23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Diatermi og Karforsegling (1)


Region Hovedstaden

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Region Hovedstaden] ---
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Diatermi og Karforsegling (1)
Beskrivelse Udbud af Diatermi og Karforsegling til Region Hovedstadens hospitaler og institutioner. Udbuddet vedrører indkøb af Diatermi og Karforsegling for Region Hovedstaden samt Region Sjælland (option). Der udbydes produkter til Diatermi og Karforsegling, fordelt på 8 delaftaler, jf. Tilbudslisten samt nedenstående oplistning.
Identifikator for proceduren b3b559d4-e863-4bfb-bfed-3c805ac6d964
Intern identifikator 23031986
Type af procedure Åben
Proceduren er en hasteprocedure No
De vigtigste kendetegn ved proceduren Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens §§ 56-57.
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33160000   Operationsteknik
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162200   Instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33164000   Udstyr til laparoskopi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33169000   Kirurgiske instrumenter
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 120,000,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 180,000,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 ] ---
Beskrivelse [ Konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Bestikkelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Tvangsakkord, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 ] ---
Beskrivelse [ Deltagelse i kriminel organisation, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Aftaler med andre aktører med henblik på at fordreje konkurrencen, jf. udbudslovens § 137, stk 1, nr. 3. Konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39, jf. udbudslovens § 136, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Tilsidesættelse af pligter på miljølovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5. ] ---
Beskrivelse [ Svig, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3. ] ---
Beskrivelse [ Børnearbejde og andre former for menneskehandel, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6. ] ---
Beskrivelse [ Insolvens, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Tilsidesættelse af pligter på det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Aktiver, der administreres af kurator, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Mistanke om urigtighed, tilbageholdte oplysninger, som ikke er i stand til at fremskaffe de krævede dokumenter og indhente fortrolige oplysninger under denne procedure, jf. udbudslovens § 136, nr. 3. ] ---
Beskrivelse [ Skattely, jf. udbudslovens § 134 a. ] ---
Beskrivelse [ Interessekonflikter som følge af deltagelse i udbudsproceduren, jf. udbudslovens § 136, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Direkte eller indirekte involvering i forberedelse af denne udbudsprocedure, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5. ] ---
Beskrivelse [ Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udførelse af hvervet, jf. udbudslovens § 136, nr. 4. ] ---
Beskrivelse [ Ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4. ] ---
Beskrivelse [ Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger over DKK 100.000, jf. udbudslovens § 135, stk. 3. Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger under DKK 100.000, jf. udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 6. ] ---
Beskrivelse [ Erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Betaling af skatter og afgifter over DKK 100.000, jf. udbudslovens § 135 stk. 3. Betaling af skatter og afgifter under DKK 100.000, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6. ] ---
Beskrivelse [ Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4. ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0001
Titel Delaftale 1 / Monopolær engangs-diatermihåndtag med integreret røgsug
Beskrivelse Delaftale vedrørende Monopolær engangs-diatermihåndtag med integreret røgsug.
