23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 191-598425
Offentliggjort
04.10.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Glostrup Kommune

Levering af Personlig Pleje og Praktisk hjælp samt delegerede sundhedslovsydelser til Glostrup Kommune


Glostrup Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Glostrup Kommune
Postadresse: Rådhusparken 2
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Emilie Paldrup
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fdc4bfc2-28d8-441e-afa0-9a389a5df597/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fdc4bfc2-28d8-441e-afa0-9a389a5df597/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fdc4bfc2-28d8-441e-afa0-9a389a5df597/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fdc4bfc2-28d8-441e-afa0-9a389a5df597/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af Personlig Pleje og Praktisk hjælp samt delegerede sundhedslovsydelser til Glostrup Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Glostrup Kommune udbyder personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven samt delegerede sundhedslovsydelser, nærmere betegnet personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 og § 84, samt delegerede sundhedslovsydelser efter delegering ifølge sundhedslovens § 138.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
85141210 Hjemmesygepleje
85311100 Forsorg for ældre
98513000 Udsendelse af personale til private husstande
98514000 Husligt arbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Glostrup Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Følgende gør sig gældende for nærværende udbud:

Målgruppen for de udbudte opgaver er borgere, der er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp (Serviceloven § 83), afløsning af nære pårørende (Serviceloven §84, stk. 1) og delegerede sundhedslovsydelser (Sundhedsloven § 138).

Ordregivers til enhver tid gældende kvalitetsstandard og det beskrevne serviceniveau heri udgør rammen for Leverandørens opgaveløsning.

Formålet med indsatsen er at støtte og hjælpe borgeren, så borgeren forbedrer, genvinder og/eller bevarer sit fysiske eller psykiske funktionsniveau.

Ordregiver arbejder med udgangspunkt i at gøre borgeren selvhjulpen, og Leverandøren skal derfor levere både personlig pleje og praktisk hjælp og delegerede sundhedslovsydelser.

Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, notatpligten samt ændringer i praksis.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 2 gange 12 måneder på uændrede vilkår. Glostrup Kommune forbeholder sig ret til at tildele Rammeaftalen på grundlag af det indledende tilbud. Glostrup Kommune forbeholder sig ret til at udvide forhandlingen således den omfatter mere end én forhandlingsrunde. Den nærmere proces vil i givet fald blive meddelt af Glostrup Kommune.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde en tro- og loveerklæring (Rammeaftalebilag D) som er vedlagt udbudsmaterialet.

Økonomisk og finansiel formåen:

Omsætning på minimum 10 millioner kr. i det seneste afsluttede regnskabsår.

Seneste 2 årsregnskaber med blank revisorpåtegning.

En soliditetsgrad på minimum 15 % i de seneste 2 årsregnskaber. Udregnes på følgende måde (egenkapital/samlede aktiver)

En likviditetsgrad på mindst 100 % i det seneste afsluttede regnskabsår. Udregnes på følgende måde (omsætningsaktiver/kortfristede gældsforpligtigelser).

At der i tilbudsgivers senest afsluttede årsregnskab ikke er taget forbehold for fremtidig drift i en eventuel revisorpåtegning.

Teknisk og faglig formåen:

Det er et mindstekrav, at minimum én (1) af referencerne dokumenterer erfaring med levering af både personlig pleje og praktisk hjælp til offentlige myndigheder.

Det er et mindstekrav at minimum én (1) af referencerne dokumenterer levering af delegerede sundhedslovsydelser til offentlige myndigheder.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder bestemmelser om etik og socialt ansvar, herunder en arbejdsklausul og databehandleraftale.

Der skal efter rammeaftaleindgåelse stilles en sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti på 300.000 kr. jf. punkt 6.5 Sikkerhedsstillelse i rammeaftaleudkast.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/10
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Udbuddet gennemføres efter bestemmelserne i udbudslovens afsnit III om light-ydelser (sociale og andre specifikke tjenesteydelser).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med efterfølgende forhandling.

Glostrup Kommune vil identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor nedenstående underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tildeling:

- Kvalitet (65%)

- Pris (36%)

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 27/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Med udbuddet skal der indgås aftale med én (1) privat Leverandør. Den kommunale Leverandør deltager ikke i udbudsrunden, men fortsætter som Leverandør uafhængigt af udbuddet. Efter udbuddet vil der således være to (2) Leverandører af opgaveløsningen. Den kommunale Leverandør vil uanfægtet af udbuddet blive afregnet til en pris, der afspejler den kommunale leverandørs gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved at producere og levere de omfattede ydelser og der vil derfor ikke være samme afregningsgrundlag for den kommunale Leverandør og den private Leverandør.

Der henvises for så vidt punkterne II.1.5) Anslået samlet værdi og II.2.6) Anslået værdi til de estimerede mængder i Udbudsbetingelsernes pkt. 1.4, hvortil den maksimale mængde er tillagt 75%.

For så vidt Del III, 1.4) objektive regler og kriterier for deltagelse, oplyses det, at referencer kan opfyldes i henhold til udbudsbetingelsernes formulering i pkt. 2.1.3:

"Det er tilstrækkeligt at angive én reference, hvis der i denne dokumenteres erfaring med alle de udbudte ydelser, herunder personlig pleje, praktisk hjælp og delegerede sundhedslovsydelser. Tilbudsgiver skal anføre referencer i Rammeaftalebilag D – Tro- og loveerklæring."

Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

- SKAT

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret)

- Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Glostrup Kommune i udbudsbetingelserne.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af Serviceattesten er modtaget.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/09/2023

Send til en kollega

0.094