23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

VIF - VESTEGNENS INDKØBSFORUM

Udbud af Genbrugshjælpemidler - Vestegnens Indkøbsforum


VIF - VESTEGNENS INDKØBSFORUM

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  VIF - VESTEGNENS INDKØBSFORUM
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Brøndby Kommune
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Albertslund Kommune
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Dragør Kommune
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Glostup Kommune
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Hvidovre kommune
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Ishøj kommune
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Rødovre kommune
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Tårnby kommune
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1  Køber
Officielt navn :  Vallensbæk kommune
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af Genbrugshjælpemidler - Vestegnens Indkøbsforum
Beskrivelse :  Udbuddet vedrører indkøb og levering af genbrugshjælpemidler, som ikke er omfattet af SKI 50.98 eller 50.99, til Kommunerne i Vestegnens Indkøbsforum. Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler: 1. Delaftale – Ergonomiske stole herunder; Arbejdsstole og ståstøttestole 2. Delaftale – Transportkørestole 3. Delaftale – Mobil personløfter 4. Delaftale – Mobil ståløfter og tilhørende sejl 5. Delaftale – Stationær personløfter 6. Delaftale – Sejl 7. Delaftale – Forflytningsplatform
Identifikator for proceduren :  8abcb42e-ebc2-4aae-9173-67951a680f03
Intern identifikator :  S2023-21197
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Ordregiver offentliggør en udbudsbekendtgørelse, og alle virksomheder kan afgive tilbud.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33196100 Hjælpemidler til ældre
Yderligere klassificering ( cpv ):  33196200 Hjælpemidler til handicappede
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  27,400,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  27,400,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud :  7
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver :  7
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Udelukkelsesgrund
Konkurs :  Udelukkelsesgrund
Korruption :  Obligatorisk udelukkelsesgrund jf. udbudsloven paragraf 135 stk. 1 nr. 2
Tvangsakkord uden for konkurs :  Udelukkelsesgrund
Deltagelse i en kriminel organisation :  Obligatorisk udelukkelsesgrund jf. udbudsloven paragraf 135 stk. 1 nr. 1
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Udelukkelsesgrund
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Udelukkelsesgrund
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Obligatorisk udelukkelsesgrund jf. udbudsloven paragraf 135 stk. 1 nr. 5
Svig :  Obligatorisk udelukkelsesgrund jf. udbudsloven paragraf 135 stk. 1 nr. 3
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Obligatorisk udelukkelsesgrund jf. udbudsloven paragraf 135 stk. 1 nr. 6
Insolvens :  Udelukkelsesgrund
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Udelukkelsesgrund
Aktiver, der administreres af en kurator :  Udelukkelsesgrund
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Udelukkelsesgrund
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Udelukkelsesgrund
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Udelukkelsesgrund
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Udelukkelsesgrund
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Udelukkelsesgrund
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Udelukkelsesgrund
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Udelukkelsesgrund
Betaling af socialsikringsbidrag :  Udelukkelsesgrund
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Udelukkelsesgrund
Betaling af skatter og afgifter :  Udelukkelsesgrund
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Obligatorisk udelukkelsesgrund jf. udbudsloven paragraf 135 stk. 1 nr. 4
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Delaftale 1: Ergonomiske stole - Udbud af Genbrugshjælpemidler - Vestegnens Indkøbsforum
Beskrivelse :  Delaftale 1. - Ergonomiske stole herunder; Arbejdsstole, ståstøttestole samt tilbehør.
