § 61, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan ansøge om at blive prækvalificeret, men det er alene de prækvalificerede ansøgere, der kan afgive tilbud. Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 6 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 6 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede Ansøgere. Der henvises i øvrige til udbudsbetingelserne, herunder bl.a. pkt. 7. Det forventes, at der afholdes 1 forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. Ordregiver forbeholder sig – mod tilpasninger af tidsplanen, jf. udbudsbetingelsens pkt. 3 – desuden ret til at afholde en yderligere forhandlingsrunde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt. Ordregiver forbeholder sig i et sådant tilfælde tilsvarende ret til at tildele kontrakten på baggrund af et fremsendt tilbud uden gennemførelse af forhandling. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes, herunder bl.a. pkt. 8.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33191000 Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne
Yderligere klassificering ( cpv ):  33100000 Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33168000 Apparatur til endoskopi og endokirurgi
Yderligere klassificering ( cpv ):  33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
Yderligere klassificering ( cpv ):  50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  24,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  48,500,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Ordregiver gør derudover opmærksom på, at ordregiver grundet Rådets forordning (EU) 2022/1269 af 21. juli 2022 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ikke kan tildele virksomheder, som er omfattet af nærværende forordning, offentlige kontrakter. Virksomheder som er omfattet af forordningen vil således blive udelukket. Region Nordjylland vil gøre potentielle ansøgere og tilbudsgivere opmærksom på, at der forventes afholdt besigtigelse d. 28. november 2023 kl. 10-20. Der vil ligeledes blive afholdt besigtigelse i tilbudsfasen. Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre tidsplanen, herunder f.eks. frist for indlevering af indledende tilbud. Vedståelsesfristen for tilbud er 12 mdr., jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.3.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrund skal tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedr. konkurs mv.).
Konkurs :  Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrund skal tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedr. konkurs mv.).
Korruption :  Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrund skal tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedr. konkurs mv.).
Deltagelse i en kriminel organisation :  Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud.
Svig :  Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud.
Insolvens :  Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrund skal tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedr. konkurs mv.).
Aktiver, der administreres af en kurator :  Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrund skal tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedr. konkurs mv.).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud.
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrund skal tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedr. konkurs mv.).
Betaling af skatter og afgifter :  Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af endoskopvaskemaskiner og tørreskabe
Beskrivelse :  Region Nordjylland udbyder endoskopvaskemaskiner og tørreskabe og tilhørende ydelser, herunder bl.a. service, forbrugsvarer (kemi) og registreringssystem.
Intern identifikator :  1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33191000 Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne
Yderligere klassificering ( cpv ):  33100000 Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33168000 Apparatur til endoskopi og endokirurgi
Yderligere klassificering ( cpv ):  33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
Yderligere klassificering ( cpv ):  50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  24,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  48,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger :  Ordregiver gør derudover opmærksom på, at ordregiver grundet Rådets forordning (EU) 2022/1269 af 21. juli 2022 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ikke kan tildele virksomheder, som er omfattet af nærværende forordning, offentlige kontrakter. Virksomheder som er omfattet af forordningen vil således blive udelukket. Region Nordjylland vil gøre potentielle ansøgere og tilbudsgivere opmærksom på, at der forventes afholdt besigtigelse d. 28. november 2023 kl. 10-20. Der vil ligeledes blive afholdt besigtigelse i tilbudsfasen. Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre tidsplanen, herunder f.eks. frist for indlevering af indledende tilbud. Vedståelsesfristen for tilbud er 12 mdr., jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.3.
5.1.7  Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger :  Andet
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Egenkapital
Beskrivelse :  1. Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er positiv.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  2. Det er et minimumskrav , at Ansøger har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af endoskopvaskemaskiner til et hospital. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af Ansøgers sammenlignelige referencer. Ved vurderingen af Ansøgers referencer vægtes det højt, at der er tale om referencer med levering til hospitaler. Herefter tillægges økonomisk store referencer og mange referencer positiv vægt.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Økonomi
Beskrivelse :  Jf. udbudsbetingelsernes pkt. 17
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Jf. udbudsbetingelsens pkt. 17
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2024-01-29+01:00 23:59:00+01:00
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger :  Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente supplerende oplysninger i overensstemmelse med udbudslovens § 159, stk. 5.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Der gælder særlige vilkår inde for følgende områder: - Samfundsansvar, herunder menneskerettigheder, miljø, sundhed, mv. (Der henvises til kontraktens pkt. 38) - Arbejdsklausul (der henvises til kontraktens pkt. 39) - Krav om sædvanlig erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring (jf. kontraktens pkt. 34) - Kunden forbeholder sig ret til at finansiere anskaffelsen via finansiel leasing og vil i givet fald anvise Leverandøren, hvilket leasingselskab faktura skal fremsendes til (jf. kontraktens pkt. 11.5)
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  Betalingsbetingelser og -plan fremgår af kontraktens pkt. 12. Garantistillelse, jf. kontraktens pkt. 13.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds klagevejledning https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Region Nordjylland
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Region Nordjylland
Organisation, der behandler tilbud :  Region Nordjylland
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Nordjylland
Registreringsnummer :  29190941
Afdeling :  Økonomi
Postadresse :  Niels Bohrs Vej 30
By :  Aalborg Ø
Postnummer :  9220
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Mia Westerberg
E-mail :  m.westerberg@rn.dk
Telefon :  +45 21596317
Internetadresse :  https://rn.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715100
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  f3144a02-0c39-416c-8333-5b29e214436f -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-20Z 13:10:35Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00785012-2023
EUT-S-nummer :  247/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-22Z

Send til en kollega

0.047