23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Gentofte Kommune

Offentligt udbud af rammeaftale om indkøb og levering af dentale forbrugsartikler til 5 kommuner i Indkøbscirkel Øst


Gentofte Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Gentofte Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Ballerup Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Frederiksberg Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Gladsaxe Kommune
Køberens retlige status :  Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Rudersdal Kommune
Køberens retlige status :  Gruppe af offentlige myndigheder
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Offentligt udbud af rammeaftale om indkøb og levering af dentale forbrugsartikler til 5 kommuner i Indkøbscirkel Øst
Beskrivelse :  Ballerup Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, og Ru-dersdal Kommune udbyder herved i fællesskab én rammeaftale om indkøb og levering af dentale forbrugsartikler til alle kommunale tandklinikker i de tilsluttede kommuner, der alle er at betragte som ordregivere. Der udbydes således fem enslydende 2-årige rammeaftaler og med option på forlængelse i op til 2 x 12 måneder. Ved anvendelse af alle optioner om forlængelse af aftalen (samlet 4 år) anslås kontrakterne til at have en samlet anslået værdi på 15 mio. kr. Aftalen omfatter Leverandørens fulde sortiment af dentale forbrugsartikler som nærmere defineret i Bilag 2. Kravspecifikation. Leverandøren skal som minimum have 10.000 produkter fordelt på de 64 generiske produktgrupper som Ordregiver har angivet i kravspecifikationen krav nr. 11.1 - 11.64.
Identifikator for proceduren :  99097a07-2bbd-4839-b11b-baa27580dd3f
Intern identifikator :  EMN-2023-00473
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering ( cpv ):  33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
Yderligere klassificering ( cpv ):  33130000 Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
Yderligere klassificering ( cpv ):  33131000 Håndinstrumenter til tandlæger
Yderligere klassificering ( cpv ):  33131100 Instrumenter til tandkirurgi
Yderligere klassificering ( cpv ):  33131200 Suturnåle til tandlægebrug
Yderligere klassificering ( cpv ):  33131300 Tandlægeinstrumenter til engangsbrug
Yderligere klassificering ( cpv ):  33131400 Dental sonde
Yderligere klassificering ( cpv ):  33131500 Instrument til tandudtrækning
Yderligere klassificering ( cpv ):  33131510 Dentalbor
Yderligere klassificering ( cpv ):  33131600 Instrument til tandfyldning
Yderligere klassificering ( cpv ):  33132000 Tandimplantat
Yderligere klassificering ( cpv ):  33133000 Tilbehør til tandaftryk
Yderligere klassificering ( cpv ):  33134000 Tilbehør til endodonti
Yderligere klassificering ( cpv ):  33135000 Ortodontisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33136000 Roterende og slibende instrument
Yderligere klassificering ( cpv ):  33137000 Tilbehør til dentalprofylakse
Yderligere klassificering ( cpv ):  33138000 Produkter til tandproteser og tandregulering
Yderligere klassificering ( cpv ):  33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
Yderligere klassificering ( cpv ):  33141000 Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
Yderligere klassificering ( cpv ):  33141420 Operationshandsker
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711540 Parafarmaceutiske cremer eller lotioner
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711700 Varer og præparater til mund- eller tandhygiejne
Yderligere klassificering ( cpv ):  33763000 Papirhåndklæder
Yderligere klassificering ( cpv ):  33764000 Papirservietter
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Kommunale tandklinikker i hhv. Ballerup Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune samt Rudersdal Kommune
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  15,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  20,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs :  Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens :  Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter :  Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Offentligt udbud af rammeaftale om indkøb og levering af dentale forbrugsartikler til 5 kommuner i Indkøbscirkel Øst
Beskrivelse :  Ballerup Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, og Ru-dersdal Kommune udbyder herved i fællesskab én rammeaftale om indkøb og levering af dentale forbrugsartikler til alle kommunale tandklinikker i de tilsluttede kommuner, der alle er at betragte som ordregivere. Der udbydes således fem enslydende 2-årige rammeaftaler og med option på forlængelse i op til 2 x 12 måneder. Ved anvendelse af alle optioner om forlængelse af aftalen (samlet 4 år) anslås kontrakterne til at have en samlet anslået værdi på 15 mio. kr. Aftalen omfatter Leverandørens fulde sortiment af dentale forbrugsartikler som nærmere defineret i Bilag 2. Kravspecifikation. Leverandøren skal som minimum have 10.000 produkter fordelt på de 64 generiske produktgrupper som Ordregiver har angivet i kravspecifikationen krav nr. 11.1 - 11.64.
