23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Anskaffelse af apparatur til de Klinisk-biokemisk afdelinger i Region Syddanmark (1)


Region Syddanmark

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Region Syddanmark] ---
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
1.1  Køber
Officielt navn :   [Region Syddanmark] ---
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
1.1  Køber
Officielt navn :  
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Anskaffelse af apparatur til de Klinisk-biokemisk afdelinger i Region Syddanmark (1)
Beskrivelse Udbud med forhandling af Procesudstyr til håndtering og analyse af flydende humant biologisk materiale til de 7 laboratorier i Region Syddanmark
Identifikator for proceduren a783bf71-6d0d-44d8-89b3-8113f616dbee
Intern identifikator P-15472
Type af procedure Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure No
De vigtigste kendetegn ved proceduren Se udbudsbetingelserne for yderligere information
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33140000   Medicinske forbrugsmaterialer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  80510000   Specialuddannelse
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 550,000,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Baggrunden for, at udbuddet ikke udbydes i delaftaler er at: • Udbyder ønsker én leverandører med ens løsning på alle installationssteder (sygehuse). Dels for at der opnås en høj grad af ens reference i analysesvar for patienter der kommer på flere sygehus, således at patienten oplever at det er samlet behandlingsforløb og sikre patientsikkerheden. Dels for at sikre de fordele der i standardisering og stor drift, blandt andet mulighed for et regionalt fælles videns grundlag og –deling fra sygehus til sygehus. Herudover mulighed for bedre priser, og minimering af driftsomkostninger til it-systemer, Ordregivers eget tekniske personale mv. • Minimering af procesomkostning i udbud grundet administration og koordinering af brugergrupper. Udbudslovens §134 a: Ordregiver vil benytte de obligatoriske udelukkelses grunde jf. §134A Sprog Tilbud, herunder besvarelse af kravspecifikationen (Kontraktbilag 1), skal afgives på dansk. Udbudsmaterialet, herunder kontrakten, er affattet på dansk. Al øvrig kommunikation mellem Tilbudsgiver og Ordregiver vedrørende dette udbud skal foregå på dansk og/eller engelsk og være skriftlig. Dog accepteres dokumentation af de tilbudte produkter og tekniske specifikationer på engelsk. Støtteerklæring og ESPD vedlagt udbudsmaterialet accepteres på engelsk. Bekendtgørelse om køberprofil: 2020/S-182-437966 af dato 18.09.202
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens §137, stk. 1 nr. 2 ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens §137, stk. 1 nr. 2 ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens §137, stk. 1 nr. 2 ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens §137, stk. 1 nr. 3 ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens §137, stk. 1 nr. 1 ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens §137, stk. 1 nr. 2 ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens §137, stk. 1 nr. 1 ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens §137, stk. 1 nr. 2 ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens §137, stk. 1 nr. 5 ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens §137, stk. 1 nr. 5 ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens §137, stk. 1 nr. 1 ] ---
Beskrivelse [ Jf. Udbudslovens §137, stk. 1 nr. 2 ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Anskaffelse af apparatur til de Klinisk-biokemisk afdelinger i Region Syddanmark (1)
Beskrivelse Udbud med forhandling af Procesudstyr til håndtering og analyse af flydende humant biologisk materiale til de 7 laboratorier i Region Syddanmark
Intern identifikator P-15472
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33140000   Medicinske forbrugsmaterialer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  80510000   Specialuddannelse
Valgmuligheder :
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her Udbuddet omfatter for hver leverance (installationssted/system) desuden følgende optioner: • Udstyrsoptioner (hardware og software) som anført i Kravspecifikationen Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 1E Opkoblinger - tilslutninger og andet inventar, • Uddannelsesoptioner, vilkår fremgår af Kontraktbilag 3 og Udkast til kontrakt i øvrigt, • Serviceoptioner, vilkår fremgår af Kontraktbilag 3, Udkast til kontrakt og Kontraktbilag 6 Kontrakt vedrørende Service- og Samarbejde i øvrigt, • C-analyser, vilkår fremgår af Kontraktbilag 3 - Immun-Kemi Analyserepertoire med prisangivelser og Kontraktbilag 3B - Koagulation Analyserepertoire med prisangivelser
5.1.2  Udførelsessted
Yderligere oplysninger :   Region Syddanmark
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 8   YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser 2
Beskrivelse 2x 12 måneders forlængelse
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 550,000,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger Baggrunden for, at udbuddet ikke udbydes i delaftaler er at: • Udbyder ønsker én leverandører med ens løsning på alle installationssteder (sygehuse). Dels for at der opnås en høj grad af ens reference i analysesvar for patienter der kommer på flere sygehus, således at patienten oplever at det er samlet behandlingsforløb og sikre patientsikkerheden. Dels for at sikre de fordele der i standardisering og stor drift, blandt andet mulighed for et regionalt fælles videns grundlag og –deling fra sygehus til sygehus. Herudover mulighed for bedre priser, og minimering af driftsomkostninger til it-systemer, Ordregivers eget tekniske personale mv. • Minimering af procesomkostning i udbud grundet administration og koordinering af brugergrupper. Udbudslovens §134 a: Ordregiver vil benytte de obligatoriske udelukkelses grunde jf. §134A Sprog Tilbud, herunder besvarelse af kravspecifikationen (Kontraktbilag 1), skal afgives på dansk. Udbudsmaterialet, herunder kontrakten, er affattet på dansk. Al øvrig kommunikation mellem Tilbudsgiver og Ordregiver vedrørende dette udbud skal foregå på dansk og/eller engelsk og være skriftlig. Dog accepteres dokumentation af de tilbudte produkter og tekniske specifikationer på engelsk. Støtteerklæring og ESPD vedlagt udbudsmaterialet accepteres på engelsk. Bekendtgørelse om køberprofil: 2020/S-182-437966 af dato 18.09.202
