23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Klagenemda for offentlige anskaffelser

2501b ikke inj inf legemidler


Klagenemda for offentlige anskaffelser

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Klagenemda for offentlige anskaffelser] ---
Køberens retlige status Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel 2501b ikke inj inf legemidler
Titel 2501b ikke inj inf legemidler
Beskrivelse Oppdragsgivere for denne konkurransen er de fire regionale helseforetakene i Norge, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.
Beskrivelse Oppdragsgivere for denne konkurransen er de fire regionale helseforetakene i Norge, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.
Identifikator for proceduren fc415734-fead-49b0-85e1-1fe7eb79c632
Intern identifikator 2023/1471
Type af procedure Åben
Proceduren er en hasteprocedure No
De vigtigste kendetegn ved proceduren Sykehusinnkjøp HF Divisjon Legemidler (LIS) skal på vegne av de fire regionale helseforetakene (RHF) gjennomføre en anskaffelse av ikke inj inf legemidler.Verdianslaget er justert opp fra veildende kunngjøring da det manglet estimat på uregistrert omsetning samt SA legemidler, nå er begge deler medtatt ift veiledende kunngjørings verdi. Det ønskes ikke ureg legemidler i denne anskaffelse, så verdi er kun relevant om det registreres markedesføringtillatelse på denne type vare i tid til konkurransen. Vareverdi av varer merket som ikke relevant er også medtatt, da man kan velge å inngi tilbud på disse
De vigtigste kendetegn ved proceduren Sykehusinnkjøp HF Divisjon Legemidler (LIS) skal på vegne av de fire regionale helseforetakene (RHF) gjennomføre en anskaffelse av ikke inj inf legemidler.Verdianslaget er justert opp fra veildende kunngjøring da det manglet estimat på uregistrert omsetning samt SA legemidler, nå er begge deler medtatt ift veiledende kunngjørings verdi. Det ønskes ikke ureg legemidler i denne anskaffelse, så verdi er kun relevant om det registreres markedesføringtillatelse på denne type vare i tid til konkurransen. Vareverdi av varer merket som ikke relevant er også medtatt, da man kan velge å inngi tilbud på disse
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33600000   Lægemidler
2.1.2  Udførelsessted
Land :   Norge
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 30,000,000   NOK
Rammeaftalens maksimale værdi 30,000,000   NOK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ Er leverandøren i en situasjon hvor han har fått tvungen gjeldsordning? Angi hvorfor man under nevnte omstendigheter likevel er i stand til å utføre kontrakten, tatt i betraktning gjeldende nasjonale bestemmelser og tiltak vedrørende fortsettelse av forretningsaktivitetene? Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandørerer gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten mulighet for unntak. ] ---
Beskrivelse [ Er leverandøren i en konkurssituasjon? Angi hvorfor man under nevnte omstendigheter likevel er i stand til å utføre kontrakten, tatt i betraktning gjeldende nasjonale bestemmelser og tiltak vedrørende fortsettelse av forretningsaktivitetene? Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandørerer gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten mulighet for unntak. ] ---
Beskrivelse [ Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, ved rettskraftig dom blitt dømt for korrupsjon ved en dom avsagt for ikke mer enn fem år siden, eller en avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?<p>Korrupsjon som definert i artikkel 3 i konvensjonen om bekjempelse av korrupsjon, som involverer tjenestemenn i De Europeiske Fellesskapene eller i Den Europeiske Unions medlemsstater (EUT C 195 av 25.6.1997, s. 1), og i artikkel 2, stk. 1, i Rådets rammeavgjørelse 2003/568/RIA av 22. juli 2003 om bekjempelse av korrupsjon i den private sektor (EUT L 192 av 31.7.2003, s. 54). Denne avvisningsgrunnen omfatter også korrupsjon som definert i nasjonal rett for oppdragsgiveren eller leverandøren.</p> ] ---
Beskrivelse [ Er leverandøren i en situasjon hvor han har fått tvungen gjeldsordning? Angi hvorfor man under nevnte omstendigheter likevel er i stand til å utføre kontrakten, tatt i betraktning gjeldende nasjonale bestemmelser og tiltak vedrørende fortsettelse av forretningsaktivitetene? Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandørerer gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten mulighet for unntak. ] ---
