23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 203-636412
Offentliggjort
20.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Køge Kommune

Udbud af levering af dagligvarer til visiterede borgere


Køge Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgit Nielsen
E-mail: birgit-nielsen@koege.dk
Telefon: +45 21141913
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193822
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=382933&B=KOEGE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=382933&B=KOEGE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af levering af dagligvarer til visiterede borgere

Sagsnr.: 2023-014607
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312200 Hjemmelevering af dagligvarer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftaler om levering af dagligvarer til visiterede borgere i Køge Kommune. Ydelsen består overordnet set af:

- modtagelse af borgerens bestilling

- kontakt til borgere, der ikke selv får bestilt

- plukning og pakning af varer

- levering af varer til borgerens bopæl

- udpakning, på pladssætning af køle-/frysevarer

- håndtering af flasker/dåser

- afregning for indkøb med borgeren, herunder afregning af returpant

- fakturering af Køge Kommune.

Der er tale om praktisk hjælp, der udføres i henhold til § 83 i lov om social service, hvorefter Køge Kommune har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre visse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Dette gælder også hjælp til indkøb.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312200 Hjemmelevering af dagligvarer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Køge Kommune udbyder to rammeaftaler om levering dagligvarer til visiterede borgere i kommunen ("indkøbsordning").

Indkøbsordningen til visiterede borgere er et frit valgs-område, hvilket betyder, at borgeren kan vælge at få leveret sine indkøb fra en leverandør efter eget valg, hvilket er baggrunden for, at der udbydes to rammeaftaler.

I forbindelse med opgaven betaler kommunen for bestilling, levering, mens borgeren betaler for varerne. De nedenfor anslåede værdier af rammeaftaler dækker alene over kommunens omkostninger til opgaven, og ikke borgernes udgift til vareindkøb.

Den anslåede forventede samlede værdi af rammeaftaler er 6,3 mio. kr. og den maksimale forventede samlede værdi af rammeaftaler er 7,4 mio. kr.

Leveringsstart forventes at være 1. februar 2024. Rammeaftalen udbydes med løbetid på 24 måneder med option på 2x12 måneders forlængelse.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 400 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I udbuddet gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven.

Desuden indgår følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven:

- overtrædelse af miljømæssige, sociale eller arbejdsretlige regler

- Konkurs mv.

- Gæld til det offentlige

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Økonomisk og finansiel kapacitet:

Krav til nettoomsætning og soliditetsgrad.

Mindstekrav:

- Tilbudsgiver skal mindst have en gennemsnitlig årlig nettoomsætning på salg og levering af dagligvarer på 500.000 mio. kr. de seneste tre år.

- Minimumskravet for tilbudsgivers soliditetsgrad er 20%.

Teknisk og faglig kapacitet:

Krav til reference.

Mindstekrav:

- mindst 1 reference på salg og levering af dagligvarer eller tilsvarende ydelse til offentlige institutioner eller borgere, der er visiteret til en indkøbsordning. Levering af ydelsen skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 3 år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalens løbetid er 24 måneder med option på 2x12 måneders forlængelse.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

De to rammeaftaler vil blive tildelt de to tilbudsgivere, der tilbyder de økonomisk mest fordelagtige tilbud, ud fra tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Vurderingen vil ske ud fra følgende underkriterier:

- Pris (vægtning 70%)

- Kvalitet - miljø og grønne tiltag (vægtning 30%)

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 20/11/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/10/2023

Send til en kollega

0.047