Intern identifikator 23031986
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33160000   Operationsteknik
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162200   Instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33164000   Udstyr til laparoskopi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33169000   Kirurgiske instrumenter
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 4   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 2
Beskrivelse 2 gange kan kontrakten forlænges af 1 år ved hver forlængelse
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3,500,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 5,300,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7  Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Andet
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Samlet økonomisk konsekvens
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.2) vedr. tildeling for pris
Vægtning (procentdel, præcis) 33
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.3) vedr. tildeling for Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) 60
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Miljøkrav
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.4) vedr. tildeling for miljøkrav
Vægtning (procentdel, præcis) 7
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-12-06+01:00   12:00:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=385104&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk, svensk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Yderligere oplysninger Der kan ikke deltages i åbning af tilbud
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere 1
Yderligere omfattede købere Region Sjælland deltager på option
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Region Hovedstaden ] --- </span>
5.1  Delkontrakt LOT-0002
Titel Delaftale 2 / Monopolær engangsdiatermihåndtag med integreret teleskop røgsug
Beskrivelse Delaftale vedrørende monopolær engangsdiatermihåndtag med integreret teleskop røgsug
Intern identifikator 23031986
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33160000   Operationsteknik
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162200   Instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33164000   Udstyr til laparoskopi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33169000   Kirurgiske instrumenter
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 4   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 2
Beskrivelse 2 gange kan kontrakten forlænges af 1 år ved hver forlængelse
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3,100,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 4,700,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7  Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Andet
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Samlet økonomisk konsekvens
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.2) vedr. tildeling for pris
Vægtning (procentdel, præcis) 33
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.3) vedr. tildeling for Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) 60
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Miljøkrav
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.4) vedr. tildeling for Miljøkrav
Vægtning (procentdel, præcis) 7
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-12-06+01:00   12:00:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=385104&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk, svensk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Yderligere oplysninger Der kan ikke deltages i åbning af tilbud
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere 1
Yderligere omfattede købere Region Sjælland deltager på option
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Region Hovedstaden ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0003
Titel Delaftale 3 / L-Hook elektrode med håndtag til laparoskopi
Beskrivelse Delaftale vedrørende L-Hook elektrode med håndtag til laparoskopi.
Intern identifikator 23031986
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33160000   Operationsteknik
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162200   Instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33164000   Udstyr til laparoskopi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33169000   Kirurgiske instrumenter
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 4   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 2
Beskrivelse 2 gange kan kontrakten forlænges af 1 år ved hver forlængelse
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 1,600,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 2,500,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7  Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Andet
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Samlet økonomisk konsekvens
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.2) vedr. tildeling for pris
Vægtning (procentdel, præcis) 33
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.3) vedr. tildeling for Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) 60
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Miljøkrav
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.4) vedr. tildeling for miljøkrav
Vægtning (procentdel, præcis) 7
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-12-06+01:00   12:00:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=385104&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk, svensk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Yderligere oplysninger Der kan ikke deltages i åbning af tilbud
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere 1
Yderligere omfattede købere Region Sjælland deltager på option
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Region Hovedstaden ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0004
Titel Delaftale 4 / Neutralplade med kabel
Beskrivelse Delaftale vedrørende neutralplade med kabel.
Intern identifikator 23031986
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33160000   Operationsteknik
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162200   Instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33164000   Udstyr til laparoskopi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33169000   Kirurgiske instrumenter
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 4   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 2
Beskrivelse 2 gange kan kontrakten forlænges af 1 år ved hver forlængelse
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2,600,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 3,900,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7  Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Andet
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Samlet økonomisk konsekvens
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.2) vedr. tildeling for pris
Vægtning (procentdel, præcis) 33
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.3) vedr. tildeling for Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) 60
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Miljøkrav
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.4) vedr. tildeling for miljøkrav
Vægtning (procentdel, præcis) 7
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-12-06+01:00   12:00:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=385104&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk, svensk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Yderligere oplysninger Der kan ikke deltages i åbning af tilbud
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere 1
Yderligere omfattede købere Region Sjælland deltager på option.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Region Hovedstaden ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0005
Titel Delaftale 5 / Bipolar engangspincet med non-stick spids og kabel
Beskrivelse Delaftale vedrørende bipolar engangspincet med non-stick spids og kabel
Intern identifikator 23031986
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33160000   Operationsteknik
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162200   Instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33164000   Udstyr til laparoskopi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33169000   Kirurgiske instrumenter
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 4   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 2
Beskrivelse 2 gange kan kontrakten forlænges af 1 år ved hver forlængelse
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 13,800,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 20,700,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7  Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Andet
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Samlet økonomisk konsekvens
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.2) vedr. tildeling for pris
Vægtning (procentdel, præcis) 33
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.3) vedr. tildeling for Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) 60
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Miljøkrav
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.4) vedr. tildeling for miljøkrav
Vægtning (procentdel, præcis) 7
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-12-06+01:00   12:00:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=385104&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk, svensk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Yderligere oplysninger Der kan ikke deltages i åbning af tilbud
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere 1
Yderligere omfattede købere Region Sjælland deltager på option
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Region Hovedstaden ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0006
Titel Delaftale 6 / Avanceret bipolær
Beskrivelse Delaftale vedrørende avanceret bipolær.
