23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

NGS Patologiafdelingen


Region Sjælland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Sjælland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  NGS Patologiafdelingen
Beskrivelse :  Region Sjælland agter at indkøbe NGS til Patologiafdelingen. Region Sjælland agter at indkøbe 2 stk. Genexus Integrated Sequencer samt forbrugsvarer.
Identifikator for proceduren :  b6a7a401-516d-4e6b-a3df-aed436415852
Intern identifikator :  262-2023-NÆ
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33124000 Udstyr og artikler til diagnostik og radiodiagnostik
Yderligere klassificering ( cpv ):  33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering ( cpv ):  33100000 Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33120000 Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33124100 Diagnostisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  NGS Patologiafdelingen
Beskrivelse :  Region Sjælland agter at indkøbe NGS til Patologiafdelingen. Region Sjælland agter at indkøbe 2 stk. Genexus Integrated Sequencer samt forbrugsvarer.
Intern identifikator :  262-2023-NÆ
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33124000 Udstyr og artikler til diagnostik og radiodiagnostik
Yderligere klassificering ( cpv ):  33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering ( cpv ):  33100000 Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33120000 Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33124100 Diagnostisk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): • - Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. • - Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. o - Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). • - Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  21,402,280 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Patologiafdelingen har behov for anskaffelse af 2 stk. Genexus Integrated Sequencer (GIS) fra ThermoFisher, og har undersøgt om ThermoFisher er eneste mulige leverandør af apparatur til det påtænkte formål. Baggrunden for anskaffelsen af GIS er en omkonvertering af en eksisterende bevilling fra den regionale pulje givet til en afpipetteringsrobot. Denne afpipetteringsrobot er blevet bevilget af følgende årsager: Afdelingen er forpligtet til at udføre NGS-analyser af kræftpatientprøver, og prøveforbehandling til dette omfatter adskillige manuelle handlinger, herunder fragmentering, library preparation, amplifikation, bead-oprensning og dispensering af reagenser til sekventering. Når disse processer håndteres manuelt er der risiko for menneskelige fejl. Desuden skal der allokeres store personaleressourcer, og processerne tager lang tid og er forbundet med en arbejdsmiljørisiko i form af nedslidte skuldre og hænder. Afpipetteringsrobotten vil kunne sikre en højere grad af patientsikkerhed, hvilket imødekommer forestående krav om IVDR og akkreditering. Desuden vil robotten kunne frigive ressourcer til andre opgaver og forbedre arbejdsmiljøet. For opretholdelse af almindelig drift og kapacitet er det nødvendigt med to afpipetteringsrobotter, men der blev kun fundet midler til én. Siden 2022, da afpipetteringsrobotten blev søgt, er der sket en teknologisk udvikling. ThermoFisher kan nu levere et instrument med indbygget afpipetteringsrobot, som samtidig også kan udføre NGS og flere andre vigtige analyser, som indenfor det seneste halve år er blevet et krav i henhold til behandlingsretningslinjer af kræftpatienter. Disse omfatter blandt andet fusionsanalyser (på RNA) samt en HRD-analyse for ovariecancerpatienter (som ellers skal sendes til analyse i andre regioner). For at et instrument til prøveforbehandling og NGS kan anvendes af Patologiafdelingen i henhold til det beskrevne formål, stilles følgende krav: • Indbygget afpipetteringsrobot • Input-DNA ned til 10 ng, da mange patienter ellers ikke vil kunne modtage analysesvar og korrekt behandling (personlig medicin) • Metoden skal kunne fungere på DNA ekstraheret fra FFPE (modsat eksempelvis blod) • Kort analysetid: Kræftpakkeforløb kræver hurtigt svar og igangsættelse af behandling, og derfor må der ikke gå mere end 3 dage fra det tidspunkt, hvor Patologiafdelingen har ekstraheret DNA klar og til der ligger et analysesvar klar til patient og kliniker (data skal være tilvejebragt/genereret, tolket, kvalitetskontrolleret og svaret ud) • Apparaturet skal have kapacitet til mindst 3 analyse-opsætninger pr. uge (indenfor Patologiafdelingens åbningstid) svarende til mindst 60 patientprøver pr. uge • Apparaturet skal ved anvendelse af de rette reagenser kunne køre NGS med mindst 500 gener på én gang • IT-sikkerhed: Patienters NGS-data må ikke kunne tilgås online af tredjepart, men skal lagres på regionens egen server eller lokalt i afdelingen • Det må ikke være nødvendigt med en ombygning af laboratoriets tekniske installationer, særlig oplæring af personale udover almindelig indkøring, anskaffelse af specialsoftware eller andre licenser, såfremt der medfølger en udgift • Der skal anskaffes mindst to instrumenter, da der altid skal være back-up i tilfælde af apparatur-service eller ved tekniske nedbrud • Det skal være muligt for Patologiafdelingen at få lokal og hurtig teknisk support i tilfælde af fejl på apparaturet Da der er tale om en omkonvertering af en tidligere bevilling, må der ikke være væsentlig forskel på anskaffelsespris i forhold til det oprindeligt bevilgede beløb. Genexus Integrated Sequencer lever op til alle ovenstående krav samt prisrammen (for to instrumenter). Patologiafdelingens kliniske akademikere holder sig generelt opdateret om de teknologiske muligheder indenfor NGS og andre molekylære analyser og mener ikke, at der eksisterer andre mulige leverandører af tilsvarende apparatur. En nylig afsøgning af markedet foretaget i afdelingen bekræfter dette.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Sjælland
Registreringsnummer :  29190658
Afdeling :  Koncern Indkøb
Postadresse :  Alleen 15
By :  Sorø
Postnummer :  4180
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Michael Aziz
E-mail :  miazi@bdo.dk
Telefon :  +45 4189007
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnerens Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Thermo Fisher Scientific
Postadresse :  Kamstrupvej
By :  Roskilde
Postnummer :  4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Rehannah Helweg-Larsen
Telefon :  43994344
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  1e3defa4-90f6-432a-a259-bd443d2bf358 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-01Z 11:47:03Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00734781-2023
EUT-S-nummer :  233/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-04Z

Send til en kollega

0.047