23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Skanderborg kommune

EU-Udbud af dentalmaterialer til Jysk Fællesindkøb


Skanderborg kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Skanderborg kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Viborg Kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Favrskov Kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Mariagerfjord Kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Norddjurs Kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Rebild Kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Skive Kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Syddjurs Kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  EU-Udbud af dentalmaterialer til Jysk Fællesindkøb
Beskrivelse :  Udbuddet vedr. levering af dentalmaterialer (forbrugsartikler og materialer til tandbehandling) til følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg, Skive, Syddjurs og Viborg Kommuner.Der indgås en samlet aftale med samme leverandør for en periode på 2 år, herefter kan aftalen forlænges på uændrede vilkår til en samlet varighed på op til 24 måneder, og en maksimal aftale længde på 48 måneder.Skanderborg Kommune er tovholder på udbuddet. For nærmere beskrivelse af den udbudte ydelse, henvises til udbudsmaterialet inkl. bilag.De i udbuddet deltagende kommuner er selvstændige aftaleansvarlige. De enkelte deltagende kommuner kan f.eks. benytte optioner individuelt, uden at dette påvirker aftalevilkårene.
Identifikator for proceduren :  9d9a3ba0-b2b1-4388-a67b-8d15c9f9da20
Intern identifikator :  172472
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33141800 Forbrugsvarer til tandpleje
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  10,600,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Ansøgeren må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven §134a, §135, stk. 1-3 og § 136. Derudover må ansøger ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 5. Før beslutning om tildeling af aftalen vil Ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD , i henhold til udbudslovens § 151, fra den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele aftalen. Ordregiver vil indhente gyldig serviceattest, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Krav vedr. dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder. Tilbudsgivere fra andre medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest eller anden tilsvarende dokumentation. Tilbudsgiver skal på forlangende fremlægge det årsregnskab, som er oplyst i ESPD. Hvis egenkapital og soliditetsgrad ikke fremgår af årsregnskabet, skal egenkapital og soliditetsgrad på anmodning dokumenteres på anden vis. Referenceliste i ESPD betragtes som endelig dokumentation. Hvis Tilbudsgiver allerede har ovenstående dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav. Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger afgives for hver deltager i konsortiet i ESPD. Krav vedrørende dokumentation i udbudsbetingelserne gælder ligeledes for konsortiedeltagere. Det vil ved egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamet samlede egnethed, der vurderes. Hvis Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders økonomiske formåen og/eller tekniske formåen, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder, og det skal specificeres, hvor tilbuddet baserer sig på den anden enhed. Det vil ved egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamet samlede egnethed, der vurderes. Baserer Tilbudsgiver sin tekniske/faglige formåen på kapacitet fra en anden enhed, skal denne anden enhed udføre tjenesteydelsen i kontrakten. Støttende enheder skal vedlægge udfyldt Bilag 4 - Støtteerklæring. Krav vedrørende dokumentation i udbudsbetingelserne gælder ligeledes for støttende enheder. Tilbudsafgivelse: Der kan ikke afgives mere end ét tilbud. Der kan ikke afgives alternative tilbud. Tilbudsgivere opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Spørgsmål kan stilles gennem udbudssystemet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøgeren eller tilbudsgiveren befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøgeren eller tilbudsgiveren befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøgeren eller tilbudsgiveren befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Konkurs :  Konkurs Dokumentation: I overensstemmelse med udbudsloven §§ 152-153.
Insolvens :  Insolvens Dokumentation: I overensstemmelse med udbudsloven §§ 152-153.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Tvangsakkord uden for konkurs Dokumentation: I overensstemmelse med udbudsloven §§ 152-153.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Dokumentation: I overensstemmelse med udbudsloven §§ 152-153.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Aktiver, der administreres af en kurator Dokumentation: I overensstemmelse med udbudsloven §§ 152-153.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Erhvervsvirksomheden er indstillet Dokumentation: I overensstemmelse med udbudsloven §§ 152-153.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøgeren eller tilbudsgiveren befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøgeren eller tilbudsgiveren befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøgeren eller tilbudsgiveren befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøgeren eller tilbudsgiveren befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Rent nationale udelukkelsesgrunde
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Dokumentation: I overensstemmelse med udbudsloven §§ 152-153.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Betaling af socialsikringsbidrag Dokumentation: I overensstemmelse med udbudsloven §§ 152-153.
Betaling af skatter og afgifter :  Betaling af skatter og afgifter Dokumentation: I overensstemmelse med udbudsloven §§ 152-153.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Deltagelse i en kriminel organisation Dokumentation: I overensstemmelse med udbudsloven §§ 152-153.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøgeren eller tilbudsgiveren befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Dokumentation: I overensstemmelse med udbudsloven §§ 152-153.
Svig :  Svig Dokumentation: I overensstemmelse med udbudsloven §§ 152-153.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Børnearbejde og andre former for menneskehandel Dokumentation: I overensstemmelse med udbudsloven §§ 152-153.
Korruption :  Korruption Dokumentation: I overensstemmelse med udbudsloven §§ 152-153.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  EU-Udbud af dentalmaterialer til Jysk Fællesindkøb