Intern identifikator :  Delaftale 1: Ergonomiske stole
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33196100 Hjælpemidler til ældre
Yderligere klassificering ( cpv ):  33196200 Hjælpemidler til handicappede
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Optioner på 2 x 1 år
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kontrakten kan forlænges med 2x 12 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  12,500,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  12,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal ved kontraktstart være i besiddelse af en gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 millioner pr. år. Erhvervs- og produktansvarsforsikringen skal dække leverandørens ansvar ved ting- og personskade. Dette krav skal være opfyldt uanset om der afgives tilbud på en eller begge delaftaler.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Soliditetsgrad på 150%
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Egenkapital
Beskrivelse :  For deltagelse er en egenkapital på minimum 5 mio. kr. i det senest tilgængelige regnskabsår (2022) og et positivt resultat i gennemsnit for de tre seneste tilgængelige regnskabsår (2020, 2021 og 2022). Gælder uanset om der afgives tilbud på en eller flere delaftaler.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Reference liste
Beskrivelse :  Reference liste over leverancer pr. delaftale der er udført i løbet af de sidste tre år. • Referencelisten skal for hver reference mindst indeholde: a. Delaftale b. Navn på den offentlige myndighed, c. Telefon nr. og navn på kontaktperson d. Kontraktperiode Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”. Tilbudsgiver skal minimum have 2 sammenlignelige referencer. Ved sammenlignelig reference forstås en aftale på levering af hjælpemidler til en offentlig Ordregiver.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Til brug for bedømmelsen i forhold til underkriteriet ”pris” beregnes en samlet sum for totalomsætningen for alle varelinjer for hver delaftale i det i bilag 3 oplyste sortiment. Den samlede sum i kontraktårene inkl. option på forlængelse indgår direkte i identifikationen af ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Bedømmelsen af underkriteriet ”kvalitet”, med delkriteriet ”Kvalitet og Funktionalitet” vil blive baseret på en fysisk, kvalitativ vurdering af efterspurgte tilbudte produkter. Tilbudsgiver skal derfor beregne at kunne levere ét eksemplar af hvert efterspurgte produkt med evt. tilbehør. Kvalitet og funktionalitet varierer i indhold i de forskellige delaftaler, jf. ovenstående. Underkriteriet vil blive vurderet på baggrund af elementerne, som angivet i kravspecifikationen. Ved bedømmelsen i forhold til underkriteriet ”miljø” lægger ordregiver vægt på det tilbudte produkts levetid, en høj grad af rengøringsvenlighed, og dermed hjælpemidlets genbrugelighed. Tilbudsgiver bedes udfylde bilag 5. Ved evalueringen i forhold til de kvalitative underkriterier anvendes en pointskala fra 1-10. Ved bedømmelsen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, tildeles på grundlag af ordregivers objektive vurdering af tilbuddet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  8 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Hvis du vil klage over udbud, skal du rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Brøndby Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Brøndby Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Brøndby Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Brøndby Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Delaftale 2: Transportkørestole - Udbud af Genbrugshjælpemidler - Vestegnens Indkøbsforum
Beskrivelse :  Delaftale 2. - Transportkørestole samt tilbehør
Intern identifikator :  Delaftale 2: Transportkørestole
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33196100 Hjælpemidler til ældre
Yderligere klassificering ( cpv ):  33196200 Hjælpemidler til handicappede
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Optioner på 2 x 1 år
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kontrakten kan forlænges med 2x 12 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,500,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  2,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal ved kontraktstart være i besiddelse af en gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 millioner pr. år. Erhvervs- og produktansvarsforsikringen skal dække leverandørens ansvar ved ting- og personskade. Dette krav skal være opfyldt uanset om der afgives tilbud på en eller begge delaftaler.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Soliditetsgrad på 150%
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Egenkapital
Beskrivelse :  For deltagelse er en egenkapital på minimum 5 mio. kr. i det senest tilgængelige regnskabsår (2022) og et positivt resultat i gennemsnit for de tre seneste tilgængelige regnskabsår (2020, 2021 og 2022). Gælder uanset om der afgives tilbud på en eller flere delaftaler.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Reference liste