Beskrivelse [ Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, ved rettskraftig dom blitt dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon ved en dom avsagt for ikke mer enn fem år siden, eller en avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?<p> Deltakelse i en kriminell organisasjon som definert i artikkel 2 i Rådets rammeavgjørelse 2008/841/RIA av 24. oktober 2008 om bekjempelse av organisert kriminalitet (EUT L 300 av 11.11.2008, s. 42)</p> ] ---
Beskrivelse [ Har leverandør inngått avtale(r) med andre leverandører med hensikt å vri konkurransen? ] ---
Beskrivelse [ Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, ved rettskraftig dom blitt dømt for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme ved en dom avsagt for ikke mer enn fem år siden, eller en avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?<p>Hvitvasking av penger eller finansiering av terrorismeSom definert i artikkel 1 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle system til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15).</p> ] ---
Beskrivelse [ Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, ved rettskraftig dom blitt dømt for bedrageri ved en dom avsagt for ikke mer enn fem år siden, eller en avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?<p>Bedrageri som omhandlet i artikkel 1 i konvensjonen om beskyttelse av De Europeiske Fellesskapenes finansielle interesser (EFT C 316 av 27.11.1995, s. 48).</p> ] ---
Beskrivelse [ Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, ved rettskraftig dom blitt dømt for barnearbeid og andre former for menneskehandel ved en dom avsagt for ikke mer enn fem år siden, eller en avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?<p>Barnearbeid og andre former for menneskehandel som definert i artikkel 2 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU av 5. april 2011 om forebygging og bekjempelse av menneskehandel og beskyttelse av dets ofre, og om erstatning av Rådets rammeavgjørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 av 15.4.2011, s. 1).</p> ] ---
Beskrivelse [ Er leverandøren i en insolvenssituasjon? Angi hvorfor man under nevnte omstendigheter likevel er i stand til å utføre kontrakten, tatt i betraktning gjeldende nasjonale bestemmelser og tiltak vedrørende fortsettelse av forretningsaktivitetene? Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandørerer gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten mulighet for unntak. ] ---
Beskrivelse [ Angi hvorfor man under nevnte omstendigheter likevel er i stand til å utføre kontrakten, tatt i betraktning gjeldende nasjonale bestemmelser og tiltak vedrørende fortsettelse av forretningsaktivitetene? Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandørerer gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten mulighet for unntak. ] ---
Beskrivelse [ Har leverandøren:<p>a) gitt grovt uriktige opplysninger ved meddelelsen av opplysningene som kreves for å kontrollere at det ikke er grunnlag for avvisning, eller av at kvalifikasjonskravene er oppfylt,</p><p>b) unnlatt å gi slike opplysninger,</p><p>c) tatt forbehold om straks å fremlegge de støttedokumenter som oppdragsgiver anmoder om, eller</p><p>d) urettmessig påvirket oppdragsgivers beslutningsprosess for å tilegne seg konfidensiell informasjon som kan gi denne en urettmessig fordel i forbindelse med konkurransen, eller uaktsomt har gitt misvisende opplysninger som kan få vesentlig innflytelse på beslutninger om avvisning, utvelgelse eller tildeling?</p> ] ---
Beskrivelse [ Oppdragsgiver skal angi at i Norge foreligger det nasjonale avvisningsgrunner. Disse skal være beskrevet i anskaffelsesdokumentene. Leverandøren må besvare om han er i en eller flere av de situasjonene som er beskrevet i de nasjonale avvisningsgrunnene. Får de rent nasjonale avvisningsgrunnene, som er angitt i den relevante kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene, anvendelse? ] ---
Beskrivelse [ Er leverandør oppmerksom på en interessekonflikt slik denne er angitt i nasjonal rett, den relevante kunngjøring eller anskaffelsesdokumentene? ] ---
Beskrivelse [ Har leverandør eller en virksomhet tilknyttet leverandøren gitt råd til oppdragsgiver eller på annen måte vært involvert i planleggingen av konkurransen? ] ---
Beskrivelse [ Har leverandøren begått alvorlige feil i yrkesutøvelsen? Hvis det er relevant, se definisjoner i nasjonal rett, den relevante kunngjøring eller anskaffelsesdokumentene. ] ---
Beskrivelse [ Har leverandør begått vesentlig kontraktsbrudd i forbindelse med oppfyllelsen av en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en offentlig oppdragsgiver eller en tidligere konsesjonskontrakt, der bruddet har ført til heving av kontrakten, erstatning eller andre lignende sanksjoner? ] ---
