23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fællesindkøb Midt

Tandplejeydelser til Hedensted Kommune


Fællesindkøb Midt

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Fællesindkøb Midt
1.1  Køber
Officielt navn :  Hedensted Kommune
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Tandplejeydelser til Hedensted Kommune
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører indkøb af tandplejeydelser til Hedensted Kommunes 7-17 årige. Det forventes, at der for de tre delkontrakter samlet vil være ca. 3500 patienter tilknyttet. Da der er tale om frit valg mellem kommunale tandplejeklinikker og tandklikkerne på de tre delkontrakter, kan det ske at 7-17 årige med bopæl i et af områderne vælger at blive behandlet i et andet område.
Identifikator for proceduren :  f745968e-719f-4626-9405-88a0995109f7
Intern identifikator :  88.00.00-P00-39-23
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  21,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  21,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Gult område - delaftale 1
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører indkøb af tandplejeydelser til Hedensted Kommunes 7-17 årige. Det forventes, at der for de tre delkontrakter samlet vil være ca. 3500 patienter tilknyttet. Da der er tale om frit valg mellem kommunale tandplejeklinikker og tandklikkerne på de tre delkontrakter, kan det ske at 7-17 årige med bopæl i et af områderne vælger at blive behandlet i et andet område.
Intern identifikator :  88.00.00-P00-39-23
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-01-01+01:00
Slutdato :  2028-12-31+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  21,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger :  I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.
5.1.8  Tilgængelighedskriterier
Der er ikke anvendt kriterier vedrørende adgangsmuligheder for personer med handicap, fordi udbuddet ikke er beregnet til at blive anvendt af fysiske personer
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Fællesindkøb Midt
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Grønt område - delaftale 2
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører indkøb af tandplejeydelser til Hedensted Kommunes 7-17 årige. Det forventes, at der for de tre delkontrakter samlet vil være ca. 3500 patienter tilknyttet. Da der er tale om frit valg mellem kommunale tandplejeklinikker og tandklikkerne på de tre delkontrakter, kan det ske at 7-17 årige med bopæl i et af områderne vælger at blive behandlet i et andet område.
Intern identifikator :  88.00.00-P00-39-23
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-01-01+01:00
Slutdato :  2028-12-31+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  7,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  21,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger :  I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Fællesindkøb Midt
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Fællesindkøb Midt
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Hedensted Kommune
Organisation, der udfører betalingen :  Hedensted Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten :  Hedensted Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0003
Titel :  Rødt område - delaftale 3
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører indkøb af tandplejeydelser til Hedensted Kommunes 7-17 årige. Det forventes, at der for de tre delkontrakter samlet vil være ca. 3500 patienter tilknyttet. Da der er tale om frit valg mellem kommunale tandplejeklinikker og tandklikkerne på de tre delkontrakter, kan det ske at 7-17 årige med bopæl i et af områderne vælger at blive behandlet i et andet område.
Intern identifikator :  88.00.00-P00-39-23
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-01-01+01:00
Slutdato :  2028-12-31+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  21,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  21,000,000 DKK
5.1.8  Tilgængelighedskriterier
Der er ikke anvendt kriterier vedrørende adgangsmuligheder for personer med handicap, fordi udbuddet ikke er beregnet til at blive anvendt af fysiske personer
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Fællesindkøb Midt
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Hedensted Kommune
Organisation, der udfører betalingen :  Hedensted Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten :  Hedensted Kommune
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0001
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Der er ikke modtaget nogen tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter
6.1.4  Statistiske oplysninger
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere :  0
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Tandlægerne Løsning
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Tandplejeydelser
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0002
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Grønt område - delaftale 2
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-11-15+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  true
Organisation, der undertegner kontrakten :  Hedensted Kommune
6.1.4  Statistiske oplysninger
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere :  0
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen :  21,000,000 DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen :  21,000,000 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Tandlægerne Løsning
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Tandplejeydelser
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0003
Udbuddet blev rangordnet
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Rødt område - delaftale 3
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-11-15+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  true
Organisation, der undertegner kontrakten :  Hedensted Kommune
6.1.4  Statistiske oplysninger
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere :  0
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Fællesindkøb Midt
Registreringsnummer :  ORG-null
Postadresse :  Chr M Østergaards Vej 4
By :  Horsens
Postnummer :  8700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Irma Mulalic
E-mail :  irm@horsens.dk
Telefon :  76292021
Internetadresse :  https://fikm.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Hedensted Kommune
Registreringsnummer :  29 18 95 87
By :  Hedensted
Land :  Danmark
E-mail :  irm@fikm.dk
Telefon :  28697887
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Tandlægerne Løsning
Den økonomiske operatørs størrelse :  small
Registreringsnummer :  34107238
Postadresse :  Lærkevej 20
By :  Løsning
Postnummer :  8723
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
E-mail :  8723tand@gmail.com
Telefon :  75651320
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Gruppeleder
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0002 LOT-0003
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Hedensted I/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  small
Registreringsnummer :  37934496
Postadresse :  Horsensvej 29 E
By :  Hedensted
Postnummer :  8722
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Telefon :  75 89 13 00
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Gruppeleder
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0002 LOT-0003
8.1  ORG-0007
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  f9a09e8c-dcee-4c9a-b134-fa0e91d69ec4 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-21Z 09:16:37Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00784979-2023
EUT-S-nummer :  247/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-22Z

Send til en kollega

0.049