23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Klagenemda for offentlige anskaffelser

2501b ikke inj inf legemidler


Klagenemda for offentlige anskaffelser

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Klagenemda for offentlige anskaffelser
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  2501b ikke inj inf legemidler
Beskrivelse :  Oppdragsgivere for denne konkurransen er de fire regionale helseforetakene i Norge, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.
Identifikator for proceduren :  fa9a2c16-1d96-4586-bb84-e120b98a2bb5
Intern identifikator :  2022/232
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
Hovedpunkterne i proceduren :  Sykehusinnkjøp HF Divisjon Legemidler (LIS) skal på vegne av de fire regionale helseforetakene (RHF) gjennomføre en anskaffelse av ikke inj inf legemidler.Verdianslaget er justert opp fra veildende kunngjøring da det manglet estimat på uregistrert omsetning samt SA legemidler, nå er begge deler medtatt ift veiledende kunngjørings verdi. Det ønskes ikke ureg legemidler i denne anskaffelse, så verdi er kun relevant om det registreres markedesføringtillatelse på denne type vare i tid til konkurransen. Vareverdi av varer merket som ikke relevant er også medtatt, da man kan velge å inngi tilbud på disse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33600000 Lægemidler
2.1.2  Udførelsessted
Land :  Norge
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  1,350,000,000 NOK
Rammeaftalens maksimumværdi :  1,350,000,000 NOK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Er leverandøren i en situasjon hvor han har fått tvungen gjeldsordning? Angi hvorfor man under nevnte omstendigheter likevel er i stand til å utføre kontrakten, tatt i betraktning gjeldende nasjonale bestemmelser og tiltak vedrørende fortsettelse av forretningsaktivitetene? Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandørerer gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten mulighet for unntak.
Konkurs :  Er leverandøren i en konkurssituasjon? Angi hvorfor man under nevnte omstendigheter likevel er i stand til å utføre kontrakten, tatt i betraktning gjeldende nasjonale bestemmelser og tiltak vedrørende fortsettelse av forretningsaktivitetene? Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandørerer gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten mulighet for unntak.
Korruption :  Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, ved rettskraftig dom blitt dømt for korrupsjon ved en dom avsagt for ikke mer enn fem år siden, eller en avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?<p>Korrupsjon som definert i artikkel 3 i konvensjonen om bekjempelse av korrupsjon, som involverer tjenestemenn i De Europeiske Fellesskapene eller i Den Europeiske Unions medlemsstater (EUT C 195 av 25.6.1997, s. 1), og i artikkel 2, stk. 1, i Rådets rammeavgjørelse 2003/568/RIA av 22. juli 2003 om bekjempelse av korrupsjon i den private sektor (EUT L 192 av 31.7.2003, s. 54). Denne avvisningsgrunnen omfatter også korrupsjon som definert i nasjonal rett for oppdragsgiveren eller leverandøren.</p>
Tvangsakkord uden for konkurs :  Er leverandøren i en situasjon hvor han har fått tvungen gjeldsordning? Angi hvorfor man under nevnte omstendigheter likevel er i stand til å utføre kontrakten, tatt i betraktning gjeldende nasjonale bestemmelser og tiltak vedrørende fortsettelse av forretningsaktivitetene? Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandørerer gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten mulighet for unntak.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, ved rettskraftig dom blitt dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon ved en dom avsagt for ikke mer enn fem år siden, eller en avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?<p> Deltakelse i en kriminell organisasjon som definert i artikkel 2 i Rådets rammeavgjørelse 2008/841/RIA av 24. oktober 2008 om bekjempelse av organisert kriminalitet (EUT L 300 av 11.11.2008, s. 42)</p>
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Har leverandør inngått avtale(r) med andre leverandører med hensikt å vri konkurransen?
