23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Prækvalifikation for udbud af specialiserede beskæftigelsesindsatser for udsatte over 30 år og sygemeldte


Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen] ---
Køberens retlige status Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Social beskyttelse
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Prækvalifikation for udbud af specialiserede beskæftigelsesindsatser for udsatte over 30 år og sygemeldte
Beskrivelse Anskaffelse af aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (herefter benævnt LAB) kapitel 14, § 91 – Øvrig vejledning og opkvalificering samt kapitel 26 – Mentorstøtte for borgere, der er omfattet af LAB.Kontraktperiode: 01.07.24-30.06.28.
Identifikator for proceduren abfa9af9-21f1-4234-acc4-f1c16418b8f6
Intern identifikator 215862774
Type af procedure Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure No
De vigtigste kendetegn ved proceduren Begrænset udbud.
2.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  85310000   Sociale foranstaltninger
2.1.2  Udførelsessted
Land :   Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 78,000,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Mindstekravene til udvælgelseskriterierne er som følger: Gennemsnitlig årsomsætning Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse Ansøgerens gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre DKK 1.000.000 kr. om året (eksklusive moms), eller Ansøgers omsætning i det senest disponible regnskabsår skal udgøre DKK 1.000.000 kr. (eksklusive moms). Erhvervsansvarsforsikring Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende: Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse Ansøgerens erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 1.000.000 pr. skadesbegivenhed for tingskade og DKK 10 millioner pr. skadebegivenhed for personskade. Leverandøren er forpligtet til at genetablere den fulde forsikringssum, såfremt der inden for et forsikringsår sker udbetaling af erstatning med mere end 50% af den maksimale forsikringssum, som Leverandørens ansvarsforsikring har forpligtet sig til at yde forsikringsdækning med på den pågældende forsikring. Referencer: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse De vedlagte referencer skal være leveret inden for de sidste 5 år, dvs. i perioden 2019-2023. En reference kan være opstartet før 2019, men der skal alene angives oplysninger i referencen for indsatsen i perioden 2019 og frem. En reference kan være aktiv eller afsluttet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør. ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42). ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15). ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48). ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1). ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p></p>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p></p>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p></p>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p></p>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling? ] ---
Beskrivelse [ Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren? ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren? ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne. ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? ] ---
Beskrivelse [ Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? ] ---
Beskrivelse [ Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4. ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Prækvalifikation for udbud af specialiserede beskæftigelsesindsatser for udsatte over 30 år og sygemeldte
Beskrivelse Anskaffelse af aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (herefter benævnt LAB) kapitel 14, § 91 – Øvrig vejledning og opkvalificering samt kapitel 26 – Mentorstøtte for borgere, der er omfattet af LAB.Kontraktperiode: 01.07.24-30.06.28.
Intern identifikator 215862774
5.1.1  Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  85310000   Sociale foranstaltninger
5.1.2  Udførelsessted
Land :   Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 48   MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 78,000,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Deltagelse er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører, hvis mål er social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives Endnu ikke kendt
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger Mindstekravene til udvælgelseskriterierne er som følger: Gennemsnitlig årsomsætning Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse Ansøgerens gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre DKK 1.000.000 kr. om året (eksklusive moms), eller Ansøgers omsætning i det senest disponible regnskabsår skal udgøre DKK 1.000.000 kr. (eksklusive moms). Erhvervsansvarsforsikring Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende: Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse Ansøgerens erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 1.000.000 pr. skadesbegivenhed for tingskade og DKK 10 millioner pr. skadebegivenhed for personskade. Leverandøren er forpligtet til at genetablere den fulde forsikringssum, såfremt der inden for et forsikringsår sker udbetaling af erstatning med mere end 50% af den maksimale forsikringssum, som Leverandørens ansvarsforsikring har forpligtet sig til at yde forsikringsdækning med på den pågældende forsikring. Referencer: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse De vedlagte referencer skal være leveret inden for de sidste 5 år, dvs. i perioden 2019-2023. En reference kan være opstartet før 2019, men der skal alene angives oplysninger i referencen for indsatsen i perioden 2019 og frem. En reference kan være aktiv eller afsluttet.
5.1.7  Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Andet
Kriterier for grønne indkøb Ingen kriterier for grønne offentlige indkøb
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Samlet årsomsætning
Beskrivelse Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Specifik årsomsætning
Beskrivelse Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Specifik gennemsnitlig omsætning
Beskrivelse Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Etablering af virksomhed
Beskrivelse Hvis oplysningerne vedrørende omsætning (samlet eller specifik) ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Finansielle nøgletal
Beskrivelse For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : </span>Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende:
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Andet
Navn Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder
