23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Kontrakt på hæmodialysemaskiner, proprietære forbrugsvarer, IT-system, etc. - genudbud


Region Syddanmark

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Region Syddanmark] ---
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
1.1  Køber
Officielt navn :  
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Kontrakt på hæmodialysemaskiner, proprietære forbrugsvarer, IT-system, etc. - genudbud
Beskrivelse Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af hæmodialysemaskiner og tilhørende proprietære forbrugsvarer. Ordregiver forpligter sig til – efter skriftlig ordre – inden: • Ultimo marts 2024 at indkøbe 75 stk. hæmodialysemaskiner til levering senest maj 2024 • Ultimo maj 2024 at indkøbe 35 stk. hæmodialysemaskiner til levering senest august 2024 under den udbudte kontrakt. Ordregiver har endvidere optioner på køb af yderligere op til 70 stk. hæmodialysemaskiner til forventede op til 207.000 yderligere behandlinger. Køb af optionelle hæmodialysemaskiner finder i så fald sted senest ultimo september 2026 til levering senest december 2026. Ved proprietære forbrugsvarer forstås forbrugsvarer af et bestemt fabrikat, som Ordregiver – efter behov – skal købe hos Leverandøren for, at det leverede apparatur fungerer i henhold til Kontrakten. I forhold til proprietære forbrugsvarer gælder, at Ordregiver under Kontrakten kan købe proprietære forbrugsvarer til anvendelse sammen med de indkøbte hæmodialysemaskiner. Der kan købes forbrugsvarer så længe ét eller flere apparaturer leveret under Kontrakten er i drift hos Ordregiver. Basisvolumen ved 110 stk. hæmodialysemaskiner: Ordregiver forventer i alt at skulle foretage 418.000 behandlinger på de i henhold til kontrakten indkøbte basisvolumen af 110 stk. hæmodialysemaskiner. Udover hæmodialysemaskiner og proprietære forbrugsvarer indgår følgende ydelser som en del af udbuddet: • En IT-løsning (Dialyse Middleware System) til håndtering og administration af dialysebehandling i Region Syddanmark, der inkluderer licenser og servicekontrakt • Slid- og reservedele til det leverede apparatur • Uddannelse/oplæring Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2 og 2A, indeholder uddybende beskrivelse af de udbudte produkter. Kontraktbilag 3 Tilbudsliste oplyser om volumen, ligesom tilbudspriser også afgives i dette bilag.
Identifikator for proceduren 1ef32e10-6701-4e22-959b-43b38b50fc50
Intern identifikator 15156
Type af procedure Åben
Proceduren er en hasteprocedure No
De vigtigste kendetegn ved proceduren Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  33181100   Hæmodialyseudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ):  48814100   Plejeinformationssystem
Yderligere klassificering   ( cpv ):  48814400   Klinisk oplysningssystem
Yderligere klassificering   ( cpv ):  50324100   Vedligeholdelse af systemer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  72253200   Systemsupport
Yderligere klassificering   ( cpv ):  79632000   Uddannelse af personale
Yderligere klassificering   ( cpv ):  85111900   Tjenester i forbindelse med sygehusdialyse
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 95,000,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger De udbudte produkter udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ JF. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2 (bestikkelse som defineret i artikel 3 i konvention om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1 (Handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA as 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42)). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 (ordregiveren har tilstrækkelig indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (Ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5 (hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3 (svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6 (overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (Ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 136, nr. 3 (ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremskaffe supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145) samt Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5 (ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 134A (En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land) ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 136, nr. 1 (en interessekonflikt, jf. § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 136, nr. 2 (en konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 136, nr. 4 (ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (Ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. udbudslovens § 135, stk. 3 (Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt, forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgerne eller tilbudsgiveren er etableret). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. udbudslovens § 135, stk. 3 (Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt, forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgerne eller tilbudsgiveren er etableret). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4 (terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 208 om ændringer af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21). Krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1. ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Kontrakt på hæmodialysemaskiner, proprietære forbrugsvarer, IT-system, etc. - genudbud
Beskrivelse Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af hæmodialysemaskiner og tilhørende proprietære forbrugsvarer. Ordregiver forpligter sig til – efter skriftlig ordre – inden: • Ultimo marts 2024 at indkøbe 75 stk. hæmodialysemaskiner til levering senest maj 2024 • Ultimo maj 2024 at indkøbe 35 stk. hæmodialysemaskiner til levering senest august 2024 under den udbudte kontrakt. Ordregiver har endvidere optioner på køb af yderligere op til 70 stk. hæmodialysemaskiner til forventede op til 207.000 yderligere behandlinger. Køb af optionelle hæmodialysemaskiner finder i så fald sted senest ultimo september 2026 til levering senest december 2026. Ved proprietære forbrugsvarer forstås forbrugsvarer af et bestemt fabrikat, som Ordregiver – efter behov – skal købe hos Leverandøren for, at det leverede apparatur fungerer i henhold til Kontrakten. I forhold til proprietære forbrugsvarer gælder, at Ordregiver under Kontrakten kan købe proprietære forbrugsvarer til anvendelse sammen med de indkøbte hæmodialysemaskiner. Der kan købes forbrugsvarer så længe ét eller flere apparaturer leveret under Kontrakten er i drift hos Ordregiver. Basisvolumen ved 110 stk. hæmodialysemaskiner: Ordregiver forventer i alt at skulle foretage 418.000 behandlinger på de i henhold til kontrakten indkøbte basisvolumen af 110 stk. hæmodialysemaskiner. Udover hæmodialysemaskiner og proprietære forbrugsvarer indgår følgende ydelser som en del af udbuddet: • En IT-løsning (Dialyse Middleware System) til håndtering og administration af dialysebehandling i Region Syddanmark, der inkluderer licenser og servicekontrakt • Slid- og reservedele til det leverede apparatur • Uddannelse/oplæring Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2 og 2A, indeholder uddybende beskrivelse af de udbudte produkter. Kontraktbilag 3 Tilbudsliste oplyser om volumen, ligesom tilbudspriser også afgives i dette bilag.
