23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af lægevikarer til regionsklinikkerne i Region Nordjylland


Region Nordjylland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Nordjylland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af lægevikarer til regionsklinikkerne i Region Nordjylland
Beskrivelse :  Region Nordjylland udbyder lægevikarer til regionsklinikkerne i Region Nordjylland
Identifikator for proceduren :  69d1b8c5-9563-46dc-a912-b774cbe940af
Intern identifikator :  23-1395
Type af procedure :  Åben
Hovedpunkterne i proceduren :  Region Nordjylland udbyder lægevikarer til Region Nordjyllands regionsklinikker. Der udbydes lægevikarer til kontinuitetsvagter, akutte- og ikke-akutte kortidsvagter samt vagter til videokonsultationer. Udbuddet følger reglerne i udbudslovens afsnit III. Tildelingskriterier er bedste forhold mellem pris og kvalitet.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  79625000 Anvisning af hospitalspersonale
Yderligere klassificering ( cpv ):  85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
Yderligere klassificering ( cpv ):  85110000 Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  72,400,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  108,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): • - Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. • - Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. o - Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). • - Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud
Konkurs :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud
Korruption :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud
Tvangsakkord uden for konkurs :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud
Deltagelse i en kriminel organisation :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud
Svig :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud
Insolvens :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud
Aktiver, der administreres af en kurator :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 136 finder anvendelse i nærværende udbud
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 136 finder anvendelse i nærværende udbud
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 136 finder anvendelse i nærværende udbud
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 136 finder anvendelse i nærværende udbud
Betaling af socialsikringsbidrag :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 3 finder anvendelse i nærværende udbud.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud
Betaling af skatter og afgifter :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 3 finder anvendelse i nærværende udbud.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Ordregiver har valgt at udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Kontinuitetslæger
Beskrivelse :  Region Nordjylland udbyder kontinuitetslæger til regionsklinikkerne i Region Nordjylland
Intern identifikator :  23-1395
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  79625000 Anvisning af hospitalspersonale
Yderligere klassificering ( cpv ):  85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
Yderligere klassificering ( cpv ):  85110000 Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  32,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  48,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af 3 sammenlignelige referencer for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af lægevikarydelser et hospital eller almen praksis.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet i opgaveudførsel
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser :  2023-12-07+01:00 12:00:00+01:00
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-07+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  8
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Korttidslæger, ikke-akut
Beskrivelse :  Region Nordjylland udbyder ikke-akutte korttidslæger til regionsklinikkerne i Region Nordjylland. Den anslåede og maksimale værdi for delkontrakt 2 og 3 begge er opgjort til 28.000.000 og 42.000.000, da forbruget kan forrykke sig mellem disse delkontrakter, jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.3.1.
Intern identifikator :  23-1395
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  79625000 Anvisning af hospitalspersonale
Yderligere klassificering ( cpv ):  85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
Yderligere klassificering ( cpv ):  85110000 Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  28,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  42,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af 3 sammenlignelige referencer for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af lægevikarydelser et hospital eller almen praksis.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet i opgaveudførsel
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser :  2023-12-07+01:00 12:00:00+01:00
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-07+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  8
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1  Delkontrakt :  LOT-0003
Titel :  Korttidslæger, akut
Beskrivelse :  Region Nordjylland udbyder akutte korttidslæger til regionsklinikkerne i Region Nordjylland. Den anslåede og maksimale værdi for delkontrakt 2 og 3 begge er opgjort til 28.000.000 og 42.000.000, da forbruget kan forrykke sig mellem disse delkontrakter, jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.3.1.
Intern identifikator :  23-1395
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  79625000 Anvisning af hospitalspersonale
Yderligere klassificering ( cpv ):  85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
Yderligere klassificering ( cpv ):  85110000 Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  28,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  42,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af 3 sammenlignelige referencer for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af lægevikarydelser et hospital eller almen praksis.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet i opgaveudførsel
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser :  2023-12-07+01:00 12:00:00+01:00
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-07+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  8
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1  Delkontrakt :  LOT-0004
Titel :  Videolæger
Beskrivelse :  Region Nordjylland udbyder læger til videokonsultationer til regionsklinikkerne
Intern identifikator :  23-1395
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  79625000 Anvisning af hospitalspersonale
Yderligere klassificering ( cpv ):  85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
Yderligere klassificering ( cpv ):  85110000 Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  12,400,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  18,600,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af 3 sammenlignelige referencer for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af lægevikarydelser et hospital eller almen praksis.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet i opgaveudførsel
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser :  2023-12-07+01:00 12:00:00+01:00
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-07+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  8
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Nordjylland
Registreringsnummer :  29190941
Afdeling :  Økonomi
Postadresse :  Niels Bohrs Vej 30
By :  Aalborg Ø
Postnummer :  9220
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Camilla Hjerrild
E-mail :  cahj@rn.dk
Telefon :  +45 51839080
Internetadresse :  http://www.rn.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715100
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
10.  Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres :  8d02c528-7448-4d38-8126-aaea0562edd2-01
Hovedårsagen til ændringen :  Ajourførte oplysninger
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator :  LOT-0001
Beskrivelse af ændringer :  Der er sket ændringer af svar på et spørgsmål. Der er sket ændring af tidsplanen i udbudsbetingelserne.
Udbudsdokumenterne blev ændret den :  2023-11-27+01:00
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator :  LOT-0002
Beskrivelse af ændringer :  Der er sket ændringer af svar på et spørgsmål. Der er sket ændring af tidsplanen i udbudsbetingelserne.
Udbudsdokumenterne blev ændret den :  2023-11-27+01:00
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator :  LOT-0003
Beskrivelse af ændringer :  Der er sket ændringer af svar på et spørgsmål. Der er sket ændring af tidsplanen i udbudsbetingelserne.
Udbudsdokumenterne blev ændret den :  2023-11-27+01:00
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator :  LOT-0004
Beskrivelse af ændringer :  Der er sket ændringer af svar på et spørgsmål. Der er sket ændring af tidsplanen i udbudsbetingelserne.
Udbudsdokumenterne blev ændret den :  2023-11-27+01:00
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  00ee74bb-0ee6-444a-82a5-fd855bdc1d41 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-27Z 13:33:38Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00722955-2023
EUT-S-nummer :  229/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-28Z

Send til en kollega

0.047