23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fredensborg kommune

Udbud af drift og administration af ledsagerordning til Fredensborg Kommune


Fredensborg kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Fredensborg kommune
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af drift og administration af ledsagerordning til Fredensborg Kommune
Beskrivelse :  Ydelsen omfatter levering og administration af ledsagelse af borgere under folkepensionsalderen med nedsat funktionsevne, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne inden for <strong>Servicelovens § 97</strong>.<br>Ordningen varetages i dag af ekstern leverandør.Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit III jf. LBK nr. 10 af 06/01/2023 med senere ændringer, der vedrører indkøb efter det såkaldte Light-regime af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien.
Identifikator for proceduren :  2f1ddeb8-0c55-4c92-98d9-7951064ccb39
Intern identifikator :  170896
Type af procedure :  Åben
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  21,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Obligatoriske udelukkelsesgrunde: Tilbudsgiver er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at tilbudsgiver ikke må have ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100.000 kr., med mindre der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt jf. Udbudslovens § 135, stk. 4. Frivillige udelukkelsesgrunde: Tilbudsgiver er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis tilbudsgiver er omfattet af nedenstående frivillige udelukkelsesgrunde jf. Udbudslovens § 137, stk. 1: Nr. 2: ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende og Nr. 4: ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion. Tilbudsgiver skal underskrive tro og love-erklæring om fravær af den i EU-Forordning nr. 833/2014 med senere ændringer nævnte tilknytning til russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland. Indhentning af dokumentation: Ordregiver vil forud for underretning om tildeling, anmode den Tilbudsgivere som Ordregiver agter at indgå Kontrakt med, om følgende dokumentation: - En serviceattest (eller tilsvarende relevant dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere). Serviceattesten rekvireres hos Erhvervsstyrelsen, og må ikke være mere end 6 måneder gammel ved tidspunktet for tilbudsfristen. - Regnskaber for de seneste 3 afsluttede regnskabsår (med mindre disse er offentligt tilgængelige), eller en af revisor underskrevet erklæring om Tilbudsgivers årsomsætning og soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Dokumentationen skal fremlægges indenfor en af Ordregivers fastsat passende frist. Tilbudsgiver er velkommen til at medsende dokumentationen i tilbuddet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Rent nationale udelukkelsesgrunde
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
Betaling af socialsikringsbidrag :  Betaling af socialsikringsbidrag
Betaling af skatter og afgifter :  Betaling af skatter og afgifter
Deltagelse i en kriminel organisation :  Deltagelse i en kriminel organisation
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Svig :  Svig
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Børnearbejde og andre former for menneskehandel
Korruption :  Korruption
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af drift og administration af ledsagerordning til Fredensborg Kommune
Beskrivelse :  Ydelsen omfatter levering og administration af ledsagelse af borgere under folkepensionsalderen med nedsat funktionsevne, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne inden for <strong>Servicelovens § 97</strong>.<br>Ordningen varetages i dag af ekstern leverandør.Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit III jf. LBK nr. 10 af 06/01/2023 med senere ændringer, der vedrører indkøb efter det såkaldte Light-regime af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien.
Intern identifikator :  170896
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-04-01+01:00
Slutdato :  2028-03-31+01:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kontrakten kan forlænges 3 x 12 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  21,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Ordregiver er bekendt med, at udbudsbekendtgørelsen udsendes før jul. Af hensyn til jul og nytår har Ordregiver udskudt tilbudsfristen og tilbudsfristen er derfor sat til den 23. januar 2024, kl. 12:00.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i Skema B – Egnethedskriterier vedrørende sin økonomiske kapacitet: − Virksomhedens samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår − Virksomhedens soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  Årsomsætning: - Gennemsnitlig årsomsætning på 4 mio. kr. på grundlag af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Soliditetsgrad: - Gennemsnitlig soliditetsgrad på 10 % på grundlag af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i Skema B – Egnethedskriterier vedrørende sin tekniske og faglige formåen: Tilbudsgiver skal beskrive 3 referencer på tilsvarende opgaver, hvor hver reference skal indeholde oplysninger om: - Modtager af leverancen (kunden) - Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms for leverancen - Start- og evt. slutdato for leverancen -&nbsp; Beskrivelse af opgaven samt rolle/andel heri <br>
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav for at kunne give tilbud: Tilbudsgiver skal dokumentere 3 referencer på tilsvarende opgaver, som er afsluttet for højst 5 år siden. Alderen på referencen regnes fra referencens slutdato og tilbudsfristen for dette udbud. Igangværende referencer accepteres, såfremt kontrakten har løbet mindst 1 år. Med ”tilsvarende opgaver” forstås drift og administration indenfor § 97.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  0
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Service og kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  4 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Fredensborg kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Fredensborg kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Fredensborg kommune
Registreringsnummer :  29188335
Postadresse :  Egevangen 3 B
By :  Kokkedal
Postnummer :  2980
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Semial Rusiti
E-mail :  semru@fredensborg.dk
Telefon :  +45 72565000
Internetadresse :  https://www.fredensborg.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Internetadresse :  http://www.klfu.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  e38906be-0f74-424c-959c-79033f2ce019 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-11+01:00 12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00756885-2023
EUT-S-nummer :  241/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-14Z

Send til en kollega

0.047