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, ved rettskraftig dom blitt dømt for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme ved en dom avsagt for ikke mer enn fem år siden, eller en avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?<p>Hvitvasking av penger eller finansiering av terrorismeSom definert i artikkel 1 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle system til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15).</p>
Svig :  Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, ved rettskraftig dom blitt dømt for bedrageri ved en dom avsagt for ikke mer enn fem år siden, eller en avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?<p>Bedrageri som omhandlet i artikkel 1 i konvensjonen om beskyttelse av De Europeiske Fellesskapenes finansielle interesser (EFT C 316 av 27.11.1995, s. 48).</p>
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, ved rettskraftig dom blitt dømt for barnearbeid og andre former for menneskehandel ved en dom avsagt for ikke mer enn fem år siden, eller en avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?<p>Barnearbeid og andre former for menneskehandel som definert i artikkel 2 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU av 5. april 2011 om forebygging og bekjempelse av menneskehandel og beskyttelse av dets ofre, og om erstatning av Rådets rammeavgjørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 av 15.4.2011, s. 1).</p>
Insolvens :  Er leverandøren i en insolvenssituasjon? Angi hvorfor man under nevnte omstendigheter likevel er i stand til å utføre kontrakten, tatt i betraktning gjeldende nasjonale bestemmelser og tiltak vedrørende fortsettelse av forretningsaktivitetene? Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandørerer gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten mulighet for unntak.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Angi hvorfor man under nevnte omstendigheter likevel er i stand til å utføre kontrakten, tatt i betraktning gjeldende nasjonale bestemmelser og tiltak vedrørende fortsettelse av forretningsaktivitetene? Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandørerer gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten mulighet for unntak.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har leverandøren:<p>a) gitt grovt uriktige opplysninger ved meddelelsen av opplysningene som kreves for å kontrollere at det ikke er grunnlag for avvisning, eller av at kvalifikasjonskravene er oppfylt,</p><p>b) unnlatt å gi slike opplysninger,</p><p>c) tatt forbehold om straks å fremlegge de støttedokumenter som oppdragsgiver anmoder om, eller</p><p>d) urettmessig påvirket oppdragsgivers beslutningsprosess for å tilegne seg konfidensiell informasjon som kan gi denne en urettmessig fordel i forbindelse med konkurransen, eller uaktsomt har gitt misvisende opplysninger som kan få vesentlig innflytelse på beslutninger om avvisning, utvelgelse eller tildeling?</p>
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Oppdragsgiver skal angi at i Norge foreligger det nasjonale avvisningsgrunner. Disse skal være beskrevet i anskaffelsesdokumentene. Leverandøren må besvare om han er i en eller flere av de situasjonene som er beskrevet i de nasjonale avvisningsgrunnene. Får de rent nasjonale avvisningsgrunnene, som er angitt i den relevante kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Er leverandør oppmerksom på en interessekonflikt slik denne er angitt i nasjonal rett, den relevante kunngjøring eller anskaffelsesdokumentene?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Har leverandør eller en virksomhet tilknyttet leverandøren gitt råd til oppdragsgiver eller på annen måte vært involvert i planleggingen av konkurransen?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Har leverandøren begått alvorlige feil i yrkesutøvelsen? Hvis det er relevant, se definisjoner i nasjonal rett, den relevante kunngjøring eller anskaffelsesdokumentene.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Har leverandør begått vesentlig kontraktsbrudd i forbindelse med oppfyllelsen av en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en offentlig oppdragsgiver eller en tidligere konsesjonskontrakt, der bruddet har ført til heving av kontrakten, erstatning eller andre lignende sanksjoner?
Betaling af socialsikringsbidrag :  Har leverandør unnlatt å oppfylle alle sine forpliktelser til å betale trygdeavgifter både i det land han er etablert i, og i oppdragsgivers medlemsstat, hvis dette er et annet land enn det han er etablert i?
