23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Glostrup Kommune

Levering af Personlig Pleje og Praktisk hjælp samt delegerede sundhedslovsydelser til Glostrup Kommune


Glostrup Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Glostrup Kommune
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Levering af Personlig Pleje og Praktisk hjælp samt delegerede sundhedslovsydelser til Glostrup Kommune
Beskrivelse :  Glostrup Kommune udbyder personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven samt delegerede sundhedslovsydelser, nærmere betegnet personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 og § 84, samt delegerede sundhedslovsydelser efter delegering ifølge sundhedslovens § 138.
Identifikator for proceduren :  8c685487-bb9d-4991-be1c-179d04eb7032
Intern identifikator :  Levering af Personlig Pleje og Praktisk hjælp samt delegerede sundhedslovsydelser til Glostrup Kommune
Type af procedure :  Anden procedure, der afvikles i to faser
Hovedpunkterne i proceduren :  Proceduren for udbuddet bestod af en indledende tilbudsfase, hvor alle konditionsmæssige og egnede tilbudsgivere kunne afgive tilbud, og herefter en forhandlingsfase med efterfølgende afgivelse af endeligt tilbud.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
Yderligere klassificering ( cpv ):  85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
Yderligere klassificering ( cpv ):  85141210 Hjemmesygepleje
Yderligere klassificering ( cpv ):  85311100 Forsorg for ældre
Yderligere klassificering ( cpv ):  98513000 Udsendelse af personale til private husstande
Yderligere klassificering ( cpv ):  98514000 Husligt arbejde
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Levering af Personlig Pleje og Praktisk hjælp samt delegerede sundhedslovsydelser til Glostrup Kommune
Beskrivelse :  Glostrup Kommune udbyder personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven samt delegerede sundhedslovsydelser, nærmere betegnet personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 og § 84, samt delegerede sundhedslovsydelser efter delegering ifølge sundhedslovens § 138.
Intern identifikator :  Levering af Personlig Pleje og Praktisk hjælp samt delegerede sundhedslovsydelser til Glostrup Kommune
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
Yderligere klassificering ( cpv ):  85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
Yderligere klassificering ( cpv ):  85141210 Hjemmesygepleje
Yderligere klassificering ( cpv ):  85311100 Forsorg for ældre
Yderligere klassificering ( cpv ):  98513000 Udsendelse af personale til private husstande
Yderligere klassificering ( cpv ):  98514000 Husligt arbejde
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  35
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Følgende delkriterier indgår som en del af underkriteriet Kvalitet: - Kvalitetssikring, som vægtes med 40 % - Organisering, som vægtes med 30 % - Samarbejde, som vægtes med 20 % - Implementering, som vægtes med 10 %
Vægtning (procentdel, præcis) :  65
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Glostrup Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Glostrup Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Glostrup Kommune
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Revurderet værdi af rammeaftalen :  26,397,600 DKK
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Hjemmehjælpen A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  2023/S 191-598425
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 
Titel :  Kontrakt om levering af Personlig Pleje og Praktisk hjælp samt delegerede sundhedslovsydelser til Glostrup Kommune
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-11-24+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-07+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Glostrup Kommune
6.1.4  Statistiske oplysninger
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere :  0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  2
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra små virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  0
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  1
Type modtagne indgivelser :  Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  2
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Glostrup Kommune
Registreringsnummer :  65120119
Postadresse :  Rådhusparken 2
By :  Glostrup
Postnummer :  2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Christian Bogø Lindemer
E-mail :  kontakt@tohv.dk
Telefon :  53645132
Internetadresse :  https://www.glostrup.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Hjemmehjælpen A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  large
Registreringsnummer :  28944714
Postadresse :  Strandlodsvej 48
By :  København S
Postnummer :  2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Ann-Sofi Brandt
Telefon :  70 20 13 25
Internetadresse :  https://www.hjemmehjaelpen.dk/
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  9da363ac-a263-4463-82e9-fe5efed4c78c -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-11Z 07:41:47Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00752194-2023
EUT-S-nummer :  239/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-12Z

Send til en kollega

0.046