23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Rammeaftale på mobile DR-apparater


Region Midtjylland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Midtjylland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Rammeaftale på mobile DR-apparater
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører rammeaftale på indkøb af mobile DR-apparater til regionernes udefoto funktion. Der er to delaftaler på rammeaftalen, hhv. "Mobilt DR-apparat med motorassistent" og "Mobilt DR-apparat uden motorassistent". Der er desuden optioner på udstyr, uddannelse, service samt reservedels- og komponentforsikring, jf. udbudsmaterialet. Region Midtjylland er fuldgyldige deltagere på rammeaftalen, mens Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Nordjylland deltager på option. Kontrakter forventes indgået fra maj 2024. I forbindelse med kontraktindgåelsen vil der blive udfærdiget separat kontrakt og kontraktbilag (undtagen Kontraktbilag 11, som allerede indgår i udbudsmaterialet i et eksemplar for hver deltagende region) for hver af de øvrige deltagende regioner, hvis de udnytter optionen.
Identifikator for proceduren :  6625970f-b6d1-4f90-85cb-d70a07f00d19
Intern identifikator :  1-23-4-72-32-23
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  33111000 Røntgenapparatur
Yderligere klassificering ( cpv ):  33111800 Røntgendiagnostikanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Bornholm ( DK014 )
Land :  Danmark
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Sydjylland ( DK032 )
Land :  Danmark
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  0 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. I forhold til udelukkelsesgrunde, finder den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a også anvendelse. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD. Bemærk, at ved tildeling af kontrakt forlænges vedståelsesfristen automatisk iht. udbudsbetingelserne (pkt. 7.4) for den tilbudsgiver, som får tildelt kontrakt. Den vindende tilbudsgiver skal således vedstå sit tilbud i hele den periode, hvor en eller flere regioner har mulighed for at udnytte en option på indgåelse af kontrakt. Brochurer og datablade må gerne være på engelsk.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud :  2
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver :  2
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Konkurs :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Korruption :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 2
Tvangsakkord uden for konkurs :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 1
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 3.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 5
Svig :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 3
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 6
Insolvens :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Aktiver, der administreres af en kurator :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  jf. udbudslovens §136, nr. 3 og §137, stk. 1, nr. 5
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  jf. Udbudslovens §136, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  jf. Udbudslovens §136, nr. 2
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  jf. Udbudslovens §136, nr. 4
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Betaling af socialsikringsbidrag :  jf. Udbudslovens §135, stk. 3
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Betaling af skatter og afgifter :  jf. Udbudslovens §135, stk. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 4
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Delaftale 1 med motorassistent
Beskrivelse :  Mobilt DR-apparat med motorassistent Der er desuden optioner på udstyr, uddannelse, service samt reservedels- og komponentforsikring, jf. udbudsmaterialet. Region Midtjylland er fuldgyldige deltagere på rammeaftalen, mens Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Nordjylland deltager på option. Kontrakter forventes indgået fra maj 2024. I forbindelse med kontraktindgåelsen vil der blive udfærdiget separat kontrakt og kontraktbilag (undtagen Kontraktbilag 11, som allerede indgår i udbudsmaterialet i et eksemplar for hver deltagende region) for hver af de øvrige deltagende regioner.
Intern identifikator :  1-23-4-72-32-23
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  33111000 Røntgenapparatur
Yderligere klassificering ( cpv ):  33111800 Røntgendiagnostikanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
Mængde :  21
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Service, uddannelse, udstyrsoptioner, reservedele og komponentforsikring - fremgår af Kontraktbilag 3 Tilbudsliste. Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland er med på option - som det fremgår af Udbudsbetingelser punkt 12.1
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  0 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  646182-2023
Yderligere oplysninger :  Maksimal antal styk Mobilt DR-apparat med motorassistent: 31. Der er til hvert udstyr knyttet option på uddannelse, service samt reservedels- og komponentforsikring.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Se Kontraktbilag 2 for yderligere information.
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Se Kontraktbilag 3 Tilbudsliste.
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-25+01:00 23:55:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-02-01+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-02-01+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Der gælder følgende særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: Parterne skal påtage sig et socialt ansvar, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 12.7.1 samt kontraktudkast med bilag. Den vindende Tilbudsgiver vil skulle behandle personoplysninger på Ordregivers vegne. Der skal derfor underskrives en databehandleraftale i medfør af persondatalovgivningen, jf. pkt. 12.7.2 samt kontraktudkast med bilag. Der er desuden kontraktvilkår vedr. embargo. Se herom udbudsbilag 3 - erkæring om russisk ejerdeltagelse mv.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  2
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Region Midtjylland
Organisation, der behandler tilbud :  Region Midtjylland
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Delaftale 2 uden motorassistent
Beskrivelse :  Mobilt DR-apparat uden motorassistent. Der er desuden optioner på udstyr, uddannelse, service samt reservedels- og komponentforsikring, jf. udbudsmaterialet. Region Midtjylland er fuldgyldige deltagere på rammeaftalen, mens Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Nordjylland deltager på option. Kontrakter forventes indgået fra maj 2024. I forbindelse med kontraktindgåelsen vil der blive udfærdiget separat kontrakt og kontraktbilag (undtagen Kontraktbilag 11, som allerede indgår i udbudsmaterialet i et eksemplar for hver deltagende region) for hver af de øvrige deltagende regioner.
Intern identifikator :  1-23-4-72-32-23
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  33111000 Røntgenapparatur
Yderligere klassificering ( cpv ):  33111800 Røntgendiagnostikanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
Mængde :  10
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Service, uddannelse, udstyrsoptioner, reservedele og komponentforsikring - fremgår af Kontraktbilag 3 Tilbudsliste. Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland er med på option - som det fremgår af Udbudsbetingelser punkt 12.1
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  0 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse :  646182-2023
Yderligere oplysninger :  Maksimal antal styk Mobilt DR-apparat uden motorassistent: 17. Der er til hvert udstyr knyttet option på uddannelse, service og reservedels- og komponentforsikring.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Se Kontraktbilag 2.
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Se Kontraktbilag 3 Tilbudsliste
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-25+01:00 23:55:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-02-01+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-02-01+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Der gælder følgende særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: Parterne skal påtage sig et socialt ansvar, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 12.7.1 samt kontraktudkast med bilag. Den vindende Tilbudsgiver vil skulle behandle personoplysninger på Ordregivers vegne. Der skal derfor underskrives en databehandleraftale i medfør af persondatalovgivningen, jf. pkt. 12.7.2 samt kontraktudkast med bilag. Der er desuden kontraktvilkår vedr. embargo. Se herom udbudsbilag 3 - erklæring om russisk ejerdeltagelse mv.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Region Midtjylland
Organisation, der behandler tilbud :  Region Midtjylland
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Midtjylland
Registreringsnummer :  29190925
Afdeling :  Indkøb & Medicoteknik
Postadresse :  Olof Palmes Allé 15
By :  Aarhus N
Postnummer :  8200
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Gitte Starup
Telefon :  +45 30922405
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10 29 48 19
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Tolboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  552e142c-d500-4b9d-a95d-11802a6e1db3 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-20Z 15:33:31Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00783837-2023
EUT-S-nummer :  247/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-22Z

Send til en kollega

0.047