23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Folketinget

Kontrakt om levering af oplysningskampagne ifm. valg til Europa-Parlamentet


Folketinget

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Folketinget
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Kontrakt om levering af oplysningskampagne ifm. valg til Europa-Parlamentet
Beskrivelse :  Den 9. juni 2024 afholdes der valg til Europa-Parlamentet i Danmark. Ved den lejlighed planlægger Folketinget en oplysningskampagne, der skal informere danskerne om valget og opfordre dem til at stemme. Målgrupperne for kampagnens aktiviteter er henholdsvis unge i alderen 18-29 år og den brede befolkning. Det primære formål med kampagnen er at oplyse om valget, bidrage til at løfte valgdeltagelsen og måle effekten af vores indsats. Kontrakten om fatter følgende leverancer: · Samlet visuelt udtryk for kampagnen · Segmentering af målgrupper · Digital kampagne med annoncering (målrettet den unge målgruppe), herunder kampagnefilm, øvrige kreative elementer samt annonceringsstrategi, medieplan, eksekvering og afrapportering. · Opsætning af kandidatpjece til tryk, herunder fængende forside med illustrationer (Bred målgruppe, men særligt de ældre) · Opsætning af 4 breve inkl. illustrationer, som sendes ud via digital post · Illustrationer til hjemmeside evt. som udklip fra andre produkter · Test af visuelt udtryk via fokusgrupper (indledende fase) · Test af breve via fokusgrupper
Identifikator for proceduren :  af29a131-40e6-4e35-98d6-b57285e52cfd
Intern identifikator :  353066
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  79341400 Tjenester i forbindelse med reklamekampagner
Yderligere klassificering ( cpv ):  79341100 Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
Yderligere klassificering ( cpv ):  79415200 Konsulentvirksomhed i forbindelse med design
Yderligere klassificering ( cpv ):  85312320 Konsulenttjenesteydelser
Yderligere klassificering ( cpv ):  92111250 Produktion af informationsfilm
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  1,600,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt 5.1.12. Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 3. januar 2024. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com , eller telefon, (+45) 70 20 80 14. -o0o- Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiveren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf.§ 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Konkurs :  Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Korruption :  Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 2. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 1. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 4. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 1. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 5. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Svig :  Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 3. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 6. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Insolvens :  Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 1. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Se udbudsloven § 136, nr. 3. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Se udbudsloven § 136, nr. 1. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Se udbudsloven § 136, nr. 2. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Se udbudsloven § 136, nr. 4. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 5. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 1. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Se udbudsloven § 135, stk. 3. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Betaling af skatter og afgifter :  Se udbudsloven § 135, stk. 3. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 4. Krav til dokumentation: Se punkt 2.1.4.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Kontrakt om levering af oplysningskampagne ifm. valg til Europa-Parlamentet
Beskrivelse :  Den 9. juni 2024 afholdes der valg til Europa-Parlamentet i Danmark. Ved den lejlighed planlægger Folketinget en oplysningskampagne, der skal informere danskerne om valget og opfordre dem til at stemme. Målgrupperne for kampagnens aktiviteter er henholdsvis unge i alderen 18-29 år og den brede befolkning. Det primære formål med kampagnen er at oplyse om valget, bidrage til at løfte valgdeltagelsen og måle effekten af vores indsats. Kontrakten om fatter følgende leverancer: · Samlet visuelt udtryk for kampagnen · Segmentering af målgrupper · Digital kampagne med annoncering (målrettet den unge målgruppe), herunder kampagnefilm, øvrige kreative elementer samt annonceringsstrategi, medieplan, eksekvering og afrapportering. · Opsætning af kandidatpjece til tryk, herunder fængende forside med illustrationer (Bred målgruppe, men særligt de ældre) · Opsætning af 4 breve inkl. illustrationer, som sendes ud via digital post · Illustrationer til hjemmeside evt. som udklip fra andre produkter · Test af visuelt udtryk via fokusgrupper (indledende fase) · Test af breve via fokusgrupper
Intern identifikator :  353066
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  79341400 Tjenester i forbindelse med reklamekampagner
Yderligere klassificering ( cpv ):  79341100 Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
Yderligere klassificering ( cpv ):  79415200 Konsulentvirksomhed i forbindelse med design
Yderligere klassificering ( cpv ):  85312320 Konsulenttjenesteydelser
Yderligere klassificering ( cpv ):  92111250 Produktion af informationsfilm
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  1,600,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives :  Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger :  Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt 5.1.12. Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 3. januar 2024. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com , eller telefon, (+45) 70 20 80 14. -o0o- Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiveren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf.§ 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Omsætning
Beskrivelse :  Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 3 mio. i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. _____________________________________________________________ Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af tilbudsgivers samlede årsomsætning i de tre seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kan ordregiver kræve, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Som minimumskrav kræves: - Minimum én reference vedr. udførelse af sammenlignelige ydelser, jf. punkt 5.1, som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfristen og som omfatter mål om adfærdsændringer, samt - minimum én reference vedr. udførelse af sammenlignelige ydelser, jf. 5.1, som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfristen og som omfatter både den unge målgruppe specifikt samt den brede befolkning. ______________________________________________________________ Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af de betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt 5.1, som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfristen. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.C. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurderingen af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på tilbudstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt 5.1 anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt 5.1, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt 5.1.9. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  70
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-09+01:00 23:55:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-16+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  3 MONTH
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger :  Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente supplerende oplysninger i overensstemmelse med udbudslovens § 159, stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-16+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen :  Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt disses personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Kunden kan forlange, at hver enkelt medarbejder skal underskrive sædvanlige tavshedserklæringer.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet for-udbud/vejledning/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Folketinget
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Folketinget
Registreringsnummer :  55494312
Postadresse :  Christiansborg
By :  København K
Postnummer :  1240
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  FT - Lene Herstrup Henriksen
E-mail :  Lene.Herstrup@ft.dk
Telefon :  +45 33375500
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  bde38003-ffcd-4ff1-99ef-94385253e38d -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-16Z 16:00:50Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00769542-2023
EUT-S-nummer :  244/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-19Z

Send til en kollega

0.062