23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 220-692474
Offentliggjort
15.11.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Indkøb og levering af bleer til borgere i Københavns Kommune


Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Johannes Bo Nielsen
E-mail: jw0j@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/213942123.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/213942123.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/213942123.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb og levering af bleer til borgere i Københavns Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33751000 Engangsbleer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på indkøb og levering af bleer mv. til borgere i Københavns Kommune, der er bevilliget bleer efter §112 i Lov om Social Service.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forventet omfang af opgaven

Bletype

 Forbrug af bleer i stk.

Åben ble

          4.089.887

Tape ble

           1.266.345

Ble til fæcesinkontinens

                    18.840

Bariatriske bleer

                  48.216

Bukseble

           1.467.512

Bælteble

                35.085

Mandeble

              267.640

Børnebleer

               47.780

Bleer i alt

7.240.305

Engangsunderlag

259.900

Fikseringsbuks

72.883

Stiklagner

118.800

Fiksering og lagner i alt

451.583

Samlet forbrug - 1 år - 2022/23

7.691.888

Ovenstående tal er udelukkende baseret på det historiske forbrug. Københavns Kommune forpligter sig ikke til at aftage en bestemt mængde.I 2022 var cirka 20 % af leveringerne til depoter i Københavns Kommune. Den resterende andel blev leveret direkte til borgers adresse.

Udover de fysiske produkter i form af bestilling samt levering af produkter, omfatter udbuddet endvidere en række ydelser rettet både mod kunden og kundens borgere med bevilling, og som tilbudsgivere skal opfylde og indregne i produktpriserne, herunder krav til:

Bistand til konvertering i forbindelse med implementering

Opfølgning på forbrug

Sparring, efter behov, i forbindelse med udredning af borgere

Hjemmebesøg hos borger på anmodning fra ordregiver

Opfølgning og statistik

Økonomisk opfølgning

Løbende uddannelse og efteruddannelse af inkontinenspersonale efter aftale

- Afholdelse af temadage efter aftale. I Aftalens to første år afholdes minimum en temadag årligt uden beretning. Temadagen afholdes over to formiddage for ca. 20 medarbejdere pr. gang og har en varighed af cirka 3 timer.

Rammeaftalens anslåede værdi er 52.000.000DKK i aftalens maksimale 4 år. Anslået 14.000.000 kr. årligt.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 15%
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde / Vægtning: 5%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2024
Slut: 31/03/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2*1 år

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Gennemsnitlig omsætning

2) Soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ad 1) Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 5.000.000 (ekskl. moms).

ad 2 ) Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Leveringer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ad 1) Tilbudsgiver skal have præsteret levering til minimum 500 leveringsadresser af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/12/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/12/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

ca. hvert 4. år

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/11/2023

Send til en kollega

0.093