23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af endoskopvaskemaskiner og tørreskabe


Region Nordjylland

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Region Nordjylland] ---
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
1.1  Køber
Officielt navn :  
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Udbud af endoskopvaskemaskiner og tørreskabe
Beskrivelse Region Nordjylland udbyder endoskopvaskemaskiner og tørreskabe og tilhørende ydelser, herunder bl.a. service, forbrugsvarer (kemi) og registreringssystem.
Identifikator for proceduren b4a2a784-34de-46ca-baed-755b7cc3ee1b
Intern identifikator U304BGT22 / L187
Type af procedure Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure No
De vigtigste kendetegn ved proceduren Region Nordjylland har til hensigt at gennemføre udbuddet, som et udbud med forhandling, jf. udbudslovens § 61, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan ansøge om at blive prækvalificeret, men det er alene de prækvalificerede ansøgere, der kan afgive tilbud. Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 6 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 6 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, skal der ske en udvælgelse blandt disse egnede Ansøgere. Der henvises i øvrige til udbudsbetingelserne, herunder bl.a. pkt. 7. Det forventes, at der afholdes 1 forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. Ordregiver forbeholder sig – mod tilpasninger af tidsplanen, jf. udbudsbetingelsens pkt. 3 – desuden ret til at afholde en yderligere forhandlingsrunde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt. Ordregiver forbeholder sig i et sådant tilfælde tilsvarende ret til at tildele kontrakten på baggrund af et fremsendt tilbud uden gennemførelse af forhandling. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes, herunder bl.a. pkt. 8.
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  33191000   Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33168000   Apparatur til endoskopi og endokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
Yderligere klassificering   ( cpv ):  50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling :   Nordjylland   ( DK050 )
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 24,000,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 48,500,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Ordregiver gør derudover opmærksom på, at ordregiver grundet Rådets forordning (EU) 2022/1269 af 21. juli 2022 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ikke kan tildele virksomheder, som er omfattet af nærværende forordning, offentlige kontrakter. Virksomheder som er omfattet af forordningen vil således blive udelukket. Region Nordjylland vil gøre potentielle ansøgere og tilbudsgivere opmærksom på, at der forventes afholdt besigtigelse d. 28. november 2023 kl. 10-20. Der vil ligeledes blive afholdt besigtigelse i tilbudsfasen. Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre tidsplanen, herunder f.eks. frist for indlevering af indledende tilbud. Vedståelsesfristen for tilbud er 12 mdr., jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.3.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrund skal tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedr. konkurs mv.). ] ---
Beskrivelse [ Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrund skal tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedr. konkurs mv.). ] ---
Beskrivelse [ Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud. ] ---
Beskrivelse [ Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrund skal tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedr. konkurs mv.). ] ---
Beskrivelse [ Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud. ] ---
Beskrivelse [ Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud. ] ---
Beskrivelse [ Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud. ] ---
Beskrivelse [ Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud. ] ---
Beskrivelse [ Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud. ] ---
Beskrivelse [ Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrund skal tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedr. konkurs mv.). ] ---
Beskrivelse [ Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrund skal tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedr. konkurs mv.). ] ---
Beskrivelse [ Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud. ] ---
Beskrivelse [ Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud. ] ---
Beskrivelse [ Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud. ] ---
Beskrivelse [ Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud. ] ---
Beskrivelse [ Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud. ] ---
Beskrivelse [ Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud. ] ---
Beskrivelse [ Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrund skal tilbudsgiver tillige erklære ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedr. konkurs mv.). ] ---
Beskrivelse [ Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud. ] ---
Beskrivelse [ Udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 134a, § 135 samt § 136 finder anvendelse på dette udbud. ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Udbud af endoskopvaskemaskiner og tørreskabe
Beskrivelse Region Nordjylland udbyder endoskopvaskemaskiner og tørreskabe og tilhørende ydelser, herunder bl.a. service, forbrugsvarer (kemi) og registreringssystem.
Intern identifikator U304BGT22 / L187
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ):  33191000   Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33168000   Apparatur til endoskopi og endokirurgi
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33190000   Diverse medicinske apparater og produkter
Yderligere klassificering   ( cpv ):  50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
Valgmuligheder :
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her Serviceoptioner, uddannelsesoptioner, option vedr. registreringsystem, option vedr. transportvogn mv., reservedele, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.3
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling :   Nordjylland   ( DK050 )
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 48   MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 0
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 24,000,000   DKK
Rammeaftalens maksimale værdi 48,500,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger Ordregiver gør derudover opmærksom på, at ordregiver grundet Rådets forordning (EU) 2022/1269 af 21. juli 2022 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ikke kan tildele virksomheder, som er omfattet af nærværende forordning, offentlige kontrakter. Virksomheder som er omfattet af forordningen vil således blive udelukket. Region Nordjylland vil gøre potentielle ansøgere og tilbudsgivere opmærksom på, at der forventes afholdt besigtigelse d. 28. november 2023 kl. 10-20. Der vil ligeledes blive afholdt besigtigelse i tilbudsfasen. Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre tidsplanen, herunder f.eks. frist for indlevering af indledende tilbud. Vedståelsesfristen for tilbud er 12 mdr., jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.3.
5.1.7  Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Andet
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Egenkapital
Beskrivelse 1. Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er positiv.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Referencer
Beskrivelse 2. Det er et minimumskrav , at Ansøger har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af endoskopvaskemaskiner til et hospital. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af Ansøgers sammenlignelige referencer. Ved vurderingen af Ansøgers referencer vægtes det højt, at der er tale om referencer med levering til hospitaler. Herefter tillægges økonomisk store referencer og mange referencer positiv vægt.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren 5
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Økonomi
Beskrivelse Jf. udbudsbetingelsernes pkt. 17
Vægtning (procentdel, præcis) 40
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Kvalitet
Beskrivelse Jf. udbudsbetingelsens pkt. 17
Vægtning (procentdel, præcis) 60
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på DAN
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=385076&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse 2023-12-08+01:00   23:59:00+01:00
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente supplerende oplysninger i overensstemmelse med udbudslovens § 159, stk. 5.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Der gælder særlige vilkår inde for følgende områder: - Samfundsansvar, herunder menneskerettigheder, miljø, sundhed, mv. (Der henvises til kontraktens pkt. 38) - Arbejdsklausul (der henvises til kontraktens pkt. 39) - Krav om sædvanlig erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring (jf. kontraktens pkt. 34) - Kunden forbeholder sig ret til at finansiere anskaffelsen via finansiel leasing og vil i givet fald anvise Leverandøren, hvilket leasingselskab faktura skal fremsendes til (jf. kontraktens pkt. 11.5)
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning Betalingsbetingelser og -plan fremgår af kontraktens pkt. 12. Garantistillelse, jf. kontraktens pkt. 13.
Oplysninger om undersøgelsesfrister Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds klagevejledning https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Region Nordjylland ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Nordjylland ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Region Nordjylland ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Region Nordjylland
Registreringsnummer 29190941
Afdeling Økonomi
Postadresse Niels Bohrs Vej 30    
By Aalborg Ø
Postnummer 9220
Land Danmark
Kontaktpunkt Camilla Lauridsen
E-mail camlau@rn.dk
Telefon +45 21596020
Internetadresse https://rn.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715100
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
8.1  ORG-0000
Denne organisations roller :
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   bcb04085-03bf-416d-a310-d9efcfe3280e   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-08Z   16:21:56Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00685118-2023
EUT-S-nummer 217/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-10Z

Send til en kollega

0.11