Beskrivelse [ Har leverandør unnlatt å oppfylle alle sine forpliktelser til å betale trygdeavgifter både i det land han er etablert i, og i oppdragsgivers medlemsstat, hvis dette er et annet land enn det han er etablert i? ] ---
Beskrivelse [ Angi hvorfor man under nevnte omstendigheter likevel er i stand til å utføre kontrakten, tatt i betraktning gjeldende nasjonale bestemmelser og tiltak vedrørende fortsettelse av forretningsaktivitetene? Det er ikke nødvendig å angi disse opplysningene hvis avvisning av leverandørerer gjort obligatorisk i henhold til gjeldende nasjonal rett uten mulighet for unntak. ] ---
Beskrivelse [ Har leverandøren unnlatt å oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter i det land han er etablert i, og i oppdragsgivers medlemsstat, hvis dette er et annet land enn det han er etablert i? ] ---
Beskrivelse [ Er leverandøren selv eller en person, som er medlem av leverandørens administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan eller har kompetanse til å representere eller kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, ved rettskraftig dom blitt dømt for terrorhandlinger eller straffbare handlinger med forbindelse til terroraktivitetved en dom avsagt for ikke mer enn fem år siden, eller en avvisningsperiode fastsatt direkte i dommen som fortsatt gjelder?<p> Terrorhandlinger eller straffbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som definert i artikkel 1 og 3 i Rådets rammeavgjørelse 2002/475/RIA av 13. juni 2002 om bekjempelse av terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne avvisningsgrunnen omfatter også oppfordring til, medvirkning til eller forsøk på å begå slike handlinger som omhandlet i artikkel 4 i nevnte rammeavgjørelse.</p> ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel 2501b ikke inj inf legemidler
Titel 2501b ikke inj inf legemidler
Beskrivelse Oppdragsgivere for denne konkurransen er de fire regionale helseforetakene i Norge, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.
Beskrivelse Oppdragsgivere for denne konkurransen er de fire regionale helseforetakene i Norge, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.
Intern identifikator 2023/1471
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33600000   Lægemidler
5.1.2  Udførelsessted
Land :   Norge
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3  Anslået varighed
Startdato 2025-02-01Z
Slutdato 2027-01-31Z
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 30,000,000   NOK
Rammeaftalens maksimale værdi 30,000,000   NOK
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse Anskaffelsen gjentas ca hvert 3. år
Beskrivelse Anskaffelsen gjentas ca hvert 3 år
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7  Strategiske udbud
Kriterier for grønne indkøb Ingen kriterier for grønne offentlige indkøb
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Finansielle nøkkeltall
Navn "Totale" årsomsetning
Beskrivelse Når det gjelder finansielle nøkkeltall som er angitt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene erklærer leverandøren at den eller de faktiske verdien(e) for det eller de nøkkeltall(ene) som det anmodes om er som følger:
Beskrivelse Leverandørens ("totale") årsomsetning for det antall regnskapsår som det anmodes om i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Ansvarsforsikring
Navn Gjennomsnittlig årsomsetning
Beskrivelse Det forsikrede beløp i leverandørens ansvarsforsikring er følgende:
Beskrivelse Leverandørens gjennomsnittlige årsomsetning for det antall år som det anmodes om i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Øvrige økonomiske og finansielle krav
Navn "Spesifikk årsomsetning"
Beskrivelse Når det gjelder eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav som har blitt angitt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene erklærer leverandøren at:
Beskrivelse Er leverandørens ("spesifikke") årsomsetning innenfor det området kontrakten gjelder og spesifisert i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene for det antall regnskapsår det anmodes om er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Gjennomsnittlig omsettning
Navn Finansielle nøkkeltall
Beskrivelse Er leverandørens gjennomsnitlige årsomsetning innenfor det området kontrakten gjelder og spesifisert i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene for det antall regnskapsår det anmodes om er som følger:
