23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 201-630493
Offentliggjort
18.10.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

Udbud af CRRT-dialysemaskiner og tilhørende forbrugsvarer


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Jensen
E-mail: stinehj@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Jensen
E-mail: stinehj@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rn.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Region Nordjylland er berettigede men ikke forpligtet til på baggrund af udbuddet at indgå kontrakt med den vindende tilbudsgivere jf. Udbudsbetingelserne afsnit 12.1 og afsnit 12.5.2.

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=381608&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=381608&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af CRRT-dialysemaskiner og tilhørende forbrugsvarer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33181000 Apparatur til nyredialyse
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører rammeaftale om leverancer (indkøb) af CRRT-dialysemaskiner og tilhørende forbrugsvarer. Udbuddet gennemføres for Region Sjælland samt Region Nordjylland. Region Sjælland er tovholder for selve udbudsproceduren. Region Sjælland estimerer at have behov for indkøb af mellem 9 CRRT-dialysemaskiner og 15 CRRT-dialysemaskiner i hele kontraktperioden, samt tilhørende forbrugsvarer. Region Nordjylland estimere at have behov for indkøb af op til 14 CRRT-dialysemaskiner i hele kontrakt perioden samt tilhørende forbrugsvarer. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet i sin helhed.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 94 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33181400 Flerpatientapparatur til hæmodialyse
33181500 Forbrugsvarer til nyrebehandling
33181520 Forbrugsvarer til dialyse
50420000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk og kirurgisk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører rammeaftale om leverancer (indkøb) af CRRT-dialysemaskiner og tilhørende forbrugsvarer. Udbuddet gennemføres for Region Sjælland samt Region Nordjylland og Region Syddanmark. Region Sjælland er tovholder for selve udbudsproceduren. Region Sjælland estimerer at have behov for indkøb af mellem 9 CRRT-dialysemaskiner og 15 CRRT-dialysemaskiner i hele kontraktperioden, samt tilhørende forbrugsvarer. Region Nordjylland estimere at have behov for indkøb af op til 14 CRRT-dialysemaskiner i hele kontrakt perioden samt tilhørende forbrugsvarer. Det understreges, at Ordregiver forbeholder sig retten til at foretage justeringer og tilpasninger i udbudsmaterialet, herunder Kontraktbilag 3, der vurderes nødvendige før 6 dage før tilbudsfristen. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet i sin helhed.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: Økonomi 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 94 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option på tilkøb til den enkelte leverance for: Uddannelsesoptioner, Serviceoptioner og Reservedele, vilkår fremgår af Kontraktbilag 3 og Udkast til Rammeaftale i øvrigt.

Region Nordjylland er berettigede men ikke forpligtede til på baggrund af udbuddet at indgå kontrakt med den vindende tilbudsgiver jf. udbudsbetingelserne afsnit 12.1 og afsnit 12.5.2

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet i sin helhed.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Se udbudsmaterialet i sin helhed.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er positivt

Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 20 %.

Soliditetsgraden udregnes efter følgende formel: Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / Samlede aktiver

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af CRRT-dialysemaskiner samt forbrugsvarer til et hospital.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de(n) oplyste reference med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger.

Af de(n) fremsende reference bør følgende fremgå:

• Kontaktinformationer på kontaktpersoner hos reference

• Økonomisk værdi på leverancen

• Tidspunkt for leverancen

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles i kontrakten krav om, at Leverancerne skal ske under respekt af nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption jf. udkast til kontrakt pkt. 36

Der gælder yderligere bla. vilkår for databehandleraftale samt krav om opretholdelse af erhverv ansvars- og produktansvarsforsikring i hele leverancens forventede levetid.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/11/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 1-3 og nr. 5.

Se udbudsmaterialet i sin helhed.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2023

Send til en kollega

0.047