Intern identifikator 15156
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  33181100   Hæmodialyseudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33181520   Forbrugsvarer til dialyse
Yderligere klassificering   ( cpv ):  48814100   Plejeinformationssystem
Yderligere klassificering   ( cpv ):  48814400   Klinisk oplysningssystem
Yderligere klassificering   ( cpv ):  50324100   Vedligeholdelse af systemer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  72253200   Systemsupport
Yderligere klassificering   ( cpv ):  79632000   Uddannelse af personale
Yderligere klassificering   ( cpv ):  85111900   Tjenester i forbindelse med sygehusdialyse
Valgmuligheder :
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her Ordregiver har endvidere optioner på køb af yderligere op til 70 stk. hæmodialysemaskiner med tilhørende proprietære forbrugsvarer til forventet op til 207.000 yderligere behandlinger. Køb af optionelle hæmodialysemaskiner finder i så fald sted senest ultimo september 2026 til levering senest december 2026. Ordregiver har herudover option på køb af uddannelser angivet i Kontraktbilag 3, fanen ”Uddannelsesoption”, på de i Kontrakten aftalte vilkår. Ordregiver forbeholder sig ret til at udnytte optionen så længe Regionen har Hæmodialysemaskiner i drift. hvis optionen ikke vælges effektueret ved kontraktstart.
5.1.2  Udførelsessted
Yderligere oplysninger :   Region Syddanmark
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 154   MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 95,000,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger De udbudte produkter udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Økonomi
Beskrivelse ”Økonomi” forstås som den samlede tilbudspris (samlede økonomiske konsekvens) jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris beregnes på baggrund af besvarelserne i de enkelte faner i Kontraktbilag 3 og samles i sidste fane ”Samlet tilbudspris”.
Vægtning (procentdel, præcis) 20
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Kvalitet
Beskrivelse ”Kvalitet” vurderes ud fra konkurrencekravene i Kontraktbilag 2 (Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse) og Kontraktbilag 2A (IT-Kravsspecifikation og løsningsbeskrivelse). I Kontraktbilag 2 og 2A har Ordregiver angivet, hvad der lægges vægt på i forbindelse med denne vurdering. Tilbudsgiver skal ved sin besvarelse følge vejledningen i Kontraktbilag 2 og 2A.
Vægtning (procentdel, præcis) 80
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på DAN
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=385108&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Påkrævet
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger Det er som udgangspunkt ikke lovligt for Ordregiver at tillade Tilbudsgiver at korrigere et fejlbehæftet tilbud efter tilbudsfristen, idet dette kun lader sig gøre inden for de rammer, der følger af Udbudslovens § 159, stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under Kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar. Der stilles i kontrakten forskellige krav til mærkning af produkter samt til miljø og indholdsstoffer. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 7. Den vindende tilbudsgiver vil evt. få indblik i personoplysninger på Ordregivers udstyr ved undervisning og service. Der skal derfor underskrives en Fortrolighedserklæring. Der henvises herudover til udkast til kontrakt pkt. 18.3.
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   Den vindende tilbudsgiver vil evt. få indblik i personoplysninger på Ordregivers udstyr ved undervisning og service. Der skal derfor underskrives en Fortrolighedserklæring. Der henvises herudover til udkast til kontrakt pkt. 18.3.
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning Der henvises til udkast til Kontrakt pkt. 10.
Oplysninger om undersøgelsesfrister Udbudsloven: • En klage over ikke at være blevet udvalgt skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Andre klager skal være modtaget i klagenævnet: • Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, • Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller • Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale. Har ordregiveren fulgt proceduren i Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbuds (klagenævnsloven) § 4, skal en klage over, at ordregiveren har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være modtaget i klagenævnet inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Syddanmark ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Region Syddanmark ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Region Syddanmark
Registreringsnummer 29190909
Afdeling Medicoteknik
Postadresse Damhaven 12    
By Vejle
Postnummer 7100
Landespecifik underafdeling Sydjylland   ( DK032 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Kent Nielsen
Telefon +45 99440372
Internetadresse https://www.regionsyddanmark.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 377955
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
8.1  ORG-0000
Denne organisations roller :
10.  Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres 67946e1b-c902-4dc1-b341-2970c8139ffe-01
Hovedårsagen til ændringen Berigtigelse – køber
Beskrivelse Følgende tekst i pkt. 2.1 udgår: "I forhold til proprietære forbrugsvarer gælder, at Ordregiver under Kontrakten kan købe proprietære forbrugsvarer til anvendelse sammen med de indkøbte hæmodialysemaskiner. Der kan købes forbrugsvarer så længe ét eller flere apparaturer leveret under Kontrakten er i drift hos Ordregiver." Og erstattes af følgende tekst: "I forhold til proprietære forbrugsvarer gælder, at Ordregiver under Kontrakten kan købe proprietære forbrugsvarer til anvendelse sammen med de indkøbte hæmodialysemaskiner. Der kan købes forbrugsvarer indtil 10 år efter at den sidst anskaffede hæmodialysemaskine er sat i drift hos ordregiver."
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   4c344ea4-92b8-4527-b925-563622aeac26   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-10Z   07:14:00Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00688482-2023
EUT-S-nummer 218/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-13Z

Send til en kollega

0.062