Beskrivelse :  Reference liste over leverancer pr. delaftale der er udført i løbet af de sidste tre år. • Referencelisten skal for hver reference mindst indeholde: a. Delaftale b. Navn på den offentlige myndighed, c. Telefon nr. og navn på kontaktperson d. Kontraktperiode Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”. Tilbudsgiver skal minimum have 2 sammenlignelige referencer. Ved sammenlignelig reference forstås en aftale på levering af hjælpemidler til en offentlig Ordregiver.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Til brug for bedømmelsen i forhold til underkriteriet ”pris” beregnes en samlet sum for totalomsætningen for alle varelinjer for hver delaftale i det i bilag 3 oplyste sortiment. Den samlede sum i kontraktårene inkl. option på forlængelse indgår direkte i identifikationen af ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Bedømmelsen af underkriteriet ”kvalitet”, med delkriteriet ”Kvalitet og Funktionalitet” vil blive baseret på en fysisk, kvalitativ vurdering af efterspurgte tilbudte produkter. Tilbudsgiver skal derfor beregne at kunne levere ét eksemplar af hvert efterspurgte produkt med evt. tilbehør. Kvalitet og funktionalitet varierer i indhold i de forskellige delaftaler, jf. ovenstående. Underkriteriet vil blive vurderet på baggrund af elementerne, som angivet i kravspecifikationen. Ved bedømmelsen i forhold til underkriteriet ”miljø” lægger ordregiver vægt på det tilbudte produkts levetid, en høj grad af rengøringsvenlighed, og dermed hjælpemidlets genbrugelighed. Tilbudsgiver bedes udfylde bilag 5. Ved evalueringen i forhold til de kvalitative underkriterier anvendes en pointskala fra 1-10. Ved bedømmelsen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, tildeles på grundlag af ordregivers objektive vurdering af tilbuddet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  8 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Hvis du vil klage over udbud, skal du rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Brøndby Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Brøndby Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Brøndby Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Brøndby Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0003
Titel :  Delaftale 3: Mobil personløfter - Udbud af Genbrugshjælpemidler - Vestegnens Indkøbsforum
Beskrivelse :  Delaftale 3: Mobil personløfter samt tilbehør
Intern identifikator :  Delaftale 3: Mobil personløfter
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33196100 Hjælpemidler til ældre
Yderligere klassificering ( cpv ):  33196200 Hjælpemidler til handicappede
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Optioner på 2 x 1 år
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kontrakten kan forlænges med 2x 12 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  2,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal ved kontraktstart være i besiddelse af en gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 millioner pr. år. Erhvervs- og produktansvarsforsikringen skal dække leverandørens ansvar ved ting- og personskade. Dette krav skal være opfyldt uanset om der afgives tilbud på en eller begge delaftaler.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Soliditetsgrad på 150%
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Egenkapital
Beskrivelse :  For deltagelse er en egenkapital på minimum 5 mio. kr. i det senest tilgængelige regnskabsår (2022) og et positivt resultat i gennemsnit for de tre seneste tilgængelige regnskabsår (2020, 2021 og 2022). Gælder uanset om der afgives tilbud på en eller flere delaftaler.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Reference liste
Beskrivelse :  Reference liste over leverancer pr. delaftale der er udført i løbet af de sidste tre år. • Referencelisten skal for hver reference mindst indeholde: a. Delaftale b. Navn på den offentlige myndighed, c. Telefon nr. og navn på kontaktperson d. Kontraktperiode Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”. Tilbudsgiver skal minimum have 2 sammenlignelige referencer. Ved sammenlignelig reference forstås en aftale på levering af hjælpemidler til en offentlig Ordregiver.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Til brug for bedømmelsen i forhold til underkriteriet ”pris” beregnes en samlet sum for totalomsætningen for alle varelinjer for hver delaftale i det i bilag 3 oplyste sortiment. Den samlede sum i kontraktårene inkl. option på forlængelse indgår direkte i identifikationen af ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Bedømmelsen af underkriteriet ”kvalitet”, med delkriteriet ”Kvalitet og Funktionalitet” vil blive baseret på en fysisk, kvalitativ vurdering af efterspurgte tilbudte produkter. Tilbudsgiver skal derfor beregne at kunne levere ét eksemplar af hvert efterspurgte produkt med evt. tilbehør. Kvalitet og funktionalitet varierer i indhold i de forskellige delaftaler, jf. ovenstående. Underkriteriet vil blive vurderet på baggrund af elementerne, som angivet i kravspecifikationen. Ved bedømmelsen i forhold til underkriteriet ”miljø” lægger ordregiver vægt på det tilbudte produkts levetid, en høj grad af rengøringsvenlighed, og dermed hjælpemidlets genbrugelighed. Tilbudsgiver bedes udfylde bilag 5. Ved evalueringen i forhold til de kvalitative underkriterier anvendes en pointskala fra 1-10. Ved bedømmelsen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, tildeles på grundlag af ordregivers objektive vurdering af tilbuddet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  8 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Hvis du vil klage over udbud, skal du rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Brøndby Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Brøndby Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Brøndby Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Brøndby Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0004
Titel :  Delaftale 4: Mobil ståløfter og tilhørende sejl - Udbud af Genbrugshjælpemidler - Vestegnens Indkøbsforum
Beskrivelse :  Delaftale 4: Mobil ståløfter og tilhørende sejl.