Beskrivelse Når det gjelder finansielle nøkkeltall som er angitt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene erklærer leverandøren at den eller de faktiske verdien(e) for det eller de nøkkeltall(ene) som det anmodes om er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Leverandørens etableringsdato
Navn Ansvarsforsikring
Beskrivelse Hvis opplysningene om omsetning (samlet eller spesifikt) ikke er tilgjengelige for hele perioden som det anmodes om, vennligst angi den dato da virksomheten ble etablert, eller leverandørene startet sin virksomhet:
Beskrivelse Det forsikrede beløp i leverandørens ansvarsforsikring er følgende:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Finansielle nøkkeltall
Navn Finansielle nøkkeltall
Beskrivelse Når det gjelder finansielle nøkkeltall som er angitt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene erklærer leverandøren at den eller de faktiske verdien(e) for det eller de nøkkeltall(ene) som det anmodes om er som følger:
Beskrivelse Når det gjelder finansielle nøkkeltall som er angitt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene erklærer leverandøren at den eller de faktiske verdien(e) for det eller de nøkkeltall(ene) som det anmodes om er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Ansvarsforsikring
Navn Ansvarsforsikring
Beskrivelse Det forsikrede beløp i leverandørens ansvarsforsikring er følgende:
Beskrivelse Det forsikrede beløp i leverandørens ansvarsforsikring er følgende:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Navn Øvrige økonomiske og finansielle krav
Navn Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse Når det gjelder eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav som har blitt angitt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene erklærer leverandøren at:
Beskrivelse Når det gjelder eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav som har blitt angitt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene erklærer leverandøren at:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Andet
Navn Attester utstedt av uavhengige organer for kvalitetssikringsstandarder
Navn Attester utstedt av uavhengige organer for kvalitetssikringsstandarder
Beskrivelse Kan leverandør fremlegge attester utstedt av uavhengige organer som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller de angitte kvalitetssikringsstandardene, inkludert krav til universell utforming?
Beskrivelse Kan leverandør fremlegge attester utstedt av uavhengige organer som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller de angitte kvalitetssikringsstandardene, inkludert krav til universell utforming?
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Andet
Navn Attester utstedt av uavhengige organer for miljøledelsesstandarder
Navn Attester utstedt av uavhengige organer for miljøledelsesstandarder
Beskrivelse Er leverandøren i stand til å fremlegge attester utstedt av uavhengige organer som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller de angitte miljøledelsessystemene eller -standardene?
Beskrivelse Er leverandøren i stand til å fremlegge attester utstedt av uavhengige organer som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller de angitte miljøledelsessystemene eller -standardene?
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Andet
Navn Tillatelse til å drive grossistvirksomhet
Navn Tillatelse til å drive grossistvirksomhet
Beskrivelse Tilbyder må dokumentere at de har grossisttillatelse eller tilvirkertillatelse for egne preparater i EØS på tilbudstidspunktet. Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler er registrert som legemiddelformidler dette innebærer at Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler må sikre at de leverandørene de forhandler frem avtaler med følger EU sitt direktiv om Good Distribution Practice (GDP).
Beskrivelse Tilbyder må dokumentere at de har grossisttillatelse eller tilvirkertillatelse for egne preparater i EØS på tilbudstidspunktet. Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler er registrert som legemiddelformidler dette innebærer at Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler må sikre at de leverandørene de forhandler frem avtaler med følger EU sitt direktiv om Good Distribution Practice (GDP).
Anvendelse af dette kriterium Anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn Registrert i handelsregister eller foretaksregister
Navn Registrert i faglig register
Beskrivelse Leverandør er registrert i et foretaksregister eller et handelsregister i medlemsstaten som leverandøren er etablert i. Som beskrevet i bilag XI til direktiv 2014/24/EU; leverandører fra visse medlemsstater kan være nødt til å oppfylle andre krav i nevnte bilag.