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Angi hvorfor man under nevnte omstendigheter likevel er i stand til å utføre kontrakten, tatt i betraktning gjeldende nasjonale bestemmelser og tiltak vedrørende fortsettelse av forretningsaktivitetene? Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandørerer gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten mulighet for unntak.
Betaling af skatter og afgifter :  Har leverandøren unnlatt å oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter i det land han er etablert i, og i oppdragsgivers medlemsstat, hvis dette er et annet land enn det han er etablert i?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, ved rettskraftig dom blitt dømt for terrorhandlinger eller straffbare handlinger med forbindelse til terroraktivitetved en dom avsagt for ikke mer enn fem år siden, eller en avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?<p> Terrorhandlinger eller straffbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som definert i artikkel 1 og 3 i Rådets rammeavgjørelse 2002/475/RIA av 13. juni 2002 om bekjempelse av terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne avvisningsgrunnen omfatter også oppfordring til, medvirkning til eller forsøk på å begå slike handlinger som omhandlet i artikkel 4 i nevnte rammeavgjørelse.</p>
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  2501b ikke inj inf legemidler
Beskrivelse :  Oppdragsgivere for denne konkurransen er de fire regionale helseforetakene i Norge, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.
Intern identifikator :  2022/232
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  33600000 Lægemidler
5.1.2  Udførelsessted
Land :  Norge
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2025-02-01Z
Slutdato :  2027-01-31Z
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  1,350,000,000 NOK
Rammeaftalens maksimumværdi :  1,350,000,000 NOK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse :  Anskaffelsen gjentas ca hvert 3. år
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7  Strategiske udbud
Kriterier for grønne udbud :  Ingen kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøkkeltall
Beskrivelse :  Når det gjelder finansielle nøkkeltall som er angitt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene erklærer leverandøren at den eller de faktiske verdien(e) for det eller de nøkkeltall(ene) som det anmodes om er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Ansvarsforsikring
Beskrivelse :  Det forsikrede beløp i leverandørens ansvarsforsikring er følgende:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse :  Når det gjelder eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav som har blitt angitt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene erklærer leverandøren at:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Gjennomsnittlig omsettning
Beskrivelse :  Er leverandørens gjennomsnitlige årsomsetning innenfor det området kontrakten gjelder og spesifisert i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene for det antall regnskapsår det anmodes om er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Leverandørens etableringsdato
Beskrivelse :  Hvis opplysningene om omsetning (samlet eller spesifikt) ikke er tilgjengelige for hele perioden som det anmodes om, vennligst angi den dato da virksomheten ble etablert, eller leverandørene startet sin virksomhet:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Finansielle nøkkeltall
Beskrivelse :  Når det gjelder finansielle nøkkeltall som er angitt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene erklærer leverandøren at den eller de faktiske verdien(e) for det eller de nøkkeltall(ene) som det anmodes om er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Ansvarsforsikring
Beskrivelse :  Det forsikrede beløp i leverandørens ansvarsforsikring er følgende:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse :  Når det gjelder eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav som har blitt angitt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene erklærer leverandøren at:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Navn :  Attester utstedt av uavhengige organer for kvalitetssikringsstandarder
Beskrivelse :  Kan leverandør fremlegge attester utstedt av uavhengige organer som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller de angitte kvalitetssikringsstandardene, inkludert krav til universell utforming?
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Navn :  Attester utstedt av uavhengige organer for miljøledelsesstandarder
Beskrivelse :  Er leverandøren i stand til å fremlegge attester utstedt av uavhengige organer som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller de angitte miljøledelsessystemene eller -standardene?
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Andet
Navn :  Tillatelse til å drive grossistvirksomhet
Beskrivelse :  Tilbyder må dokumentere at de har grossisttillatelse eller tilvirkertillatelse for egne preparater i EØS på tilbudstidspunktet. Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler er registrert som legemiddelformidler dette innebærer at Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler må sikre at de leverandørene de forhandler frem avtaler med følger EU sitt direktiv om Good Distribution Practice (GDP).