Intern identifikator :  EMN-2023-00473
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering ( cpv ):  33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
Yderligere klassificering ( cpv ):  33130000 Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
Yderligere klassificering ( cpv ):  33131000 Håndinstrumenter til tandlæger
Yderligere klassificering ( cpv ):  33131100 Instrumenter til tandkirurgi
Yderligere klassificering ( cpv ):  33131200 Suturnåle til tandlægebrug
Yderligere klassificering ( cpv ):  33131300 Tandlægeinstrumenter til engangsbrug
Yderligere klassificering ( cpv ):  33131400 Dental sonde
Yderligere klassificering ( cpv ):  33131500 Instrument til tandudtrækning
Yderligere klassificering ( cpv ):  33131510 Dentalbor
Yderligere klassificering ( cpv ):  33131600 Instrument til tandfyldning
Yderligere klassificering ( cpv ):  33132000 Tandimplantat
Yderligere klassificering ( cpv ):  33133000 Tilbehør til tandaftryk
Yderligere klassificering ( cpv ):  33134000 Tilbehør til endodonti
Yderligere klassificering ( cpv ):  33135000 Ortodontisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33136000 Roterende og slibende instrument
Yderligere klassificering ( cpv ):  33137000 Tilbehør til dentalprofylakse
Yderligere klassificering ( cpv ):  33138000 Produkter til tandproteser og tandregulering
Yderligere klassificering ( cpv ):  33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
Yderligere klassificering ( cpv ):  33141000 Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
Yderligere klassificering ( cpv ):  33141420 Operationshandsker
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711540 Parafarmaceutiske cremer eller lotioner
Yderligere klassificering ( cpv ):  33711700 Varer og præparater til mund- eller tandhygiejne
Yderligere klassificering ( cpv ):  33763000 Papirhåndklæder
Yderligere klassificering ( cpv ):  33764000 Papirservietter
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  2*12 måneder
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Kommunale tandklinikker i hhv. Ballerup Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune samt Rudersdal Kommune
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  24 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  15,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse :  Der forventes nyt udbud ca. december 2027
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7  Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger :  Omstilling til en cirkulær økonomi
Kriterier for grønne udbud :  Andre kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  samlet årsomsætning
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs samlet årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: • Den gennemsnitlige årlige omsætning i kr. ekskl. moms for de seneste 3 afsluttede regnskabsår,
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Specifik årsomsætning
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Specifik gennemsnitlig omsætning
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Etablering af virksomhed
Beskrivelse :  Hvis oplysningerne vedrørende omsætning (samlet eller specifik) ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøgletal
Beskrivelse :  For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse :  Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse :  Det er et minimumkrav, at Tilbudsgiver skal have haft en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 3 mio. kr. ekskl. moms for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Tilbudsgivere, der har eksisteret i kortere tid, skal have en gennemsnitlig årlig omsætning tilsvarende ovennævnte i den periode, Tilbudsgiver har eksisteret.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Navn :  Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder
Beskrivelse :  Kan den økonomiske aktør fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede kvalitetssikringsstandarder, herunder adgang for handicappede?
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Navn :  Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder
Beskrivelse :  Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede miljøledelsessystemer eller -standarder?
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Serviceattest
Beskrivelse :  Vindende tilbudsgiver vil blive bedt om at fremsende serviceattest som dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde. Serviceattesten må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Optagelse i et handelsregister - Serviceattest
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag. Vindende tilbudsgiver vil blive bedt om at fremsende serviceattest som dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde. Serviceattesten må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: særlig autorisation er nødvendig
Beskrivelse :  Er det nødvendigt med en særlig autorisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: medlemskab af en bestemt organisation nødvendigt
Beskrivelse :  Er det nødvendigt med medlemskab af en bestemt organisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse :  Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver skal have erfaring fra minimum 3 sammenlignelig(e) rammeaftaler(er) inden for de seneste 3 år regnet til og med tilbudsfristens dato. Med sammenlignelig refereres til kontraktens genstand (dentale forbrugsartikler), kontraktsum (minimum 3 mio. årligt). Vindende tilbudsgiver vil blive bedt om at fremsende dokumentation i form af oplysninger på kontaktpersoner hos de oplyste referencer. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse :  Kun for så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige leverancer af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse :  Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør kan disponere over følgende teknikere eller tekniske organer, navnlig dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrol. For teknikere eller tekniske organer, som ikke direkte hører til den økonomiske aktørs virksomhed, men hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på, jf. del II, afsnit C, skal der udfyldes særskilte ESPD-formularer.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: teknikere eller tekniske organer til udførelse af arbejdet
Beskrivelse :  I forbindelse med offentlige bygge- og anlægskontrakter kan den økonomiske aktør disponere over følgende teknikere eller tekniske organer til udførelsen af arbejdet:
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør anvender følgende tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring, og dennes undersøgelses- og forskningsfaciliteter er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Undersøgelses- og forskningsfaciliteter
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør anvender følgende undersøgelses- og forskningsfaciliteter:
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Forvaltning af forsyningskæden
