23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

DR-rum og mobil DR til Det nye OUH


Region Syddanmark

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Syddanmark
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  DR-rum og mobil DR til Det nye OUH
Beskrivelse :  DR-rum og mobil DR til Det nye OUH: Delaftale 1: Digital røntgen til traumestuer, multifunktionsrum, mobil røntgen og Delaftale 2: DR-multifunktionsrum med gennemlysnings- og 3D-funktion
Identifikator for proceduren :  67d1c5e1-5f96-43e5-8be0-f568563ec418
Intern identifikator :  16210
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  33111000 Røntgenapparatur
Yderligere klassificering ( cpv ):  33111800 Røntgendiagnostikanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  33124200 Udstyr til røntgendiagnostik
Yderligere klassificering ( cpv ):  50421200 Reparation og vedligeholdelse af røntgenudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  80000000 Uddannelse og undervisning
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  0 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud :  2
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver :  2
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Konkurs :  Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Korruption :  JF. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2
Tvangsakkord uden for konkurs :  Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation :  Jf. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Jf. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5
Svig :  Jf. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Jf. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6
Insolvens :  Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1
Aktiver, der administreres af en kurator :  Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Jf. Udbudslovens § 136, nr. 3 samt Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Udbudslovens § 134a
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Jf. Udbudslovens § 136, nr. 1
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Jf. Udbudslovens § 136, nr. 2
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Jf. Udbudslovens § 136, nr. 4
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1
Betaling af socialsikringsbidrag :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 3
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Betaling af skatter og afgifter :  Jf. udbudslovens § 135, stk. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Jf. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Delaftale 1: DR-rum og mobil DR
Beskrivelse :  DR-rum og mobil DR
Intern identifikator :  16210-1
5.1.1  Formål</div>
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  33111000 Røntgenapparatur
Yderligere klassificering ( cpv ):  33111800 Røntgendiagnostikanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  33124200 Udstyr til røntgendiagnostik
Yderligere klassificering ( cpv ):  50421200 Reparation og vedligeholdelse af røntgenudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  80000000 Uddannelse og undervisning
Mængde :  10
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Ovennævnte mængde 10 er basismængden af rum/udstyr. Herudover har Ordregiver option på køb af yderligere 17 komplette rum/udstyr, detektorer, batterier, serviceaftale, uddannelse.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  16 YEAR
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  0 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Der henvises til Udbudsbetingelsernes pkt. 13.3
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Økonomi
Beskrivelse :  Der henvises til Udbudsbetingelsernes pkt. 13.2
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-04+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger :  I henhold til udbudslovens § 159 stk. 5
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-04+01:00 12:00:00+01:00
Yderligere oplysninger :  Der er ikke mulighed for deltagelse i åbning af tilbud
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Region Syddanmark
Organisation, der behandler tilbud :  Region Syddanmark
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Delaftale 2: multifunktionsrum med gennemlysnings- og 3D-funktion
Beskrivelse :  Multifunktionsrum med gennemlysnings- og 3D-funktion
Intern identifikator :  16210-2
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  33111000 Røntgenapparatur
Yderligere klassificering ( cpv ):  33111800 Røntgendiagnostikanlæg
Yderligere klassificering ( cpv ):  33124200 Udstyr til røntgendiagnostik
Yderligere klassificering ( cpv ):  50421200 Reparation og vedligeholdelse af røntgenudstyr
Yderligere klassificering ( cpv ):  80000000 Uddannelse og undervisning
Mængde :  2
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Ovennævnte mængde 2 er basismængden af rum. Herudover har Ordregiver option på køb af yderligere 3 komplette rum/udstyr, detektorer, batterier, serviceaftale, uddannelse.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  16 YEAR
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  0 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Fremgår af Udbudsbetingelsernes pkt. 13.3
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Økonomi
Beskrivelse :  Fremgår af Udbudsbetingelsernes pkt. 13.2
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Påkrævet
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-01-04+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger :  I henhold til Udbudslovens § 159 stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-01-04+01:00 12:00:00+01:00
Yderligere oplysninger :  Der er ikke mulighed for deltagelse i åbning af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Der gælder følgende særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten. Samfundsansvar Kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under Kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar. Der stilles i kontrakten forskellige krav til mærkning af produkter/udstyr. Fortrolighedserklæring Den vindende tilbudsgiver får evt. indblik i personoplysninger på Ordregivers udstyr. Der skal derfor underskrives en fortrolighedserklæring i medfør af persondatalovgivningen. Krav om sikkerhedsstillelse Den vindende Tilbudsgiver skal i forbindelse med fakturering stille sikkerhed i form af en anfordringsgaranti i overensstemmelse med udkast til kontrakt.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen :  Jf. Kontrakt kræves der underskrivelse af fortrolighedserklæring.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  Der stilles krav om forudbetalingsgaranti og sikkerhedsstillelse i garantiperioden.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Region Syddanmark
Organisation, der behandler tilbud :  Region Syddanmark
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Syddanmark
Registreringsnummer :  29190909
Postadresse :  Damhaven 12
By :  Vejle
Postnummer :  7100
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Søren Iversen
Telefon :  +45 99440374
Internetadresse :  https://www.regionsyddanmark.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  b175bb00-f9c4-4f47-91ae-b29ad99d07bf -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-22Z 10:35:03Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00716691-2023
EUT-S-nummer :  227/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-24Z

Send til en kollega

0.066