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Registrert i handelsregister eller foretaksregister
Beskrivelse :  Leverandør er registrert i et foretaksregister eller et handelsregister i medlemsstaten som leverandøren er etablert i. Som beskrevet i bilag XI til direktiv 2014/24/EU; leverandører fra visse medlemsstater kan være nødt til å oppfylle andre krav i nevnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Ansvarsforsikring
Beskrivelse :  Det forsikrede beløp i leverandørens ansvarsforsikring er følgende:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Bare for offentlige vareleveranser
Beskrivelse :  Bare for offentlige vareleveranser: I referanseperioden har leverandøren utført følgende viktige vareleveranser av den etterspurte type, eller følgende viktige tjenester av den etterspurte type. Oppdragsgiver kan kreve opp til tre års erfaring og tillate at det tas hensyn til erfaring fra tiden før de seneste tre år.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Teknisk personell eller tekniske enheter
Beskrivelse :  Leverandør kan råde over følgende tekniske personell eller tekniske enheter , særlig dem som er ansvarlige for kvalitetskontrollen: For teknisk personell eller tekniske enheter som ikke direkte hører til leverandørens virksomhet, men hvis kapasitet leverandøren støtter seg på, jf. del II, avsnitt C, skal det utfylles særskilte ESPD-formularer.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Tekniske fasiliteter og kvalitetssikringstiltak
Beskrivelse :  Leverandøren anvender følgende tekniske fasiliteter og kvalitetssikringstiltak, og leverandørens undersøkelses- og forskningsfasiliter er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Undersøkelses- og forskningsfasiliteter
Beskrivelse :  Leverandørens undersøkelses- og forskningsfasiliter er som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Styring og sporing av leveransekjeden
Beskrivelse :  Leverandøren vil være i stand til å anvende følgende styring av leveringskjeden og sporingssystemer ved gjennomføring av kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Tillatelse til kontroll
Beskrivelse :  For varer eller tjenester som er kompliserte, eller som unntaksvis skal benyttes til et spesielt formål: Vil leverandøren tillate, at det foretas kontroll av leverandørens produksjonskapasitet eller tekniske kapasitet og, hvor det er nødvendig, av de undersøkelses- og forskningsfasiliteter som leverandøren råder over, og av kvalitetskontrolltiltak? Kontrollen skal foretas av oppdragsgiveren eller oppdragsgiver kan overlate det til et kompetent offentlige organ i den staten leverandøren er etablert.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Utdanning og faglige kvalifikasjoner
Beskrivelse :  Følgende utdanning og faglige kvalifikasjoner besittes av leverandøren og/eller (avhengig av hvilke krav som er fastsatt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumenterne) av de ledende medarbeiderne:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Miljøledelsestiltak
Beskrivelse :  Leverandør kan anvende følgende miljøledelsestiltak i forbindelse med utførelsen av kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Antall medarbeidere i ledelsen
Beskrivelse :  Leverandørens antall medarbeidere i ledelsen i løpet av de siste tre årene var som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Gjennomsnittlige årlige arbeidsstyrke
Beskrivelse :  Leverandørens gjennomsnittlige årlige arbeidsstyrke i løpet av de siste tre årene har vært som følger:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Redskaper, materiell og teknisk utstyr
Beskrivelse :  Leverandøren vil kunne råde over følgende redskaper, materielle og teknisk utstyr til å utføre kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Andel av kontrakt til underleverandør
Beskrivelse :  Leverandør vurderer å sette bort følgende del (i prosent) av kontrakten til underleverandører. Legg merke til at hvis leverandøren har besluttet å sette bort en del av kontrakten til underleverandører og støtter seg på underleverandørenes kapasitet til å utføre denne del, utfylles et særskilt ESPD for slike underleverandører, se del II, avsnitt C, ovenfor.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Ved anskaffelser av varer: Etterspurte prøver, beskrivelser eller fotografier, som ikke behøver å være ledsaget av attester for at de er ekte
Beskrivelse :  Ved anskaffelser av varer: Leverandøren fremlegger for de varer som skal leveres, etterspurte prøver, beskrivelser eller fotografier, som ikke behøver å være ledsaget av attester for at de er ekte
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Ved anskaffelser av varer: Etterspurte prøver, beskrivelser eller fotografier med attester .