Beskrivelse Leverandør er registrert i et faglig register i medlemsstaten som leverandøren er etablert i. Som beskrevet i bilag XI til direktiv 2014/24/EU; leverandører fra visse medlemsstater kan være nødt til å oppfylle andre krav i nevnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn Ansvarsforsikring
Navn Registrert i handelsregister eller foretaksregister
Beskrivelse Det forsikrede beløp i leverandørens ansvarsforsikring er følgende:
Beskrivelse Leverandør er registrert i et foretaksregister eller et handelsregister i medlemsstaten som leverandøren er etablert i. Som beskrevet i bilag XI til direktiv 2014/24/EU; leverandører fra visse medlemsstater kan være nødt til å oppfylle andre krav i nevnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Bare for offentlige vareleveranser
Navn Bare for offentlige vareleveranser
Beskrivelse Bare for offentlige vareleveranser: I referanseperioden har leverandøren utført følgende viktige vareleveranser av den etterspurte type, eller følgende viktige tjenester av den etterspurte type. Oppdragsgiver kan kreve opp til tre års erfaring og tillate at det tas hensyn til erfaring fra tiden før de seneste tre år.
Beskrivelse Bare for offentlige vareleveranser: I referanseperioden har leverandøren utført følgende viktige vareleveranser av den etterspurte type, eller følgende viktige tjenester av den etterspurte type. Oppdragsgiver kan kreve opp til tre års erfaring og tillate at det tas hensyn til erfaring fra tiden før de seneste tre år.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Teknisk personell eller tekniske enheter
Navn Teknisk personell eller tekniske enheter
Beskrivelse Leverandør kan råde over følgende tekniske personell eller tekniske enheter , særlig dem som er ansvarlige for kvalitetskontrollen: For teknisk personell eller tekniske enheter som ikke direkte hører til leverandørens virksomhet, men hvis kapasitet leverandøren støtter seg på, jf. del II, avsnitt C, skal det utfylles særskilte ESPD-formularer.
Beskrivelse Leverandør kan råde over følgende tekniske personell eller tekniske enheter , særlig dem som er ansvarlige for kvalitetskontrollen: For teknisk personell eller tekniske enheter som ikke direkte hører til leverandørens virksomhet, men hvis kapasitet leverandøren støtter seg på, jf. del II, avsnitt C, skal det utfylles særskilte ESPD-formularer.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Tekniske fasiliteter og kvalitetssikringstiltak
Navn Tekniske fasiliteter og kvalitetssikringstiltak
Beskrivelse Leverandøren anvender følgende tekniske fasiliteter og kvalitetssikringstiltak, og leverandørens undersøkelses- og forskningsfasiliter er som følger:
Beskrivelse Leverandøren anvender følgende tekniske fasiliteter og kvalitetssikringstiltak, og leverandørens undersøkelses- og forskningsfasiliter er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Undersøkelses- og forskningsfasiliteter
Navn Undersøkelses- og forskningsfasiliteter
Beskrivelse Leverandørens undersøkelses- og forskningsfasiliter er som følger:
Beskrivelse Leverandørens undersøkelses- og forskningsfasiliter er som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Styring og sporing av leveransekjeden
Navn Styring og sporing av leveransekjeden
Beskrivelse Leverandøren vil være i stand til å anvende følgende styring av leveringskjeden og sporingssystemer ved gjennomføring av kontrakten:
Beskrivelse Leverandøren vil være i stand til å anvende følgende styring av leveringskjeden og sporingssystemer ved gjennomføring av kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Tillatelse til kontroll
Navn Tillatelse til kontroll
Beskrivelse For varer eller tjenester som er kompliserte, eller som unntaksvis skal benyttes til et spesielt formål: Vil leverandøren tillate, at det foretas kontroll av leverandørens produksjonskapasitet eller tekniske kapasitet og, hvor det er nødvendig, av de undersøkelses- og forskningsfasiliteter som leverandøren råder over, og av kvalitetskontrolltiltak? Kontrollen skal foretas av oppdragsgiveren eller oppdragsgiver kan overlate det til et kompetent offentlige organ i den staten leverandøren er etablert.
