23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. optisk op-mikroskop med fokus på tumorkirurgi (delaftale 1) & 1 stk. optisk op-mikroskop med fokus på skull base vaskulær (delaftale 2)


Region Hovedstaden

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Region Hovedstaden] ---
Køberens retlige status Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. optisk op-mikroskop med fokus på tumorkirurgi (delaftale 1) & 1 stk. optisk op-mikroskop med fokus på skull base vaskulær (delaftale 2)
Beskrivelse Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. optisk operationsmikroskop med fokus på tumorkirurgi (delaftale 1) & 1 stk. optisk operationsmikroskop med fokus på skull base vaskulærkirurgi (delaftale 2)
Identifikator for proceduren 646bd157-d840-4ab6-a020-7a9a7ff4a27f
Intern identifikator 23035683
Type af procedure Åben
Proceduren er en hasteprocedure No
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33162100   Udstyr til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33160000   Operationsteknik
Yderligere klassificering   ( cpv ):  50422000   Reparation og vedligeholdelse af kirurgisk udstyr
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :   Blegdamsvej 9     
By :   København
Postnummer :   2100
Landespecifik underafdeling :   Byen København   ( DK011 )
Land :   Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 5,500,000   DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud 2
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver 2
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Beskrivelse [ En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Bestikkelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Tvangsakkord, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Deltagelse i kriminel organisation, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Aftaler med andre aktører med henblik på at fordreje konkurrencen, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3. Konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39, jf. udbudslovens § 136, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Tilsidesættelse af pligter på miljølovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5. ] ---
Beskrivelse [ Svig, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3. ] ---
Beskrivelse [ Børnearbejde og andre former for menneskehandel, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6. ] ---
Beskrivelse [ Insolvens, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Tilsidesættelse af pligter på det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Aktiver, der administreres af kurator, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Mistanke om urigtighed, tilbageholdte oplysninger, som ikke er i stand til at fremskaffe de krævede dokumenter og indhente fortrolige oplysninger under denne procedure, jf. udbudslovens § 136, nr. 3. ] ---
Beskrivelse [ Skattely, jf. udbudslovens § 134 a. ] ---
Beskrivelse [ Interessekonflikter som følge af deltagelse i udbudsproceduren, jf. udbudslovens § 136, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Direkte eller indirekte involvering i forberedelse af denne udbudsprocedure, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5. ] ---
Beskrivelse [ Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udførelse af hvervet, jf. udbudslovens § 136, nr. 4. ] ---
Beskrivelse [ Ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4. ] ---
Beskrivelse [ Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. ] ---
Beskrivelse [ Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger over DDK 100.000, jf. udbudslovens § 135, stk. 3. Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger under DDK 100.000, jf. udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 6. ] ---
Beskrivelse [ Erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. ] ---
Beskrivelse [ Betaling af skatter og afgifter over DDK 100.000, jf. udbudslovens § 135 stk. 3. Betaling af skatter og afgifter under DDK 100.000, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6. ] ---
Beskrivelse [ Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4. ] ---
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0001
Titel 1 stk. optisk operationsmikroskop med fokus på tumorkirurgi
Beskrivelse 1 stk. optisk operationsmikroskop med fokus på tumorkirurgi
Intern identifikator 23035683
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33162100   Udstyr til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33160000   Operationsteknik
Yderligere klassificering   ( cpv ):  50422000   Reparation og vedligeholdelse af kirurgisk udstyr
Valgmuligheder :
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her Der er i kontrakten vilkår om: Serviceoption Forbrugsvareoption Reservedelsoptioner
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :   Blegdamsvej 9     
By :   København
Postnummer :   2100
Landespecifik underafdeling :   Byen København   ( DK011 )
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 2   YEAR
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2,750,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Andet
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Mindste pris
Vægtning (procentdel, præcis) 100
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-11-30+01:00   23:55:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=384827&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Beskrivelse af den finansielle garanti [ Der er i kontrakten vilkår om sikkerhedsstillelse ved forudbetaling ] ---
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-12+01:00   13:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-12+01:00   13:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Der er i kontrakten vilkår om følgende: - Serviceoption - Forbrugsvareoption - Reservedelsoptioner
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning Der er i kontrakten vilkår om sikkerhedsstillelse ved forudbetaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister Offentlig udbud (offentlig kontrakt): 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter [ Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Region Hovedstaden ] ---
5.1  Delkontrakt LOT-0002
Titel 1 stk. optisk operationsmikroskop med fokus på skull base vaskulærkirurgi
Beskrivelse 1 stk. optisk operationsmikroskop med fokus på skull base vaskulærkirurgi
Intern identifikator 23035683
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  33162100   Udstyr til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  33160000   Operationsteknik
Yderligere klassificering   ( cpv ):  50422000   Reparation og vedligeholdelse af kirurgisk udstyr
Valgmuligheder :
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her Der er i kontrakten vilkår om: -Serviceoption -Forbrugsvareoption -Reservedelsoptioner
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :   Blegdamsvej 9     
By :   København
Postnummer :   2100
Landespecifik underafdeling :   Byen København   ( DK011 )
5.1.3  Anslået varighed
Varighed 2   YEAR
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2,750,000   DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse Ingen
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
Kriterium :
Type Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type Pris
Navn Mindste pris
Vægtning (procentdel, præcis) 100
5.1.11  Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 2023-11-30+01:00   23:55:00+01:00
Adresse på udbudsdokumenterne [ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=384827&B= ] ---
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog Ikke tilladt
Varianter Ikke tilladt
Beskrivelse af den finansielle garanti [ Der er i kontrakten vilkår om sikkerhedsstillelse ved forudbetaling ] ---
Frist for modtagelse af tilbud 2023-12-12+01:00   13:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt 2023-12-12+01:00   13:00:00+01:00
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en hemmeligholdelsesaftale
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning Der er i kontrakten vilkår om sikkerhedsstillelse ved forudbetaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister Offentlig udbud (offentlig kontrakt): 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling [ Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark ] ---
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter [ Konkurrence- og forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse [ Region Hovedstaden ] ---
Organisation, der behandler tilbud [ Region Hovedstaden ] ---
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Region Hovedstaden
Registreringsnummer 29190623
Postadresse Kongens Vænge 2    
By Hillerød
Postnummer 3400
Land Danmark
Kontaktpunkt Mads Andersen
Telefon +45 21372411
Internetadresse https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer 37795526
Postadresse Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Land Danmark
Telefon +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer 29190623
By Hillerød
Land Danmark
Telefon +45 21 37 24 11
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for mægling
8.1  ORG-0004
Officielt navn Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer 10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Land Danmark
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1  ORG-0005
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   a04e46c9-d0dd-431b-8b62-f9ffbfa43b1b   01
Formulartype Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-06Z   12:35:20Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00675510-2023
EUT-S-nummer 214/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-07Z

Send til en kollega

0.047