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør vil være i stand til at anvende følgende forvaltning af forsyningskæden og eftersporingssystemer ved gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Tilladelse til kontrol
Beskrivelse :  For komplekse produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, eller undtagelsesvis for produkter eller tjenesteydelser, som kræves til et særligt formål: Vil den økonomiske aktør tillade, at der foretages kontrol af dennes produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne? Kontrollen skal foretages af den ordregivende myndighed eller, hvis denne indvilliger heri, på dennes vegne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etableret.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
Beskrivelse :  Følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer indehaves af tjenesteyderen eller leverandøren selv, og/eller (afhængigt af, hvilke krav der er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne) af de ledende medarbejdere.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Miljøledelsesforanstaltninger
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør kan anvende følgende miljøledelsesforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Antal ledende medarbejdere:
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs antal ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede
Beskrivelse :  Den økonomiske aktørs årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet af ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Værktøj, materiel og teknisk udstyr
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør vil kunne disponere over følgende værktøj, materiel og tekniske udstyr til gennemførelse af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Andel i underleverance
Beskrivelse :  Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører, se del II, afsnit C, ovenfor.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår vareindkøbskontrakter: prøver, beskrivelser eller fotografier uden ledsagelse af ægthedserklæringer
Beskrivelse :  For så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: Den økonomiske aktør leverer for de varer, der skal leveres, de krævede prøver, beskrivelser eller fotografier, som ikke behøver at være ledsaget af ægthedserklæringer.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår vareindkøbskontrakter: prøver, beskrivelser eller fotografier ledsaget af ægthedserklæringer
Beskrivelse :  For så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: Den økonomiske aktør leverer for de varer, der skal leveres, de krævede prøver, beskrivelser eller fotografier samt i givet fald ægthedserklæringer.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  For så vidt angår vareindkøbskontrakter: certifikater udstedt af kvalitetskontrolinstitutter
Beskrivelse :  Kan den økonomiske aktør levere de krævede certifikater udstedt af officielle kvalitetskontrolinstitutter eller -agenturer, hvis kompetence er anerkendt, og som attesterer, at varer, der er klart identificeret ved henvisning til tekniske specifikationer eller standarder, som er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, er i overensstemmelse med disse?
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier :  Ordregiver vil foretage evalueringen, som har til formål at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”. Tildelingskriteriet ”Pris” evalueres via en på forhånd udvalgt og ” låst”, men ikke offentliggjort, re-præsentativ produktliste (i det følgende kaldt Produktliste) og opgaven tildeles, den tilbudsgiver, der kan tilbyde den laveste evalueringstekniske pris for det fiktive indkøb af produkterne på Produktlisten. Den evalueringstekniske pris for hvert produkt beregnes ved " tilbudsgivers pris* volument for forventede årligt indkøb" af hver varelinje, hvorved der foretages en implicit vægtning af den evalueringstekniske pris for hvert varelinje. Den evalueringstekniske pris vil være prisen for det samlede fiktive indkøb - af produkterne på Produktlisten - på baggrund af de af Tilbudsgiver tilbudte priser.
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-22+01:00 12:00:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-22+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Manglende dokumenter vedrørende tilbudsgiver kan ikke indgives senere.
Yderligere oplysninger :  Ordregiver forbeholder sig ret til at søge mindre uklarheder i tilbuddene udredt via en teknisk afkla-ring inden for rammerne af udbudsloven.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-22+01:00 12:00:00+01:00
Yderligere oplysninger :  Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Ordregiver er i medfør af § 3 i lov om Klagenævnet for Udbud forpligtet til efter underretningen om tildelingsbeslutningen at afvente udløbet af en standstill-periode inden indgåelse af rammeaftale.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Gentofte Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Gentofte Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Gentofte Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Gentofte Kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Gentofte Kommune
Registreringsnummer :  19438414
Afdeling :  Udbud og Kontrakt
Postadresse :  Bernstorffsvej 161
By :  Charlottenlund
Postnummer :  2920
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Muzeyyem Boztoprak
E-mail :  mboz@gentofte.dk
Telefon :  20223058
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Ballerup Kommune
Registreringsnummer :  58271713
Afdeling :  58271713
Postadresse :  Hold-an Vej 7
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Seda Cengiz
E-mail :  scen@balk.dk
Telefon :  20691274
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Frederiksberg Kommune
Registreringsnummer :  11259979
Afdeling :  11259979
Postadresse :  Smallegade 1
By :  Frederiksberg
Postnummer :  2000
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Christina Bredmose Holm
Telefon :  38212353
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Gladsaxe Kommune
Registreringsnummer :  62761113
Afdeling :  62761113
Postadresse :  Rådhus Allé 7
By :  Søborg
Postnummer :  2860
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Sara Folkmann Ipsen
E-mail :  sarips@gladsaxe.dk
Telefon :  39575144
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0007
Officielt navn :  Rudersdal Kommune
Registreringsnummer :  29188378
Afdeling :  29188378
Postadresse :  Øverødvej 2
By :  Holte
Postnummer :  2840
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Louise Rønde Frederiksen
E-mail :  olese@rudersdal.dk
Telefon :  46112039
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0008
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  3ab5bbc6-6c7c-4d4f-af9c-62cd311c1b86 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-19Z 09:10:26Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00774058-2023
EUT-S-nummer :  245/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-20Z

Send til en kollega

0.079