Beskrivelse For varer eller tjenester som er kompliserte, eller som unntaksvis skal benyttes til et spesielt formål: Vil leverandøren tillate, at det foretas kontroll av leverandørens produksjonskapasitet eller tekniske kapasitet og, hvor det er nødvendig, av de undersøkelses- og forskningsfasiliteter som leverandøren råder over, og av kvalitetskontrolltiltak? Kontrollen skal foretas av oppdragsgiveren eller oppdragsgiver kan overlate det til et kompetent offentlige organ i den staten leverandøren er etablert.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Utdanning og faglige kvalifikasjoner
Navn Utdanning og faglige kvalifikasjoner
Beskrivelse Følgende utdanning og faglige kvalifikasjoner besittes av leverandøren og/eller (avhengig av hvilke krav som er fastsatt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumenterne) av de ledende medarbeiderne:
Beskrivelse Følgende utdanning og faglige kvalifikasjoner besittes av leverandøren og/eller (avhengig av hvilke krav som er fastsatt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumenterne) av de ledende medarbeiderne:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Miljøledelsestiltak
Navn Miljøledelsestiltak
Beskrivelse Leverandør kan anvende følgende miljøledelsestiltak i forbindelse med utførelsen av kontrakten:
Beskrivelse Leverandør kan anvende følgende miljøledelsestiltak i forbindelse med utførelsen av kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Antall medarbeidere i ledelsen
Navn Antall medarbeidere i ledelsen
Beskrivelse Leverandørens antall medarbeidere i ledelsen i løpet av de siste tre årene var som følger:
Beskrivelse Leverandørens antall medarbeidere i ledelsen i løpet av de siste tre årene var som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Gjennomsnittlige årlige arbeidsstyrke
Navn Gjennomsnittlige årlige arbeidsstyrke
Beskrivelse Leverandørens gjennomsnittlige årlige arbeidsstyrke i løpet av de siste tre årene har vært som følger:
Beskrivelse Leverandørens gjennomsnittlige årlige arbeidsstyrke i løpet av de siste tre årene har vært som følger:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Redskaper, materiell og teknisk utstyr
Navn Redskaper, materiell og teknisk utstyr
Beskrivelse Leverandøren vil kunne råde over følgende redskaper, materielle og teknisk utstyr til å utføre kontrakten:
Beskrivelse Leverandøren vil kunne råde over følgende redskaper, materielle og teknisk utstyr til å utføre kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Andel av kontrakt til underleverandør
Navn Andel av kontrakt til underleverandør
Beskrivelse Leverandør vurderer å sette bort følgende del (i prosent) av kontrakten til underleverandører. Legg merke til at hvis leverandøren har besluttet å sette bort en del av kontrakten til underleverandører og støtter seg på underleverandørenes kapasitet til å utføre denne del, utfylles et særskilt ESPD for slike underleverandører, se del II, avsnitt C, ovenfor.
Beskrivelse Leverandør vurderer å sette bort følgende del (i prosent) av kontrakten til underleverandører. Legg merke til at hvis leverandøren har besluttet å sette bort en del av kontrakten til underleverandører og støtter seg på underleverandørenes kapasitet til å utføre denne del, utfylles et særskilt ESPD for slike underleverandører, se del II, avsnitt C, ovenfor.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Ved anskaffelser av varer: Etterspurte prøver, beskrivelser eller fotografier, som ikke behøver å være ledsaget av attester for at de er ekte
Navn Ved anskaffelser av varer: Etterspurte prøver, beskrivelser eller fotografier, som ikke behøver å være ledsaget av attester for at de er ekte
Beskrivelse Ved anskaffelser av varer: Leverandøren fremlegger for de varer som skal leveres, etterspurte prøver, beskrivelser eller fotografier, som ikke behøver å være ledsaget av attester for at de er ekte
Beskrivelse Ved anskaffelser av varer: Leverandøren fremlegger for de varer som skal leveres, etterspurte prøver, beskrivelser eller fotografier, som ikke behøver å være ledsaget av attester for at de er ekte
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Ved anskaffelser av varer: Etterspurte prøver, beskrivelser eller fotografier med attester .
Navn Ved anskaffelser av varer: Etterspurte prøver, beskrivelser eller fotografier med attester .