Intern identifikator 23031986
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33160000   Operationsteknik
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162200   Instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33164000   Udstyr til laparoskopi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33169000   Kirurgiske instrumenter
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 4   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 2
Beskrivelse 2 gange kan kontrakten forlænges af 1 år ved hver forlængelse
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 58,400,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 87,700,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7  Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Andet
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Samlet økonomisk konsekvens
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.2) vedr. tildeling for pris
Vægtning (procentdel, præcis) 33
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.3) vedr. tildeling for Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) 60
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Miljøkrav
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.4) vedr. tildeling for miljøkrav
Vægtning (procentdel, præcis) 7
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-12-06+01:00   12:00:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=385104&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk, svensk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Yderligere oplysninger Der kan ikke deltages i åbning af tilbud
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere 2
Yderligere omfattede købere Region Sjælland deltager på option
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Region Hovedstaden ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0007
Titel Delaftale 7 / Ultralydskoagolation
Beskrivelse Delaftale vedrørende ultralydskoagolation
Intern identifikator 23031986
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33160000   Operationsteknik
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162200   Instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33164000   Udstyr til laparoskopi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33169000   Kirurgiske instrumenter
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 4   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 2
Beskrivelse 2 gange kan kontrakten forlænges af 1 år ved hver forlængelse
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 17,800,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 26,800,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7  Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Andet
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Samlet økonomisk konsekvens
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.2) vedr. tildeling for pris
Vægtning (procentdel, præcis) 33
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.3) vedr. tildeling for Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) 60
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Miljøkrav
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.4) vedr. tildeling for miljøkrav
Vægtning (procentdel, præcis) 7
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-12-06+01:00   12:00:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=385104&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk, svensk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere 2
Yderligere omfattede købere Region Sjælland deltager på option
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Region Hovedstaden ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0008
Titel Delaftale 8 / Kombineret ultralyd og bipolære energi
Beskrivelse Delaftale vedrørende kombineret ultralyd og bipolære energi
Intern identifikator 23031986
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33161000   Udstyr til elektrokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33160000   Operationsteknik
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162000   Apparatur og instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33162200   Instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33164000   Udstyr til laparoskopi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33169000   Kirurgiske instrumenter
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 4   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 2
Beskrivelse 2 gange kan kontrakten forlænges af 1 år ved hver forlængelse
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 19,900,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 29,800,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7  Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Andet
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Samlet økonomisk konsekvens
Beskrivelse Se udbudsbetingelserne punkt 14 (pkt. 14.1 og 14.2) vedr. tildeling for pris
Vægtning (procentdel, præcis) 33
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-12-06+01:00   12:00:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=385104&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk, svensk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-18+01:00   12:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere 2
Yderligere omfattede købere Region Sjælland deltager på option
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ] --- </span>
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Region Hovedstaden ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Region Hovedstaden
Registreringsnummer 29190623
Postadresse Kongens Vænge 2    
By Hillerød
Postnummer 3400
Land Danmark
Kontaktpunkt Yakup Demirtas
Telefon +45 38665000
Internetadresse https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer 000000
By x
Land Danmark
E-mail XXX@XXX.XX
Telefon 0000
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0004
Officielt navn Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   c5e0ce1f-e535-484c-b254-a7b064fd41ef   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-10Z   09:38:08Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00688190-2023
EUT-S-nummer 218/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-13Z

Send til en kollega

0.062