23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 194-607582
Offentliggjort
09.10.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Syddanmark

Medicinvogne til Odense Universitetshospital med "closed loop medication"


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Holst Hansen
E-mail: hhh@rsyd.dk
Telefon: +45 21305847
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=380926&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=380926&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Medicinvogne til Odense Universitetshospital med "closed loop medication"

Sagsnr.: Medicinvogne til OUH
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33192200 Borde til medicinsk brug
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Køber ønsker at indkøbe medicinvogne for at øge sikkerheden ved medicinadministration ved indførsel af ”closed loop medication management system” på sengestuerne på OUH, såvel som på det Nye OUH og i psykiatrien ved det Nye OUH. Vognene skal have forskellige typer af skuffer, så hver patient kan have en aflåst skuffe, hvor alt patientens medicin til et administrationstidspunkt er samlet. Medicinen leveres just in time til afdelingen, derfor skal skufferne i vognen kunne rumme alt den medicin, som skal bruges til patienten frem til næste administrationstidspunkt. Der vil være brug for at kunne færdigtilberede medicin på bordet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
51400000 Installation af medicinsk og kirurgisk udstyr
80000000 Uddannelse og undervisning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Køber ønsker at indkøbe medicinvogne for at øge sikkerheden ved medicinadministration ved indførsel af ”closed loop medication management system” på sengestuerne på OUH, såvel som på det Nye OUH og i psykiatrien ved det Nye OUH. Vognene skal have forskellige typer af skuffer, så hver patient kan have en aflåst skuffe, hvor alt patientens medicin til et administrationstidspunkt er samlet. Medicinen leveres just in time til afdelingen, derfor skal skufferne i vognen kunne rumme alt den medicin, som skal bruges til patienten frem til næste administrationstidspunkt. Der vil være brug for at kunne færdigtilberede medicin på bordet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2024
Slut: 31/05/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

• Option på tilkøb af serviceaftale / service tilkald

• Option på tilkøb af ekstra medicinvogne inklusiv låsesystem til OUH

• Option på tilkøb af ekstra medicinvogne inklusiv låsesystem til Psykiatrien i Region Syddanmark

• Option på tilkøb af medicinvogne inklusiv låsesystem til øvrige sygehuse i Region Syddanmark

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver forbeholder sig rette til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af ansøgningen fremsende Udbudsbilag 1, ”Standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument” (herefter ”ESPD”) , i udfyldt stand. Dette dokument er et foreløbigt bevis for, at Ansøger ikke er omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud, og at Ansøger opfylder eventuelle minimumskrav til egnethed og formåen. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at indhente supplerende oplysninger m.v.

Ansøger skal udfylde og fremsende ESPD i CTM som en del af ansøgningen. Bemærk at ESPD skal udfyldes direkte i CTM.

Udelukkelsesgrunde

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til Udbuds lovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 3.

• Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 5.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital, soliditetsgrad skal oplyses for de senest tre disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital:

• Ansøgere skal som minimum have en positiv egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår.

For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til. For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen og udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning.

Såfremt Ansøger er et konsortium, jf. pkt. 6.4, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede egenkapital i betragtning. Såfremt Ansøger baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 6.5, vil Ordregiver tilsvarende summere Ansøgers egenkapital med disse andre virksomheders egenkapital.

Soliditetsgrad:

• Ansøgere skal som minimum have en soliditetsgrad på 15% i de seneste tre (3) disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes på følgende måde (egenkapital / værdi af samlede aktiver) x 100.

For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til. For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen og udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning.

Såfremt Ansøger er et konsortium, jf. pkt. 6.4, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede soliditetsgrad i betragtning. Såfremt Ansøger baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 6.5, vil Ordregiver tilsvarende tage den samlede soliditetsgrad i betragtning. Den samlede soliditetsgrad udregnes ved at indsætte virksomhedernes summerede egenkapital henholdsvis summerede samlede aktiver ind i ovenstående formel. I disse tilfælde bedes Ansøger sammen med ansøgningen/i ESPD endvidere oplyse de enkelte virksomheders egenkapital og samlede aktiver, således Ordregiver efterfølgende kan udregne den samlede soliditetsgrad.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

at Ansøger har relevant erfaring inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af medicinvogne til understøttelse af close loop medication til et hospital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Ansøger har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af medicinvogne til understøttelse af close loop medication til et hospital.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Særlige kontraktvilkår kan bl.a. omfatte følgende (ikke-udtømmende liste):

- Betalingsvilkår

- Prisregulering

- Aflevering / levering

- Optioner

- Tidsplan - udskydelse af terminer

- Afhjælpningsperiode

- Underleverandører

- Forsikring

- Sociale klausuler, herunder arbejdsklausul og klausul vedr. praktikanter og lærlinge

- Russisk ejerdeltagelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/11/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/12/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 20/09/2024

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres elektronisk via det internetbaserede udbudssystem ”CTM” fra Mercell. Dette gælder således for al skriftlig korrespondance, herunder Ordregivers besvarelse af spørgsmål og Tilbudsgivers fremsendelse af tilbud mv. Såfremt dele af udbudsprocessen ikke foregår via CTM, vil det fremgå af nærværende udbudsbetingelser.

Bemærk venligst at både Ordregivers og Tilbudsgivers handlinger i CTM logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercells support på telefon 70 20 80 14.

http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=380926&B=REGIONSYDDK

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2023

Send til en kollega

0.048