Intern identifikator :  Delaftale 4: Mobil ståløfter og tilhørende sejl
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33196100 Hjælpemidler til ældre
Yderligere klassificering ( cpv ):  33196200 Hjælpemidler til handicappede
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Optioner på 2 x 1 år
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kontrakten kan forlænges med 2x 12 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  1,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  1,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal ved kontraktstart være i besiddelse af en gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 millioner pr. år. Erhvervs- og produktansvarsforsikringen skal dække leverandørens ansvar ved ting- og personskade. Dette krav skal være opfyldt uanset om der afgives tilbud på en eller begge delaftaler.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Soliditetsgrad på 150%
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Egenkapital
Beskrivelse :  For deltagelse er en egenkapital på minimum 5 mio. kr. i det senest tilgængelige regnskabsår (2022) og et positivt resultat i gennemsnit for de tre seneste tilgængelige regnskabsår (2020, 2021 og 2022). Gælder uanset om der afgives tilbud på en eller flere delaftaler.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Reference liste
Beskrivelse :  Reference liste over leverancer pr. delaftale der er udført i løbet af de sidste tre år. • Referencelisten skal for hver reference mindst indeholde: a. Delaftale b. Navn på den offentlige myndighed, c. Telefon nr. og navn på kontaktperson d. Kontraktperiode Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”. Tilbudsgiver skal minimum have 2 sammenlignelige referencer. Ved sammenlignelig reference forstås en aftale på levering af hjælpemidler til en offentlig Ordregiver.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Til brug for bedømmelsen i forhold til underkriteriet ”pris” beregnes en samlet sum for totalomsætningen for alle varelinjer for hver delaftale i det i bilag 3 oplyste sortiment. Den samlede sum i kontraktårene inkl. option på forlængelse indgår direkte i identifikationen af ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Bedømmelsen af underkriteriet ”kvalitet”, med delkriteriet ”Kvalitet og Funktionalitet” vil blive baseret på en fysisk, kvalitativ vurdering af efterspurgte tilbudte produkter. Tilbudsgiver skal derfor beregne at kunne levere ét eksemplar af hvert efterspurgte produkt med evt. tilbehør. Kvalitet og funktionalitet varierer i indhold i de forskellige delaftaler, jf. ovenstående. Underkriteriet vil blive vurderet på baggrund af elementerne, som angivet i kravspecifikationen. Ved bedømmelsen i forhold til underkriteriet ”miljø” lægger ordregiver vægt på det tilbudte produkts levetid, en høj grad af rengøringsvenlighed, og dermed hjælpemidlets genbrugelighed. Tilbudsgiver bedes udfylde bilag 5. Ved evalueringen i forhold til de kvalitative underkriterier anvendes en pointskala fra 1-10. Ved bedømmelsen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, tildeles på grundlag af ordregivers objektive vurdering af tilbuddet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  8 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Hvis du vil klage over udbud, skal du rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Brøndby Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Brøndby Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Brøndby Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Brøndby Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0005
Titel :  Delaftale 5: Stationær personløfter - Udbud af Genbrugshjælpemidler - Vestegnens Indkøbsforum
Beskrivelse :  Delaftale 5: Stationær personløfter samt tilbehør
Intern identifikator :  Delaftale 5: Stationær personløfter
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33196100 Hjælpemidler til ældre
Yderligere klassificering ( cpv ):  33196200 Hjælpemidler til handicappede
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Optioner på 2 x 1 år
</div>
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kontrakten kan forlænges med 2x 12 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,500,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  2,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal ved kontraktstart være i besiddelse af en gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 millioner pr. år. Erhvervs- og produktansvarsforsikringen skal dække leverandørens ansvar ved ting- og personskade. Dette krav skal være opfyldt uanset om der afgives tilbud på en eller begge delaftaler.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Soliditetsgrad på 150%