Beskrivelse :  Ved anskaffelse av varer: Hvis det etterspørres, erklærer leverandøren videre at denne vil levere de etterspurte attestene for at de er ekte.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Ved anskaffelse av varer: Attester utstedt av offisielle organer for kvalitetskontroll
Beskrivelse :  Kan leverandør levere etterspurte attester utstedt av offisielle organer for kvalitetskontroll, og som kan bekrefte at varene, som er klart identifisert ved henvisning til tekniske spesifikasjoner eller standarder, som er fastsatt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene, er i overensstemmelse med disse?
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Omkostninger
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Pris på vare og volum
Vægtning (procentdel, præcis) :  45
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Brukervennlighet, pakninger og produktspekter (
Beskrivelse :  Ulike kriterier som går på brukervennlighet og spekter av tilbudet pakninger mm
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Leveringssikkerhet
Beskrivelse :  Krav ift salg i hvilke land, pakning brukes i flere land og lager mm
Vægtning (procentdel, præcis) :  25
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  NOR
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2023-12-07Z 11:00:00Z
Adresse på udbudsdokumenterne :  https://permalink.mercell.com/215555314.aspx,
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk, norsk, svensk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-15Z 11:00:00Z
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  10 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2023-12-15Z 11:00:00Z
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling :  Klagenemda for offentlige anskaffelser
Organisation med ansvar for klager :  Klagenemda for offentlige anskaffelser
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Klagenemda for offentlige anskaffelser
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Klagenemda for offentlige anskaffelser
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Indre og Østre Finnmark tingrett, rettssted Vadsø
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Klagenemda for offentlige anskaffelser
Organisation, der behandler tilbud :  Klagenemda for offentlige anskaffelser
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Klagenemda for offentlige anskaffelser
Registreringsnummer :  918195548
Postadresse :  Olav Kyrres gate 8
By :  Bergen
Postnummer :  5014
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestland ( NO0A2 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  Postmottak Sykehusinnkjøp
E-mail :  post@kofa.no
Telefon :  +47 55597500
Internetadresse :  https://www.kofa.no
Køberprofil :  http://www.sykehusinnkjop.no/
Denne organisations roller :
Køber
Indkøbscentral, der rekvirerer vareleverancer og/eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenemda for offentlige anskaffelser
Registreringsnummer :  918195548
Postadresse :  Zander Kaaes gate 7
By :  Bergen
Postnummer :  5015
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestland ( NO0A2 )
Land :  Norge
E-mail :  post@knse.no
Telefon :  +4755193000
Internetadresse :  https://www.kofa.no
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Indre og Østre Finnmark tingrett, rettssted Vadsø
Registreringsnummer :  926722840
Postadresse :  Kirkegata 22
By :  Vadsø
Postnummer :  9800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Troms og Finnmark ( NO074 )
Land :  Norge
Telefon :  +4778011700
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
10.  Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres :  e19c85d8-75ba-4b64-96da-de8d7d7b5c4d-01
Hovedårsagen til ændringen :  Ajourførte oplysninger
Beskrivelse :  Skrivefeil i vedlegg 3 Kravspesifikasjon
Beskrivelse :  Skrivefeil i vedlegg 3 Kravspesifikasjon
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  a1c6a8b9-399a-4618-a0a7-b575a8d07fcc -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-15Z 21:05:30Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk svensk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00701121-2023
EUT-S-nummer :  222/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-17Z

Send til en kollega

0.094