23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbud af rammeaftaler om levering af beskæftigelsesrettede forløb i Lyngby-Taarbæk Kommune


Lyngby-Taarbæk Kommune

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Lyngby-Taarbæk Kommune
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af rammeaftaler om levering af beskæftigelsesrettede forløb i Lyngby-Taarbæk Kommune
Beskrivelse :  Lyngby-Taarbæk Kommune udbyder beskæftigelsesrettede forløb til borgere i kommunen. Der udbydes 4 delaftaler med tilhørende rammeaftaler. Delaftalerne er opdelt i én generalistaftale og fire specialistaftaler. Specialistaftalerne benyttes i de tilfælde, hvor en borger har udfordringer, der er udtalte i en sådan grad, at det vurderes, at der er behov for en specialiseret beskæftigelsesindsats. Generalistaftalen benyttes i øvrige tilfælde med henblik på levering af bredere ydelser inden for beskæftigelsesområdet. Delaftalerne er nærmere beskrevet i kravspecifikationen.
Identifikator for proceduren :  8340511c-42ff-44e4-a2ba-fcf94284fef1
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren :  Udbud med forhandling med prækvalifikation. Ordregiver prækvalificerer 5 ansøgere for delaftale 1 og 3 ansøgere for delaftale 2-4, jf. prækvalifikationsbetingelserne. Tilbuds- og forhandlingsfasen starter ved Ordregivers opfordring til de udvalgte ansøgere om at afgive indledende tilbud. Efter udløbet af fristen for afgivelse af det indledende tilbud foretager Ordregiver gennemgang af de modtagne tilbud og evaluerer disse på grundlag af angivelserne i udbudsbetingelsernes afsnit 9, ligesom der foretages en vurdering af eventuelle forbehold. Ordregiver kan på baggrund af denne evaluering beslutte, at der ikke gennemføres forhandling, og foretage tildeling til det økonomisk mest fordelagtige af de modtagne indledende tilbud ved efter indhentning af dokumentation, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 15, at give samtidig meddelelse herom til samtlige tilbudsgivere. Såfremt der ikke tildeles på baggrund af de indledende tilbud, gennemføres en individuel forhandling med hver tilbudsgiver på grundlag af pågældendes indledende tilbud. Denne forhandling gennemføres som udgangspunkt ved et møde mellem Tilbudsgiver og Ordregiver i kommunen. Forud for mødet sender Ordregiver Tilbudsgiver en dagsorden med Ordregivers forventning til emner, der skal være genstand for konkret drøftelse på forhandlingsmødet, og Ordregiver dokumenterer forløbet af forhandlingerne ved et referat fra mødet. Hver tilbudsgiver modtager referatet fra eget forhandlingsmøde med Ordregiver, hvori der endvidere vil være indarbejdet eventuelle generelle oplysninger til alle tilbudsgivere foranlediget af den samlede forhandlingsrunde. I det omfang runden med forhandlinger giver anledning hertil, foretager Ordregiver en tilretning af udbudsmaterialet og uploader det reviderede materiale i Ethics. Ordregiver opfordrer endvidere tilbudsgiverne til inden for en nærmere frist at afgive revideret tilbud og i forbindelse hermed oplyser Ordregiver, hvorvidt • det reviderede tilbud definitivt vil blive gjort til genstand for forhandling • det reviderede tilbud skal afgives som endeligt tilbud, der dermed definitivt ikke vil blive gjort til genstand for forhandling, eller om • Ordregiver forbeholder sig ret til at foretage tildeling på baggrund af det reviderede tilbud, dvs. først efter gennemgang af tilbuddene beslutter, om der skal gennemføres en runde af forhandlinger på baggrund af tilbuddene eller ej. Efter udløbet af fristen for det eventuelt reviderede tilbud foretager Ordregiver en gennemgang og evaluering af de modtagne tilbud samt en vurdering af eventuelle forbehold, svarende til behandlingen af de indledende tilbud. Har Ordregiver fastsat, at tilbud skulle afgives som endelige tilbud, eller har Ordregiver forbeholdt sig at foretage tildeling på baggrund af tilbuddet og vælger ikke at gennemføre forhandlingsrunden, indhenter Ordregiver dokumentation, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 15, fra den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og foretager herpå tildeling af rammeaftaler. Ellers gennemføres yderligere en runde med individuelle forhandlingsmøder med tilbudsgiverne, efterfulgt af en eventuel tilretning af udbudsmaterialet og fastsættelse af frist for afgivelse af nyt, revideret tilbud. Processen gennemføres eventuelt i en eller flere yderligere runder, indtil forløbet afsluttes ved indhentning af dokumentation og tildeling af rammeaftaler. I dette udbud forventer Ordregiver umiddelbart, at der vil blive gennemført en (1) runde af forhandlingsmøder med tilbudsgiverne, medmindre der måtte være grundlag for tildeling allerede på baggrund af det indledende tilbud, eller der vurderes behov for yderligere runder.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  79611000 Jobsøgningstjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  85312300 Vejledning og rådgivning
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  84,000,000 DKK
Rammeaftalens maksimumværdi :  120,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  I forbindelse med dette udbud gælder i øvrigt EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af stk. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for ansøgers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en ansøger/tilbudsgiver er omfattet af forbuddet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud :  4
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver :  4
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Ordregiver vil udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Konkurs :  Ordregiver vil udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Korruption :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke denne udelukkelsesgrund, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Ordregiver vil udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Deltagelse i en kriminel organisation :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42). Dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke denne udelukkelsesgrund, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15). Dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke denne udelukkelsesgrund, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden.