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Egenkapital
Beskrivelse :  For deltagelse er en egenkapital på minimum 5 mio. kr. i det senest tilgængelige regnskabsår (2022) og et positivt resultat i gennemsnit for de tre seneste tilgængelige regnskabsår (2020, 2021 og 2022). Gælder uanset om der afgives tilbud på en eller flere delaftaler.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Reference liste
Beskrivelse :  Reference liste over leverancer pr. delaftale der er udført i løbet af de sidste tre år. • Referencelisten skal for hver reference mindst indeholde: a. Delaftale b. Navn på den offentlige myndighed, c. Telefon nr. og navn på kontaktperson d. Kontraktperiode Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”. Tilbudsgiver skal minimum have 2 sammenlignelige referencer. Ved sammenlignelig reference forstås en aftale på levering af hjælpemidler til en offentlig Ordregiver.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Til brug for bedømmelsen i forhold til underkriteriet ”pris” beregnes en samlet sum for totalomsætningen for alle varelinjer for hver delaftale i det i bilag 3 oplyste sortiment. Den samlede sum i kontraktårene inkl. option på forlængelse indgår direkte i identifikationen af ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Bedømmelsen af underkriteriet ”kvalitet”, med delkriteriet ”Kvalitet og Funktionalitet” vil blive baseret på en fysisk, kvalitativ vurdering af efterspurgte tilbudte produkter. Tilbudsgiver skal derfor beregne at kunne levere ét eksemplar af hvert efterspurgte produkt med evt. tilbehør. Kvalitet og funktionalitet varierer i indhold i de forskellige delaftaler, jf. ovenstående. Underkriteriet vil blive vurderet på baggrund af elementerne, som angivet i kravspecifikationen. Ved bedømmelsen i forhold til underkriteriet ”miljø” lægger ordregiver vægt på det tilbudte produkts levetid, en høj grad af rengøringsvenlighed, og dermed hjælpemidlets genbrugelighed. Tilbudsgiver bedes udfylde bilag 5. Ved evalueringen i forhold til de kvalitative underkriterier anvendes en pointskala fra 1-10. Ved bedømmelsen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, tildeles på grundlag af ordregivers objektive vurdering af tilbuddet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  8 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Hvis du vil klage over udbud, skal du rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
</div>
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Brøndby Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Brøndby Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Brøndby Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Brøndby Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0006
Titel :  Delaftale 6: Sejl - Udbud af Genbrugshjælpemidler - Vestegnens Indkøbsforum
Beskrivelse :  Delaftale 6: Sejl.
Intern identifikator :  Delaftale 6: Sejl
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33196100 Hjælpemidler til ældre
Yderligere klassificering ( cpv ):  33196200 Hjælpemidler til handicappede
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Optioner på 2 x 1 år
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kontrakten kan forlænges med 2x 12 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  3,400,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  3,400,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal ved kontraktstart være i besiddelse af en gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 millioner pr. år. Erhvervs- og produktansvarsforsikringen skal dække leverandørens ansvar ved ting- og personskade. Dette krav skal være opfyldt uanset om der afgives tilbud på en eller begge delaftaler.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Soliditetsgrad på 150%
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Egenkapital
Beskrivelse :  For deltagelse er en egenkapital på minimum 5 mio. kr. i det senest tilgængelige regnskabsår (2022) og et positivt resultat i gennemsnit for de tre seneste tilgængelige regnskabsår (2020, 2021 og 2022). Gælder uanset om der afgives tilbud på en eller flere delaftaler.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Reference liste
