23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
06.12.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Rigspolitiet

Lægefaglig bistand til Københavns Politi


Rigspolitiet

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Rigspolitiet
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Forsvarsområdet
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Lægefaglig bistand til Københavns Politi
Beskrivelse :  Københavns Politi har regelmæssigt brug for lægefaglig bistand. Politikredsens behov for lægefaglig bistand omfatter følgende ydelser: - Udtagning af blodprøve - Klinisk vurdering af påvirket person - Sikring af urinprøve - Detentionsundersøgelse Københavns Politi ønsker at indgå en forpligtende aftale for lægefaglig bistand på Københavns Politis lokationer med forventet start 1. februar 2024. Københavns Politi dækker Frederiksberg-, Tårnby-, Dragør-, og Københavns Kommune, hvorfor ydelserne skal kunne leveres på lokationer beliggende i de nævnte kommuner.
Identifikator for proceduren :  b60de7d1-1185-4de8-bf79-08c2f5ed3b2d
Intern identifikator :  2023-144301
Hovedpunkterne i proceduren :  Rammeaftalen indgås i henhold til vedlagte aftaleudkast med tilhørende aftalebilag. Rammeaftalen træder i kraft 1. februar 2024. Rammeaftalens varighed fastlægges til 4 år. Vilkårene i rammeaftalen, herunder priser, er fastlagt på forhånd. Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af materialet. Spørgsmål skal stilles via det elektroniske udbudssystem via spørgsmålsfunktionen. Tilbudsgiver kan ikke forvente, at Ordregiver vil besvare spørgsmål, der modtages senere end 2 dage inden tilbudsfristens udløb. Tilbudsfristen er d. 15. december 2023. Ved evaluering af de modtagne tilbud lægges vægt på lægehusets volumen og geografisk dækning. Det vil vægte positivt, såfremt der er tale om en sammenslutning af flere læger. Der udvælges et passende antal læger, så Københavns Politi er sikret forsyningssikkerhed og en passende geografisk dækning. Københavns Politi ønsker som udgangspunkt at indgå én aftale, såfremt der modtages et tilbud, der opfylder Københavns Politis behov. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der blive indgået aftaler med flere læger, så Københavns Politi er sikret forsyningssikkerhed og optimal geografisk dækning. Når Ordregiver har vurderet, hvilke tilbud der bedst opfylder Københavns Politis behov, træffer Ordregiver beslutning om tildeling af rammeaftalen. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85121000 Tjenester ydet af praktiserende læger
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  18,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  24,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Ordregiver forventer ud fra nuværende behov, at den anslåede værdi af de ydelser, der anskaffes i henhold til aftalen er 18.000.000 DKK i aftaleperioden. Rammeftalens maksimale værdi af de ydelser, der leveres i henhold til rammeaftalen i aftaleperioden er 24.000.000 DKK. Det bemærkes, at spændet mellem anslået værdi og maksimal værdi er bredt for det tilfælde, at uforudsete begivenheder indtræffer i aftaleperioden. Der gøres endvidere opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på aftalen
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Lægefaglig bistand til Københavns Politi
Beskrivelse :  Københavns Politi har regelmæssigt brug for lægefaglig bistand. Politikredsens behov for lægefaglig bistand omfatter følgende ydelser: - Udtagning af blodprøve - Klinisk vurdering af påvirket person - Sikring af urinprøve - Detentionsundersøgelse Københavns Politi ønsker at indgå en forpligtende aftale for lægefaglig bistand på Københavns Politis lokationer med forventet start 1. februar 2024. Københavns Politi dækker Frederiksberg-, Tårnby-, Dragør-, og Københavns Kommune, hvorfor ydelserne skal kunne leveres på lokationer beliggende i de nævnte kommuner.
Intern identifikator :  2023-144301
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85121000 Tjenester ydet af praktiserende læger
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-02-01+01:00
Slutdato :  2028-02-01+01:00
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  18,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  24,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger :  Ordregiver forventer ud fra nuværende behov, at den anslåede værdi af de ydelser, der anskaffes i henhold til aftalen er 18.000.000 DKK i aftaleperioden. Rammeftalens maksimale værdi af de ydelser, der leveres i henhold til rammeaftalen i aftaleperioden er 24.000.000 DKK. Det bemærkes, at spændet mellem anslået værdi og maksimal værdi er bredt for det tilfælde, at uforudsete begivenheder indtræffer i aftaleperioden. Der gøres endvidere opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på aftalen
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier :  Ved evaluering af de modtagne tilbud lægges vægt på lægehusets volumen og geografisk dækning. Det vil vægte positivt, såfremt der er tale om en sammenslutning af flere læger. Der udvælges et passende antal læger, så Københavns Politi er sikret forsyningssikkerhed og en passende geografisk dækning. Der henvises til udbudsbetingelserne afsnit 6
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse :  Der henvises til Rammeaftalens afsnit 4
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser :  2023-12-15+01:00 10:00:00+01:00
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en kontrakt regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Rigspolitiet
Registreringsnummer :  17143611
Postadresse :  Polititorvet 14
By :  København V
Postnummer :  1780
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Anton Hammershøy
E-mail :  AHA113@politi.dk
Telefon :  +45 20534667
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
10.  Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres :  64c0ee88-3c31-43cc-a996-42161d73b202-01
Hovedårsagen til ændringen :  Ajourførte oplysninger
Beskrivelse :  Rammeaftalens forventede værdi og max værdi er blevet tilføjet. Derudover er dokumentet "udbudsbetingelser" blevet uploaded.
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator :  RESULT
Beskrivelse af ændringer :  Den forventede værdi af Rammeaftalen er blevet tilføjet
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator :  PROCEDURE
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator :  LOT-0000
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  68b84a72-891e-4867-a172-b0a6befabee6 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Forhåndsmeddelelse eller vejledende periodisk bekendtgørelse, der er anvendt som indkaldelser af tilbud – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-05Z 11:27:58Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00740933-2023
EUT-S-nummer :  235/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-06Z

Send til en kollega

0.048