Beskrivelse Ved anskaffelse av varer: Hvis det etterspørres, erklærer leverandøren videre at denne vil levere de etterspurte attestene for at de er ekte.
Beskrivelse Ved anskaffelse av varer: Hvis det etterspørres, erklærer leverandøren videre at denne vil levere de etterspurte attestene for at de er ekte.
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Navn Ved anskaffelse av varer: Attester utstedt av offisielle organer for kvalitetskontroll
Navn Ved anskaffelse av varer: Attester utstedt av offisielle organer for kvalitetskontroll
Beskrivelse Kan leverandør levere etterspurte attester utstedt av offisielle organer for kvalitetskontroll, og som kan bekrefte at varene, som er klart identifisert ved henvisning til tekniske spesifikasjoner eller standarder, som er fastsatt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene, er i overensstemmelse med disse?
Beskrivelse Kan leverandør levere etterspurte attester utstedt av offisielle organer for kvalitetskontroll, og som kan bekrefte at varene, som er klart identifisert ved henvisning til tekniske spesifikasjoner eller standarder, som er fastsatt i kunngjøringen eller i anskaffelsesdokumentene, er i overensstemmelse med disse?
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Omkostninger
Navn Pris
Navn Pris
Beskrivelse Pris på vare og volum
Beskrivelse Pris ganger vare og volum
Vægtning (procentdel, præcis) 35
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Brukervennlighet, pakninger og produktspekter (
Navn Brukervennlighet, pakninger og produktspekter
Beskrivelse Ulike kriterier som går på brukervennlighet og spekter av tilbudet pakninger mm
Beskrivelse Ulike kriterier som går på brukervennlighet og spekter av tilbudet pakninger mm
Vægtning (procentdel, præcis) 45
Kriterium :
Type Kvalitet
Navn Leveringssikkerhet
Navn Leveringssikkerhet
Beskrivelse Krav ift salg i hvilke land, pakning brukes i flere land og lager mm
Beskrivelse Krav ift salg i hvilke land, pakning brukes i flere land og lager mm
Vægtning (procentdel, præcis) 20
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på NOR
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-12-07Z   11:00:00Z
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://permalink.mercell.com/215555314.aspx ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk, norsk, svensk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Varianter Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-15Z   11:00:00Z
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 10   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-15Z   11:00:00Z
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Klagenemda for offentlige anskaffelser ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenemda for offentlige anskaffelser ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Klagenemda for offentlige anskaffelser ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Klagenemda for offentlige anskaffelser ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Indre og Østre Finnmark tingrett, rettssted Vadsø ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Klagenemda for offentlige anskaffelser ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Klagenemda for offentlige anskaffelser ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Klagenemda for offentlige anskaffelser
Officielt navn Sykehusinnkjop
Registreringsnummer 918195548
Postadresse Olav Kyrres gate 8    
By Bergen
Postnummer 5014
Landespecifik underafdeling Vestland   ( NO0A2 )
Land Norge
Kontaktpunkt Postmottak Sykehusinnkjøp
E-mail post@kofa.no
Telefon +47 55597500
Internetadresse https://www.kofa.no
Denne organisations roller :
Køber
Indkøbscentral, der rekvirerer vareleverancer og/eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenemda for offentlige anskaffelser
Officielt navn Indre og Østre Finnmark tingrett, rettssted Vadsø
Registreringsnummer 918195548
Postadresse Zander Kaaes gate 7    
By Bergen
Postnummer 5015
Landespecifik underafdeling Vestland   ( NO0A2 )
Land Norge
E-mail post@knse.no
Telefon +4755193000
Internetadresse https://www.kofa.no
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Indre og Østre Finnmark tingrett, rettssted Vadsø
Officielt navn Indre og Østre Finnmark tingrett, rettssted Vadsø
Registreringsnummer 926722840
Postadresse Kirkegata 22    
By Vadsø
Postnummer 9800
Landespecifik underafdeling Troms og Finnmark   ( NO074 )
Land Norge
Telefon +4778011700
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   a449efb5-a57a-473d-a50a-f34377553d44   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-07Z   14:01:00Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk   svensk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00678767-2023
EUT-S-nummer 215/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-08Z

Send til en kollega

0.063