Beskrivelse :  Udbuddet vedr. levering af dentalmaterialer (forbrugsartikler og materialer til tandbehandling) til følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg, Skive, Syddjurs og Viborg Kommuner.&nbsp;Der indgås en samlet aftale med samme leverandør for en periode på 2 år, herefter kan aftalen forlænges på uændrede vilkår til en samlet varighed på op til 24 måneder, og en maksimal aftale længde på 48 måneder.&nbsp;Skanderborg Kommune er tovholder på udbuddet.&nbsp;For nærmere beskrivelse af den udbudte ydelse, henvises til udbudsmaterialet inkl. bilag. De i udbuddet deltagende kommuner er selvstændige aftaleansvarlige. De enkelte deltagende kommuner kan f.eks. benytte optioner individuelt, uden at dette påvirker aftalevilkårene.Sortimentet består af følgende produktgrupper:1.Aftryk og cementering&nbsp;2. Desinfektion og sterilisation&nbsp;3. Engangsartikler&nbsp;4. Personlige værnemidler&nbsp;5. Fyldninger m.v.&nbsp;6. Instrumenter og kirurgi&nbsp;7. Laboratorieteknik&nbsp;8. Legetøj&nbsp;9. Profylakse&nbsp;10. Præparation og pudsning&nbsp;11. Rodbehandling&nbsp;12. Røntgen&nbsp;13. Sprøjter og spidser&nbsp;14. Småudstyr <br>
Intern identifikator :  172472
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33141800 Forbrugsvarer til tandpleje
Yderligere klassificering ( cpv ):  33130000 Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 2 gange op til 12 måneder på uændrede vilkår.
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-05-01+01:00
Slutdato :  2026-04-30+01:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  24 måneder. Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 2 gange op til 12 måneder på uændrede vilkår.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  10,600,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: • Tilbudsgiver skal oplyse sin soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår. • Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår • Soliditetsgrad og egenkapital for det seneste år skal angives i ESPD
Beskrivelse :  Det er mindstekrav at: • Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad lig med eller større end 15% i det seneste afsluttede regnskabsår. • Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. Dokumentation: Årsregnskab for det seneste afsluttede regnskabsår, med angivelse af egenkapital og soliditetsgrad.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Angivelse af referencer
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:- Tilbudsgiver skal som minimum angive 2 sammenlignelige referencer - Referencerne skal være fra igangværende eller fra afsluttede rammeaftaler/kontrakter inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristen. - Med sammenlignelige referencer menes, at tilbudsgiver har leveret tilsvarende dentale materialer til en offentlig myndighed. - Referencelisten skal indeholde beskrivelse af referencen, kontaktperson med navn og telefonnummer, periode for udførelse af opgaven og omsætning. Dokumentation: Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  0
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
</div>
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-22+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-22+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Der henvises til udkast til rammeaftale samt hertilhørende bilag, herunder blandt andet opretholdelse af forsikring i aftalens løbetid. Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af tilbud, underskrive Tro- og loverklæring om russiske forhold (jf. forordning 2022/56. Elektronisk fakturering er påkrævet.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  Elektronisk fakturering er påkrævet. Der vil blive anvendt elektronisk betaling samt hovedsagelig elektronisk bestilling.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Skanderborg kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Skanderborg kommune
Registreringsnummer :  29189633
Postadresse :  Skanderborg Fælled 1
By :  Skanderborg
Postnummer :  8660
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Maja Kamp Jensen
Telefon :  +45 87947000
Internetadresse :  https://www.skanderborg.dk
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Viborg Kommune
Registreringsnummer :  29189846
Postadresse :  Prinsens Alle 5
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  indkoeb@viborg.dk
Telefon :  +45 87947000
Internetadresse :  https://www.viborg.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Favrskov Kommune
Registreringsnummer :  29189714
Postadresse :  Skovvej 20
By :  Hinnerup
Postnummer :  8382
Land :  Danmark
E-mail :  indkoeb@favrskov.dk
Telefon :  +45 87947000
Internetadresse :  https://www.favrskov.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mariagerfjord Kommune
Registreringsnummer :  29189986
Postadresse :  Ndr. Kajgade 1
By :  Hobro
Postnummer :  9500
Land :  Danmark
Telefon :  +45 87947000
Internetadresse :  https://www.mariagerfjord.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Norddjurs Kommune
Registreringsnummer :  29189986
Postadresse :  Torvet 3
By :  Grenaa
Postnummer :  8500
Land :  Danmark
E-mail :  indkoeb@norddjurs.dk
Telefon :  +45 87947000
Internetadresse :  https://www.norddjurs.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Rebild Kommune
Registreringsnummer :  29189463
Postadresse :  Hobrovej 88
By :  Støvring
Postnummer :  9530
Land :  Danmark
E-mail :  indk@rebild.dk
Telefon :  +45 87947000
Internetadresse :  https://www.rebild.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0007
Officielt navn :  Skive Kommune
Registreringsnummer :  29189576
Postadresse :  Torvegade 10
By :  Skive
Postnummer :  7800
Land :  Danmark
Telefon :  +45 87947000
Internetadresse :  https://www.skive.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0008
Officielt navn :  Syddjurs Kommune
Registreringsnummer :  29189978
Postadresse :  Lundbergsvej 2
By :  Ebeltoft
Postnummer :  8400
Land :  Danmark
E-mail :  indkob@syddjurs.dk
Telefon :  +45 87947000
Internetadresse :  https://www.syddjurs.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0009
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Internetadresse :  http://www.klfu.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0010
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  07de8357-5152-4b52-bb96-0b34630f9b48 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-13+01:00 12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00766634-2023
EUT-S-nummer :  243/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-18Z

Send til en kollega

0.047