23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

EEG udstyr og system


Region Sjælland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Sjælland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  EEG udstyr og system
Beskrivelse :  Region Sjælland agter at indkøbe EEG Udstyr og EEG system.
Identifikator for proceduren :  a46986c1-304b-4d64-b15d-525c419da6ea
Intern identifikator :  081-2022-RO
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33120000 Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33121100 Elektroencephalografer
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  EEG udstyr og system
Beskrivelse :  Region Sjælland agter at indkøbe EEG Udstyr og EEG system.
Intern identifikator :  081-2022-RO - EEG udstyr og system
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33120000 Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33121100 Elektroencephalografer
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): • - Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. • - Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. o - Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). • - Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  5,900,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Region Sjælland agter at indkøbe Stratus EEG-udstyr og system. I Region Sjælland analyseres og gennemses EEG data optaget på regionens neurofysiologiske afdelinger centralt. Det er derfor et krav, at data kan deles på tværs af regionen og det er i den sammenhæng afgørende for patientsikkerheden, at dette kan gøres i et og samme system uden risiko for tab af data ved overførsel eller data-konvertering. Ved akutte undersøgelse er der endvidere ofte behov for, at lægerne på andre hospitaler i regionen kan se online live med på optagelsen, uanset hvilken lokation optagelsen foregår på. Det er derfor et krav, at data kan deles på tværs af lokationerne med mulighed for live stream samt at dette kan gøres i det samme system. Årsagen er, at EEG-analyser er baseret på mønstergenkendelse og der må derfor ikke ske konvertering eller overførsel af disse mønstre pga. risikoen for utilsigtede ændring heraf. Region Sjællands hospitaler arbejder tæt samme med lignende afdelinger i andre regioner og i den forbindelse er det afgørende, at dette kan gøres i samme system, af de nævnte årsager. Alle andre regioner i Danmark (Region Syd, Region Midt, Region Nord, og Region Hovedstaden) har allerede anskaffet og skiftet til Stratus EEG og fordi der hyppigt skal deles data (mest med Rigshospitalet) er det både nødvendigt og kritisk, at der kan deles data på tværs af regionerne uden overførsel på tværs af systemer eller konvertering med risiko for ændring eller tab af mønstre pga. manglende interoperabilitet. Dette er primært med henblik på at højne patientsikkerheden ved standardisering af komplekst medicoteknisk udstyr og analyser. Implementering af software fra anden fabrikat EEG-udstyr vil medføre opdateringer af to forskellige softwareplatforme, nærmest umulig manuel konvertering af data og øget risiko for fejl-diagnosticering pga. forskel i præsentationsform af EEG-kurvene (bedømmelse af EEG-undersøgelser er baseret på visuel mønstergenkendelse). Herudover er der, ved køb af Stratus optagestationer, allerede implementeret databaseløsning og review software, hvorved der ikke vil være udgifter til dette ved indkøb af yderligere optagestationer. Ved implementering af software til anden fabrikat EEG-udstyr vil dataoverførsel og datakonvertering være nærmest lig umulig. Dette vil være forbundet med en væsentlig risiko for tab at data. - Undersøgelser lavet med anden hardware end Stratus medfører behov for at administrere undersøgelser og patientlister på mere end én platform, hvilket vil øge hyppigheden for administrative fejl. - Bedømmelse af EEG-undersøgelser er baseret på visuel mønstergenkendelse. Det er vigtigt, at alle kurver præsenteres nøjagtig éns på skærmen for at sikre at det kliniske personale opfanger alle relevante patologiske mønstre. Indførelse af anden type software vil således give nedsat diagnostisk kvalitet og øget risiko for fejldiagnosticering. - Nervus (Stratus) software, inklusiv klientinstallationspakker, applikationsserver og databaser er allerede implementeret på regionens IT-platform. For at sikre sammenhængende patientforløb, skal det desuden være muligt for fortsat at se tidligere EEG-undersøgelser optaget med Nervus, i det nye system Stratus. Dette er en mulighed med Stratus. Stratus giver også mulighed for at genanvende nogle hardware fra Nervus. Ved implementering af software til anden fabrikat EEG-udstyr vil dataoverførsel og datakonvertering være nærmest lig umulig. Dette vil være forbundet med en væsentlig risiko for tab at data. Region Sjælland vurderer på baggrund af ovenstående og en gennemført markedsanalyse, at der kun er én leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven § 80, stk. 3, nr. 2. Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Sjælland
Registreringsnummer :  29190658
Afdeling :  Koncern Indkøb
Postadresse :  Alleen 15
By :  Sorø
Postnummer :  4180
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Michael Aziz
E-mail :  miazi@bdo.dk
Telefon :  +45 41890007
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnerens Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Cephalon A/S
Registreringsnummer :  20009993
Postadresse :  Sundsholmen 29
By :  Nørresundby
Postnummer :  9400
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Uffe Fohlmann
Telefon :  25580769
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  4360ae67-a867-4468-80d9-4aec871322e7 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-07Z 10:03:32Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00746511-2023
EUT-S-nummer :  237/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-08Z

Send til en kollega

0.048