Beskrivelse :  Reference liste over leverancer pr. delaftale der er udført i løbet af de sidste tre år. • Referencelisten skal for hver reference mindst indeholde: a. Delaftale b. Navn på den offentlige myndighed, c. Telefon nr. og navn på kontaktperson d. Kontraktperiode Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”. Tilbudsgiver skal minimum have 2 sammenlignelige referencer. Ved sammenlignelig reference forstås en aftale på levering af hjælpemidler til en offentlig Ordregiver.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Til brug for bedømmelsen i forhold til underkriteriet ”pris” beregnes en samlet sum for totalomsætningen for alle varelinjer for hver delaftale i det i bilag 3 oplyste sortiment. Den samlede sum i kontraktårene inkl. option på forlængelse indgår direkte i identifikationen af ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Bedømmelsen af underkriteriet ”kvalitet”, med delkriteriet ”Kvalitet og Funktionalitet” vil blive baseret på en fysisk, kvalitativ vurdering af efterspurgte tilbudte produkter. Tilbudsgiver skal derfor beregne at kunne levere ét eksemplar af hvert efterspurgte produkt med evt. tilbehør. Kvalitet og funktionalitet varierer i indhold i de forskellige delaftaler, jf. ovenstående. Underkriteriet vil blive vurderet på baggrund af elementerne, som angivet i kravspecifikationen. Ved bedømmelsen i forhold til underkriteriet ”miljø” lægger ordregiver vægt på det tilbudte produkts levetid, en høj grad af rengøringsvenlighed, og dermed hjælpemidlets genbrugelighed. Tilbudsgiver bedes udfylde bilag 5. Ved evalueringen i forhold til de kvalitative underkriterier anvendes en pointskala fra 1-10. Ved bedømmelsen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, tildeles på grundlag af ordregivers objektive vurdering af tilbuddet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  8 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Hvis du vil klage over udbud, skal du rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Brøndby Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Brøndby Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Brøndby Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Brøndby Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0007
Titel :  Delaftale 7: Forflytningsplatform - Udbud af Genbrugshjælpemidler - Vestegnens Indkøbsforum
Beskrivelse :  Delaftale 7: Forflytningsplatform
Intern identifikator :  Delaftale 7: Forflytningsplatform
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33196100 Hjælpemidler til ældre
Yderligere klassificering ( cpv ):  33196200 Hjælpemidler til handicappede
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Optioner på 2 x 1 år
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kontrakten kan forlænges med 2x 12 måneder.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  3,500,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  3,500,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal ved kontraktstart være i besiddelse af en gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 millioner pr. år. Erhvervs- og produktansvarsforsikringen skal dække leverandørens ansvar ved ting- og personskade. Dette krav skal være opfyldt uanset om der afgives tilbud på en eller begge delaftaler.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Soliditetsgrad på 150%
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Egenkapital
Beskrivelse :  For deltagelse er en egenkapital på minimum 5 mio. kr. i det senest tilgængelige regnskabsår (2022) og et positivt resultat i gennemsnit for de tre seneste tilgængelige regnskabsår (2020, 2021 og 2022). Gælder uanset om der afgives tilbud på en eller flere delaftaler.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Reference liste
Beskrivelse :  Reference liste over leverancer pr. delaftale der er udført i løbet af de sidste tre år. • Referencelisten skal for hver reference mindst indeholde: a. Delaftale b. Navn på den offentlige myndighed, c. Telefon nr. og navn på kontaktperson d. Kontraktperiode Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”. Tilbudsgiver skal minimum have 2 sammenlignelige referencer. Ved sammenlignelig reference forstås en aftale på levering af hjælpemidler til en offentlig Ordregiver.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Til brug for bedømmelsen i forhold til underkriteriet ”pris” beregnes en samlet sum for totalomsætningen for alle varelinjer for hver delaftale i det i bilag 3 oplyste sortiment. Den samlede sum i kontraktårene inkl. option på forlængelse indgår direkte i identifikationen af ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Bedømmelsen af underkriteriet ”kvalitet”, med delkriteriet ”Kvalitet og Funktionalitet” vil blive baseret på en fysisk, kvalitativ vurdering af efterspurgte tilbudte produkter. Tilbudsgiver skal derfor beregne at kunne levere ét eksemplar af hvert efterspurgte produkt med evt. tilbehør. Kvalitet og funktionalitet varierer i indhold i de forskellige delaftaler, jf. ovenstående. Underkriteriet vil blive vurderet på baggrund af elementerne, som angivet i kravspecifikationen. Ved bedømmelsen i forhold til underkriteriet ”miljø” lægger ordregiver vægt