Svig :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke denne udelukkelsesgrund, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke denne udelukkelsesgrund, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden.
Insolvens :  Ordregiver vil udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Ordregiver vil udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145.
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en interessekonflikt, jf. § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke denne udelukkelsesgrund, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Ordregiver vil udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Betaling af skatter og afgifter :  Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke denne udelukkelsesgrund, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21). Dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke denne udelukkelsesgrund, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Delaftale 1: Generalist-ydelser, som kan rumme ydelser til borgere med komplekse problemstillinger, herunder fysiske, psykiske og sociale lidelser
Beskrivelse :  Omfattet af delaftale 1 er primært borgere på kanten af arbejdsmarkedet, der har behov for et virksomhedsrettet tilbud. Nogle af disse er borgere i risiko for langtidsledighed. Fysisk, psykisk og socialt udfordrede borgere kan også håndteres under denne delaftale i det omfang lidelse/diagnose ikke er så omfattende, at den står i vejen for at kunne varetage et job. Delaftale 1 rummer en graduering af borgerens individuelle behov for vejledning, og spænder således fra moderat til mere omfattende vejledning. Den faglige vurdering af borgerens konkrete individuelle behov danner grundlaget for indholdet af indsatsen.
Intern identifikator :  Delaftale 1
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  79611000 Jobsøgningstjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  85312300 Vejledning og rådgivning
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-08-01+02:00
Slutdato :  2028-07-31+02:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kommunen har option på forlængelse af Rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  60,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Der foretages en samlet helhedsvurdering af de af Ansøger oplyste referencer. I jo højere grad en reference (kontrakt, konkrete forløb og lignende) er sammenlignelig og viser relevant erfaring i forhold til den konkrete delaftale, som der ansøges om prækvalifikation til, desto mere positivt vil Ordregiver bedømme referencen. Vær opmærksom på, at Ordregiver ikke lægger vægt på mere end de første 5 oplistede referencer.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  2
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2023-12-22+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen. Rammeaftalen indeholder forpligtelser vedrørende CSR forpligtelser.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  Leverandørens betaling for leverede ydelser kan opkræves en gang månedligt. Opkrævning skal ske via elektronisk faktura, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, og i det format Kommunen forlanger. Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura. Rentelovens regler er gældende. Kommunen er dog ikke forpligtet til at betale fakturaer, før alle de af fakturaen omfattede ydelser er leveret.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  1) Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. 2) Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. 3) Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. 4) Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  2
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Lyngby-Taarbæk Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Delaftale 2: Ydelser til borgere med lidelser inden for autisme-spektret
Beskrivelse :  Omfattet af delaftale 2 er borgere, der er diagnosticeret med autisme. Disse borgere har behov for et virksomhedsrettet tilbud, der tilrettelægges, så der er taget hensyn til borgerens særlige behov. Dette kræver specialiseret viden inden for autismespektret, herunder dobbeltdiagnosticeringer og psykoedukation. Delaftale 2 rummer en graduering af borgerens individuelle behov for vejledning, og spænder således fra let til moderat vejledning. Den faglige vurdering af borgerens konkrete individuelle behov danner grundlaget for indholdet af indsatsen.
Intern identifikator :  Delaftale 2
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  79611000 Jobsøgningstjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  85312300 Vejledning og rådgivning
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-08-01+02:00
Slutdato :  2028-07-31+02:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kommunen har option på forlængelse af Rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  18,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Der foretages en samlet helhedsvurdering af de af Ansøger oplyste referencer. I jo højere grad en reference (kontrakt, konkrete forløb og lignende) er sammenlignelig og viser relevant erfaring i forhold til den konkrete delaftale, som der ansøges om prækvalifikation til, desto mere positivt vil Ordregiver bedømme referencen. Vær opmærksom på, at Ordregiver ikke lægger vægt på mere end de første 5 oplistede referencer.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  1
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2023-12-22+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen. Rammeaftalen indeholder forpligtelser vedrørende CSR forpligtelser.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  Leverandørens betaling for leverede ydelser kan opkræves en gang månedligt. Opkrævning skal ske via elektronisk faktura, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, og i det format Kommunen forlanger. Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura. Rentelovens regler er gældende. Kommunen er dog ikke forpligtet til at betale fakturaer, før alle de af fakturaen omfattede ydelser er leveret.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  1) Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. 2) Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. 3) Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. 4) Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Lyngby-Taarbæk Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0003
Titel :  Delaftale 3: Ydelser til borgere med lidelser inden for hjernerystelse/hjerneskade-spektret
Beskrivelse :  Omfattet af delaftale 3 er borgere med lidelser inden for hjernerystelse- eller hjerneskadespektret. Disse borgere har behov for et virksomhedsrettet tilbud, der tilrettelægges, så der er taget hensyn til borgerens individuelle behov for arbejdsprøvning ude på en virksomhed. Den faglige vurdering af borgerens konkrete individuelle behov danner grundlaget for indholdet af indsatsen.
