23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 201-629906
Offentliggjort
18.10.2023
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Hjørring Kommune

Prisindhentning vedr. stomiprodukter til borgere


Hjørring Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Conradsen Michelsen
E-mail: mm@hjoerring.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.Hjoerring.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Prisindhentning vedr. stomiprodukter til borgere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Prisindhentning vedr. stomiprodukter til borgere i Fællesindkøb Nord (Frederikshavn Kommune, Jammerbugt Kommune, Hjørring Kommune, Thisted Kommune og Vesthimmerlands Kommune og Morsø Kommune) + Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 67 307 056.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Prisindhentningen skal danne et grundlag for Kommunernes bevillinger af tilskud til stomiprodukter i henhold til Servicelovens § 112, stk. 3 sidste punkt, samt sikre borgerne muligheden for at indkøbe stomiprodukter til en pris, der ligger indenfor den tildelte bevilling.

Det bemærkes, at prisindhentningen ikke er omfattet af Udbudslovens Lov nr. 10 af 06/01/2023 , idet der med prisindhentningen ikke indgås en gensidigt bebyrdende aftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for at forlænge med 2x 12 måneder

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Tidende i tilfældene anført nedenfor

• Udbuddet er ikke omfattet af direktivet

Forklaring:

Prisindhentningen skal danne et grundlag for Kommunernes bevillinger af tilskud til stomiprodukter i henhold til Servicelovens §113, stk. 3, sidste punkt, samt sikre borgerne muligheden for at indkøb stomiprodukter til en pris, der ligger indenfor den tildelte bevilling.

Prisindhentningen er ikke omfattet af Udbudsloven (Lov nr. 10 af 06/01/2023), idet der med prisindhentningen ikke indgås en gensidigt bebyrdende aftale:

- Indhentningen af priser sker alene med henblik på at fastlægge støttebeløbet i medfør af Servicelovens § 112,stk. 3, sidste punkt.

- Borgeren indkøber det ønskede hjælpemiddel og bliver ejer af samme

- Fællesindkøb Nord + Marigagerfjord Kommune og Rebild Kommune frigøres ved denne prisindhentningen ikke for en eller flere forpligtelser, som ellers ville påhvile kommunen.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/10/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: OneMed A/S
CVR-nummer: 19846679
Postadresse: Kappa 3
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8382
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 67 307 056.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2023

Send til en kollega

0.047