23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

Apparatur til operation for grå stær


Region Sjælland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Sjælland
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Apparatur til operation for grå stær
Beskrivelse :  Region Sjælland agter at indkøbe apparatur til operation for grå stær samt tilhørende forbrugsvarer.
Identifikator for proceduren :  215872de-7cfb-4f0f-8c7c-23be9d2cf8a1
Intern identifikator :  079-2022-RO + 075-2023-RO
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33100000 Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33162000 Apparatur og instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering ( cpv ):  33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Apparatur til operation for grå stær
Beskrivelse :  Region Sjælland agter at indkøbe apparatur til operation for grå stær samt tilhørende forbrugsvarer.
Intern identifikator :  079-2022-RO + 075-2023-RO
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33100000 Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  33162000 Apparatur og instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering ( cpv ):  33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  4 YEAR
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Præcise oplysninger om klagefrist(er): • - Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. • - Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. o - Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • - Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). • - Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  26,772,060 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse :  Region Sjælland agter at indkøbe phacomaskiner og dertilhørende phacohåndtag til Øjenklinikken, pt. Placeret på SUH Roskilde/Næstved. De eksisterende phacomaskiner er udskiftningsparate og Øjenafdelingen har undersøgt mulighederne i markedet. Baseret på afdelingens kendskab til de relevante kommercielt tilgængelige phacomaskiner, er det vores faglig vurdering, at Alcon´s Centurion phacomaskine har en række tekniske, og sikkerhedsmæssige mæssige fordele, fremfor de andre phacomaskiner. Som den eneste phacomaskine benytter Centurion maskinen en teknologi kaldet active fluidics. Active fluidics systemet er grundlæggende baseret på et tryk-styret aktivt pumpesystem. Dette er i modsætning til f.eks. den såkaldte gravity based, altså tyngdekrafts baserede passive teknologi, der f.eks. benyttes i afdelingens udtjente Infinity phacomaskiner. Princippet er at phacomaskinens flow af skyllevand styres aktivt ud fra kontinuerlige målinger af trykket i systemet, og dermed øjet under operation. Der foregår desuden en tilpasning af skyllevandets flow, foruden en række andre parametre, afhængig af de enkelte trin i en katarakt operation. Derved sikres stabiliteten af øjets forreste anatomiske strukturer markant under katarakt operation, hvorved risikoen for alvorlige komplikationer som f.eks. skade på linsekapsel reduceres. Dette er et helt afgørende kvalitetsparameter for sikker katarakt kirurgi. Desuden giver det aktive trykstyrede pumpesystem, foruden den nødvendige køling af operationsinstrumentet og fjernelse af ultralyds phacoemulcificeret linsemateriale, også mulighed for generelt lavere intraokulære tryk under operation, hvilket især er fordelagtigt ved tilstedeværelse af grøn stær, hvor det preoperative tryk skal holdes så lavt som muligt. Centurion phacomaskinen leveres med phacohåndtag, med såkaldt balanced tip, der er ultralydshåndtag med en særlig udformning af den ultralydsbevægede operationsnål, der er mere energieffektiv og vil reducere den til katarakt operation nødvendige mængde ultralydsenergi markant, med mere skånsom kirurgi til følge. Dette er specielt relevant ved patienter med svær katarakt eller komorbiditet i form af hornhindesygdommen Fuch´s endotheldystrofi. Centurion phacomaskinen er i øvrigt kompatibel med afdelingens eksisterende Infinity phacohåndtag, som forventes benyttet i en overgangsperioden med gradvis udfasning, indtil afdelingen er i besiddelse af et tilstrækkeligt antal nye phacohåndtag. Slutteligt er det med Centurion maskinen muligt, at integrere teknologi til brug for øget præcision ved implantation af bygningsfejl korrigerende linser, såkaldte toriske IOLs. Dette idet Alcon også markedsfører et add on system benævnt Verion, der kan integreres med brugerfladen i Centurion phacomaskinen. Dette er et ønske i Øjenafdeling fremadrettet. Alcons phacomskine arbejder med en meget høj cut-rate på over 4000 RPM. Der er faglig enighed om at dette minimerer risikoen for yderligere komplikationer. Mange andre phacomaskiner har en cute-rate på 1500-2500. En høj cut rate er særlig vigtig, når komplikationen kapselruptur er opstået, her skal man benytte Anterior vitrektomi. Anterior vitrektomi er en procedure, der udføres f.eks. ved brud på bagre kapsel under en katarakt operation. Proceduren består i at fjerne forreste del af corpus vitreum (glaslegemet). For at udføre en anterior vitrektomi sikkert er det væsentligt, at cut rate er høj. Ved høj cut rate opnås en mere stabil og rolig fjernelse af corpus vitreum med mindre traktion af corpus vitreum og retina (nethinden). Derved opnås mindre risiko for yderligere komplikationer som f.eks. retinarifter og amotio (nethindeløsning), som følge af proceduren. Høj versus lav cut rate er systematisk undersøgt ved bagre vitrektomi, hvor det er påvist at høj cut rate giver færre komplikationer. Cut rate ved anterior vitrektomi er ikke specifikt dokumenteret, men det er alment accepteret, at det samme gør sig gældende ved denne procedure. Høj cut rate er derfor en vigtig parameter ved valg af phacomaskine. Region Sjælland vurderer på baggrund af udført markedsanalyse, at der kun er en leverandør, der kan imødekomme de akkumulerede krav til apparatet og den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven § 80, stk. 3, nr. 2.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Sjælland
Registreringsnummer :  29190658
Afdeling :  Koncern Indkøb
Postadresse :  Alleen 15
By :  Sorø
Postnummer :  4180
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Michael Aziz
E-mail :  miazi@bdo.dk
Telefon :  +45 4189007
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnerens Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Alcon Nordic A/S
Den økonomiske operatørs størrelse :  medium
Registreringsnummer :  15887478
Postadresse :  Adresse Edvard Thomsens Vej 14
By :  København S
Postnummer :  2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Jan Schrøder
Telefon :  20238868
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  c0097590-eb1e-4cf5-923a-b36f0dd55f28 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-24Z 12:36:30Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00719569-2023
EUT-S-nummer :  228/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-27Z

Send til en kollega

0.047