Intern identifikator :  Delaftale 3
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  79611000 Jobsøgningstjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  85312300 Vejledning og rådgivning
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-08-01+02:00
Slutdato :  2028-07-31+02:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kommunen har option på forlængelse af Rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  3,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Der foretages en samlet helhedsvurdering af de af Ansøger oplyste referencer. I jo højere grad en reference (kontrakt, konkrete forløb og lignende) er sammenlignelig og viser relevant erfaring i forhold til den konkrete delaftale, som der ansøges om prækvalifikation til, desto mere positivt vil Ordregiver bedømme referencen. Vær opmærksom på, at Ordregiver ikke lægger vægt på mere end de første 5 oplistede referencer.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  1
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2023-12-22+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen. Rammeaftalen indeholder forpligtelser vedrørende CSR forpligtelser.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  Leverandørens betaling for leverede ydelser kan opkræves en gang månedligt. Opkrævning skal ske via elektronisk faktura, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, og i det format Kommunen forlanger. Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura. Rentelovens regler er gældende. Kommunen er dog ikke forpligtet til at betale fakturaer, før alle de af fakturaen omfattede ydelser er leveret.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  1) Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. 2) Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. 3) Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. 4) Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Lyngby-Taarbæk Kommune
5.1  Delkontrakt :  LOT-0004
Titel :  Delaftale 4: Ydelser til borgere, der skal have udarbejdet funktionsevnebeskrivelser, herunder funktionsevnebeskrivelser der skal udarbejdes i borgers hjem
Beskrivelse :  Omfattet af delaftale 4 er borgere, hvor det er usikkert, om der er udviklingsmuligheder i forhold til arbejdsmarkedet, og hvor der derfor er behov for at få udarbejdet en funktionsevnebeskrivelse. Funktionsbeskrivelsen skal kortlægge borgerens ressourcer og begrænsninger i hverdagen inden for forskellige funktionsområder primært i eget hjem, herunder i særdeleshed, hvordan fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale udfordringer påvirker det daglige funktionsniveau og herigennem arbejdsevnen. Funktionsevnebeskrivelsen udføres med deltagelse af en uddannet ergo- eller fysioterapeut og indeholder desuden en vurdering af mulige tiltag eksempelvis hjælpemidler eller skånehensyn, som kan forbedre borgerens funktionsniveau. Funktionsevnebeskrivelsen skal kunne anvendes til forelæggelse i Kommunens rehabiliterende team.
Intern identifikator :  Delaftale 4
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
Yderligere klassificering ( cpv ):  79611000 Jobsøgningstjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  85312300 Vejledning og rådgivning
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-08-01+02:00
Slutdato :  2028-07-31+02:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kommunen har option på forlængelse af Rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  3,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer
Beskrivelse :  Der foretages en samlet helhedsvurdering af de af Ansøger oplyste referencer. I jo højere grad en reference (kontrakt, konkrete forløb og lignende) er sammenlignelig og viser relevant erfaring i forhold til den konkrete delaftale, som der ansøges om prækvalifikation til, desto mere positivt vil Ordregiver bedømme referencen. Vær opmærksom på, at Ordregiver ikke lægger vægt på mere end de første 5 oplistede referencer.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  1
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse :  2023-12-22+01:00 12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen. Rammeaftalen indeholder forpligtelser vedrørende CSR forpligtelser.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning :  Leverandørens betaling for leverede ydelser kan opkræves en gang månedligt. Opkrævning skal ske via elektronisk faktura, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, og i det format Kommunen forlanger. Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura. Rentelovens regler er gældende. Kommunen er dog ikke forpligtet til at betale fakturaer, før alle de af fakturaen omfattede ydelser er leveret.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  1) Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. 2) Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. 3) Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. 4) Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere :  1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der behandler tilbud :  Lyngby-Taarbæk Kommune
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Lyngby-Taarbæk Kommune
Registreringsnummer :  ORG-11 71 53 11
Postadresse :  Lyngby Torv 17
By :  Kgs. Lyngby
Postnummer :  2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Lene Kildegaard Graversen
E-mail :  legra@ltk.dk
Telefon :  21733937
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
10.  Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres :  074fb55f-e839-4b37-bd26-c5481339616c-01
Hovedårsagen til ændringen :  Berigtigelse – udgiver
Beskrivelse :  Forventet værdi af de enkelte delaftaler var i første omgang angivet til årlig værdi. Dette er tilpasset for alle delaftaler til forventet værdi i hele rammeaftalens løbetid (4 år + 2 x 12 måneder).
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator :  LOT-0001
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator :  LOT-0002
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator :  LOT-0003
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator :  LOT-0004
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  a571ef16-dd67-414c-b34f-fa0f3dcb3f0a -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-23Z 08:50:44Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00716081-2023
EUT-S-nummer :  227/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-24Z

Send til en kollega

0.047