</div>
5.1.7  Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud Reduktion af miljømæssige indvirkninger
Beskrivelse [ Se Kontraktbilag 1 kapitel 9. Tilbudsliste Kontraktbilag 3, samt Handels og leveringsbetingelser Kontraktbilag 5A. ] ---
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning inden for de udbudte område, dvs. nettoomsætningen, for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 75.000.000 danske kroner. For virksomheder, hvis årsregnskab i henhold til lovgivningen skal godkendes på virksomhedens generalforsamling, betragtes regnskabet som disponibelt, når regnskabet er godkendt på generalforsamlingen. For andre virksomheder gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning. Såfremt Ansøger er et konsortium, jf. pkt. 13.4, gælder følgende: Minimum én af konsortiedeltagerne skal selvstændigt overholde dette minimumskrav. Såfremt Ansøger støtter sig på en anden virksomhed, jf. pkt. 13.5, for at overholde dette minimumskrav, er det et krav, at denne støttevirksomhed selvstændigt overholder dette minimumskrav. Det er et minimumskrav, at den gennemsnitlige årsomsætning, dvs. nettoomsætning, i de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 75.000.000 danske kroner. For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til. For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen og udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Referencer
Beskrivelse Tilbudsgiver skal oplyse to referencer for de to seneste installationer i GPA-landende, referencerne må maksimalt være to år gamle fra installation. Følgende skal være opfyldt for referenceinstallationerne: - Fuld automatiseret hospitalslaboratorie med tilsvarende transportløsning, koagulation udstyr og biokemi/immunkemi udstyr - Håndtering af både interne prøver fra hospitalet og eksterne fra f.eks. praktiserende læger - Tilbudsgivers reference er på et hospitalslaboratorie med en årlig håndtering af 10 mio. eller flere analyse Såfremt Ansøger er et konsortium, jf. pkt. 13.4, eller baserer sig på andres tekniske/faglige formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 13.5, er det tilstrækkeligt, at én af de medvirkende virksomheder overholder kravet vedr. referencer. Beskriv Tilbudsgivers projektorganisation, herunder deres kompetencer på følgende områder: ledende medarbejder, projektledelse, IT-medarbejdere, teknikere og produktspecialister, som stilles til rådighed i forbindelse med installation og implementering af den tilbudte løsning. En dedikeret projektorganisation med kompetencer på de nævnte områder og med dansktalende projektleder vurderes positivt. Det vurderes positivt, at Tilbudsgiver tilknytter de samme ledende projektmedarbejdere således at kontinuitet i projektprocessen sikres. Denne beskrivelse skal vedlægges som informationsbilag til prækvalifikationen.
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren 4
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive afvist
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Kvalitet og Funktionalitet
Beskrivelse Krav vedr. Transport og logistik 20 % Krav vedr. Biokemi 20 % Krav vedr. Koagulation 8 % Krav vedr. IT 22 % Krav vedr. Miljø og arbejdsmiljø 8 % Krav vedr. Service og support 10 % Krav vedr. Uddannelse og træning 2 % Krav vedr. Installation og implementering 3 % Krav vedr. Biobank 4 % Krav vedr. Indretning 3 %
Vægtning (procentdel, præcis) 70
Kriterium :
Type Pris
Navn Den samlede økonomiske konsekvens
Beskrivelse Den samlede økonomiske konsekvens jf. udbudsbetingelserne punkt 17.1
Vægtning (procentdel, præcis) 30
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-11-27+01:00   12:00:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=385087&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud 2023-12-13+01:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse 2023-12-11+01:00   09:00:00+01:00
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger Ordregiver forbeholder sig ret til at anvende udbudslovens §159, stk 5.
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud20 gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens S 171, stk. 2, eller klagenævnslovens S 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens S 2, stk. 2, eller udbudslovens S 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens S 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens S 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens S 12, stk. 1.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Klagenævnet for udbud ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for udbud ] ---
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse [ Klagenævnet for udbud ] ---
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår [ Region Syddanmark ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Klagenævnet for udbud ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Syddanmark ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Region Syddanmark
Registreringsnummer 29190909
Postadresse Damhaven 12    
By Vejle
Postnummer 7100
Land Danmark
Kontaktpunkt Steffan Petersen
Telefon +45 21157956
Internetadresse https://www.regionsyddanmark.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
8.1  ORG-0002
Officielt navn Region Syddanmark
Registreringsnummer 29190909
Afdeling Medicoteknik
Postadresse Sygehusvej 4    
By kolding
Postnummer 6000
Landespecifik underafdeling Sydjylland   ( DK032 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Steffan Stuhr
Telefon +45 20275654
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1  ORG-0003
Officielt navn Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Landespecifik underafdeling Østjylland   ( DK042 )
Land Danmark
Telefon +4572405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1  ORG-0004
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
8.1  ORG-0000
Denne organisations roller :
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   d2b9f3ac-550b-4f44-9bda-3aad0b253d19   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-08Z   12:30:01Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00680059-2023
EUT-S-nummer 216/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-09Z

Send til en kollega

0.047