23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt

Bekendtgørelse af indgået kontrakt om midlertidige ophold og aflastningspladser efter SEL § 84


Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Bekendtgørelse af indgået kontrakt om midlertidige ophold og aflastningspladser efter SEL § 84
Beskrivelse :  Leverandøren skal drifte 16 midlertidige opholds- og aflastningspladser efter SEL § 84 for særlig pleje - og støttekrævende borgere. Målgruppen omfatter primært borgere, der er færdigbehandlede i sygehusregi og har et midlertidigt særligt behov for pleje og omsorg (§ 84.2), som ikke kan imødekommes i eget hjem. Der vil også være borgere, som visiteres fra hjemløshed eller direkte fra eget hjem. Derudover omfatter målgruppen borgere, som bliver visiteret til aflastningsophold (§ 84.1) direkte fra hjemmet uden forudgående indlæggelse på sygehus.
Identifikator for proceduren :  5346fb67-86ce-40f1-a4cb-908dfde7e4ce
Intern identifikator :  2023-0481017
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbuddet gennemføres som et indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien også kaldt light-regimet. Ordregiver tildeler derfor kontrakten i henhold til den procedure som er fastsat i udbudsmaterialet. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, men uden prækvalifikation, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Tilbudsgivere bærer risikoen for, at tilbud afgives i overensstemmelse med udbudsmaterialet.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85311000 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
Yderligere klassificering ( cpv ):  85310000 Sociale foranstaltninger
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  110,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Bekendtgørelse af indgået kontrakt om midlertidige ophold og aflastningspladser efter SEL § 84
Beskrivelse :  Leverandøren skal drifte 16 midlertidige opholds- og aflastningspladser efter SEL § 84 for særlig pleje - og støttekrævende borgere. Målgruppen omfatter primært borgere, der er færdigbehandlede i sygehusregi og har et midlertidigt særligt behov for pleje og omsorg (§ 84.2), som ikke kan imødekommes i eget hjem. Der vil også være borgere, som visiteres fra hjemløshed eller direkte fra eget hjem. Derudover omfatter målgruppen borgere, som bliver visiteret til aflastningsophold (§ 84.1) direkte fra hjemmet uden forudgående indlæggelse på sygehus.
Intern identifikator :  2023-0481017
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85311000 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
Yderligere klassificering ( cpv ):  85310000 Sociale foranstaltninger
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Kontrakten løber 4 år og kan forlænges med 2x12 måneder
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  6 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kontrakten løber 4 år og kan forlænges med 2x12 måneder
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  110,000,000 DKK
5.1.7  Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud :  Ingen strategiske udbud
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt
Organisation, der udfører betalingen :  Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt
Organisation, der undertegner kontrakten :  Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  110,000,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  S/I Arbejde Adlers Hus
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  109,710,240 DKK
Underentreprise :  no
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 
</div>
Titel :  Aftale om midlertidige ophold og aflastningspladser efter serviceloven § 84
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-06+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Københavns Kommune - Regnskab og Kontrakt
Registreringsnummer :  64942212
Afdeling :  Regnskab og Kontrakt
Postadresse :  Borups Allé 177
By :  København NV
Postnummer :  2400
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Jon Falkenberg Kehler
E-mail :  sy0s@kk.dk
Telefon :  +45 33663366
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Fax :  +45 33307799
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  S/I Arbejde Adlers Hus
Den økonomiske operatørs størrelse :  small
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer :  29217815
Postadresse :  Thorsgade 61
By :  København N
Postnummer :  2200
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Torben Larsen
E-mail :  tl@arbejdeadler.dk
Telefon :  40 41 44 43
Internetadresse :  https://www.arbejdeadlershus.dk/
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  e5f7348c-685e-4bb8-a1e2-03f810a914e5 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-20Z 03:54:14Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00776577-2023
EUT-S-nummer :  246/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-21Z

Send til en kollega

0.08