på det tilbudte produkts levetid, en høj grad af rengøringsvenlighed, og dermed hjælpemidlets genbrugelighed. Tilbudsgiver bedes udfylde bilag 5. Ved evalueringen i forhold til de kvalitative underkriterier anvendes en pointskala fra 1-10. Ved bedømmelsen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, tildeles på grundlag af ordregivers objektive vurdering af tilbuddet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  8 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-23+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Hvis du vil klage over udbud, skal du rette henvendelse til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Brøndby Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Brøndby Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Brøndby Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Brøndby Kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  VIF - VESTEGNENS INDKØBSFORUM
Registreringsnummer :  909090901
Afdeling :  Brøndby Kommune
Postadresse :  Park Allé 160
By :  Brøndby
Postnummer :  2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Ann-Louise Salomonsen
E-mail :  ANLSA@brondby.dk
Telefon :  +45 43282936
Internetadresse :  https://www.brondby.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 35291000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Brøndby Kommune
Registreringsnummer :  65113015
Afdeling :  Udbud- og indkøb
Postadresse :  Park Allé 160
By :  Brøndby
Postnummer :  2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Ann-Louise Salomonsen
E-mail :  anlsa@brondby.dk
Telefon :  43282936
Internetadresse :  https://www.brondby.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Albertslund Kommune
Registreringsnummer :  66137112
Postadresse :  Nordmarks Allé
By :  Albertslund
Postnummer :  2620
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Gül Bahar Kilic Corap
Telefon :  43686868
Internetadresse :  https://www.albertslund.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Dragør Kommune
Registreringsnummer :  12881517
Postadresse :  Kirkevej 7
By :  Dragør
Postnummer :  2791
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
E-mail :  christinaf@dragoer.dk
Telefon :  32890100
Internetadresse :  http://www.dragoer.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0006
Officielt navn :  Glostup Kommune
Registreringsnummer :  65120119
Afdeling :  Indkøb
Postadresse :  Rådhusparken 2
By :  Glostrup
Postnummer :  2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Malene Ipsen
Telefon :  2114 0386
Internetadresse :  https://www.glostup.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0007
Officielt navn :  Hvidovre kommune
Registreringsnummer :  55606617
Postadresse :  Hvidovrevej 278
By :  Hvidovre
Postnummer :  2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Jens Vejgaard
E-mail :  jvd@hvidovre.dk
Telefon :  36393219
Internetadresse :  http://www.hvidovre.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0008
Officielt navn :  Ishøj kommune</div>
Registreringsnummer :  11931316
Postadresse :  Ishøj Store Torv 20
By :  Ishøj
Postnummer :  2635
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Anders Lundsager
E-mail :  alund@ishoj.dk
Telefon :  43577342
Internetadresse :  https://www.ishoj.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0009
Officielt navn :  Rødovre kommune
Registreringsnummer :  65307316
Postadresse :  Rødovre Parkvej 150
By :  Rødovre
Postnummer :  2610
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Alex Nielsen
E-mail :  cn13151@rk.dk
Telefon :  11111111</div>
Internetadresse :  https://www.rk.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0010
Officielt navn :  Tårnby kommune
Registreringsnummer :  20310413
Postadresse :  Amager Landevej 76
By :  Kastrup
Postnummer :  2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Stinna Mohr
E-mail :  smo.of@taarnby.dk
Telefon :  32471156
Internetadresse :  https://www.taarnby.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0011
Officielt navn :  Vallensbæk kommune
Registreringsnummer :  19583910
Postadresse :  Vallensbæk Stationstorv 100
By :  Vallensbæk
Postnummer :  2665
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Sussi Herløv Jensen
E-mail :  shj@vallensbaek.dk
Telefon :  47974000
Internetadresse :  http://www.vallensbaek.dk/
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0012
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  7154b5e4-174a-4b5c-8042-60d5ce2c7f63 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-07Z 15:42:55Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00749210-2023
EUT-S-nummer :  238/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-11Z

Send til en kollega

0.11