Beskrivelse Kan den økonomiske aktør fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede kvalitetssikringsstandarder, herunder adgang for handicappede?
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Andet
Navn Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder
Beskrivelse Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede miljøledelsessystemer eller -standarder?
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn Optagelse i et relevant fagligt register
Beskrivelse Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn Optagelse i et handelsregister
Beskrivelse Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: særlig autorisation er nødvendig
Beskrivelse Er det nødvendigt med en særlig autorisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: medlemskab af en bestemt organisation nødvendigt
Beskrivelse Er det nødvendigt med medlemskab af en bestemt organisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol
Beskrivelse Den økonomiske aktør kan disponere over følgende teknikere eller tekniske organer, navnlig dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrol. For teknikere eller tekniske organer, som ikke direkte hører til den økonomiske aktørs virksomhed, men hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på, skal der udfyldes særskilte ESPD-formularer.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring
Beskrivelse Den økonomiske aktør anvender følgende tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring, og dennes undersøgelses- og forskningsfaciliteter er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Undersøgelses- og forskningsfaciliteter
Beskrivelse Den økonomiske aktør anvender følgende undersøgelses- og forskningsfaciliteter:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Forvaltning af forsyningskæden
Beskrivelse Den økonomiske aktør vil være i stand til at anvende følgende forvaltning af forsyningskæden og eftersporingssystemer ved gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Tilladelse til kontrol
Beskrivelse For komplekse produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, eller undtagelsesvis for produkter eller tjenesteydelser, som kræves til et særligt formål: Vil den økonomiske aktør tillade, at der foretages kontrol af dennes produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne? Kontrollen skal foretages af den ordregivende myndighed eller, hvis denne indvilliger heri, på dennes vegne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etableret.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
Beskrivelse Følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer indehaves af tjenesteyderen eller leverandøren selv, og/eller (afhængigt af, hvilke krav der er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne) af de ledende medarbejdere.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Miljøledelsesforanstaltninger
Beskrivelse Den økonomiske aktør kan anvende følgende miljøledelsesforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Antal ledende medarbejdere:
Beskrivelse Den økonomiske aktørs antal ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede
Beskrivelse Den økonomiske aktørs årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Værktøj, materiel og teknisk udstyr
Beskrivelse Den økonomiske aktør vil kunne disponere over følgende værktøj, materiel og tekniske udstyr til gennemførelse af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Andel i underleverance
Beskrivelse Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren 10
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive afvist
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn 20
Beskrivelse Udbudsområde 1: Laveste pris inden for det angivne prisspænd, jf. udbudsbetingelserne.
Vægtning (pointantal, præcis) 20
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn 40
Beskrivelse Udbudsområde 1, kvalitetskriterium 1: Vurdere belastningsgraden af borgerens erhvervede hjerneskade og på baggrund heraf tilrettelægge et specialiseret beskæftigelsesrettet mestringsforløb målrettet den enkelte borgers behov med henblik på progression henimod arbejdsmarkedet.
Vægtning (pointantal, præcis) 40
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn 40
Beskrivelse Udbudsområde 1, kvalitetskriterium 2: Understøtte vurdering, udvikling og dokumentation af borgerens arbejdsevne
Vægtning (pointantal, præcis) 40
Kriterium :
Type Pris
Navn 20
Beskrivelse Udbudsområde 2: Laveste pris inden for det angivne prisspænd, jf. udbudsbetingelserne.
Vægtning (pointantal, præcis) 20
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn 40
Beskrivelse Udbudsområde 2, kvalitetskriterium 1: At kunne understøtte den enkelte borgers progression mod arbejdsmarkedet via beskæftigelsesrettet mestring af psykiske udfordringer.
Vægtning (pointantal, præcis) 40
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn 40
Beskrivelse Udbudsområde 2, kvalitetskriterium 2: At kunne understøtte udvikling, af dækning og dokumentation af borgerens psykiske funktionsniveau og skånebehov ift. job
Vægtning (pointantal, præcis) 40
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på DAN
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://permalink.mercell.com/215862774.aspx ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Påkrævet
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse 2023-12-07Z   12:00:00Z
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   Krav om tavhedspligtserklæring, jf. bilag L.
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister Stand-still periode 10.05.24-21.05.24.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere 10
Yderligere omfattede købere Maksimalt 10 antal deltagere fordelt på hhv.: 5 antal deltagere på udbudsområde 1 og 5 antal deltagere på udbudsområde 2, dvs. i alt 10.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Registreringsnummer 64942212
Afdeling Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Postadresse Borups Allé 177    
By København NV
Postnummer 2400
Land Danmark
Kontaktpunkt Binevs Celik
E-mail r554@kk.dk
Telefon +45 30511865
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 72405600
Fax +45 33307799
Internetadresse http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Fax +45 41715100
Internetadresse http://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
10.  Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres 331f7e7f-e8e0-4eef-bc25-40f37256b252-01
10.1  Ændring
Afsnitsidentifikator PROCEDURE
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   3027e5ee-6b11-44ce-b6b7-56dedf528842   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-10Z   10:43:59Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00687718-2023
EUT-S-nummer 218/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-13Z

Send til en kollega

0.078