23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Genudbud af procedurepakker til mave-tarm- og urinvejskirurgi - delaftale 23, 25 og 26


Region Midtjylland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Midtjylland
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Genudbud af procedurepakker til mave-tarm- og urinvejskirurgi - delaftale 23, 25 og 26
Beskrivelse :  Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af procedurepakker til specialerne mave-tarm- og urinvejskirurgi. Genudbuddet er opdelt i 3 delkontrakter (én delkontrakt pr. procedurepakke), hvor der ønskes én leverandør pr. delkontrakt. Hver delkontrakt indgås som en rammeaftale. Læs nærmere om hver af de 3 delkontrakter nedenfor.
Identifikator for proceduren :  bf79c7df-c4c5-43dd-bfeb-56e4f77db74b
Tidligere bekendtgørelse :  452600-2022
Intern identifikator :  1-23-4-101-9-21
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  33141620 Medicinske procedure- og samlepakker
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,811,368 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  3,514,210 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger Tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. I forhold til udelukkelsesgrunde, finder den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a også anvendelse. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud :  3
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver :  3
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Konkurs :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Korruption :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 2
Tvangsakkord uden for konkurs :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 1
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  jf. Udbudslovens §136, nr. 4
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  jf. Udbudslovens §135, stk. 3
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 2
Svig :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 2
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 2
Insolvens :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Aktiver, der administreres af en kurator :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  jf. udbudslovens §136, nr. 3 og §137, stk. 1, nr. 5
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  jf. Udbudslovens §136, nr. 4
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  jf. Udbudslovens §136, nr. 2
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  jf. Udbudslovens §136, nr. 4
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  jf. Udbudslovens §135, stk. 3
Betaling af socialsikringsbidrag :  jf. Udbudslovens §135, stk. 3
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Betaling af skatter og afgifter :  jf. Udbudslovens §135, stk. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 2
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  23) TUR, AUH
Beskrivelse :  TUR, AUH
Intern identifikator :  1-23-4-101-9-21
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  33141620 Medicinske procedure- og samlepakker
Mængde :  4
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,811,368 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse :  Forventes genudbudt hver 4. år
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  45
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) :  25
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-31+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-31+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under Kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar. Der stilles i kontrakten eksempelvis forskellige krav til miljø og bæredygtighed. I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  25) URETEROSKOPI, AUH
Beskrivelse :  URETEROSKOPI, AUH
Intern identifikator :  1-23-4-101-9-21
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  33141620 Medicinske procedure- og samlepakker
Mængde :  8.2
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,811,368 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse :  Forventes genudbudt hver 4. år
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  45
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) :  25
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-31+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-31+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under Kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar. Der stilles i kontrakten eksempelvis forskellige krav til miljø og bæredygtighed. I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1  Delkontrakt :  LOT-0003
Titel :  26) TRANSUROTRAL, RHG
Beskrivelse :  TRANSUROTRAL, RHG
Intern identifikator :  1-23-4-101-9-21
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  33141620 Medicinske procedure- og samlepakker
Mængde :  10
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,811,368 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse :  Forventes genudbudt hver 4. år
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  45
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) :  25
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-31+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-31+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under Kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar. Der stilles i kontrakten eksempelvis forskellige krav til miljø og bæredygtighed. I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Midtjylland
Registreringsnummer :  29190925
Afdeling :  Indkøb & Medicoteknik
Postadresse :  Olof Palmes Allé 15
By :  Aarhus N
Postnummer :  8200
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Anders Wiborg
Telefon :  +45 21385387
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Tolboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35,
By :  2500
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +4541715000
Internetadresse :  https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
10.  Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres :  b9c8597e-41eb-4586-ae88-94974e306598-01
Hovedårsagen til ændringen :  Berigtigelse – køber
Beskrivelse :  Tilbudsfrist forlænges til d. 31.01.2024 kl. 12.00. Dette gøres for at sikre, at alle tilbudsgivere kan have vareprøver klar til tilbudsfrist.
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator :  LOT-0001
Beskrivelse af ændringer :  Tilbudsfrist forlænges til d. 31.01.2024 kl. 12.00. Dette gøres for at sikre, at alle tilbudsgivere kan have vareprøver klar til tilbudsfrist.
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator :  LOT-0002
Beskrivelse af ændringer :  Tilbudsfrist forlænges til d. 31.01.2024 kl. 12.00. Dette gøres for at sikre, at alle tilbudsgivere kan have vareprøver klar til tilbudsfrist.
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator :  LOT-0003
Beskrivelse af ændringer :  Tilbudsfrist forlænges til d. 31.01.2024 kl. 12.00. Dette gøres for at sikre, at alle tilbudsgivere kan have vareprøver klar til tilbudsfrist.
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  0778404c-01a4-45dd-aed2-750a77e240a2 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-19Z 13:07:15Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00773036-2023
EUT-S-nummer :  245/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-20Z

Send til en kollega

0.062